InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Wet Werk en Bijstand

Wet Werk en Bijstand

Wet Werk en Bijstand Vooruitlopend op de invoering van de Wet werken naar vermogen (WWNV) in 2013, wordt de Wet werk en bijstand (WWB) in 2012 al flink gewijzigd. Er komen nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen, maar ook voor mensen die al een bijstandsuitkering hebben.

Afschaffing van de Wet investeren in jongeren (WIJ)

Deze gaat per 1 januari 2012 op in de WWB. Jongeren die op grond van de WIJ een werkleeraanbod hebben dat doorloopt in 2012, mogen dat wel afmaken. Het wordt dan een re-integratievoorziening voor de WWB. Uitkeringen vallen vanaf 2012 onder de regels van de WWB.

Jongeren die bijstand aanvragen moeten eerst vier weken op zoek naar werk

Jongeren tussen 18 en 27 jaar kunnen pas een bijstandsuitkering aanvragen nadat ze vier weken actief gezocht hebben naar werk. Deze zoekperiode gaat in op de dag van melding bij UWV WERKbedrijf. Vanaf juli 2012 moeten jongeren bovendien de mogelijkheden van onderwijs bekijken.

Invoering van de gezinsuitkering

Vanaf januari 2012 wordt de zogenaamde ‘gezinsuitkering’ ingevoerd. Eén bijstandsuitkering voor het hele gezin. U moet als gezin deze uitkering aanvragen en de inkomsten van alle gezinsleden tellen mee. Een gezin kan bestaan uit: partners, minderjarige en meerderjarige kinderen, meerderjarige partners van de meerderjarige kinderen, ouders. Hierop blijven nog uitzonderingen mogelijk, zoals voor een ouder, kind, broer of zus die verzorgd moet worden. Deze kan op verzoek een eigen bijstandsuitkering aanvragen. Hij of zij moet dan wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Dit ter beoordeling van de gemeente. Voor gezinnen die op 31 december 2011 al meerdere bijstandsuitkeringen ontvangen, geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2012.

Invoering van de inkomenstoets voor het hele gezin

Vanaf 2012 geldt dat de inkomsten van alle gezinsleden meetellen voor de bijstandsuitkering. Hierop zijn enkele uitzonderingen, onder andere inkomsten uit een Wajonguitkering en inkomsten van thuiswonende studerende kinderen van 18 jaar of ouder tot een bepaald maximum.

Gemeenten kunnen een tegenprestatie voor de bijstand vragen

Gemeenten mogen een tegenprestatie gaan verlangen van mensen met een bijstandsuitkering. Dat kan bestaan uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving. Hier gelden een aantal voorwaarden voor, maar daarbinnen kunnen gemeenten zelf bepalen waaruit de werkzaamheden bestaan.

Strengere eisen voor verblijf in het buitenland

Ook gelden er vanaf 2012 strengere eisen voor verblijf in het buitenland. Mensen tot 65 jaar met een bijstandsuitkering mogen maximaal vier weken per jaar naar het buitenland. Voor 65-plussers met een aanvullende inkomensvoorziening zijn dat dertien weken per jaar.

Inkomensgrens speciale regelingen

Voor een aantal speciale regelingen geldt vanaf 2012 een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Hoger mag niet, lager wel. De betreffende regelingen zijn: langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand aan speciale groepen, collectieve aanvullende zorgverzekering van gemeenten met daarbij een bijdrage in de premiekosten, stadspas en verschillende voorzieningen op sociaal cultureel gebied. Voor bestaande gevallen gelden overgangsregelingen. De inkomensgrens van 110% geldt niet voor individuele bijzondere bijstand.

Strengere eisen ontheffing sollicitatieplicht alleenstaande ouders

In 2012 gelden strengere eisen voor alleenstaande ouders om ontheffing te krijgen van de sollicitatieplicht. U moet de ontheffing zelf aanvragen bij de gemeente en aan de volgende voorwaarden voldoen: alleenstaande ouder zijn, 27 jaar of ouder, jongste kind onder vijf jaar, volledig zorgen voor dit kind. De ontheffing geldt vanaf 2012 maximaal vijf jaar. De gemeente maakt samen met betrokkene een plan van aanpak, gericht op het vergroten van de kans op werk en zal dit regelmatig evalueren.

Nieuwe regeling vrijlating inkomsten alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering en een deeltijdbaan mogen gedurende maximaal 30 maanden achter elkaar 12,5% van hun inkomsten houden, met een maximum bedrag van € 120,- per maand. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Daarnaast worden vanaf 2012 de heffingskortingen van de Belastingdienst wel op de uitkering ingehouden.
© 2012 - 2019 Miesa, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wajong & Wet Werken naar Vermogen (WWNV)Het kabinet voert de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) in. De wet, die met ingang van 1 januari 2013 in werking zal treden…
Wat houdt de Wet werken naar vermogen (WWNV) in?Om mensen te stimuleren om zoveel mogelijk te blijven werken, gaat de Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013 ingest…
Bijstand 2012 en 2013 omlaagBijstand 2012 en 2013 omlaagDe bijstand 2012 wordt gekort en de bijstand 2013 ook. De inkomenstoets in 2013 gaat met het Lenteakkoord niet meer door…
Krediethypotheek en bijstandKrediethypotheek en bijstandVoor huiseigenaren is het bijzonder pijnlijk als zij in de bijstand terechtkomen. Zij moeten tenslotte hun eigen huis “o…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid

Reageer op het artikel "Wet Werk en Bijstand"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Miesa
Gepubliceerd: 13-01-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!