Klachten sociale zekerheid: waar kunt u terecht?

Klachten sociale zekerheid: waar kunt u terecht? In Nederland kennen we een stelsel van sociale zekerheid wat is onder te verdelen in sociale verzekeringen (zoals de WW en de ZW) en sociale voorzieningen (zoals de Wajong en de Wwb). Binnen dit stelsel van sociale zekerheid bestaan aparte regelingen wat betreft het indienen van klachten, bezwaar en beroep. Hieronder worden de belangrijkste regelingen genoemd.

Sociale Verzekeringen

Iemand die niet correct is behandeld door een uitvoeringsorgaan van de sociale verzekeringen, kan daarover een klacht indienen. Vaak gaan deze klachten over lange wachttijden, onheuse bejegening, gebrek aan informatie of het geven van onjuiste informatie.

De klacht moet allereerst worden ingediend bij het uitvoeringsorgaan zelf. Voor de sociale verzekeringen zijn dit:
  • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
  • Zorgkantoren (voor de AWBZ)
  • SVB (Sociale Verzekeringsbank)
  • CVZ (College voor Zorgverzekeringen)
  • CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg)
  • CAK (Centraal Administratie Kantoor)

De klachtenregeling staat opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin staat dat het uitvoeringsorgaan na ontvangst van de klacht een ontvangsbevestiging moet sturen en klager moet horen. Binnen zes weken na het indienen van de klacht moet deze door het uitvoeringsorgaan zijn afgehandeld. Wanneer eerst nog intern advies wordt gevraagd is verlenging van deze termijn mogelijk tot uiterlijk tien weken. De afhandeling van de klacht dient te gebeuren door iemand die niet betrokken is geweest bij datgene waarover geklaagd wordt.

Sommige uitvoeringsinstanties hebben tevens een eigen klachtenregeling, zoals het UWV, het CVZ en het CIZ.

Voor klachten over de AWBZ kan men ook terecht bij het CVZ. Bij het erkennen van de klacht kan het CVZ actie ondernemen richting de zorgkantoren, onder ander door het geven van richtlijnen. Verder kan het CVZ de minister van VWS informeren, vooral wanneer er meerdere klachten zijn over hetzelfde onderwerp. Dan kan onderzocht worden op het nodig is beleid of wet- en regelgeving te wijzigen.

Klachten over de zorgverzekering moeten eerst worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Daarna kan de klacht eventueel nog worden voorgelegd aan de Ombudsman Zorgverzekeringen.

Sociale Voorzieningen

Klachten over sociale voorzieningen kan men indienen bij de gemeente die deze sociale voorzieningen uitvoert. In sommige gevallen heeft de gemeente een aparte klachtencommissie. Is dit niet het geval, dan kan men terecht bij de directeur van de sociale dienst, de wethouder sociale zaken of een gemeenteraadslid.

Voor klachten over regelingen voor oorlogsgetroffenen, kan men terecht bij het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) of de Stichting 1940-1945.

Ombudsman

Wanneer men niet tevreden is over de klachtafhandeling of wanneer te laat wordt gereageerd op de klacht, dan kan men terecht bij de Nationale ombudsman of de decentrale ombudsman (lokale ombudsman). Het daar indienen van een klacht is gratis. Wel zal de ombudsman de klacht pas in behandeling nemen als de interne klachtenprocedure binnen het uitvoeringsorgaan is afgerond (tenzij de termijn van tien weken is overschreden). Verder behandelt de Nationale ombudsman alleen klachten over instanties die bij hem zijn aangesloten. Bij de Nationale ombudsman kan men ook terecht met klachten over iets wat een ander is overkomen. De Nationale ombudsman heeft dan echter geen verplichting om een onderzoek in te stellen. Los van klachten is de Nationale ombudsman ook bevoegd om op eigen initiatief een onderzoek in te stellen naar het functioneren van bestuursorganen.

Voor klachten over de Europese Unie kan men terecht bij de Europese ombudsman.

Geschillen over zorgverzekeringen

Wanneer een verzekerde het oneens is met de beslissing van de zorgverzekeraar, dan dient in eerste instantie aan de zorgverzekeraar zelf gevraagd te worden de beslissing te herzien. Bij niet tijdig of niet naar tevredenheid reageren, kan de verzekerde vervolgens terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Het advies van de geschillencommissie is bindend. Als de verzekerde of de verzekeraar het niet eens is met het advies, dan bestaat er nog de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de rechter. In principe volgt de rechter het bindend advies van de geschillencommissie, tenzij hij de inhoud van het advies of de manier waarop dit advies tot stand is gekomen zo onredelijk vindt dat het niet redelijk en billijk zou zijn de wederpartij aan dat advies te houden.
Zorgverzekeraars dienen zich overigens te houden aan de 'Gedragscode van de zorgverzekeraar'. Bij het beoordelen van geschillen wordt de gedragscode als leidraad gebruikt.

Cliëntenparticipatie

De inspraak door cliënten over de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel is wettelijk geregeld. Door het UWV, de SVB en de gemeenten zijn cliëntenraden ingericht op zowel regionaal als landelijk niveau. De cliëntenraden zijn ervoor bedoeld de mening en positie van cliënten naar voren te brengen door het geven van advies en informatie, het signaleren en het voorstellen van verbeteringen. De cliëntenraad is bevoegd alle informatie te ontvangen en op tijd betrokken te worden bij alle zaken waarmee de cliënt te maken heeft of krijgt (bijvoorbeeld op het gebied van formulieren of voorlichtingsmateriaal). Daarnaast bestaat er op landelijk niveau de Landelijke Cliëntenraad (LCR) die onder andere overlegt met uitvoerende instanties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, omtrent de sociale zekerheid.

Bezwaar en beroep

Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente, het UWV, de SVB of de PUR (Pensioen- en Uitkeringsraad) kan een bezwaar indienen bij die instantie. Vervolgens kan men nog in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Daarna is hoger beroep nog mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep.
© 2011 - 2020 Multivalue, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bezwaar, beroep, hoger beroepBezwaar, beroep, hoger beroepDit artikel beschrijft de procedure van bezwaar, beroep en hoger beroep. Als u het oneens bent met een beslissing van ee…
Bezwaar maken tegen verkeersboeteAls u het niet eens bent met een parkeerboete of andere verkeersboete (bekeuring) kunt u bezwaar maken door een bezwaars…
Commissie bezwaarschriftenDe commissie bezwaarschriften is een adviesorgaan van de gemeente. Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de g…

Verklaring omtrent gedrag en strafbladVerklaring omtrent gedrag en strafbladIn sommige banen vraagt een toekomstig werkgever om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms wordt die geweigerd omdat…
Wat is zorgverlof?Wat is zorgverlof? Soms heeft een partner, kind of ouder zorg nodig. De werkgever heeft dan het recht om zorgverlof op t…
Bronnen en referenties
  • Baars, mr. M., et al. "De Grote Almanak voor informatie en advies." 2011. Nederland: Utrecht. Stimulanz.

Reageer op het artikel "Klachten sociale zekerheid: waar kunt u terecht?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Corinde, 03-10-2014 17:33 #1
Geachte heer, mevrouw,


Ik heb een vraag over een bezwaar die bij de SvB Bank ingediend mocht worden.
Uit de reactie van de SvB blijkt dat men het punt van het bezwaar niet begrepen heeft.

Het gaat over de vermogenstoets waarbij is aangegeven dat de SvB naar bruto bedragen kijkt en verwacht dat men daarmee in zijn eigen levensbehoefte kan voorzien. Een jurist had rees bevestigd dat de SvB rekening moet houden met kosten die voortvloeien uit het ten gelde maken van vermogen, alvorens zij overgaan tot de vermogenstoets.

Hoe kan ik de SvB duidelijk maken dat zij het bezwaar niet goed getoetst / begrepen hebben?
Kan ik gewoon weer een brief sturen en dient de SvB dat dan te accepteren.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Dhr. Corinde

Infoteur: Multivalue
Gepubliceerd: 04-07-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!