InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Regelingen > Persoonsgebonden budget is fraudegevoelig

Persoonsgebonden budget is fraudegevoelig

Persoonsgebonden budget is fraudegevoelig Op 3 mei 2013 deelde staatssecretaris Martin van Rijn mee dat de mensen die een persoonsgebonden budget ontvangen méér gecontroleerd zullen gaan worden. Zo zullen cliënten een controleur toegang tot hun woning moeten verlenen en inzicht dienen te geven in de administratie. Het vermoeden bestaat dat er op grote schaal gefraudeerd wordt met het persoonsgebonden budget. Wat is een persoonsgebonden budget en waarom is controle nodig?Waarom is het fraudegevoelig?

Wat is een persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget kunnen mensen zelf die zorg of hulp inkopen die zij nodig hebben en waarvoor ze een indicatie hebben gekregen. Zorg is mogelijk via de AWBZ en via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze laatste wet wordt uitgevoerd door de gemeente. Het persoonsgebonden budget wordt verstrekt aan ouderen, chronisch zieken, mensen met een verstandelijke handicap. Ook aan ouders van kinderen die bepaalde zorg nodig hebben kan een persoonsgebonden budget worden verstrekt. Er is een verdeling gemaakt in zes mogelijke situaties. Te denken valt aan
 • Persoonlijke verzorging; we denken hierbij aan douchen, hulp bij eten etc.
 • Verpleging; wondverzorging, injecties toedienen etc.
 • Begeleiding; kan zijn dagbesteding
 • Behandeling; dit kan zijn behandeling bij gedragsstoornissen
 • Kortdurend verblijf; tijdelijke opname zodat mantelzorger even vrij kan nemen
 • Verblijf; soms is het nodig om in een beschermde woonomgeving te wonen. Dit kan met hulp van een persoonsgebonden budget

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor het persoonsgebonden budget wordt er een indicatie gesteld van tenminste 10 uur hulp per week. De indicatie wordt afgegeven voor één jaar. Ook wordt de eigen bijdrage die de cliënt moet betalen vooraf vastgesteld. Uitbetaling geschiedt via het zorgkantoor.

Reden waarom het PGB (persoonsgebonden budget) werd ingesteld

Het persoonsgebonden budget was een initiatief van Erica Terpstra die aan het begin van de negentiger jaren staatssecretaris van Volksgezondheid was. In 1996 werd het PGB ingevoerd. In die periode bestonden lange wachtlijsten in de thuiszorg en er waren veel wisselingen in het personeelsbestand. Mensen kregen veel verschillende hulpverleners over de vloer die allemaal part time wilden werken. De oplossing werd gevonden in de mogelijkheid om in sommige gevallen mensen geen zorg in nature te verlenen maar indien mogelijk de keuze te bieden om het geld zelf te ontvangen om daarmee zelf zorg te kopen. In die tijd waren er vanuit de thuiszorg bezwaren tegen de invoering van het PGB. Het toezicht op de kwaliteit van de hulpverlening werd lastig en men vroeg zich af hoe de financiën beheerd zouden gaan worden. Niet iedereen is in staat om de rol van werkgever te vervullen, hetgeen nodig is. Het PGB is later uitgebreid naar vele mogelijkheden en men kan zich de vraag stellen of het niet te ruim gehanteerd wordt. In 1998 waren er 13000 mensen met een persoonsgebonden budget en in 2013 zijn dit 130.000 mensen. Vanaf 2000 is het persoonsgebonden budget met maar liefst 70% toegenomen.

Voordelen van het persoonsgebonden budget

De voordelen voor de cliënt zijn groot. Het belangrijkste voordeel is dat hiermee continuïteit in de zorgverlening mogelijk is. Zeker voor mensen die langdurige zorg nodig hebben en de beschikking hebben over vakkundig personeel is het persoonsgebonden budget een ware uitkomst. Men krijgt de mogelijkheid iemand in dienst te nemen juist op die uren dat het nodig is. Zo zijn er voorbeelden te noemen van mensen die hun baan konden behouden dankzij het feit dat er 's morgens en 's avonds laat hulp beschikbaar is. Ook kunnen verstandelijk gehandicapten vaak thuis blijven wonen en door familie verzorgd worden.

Nadelen van het persoonsgebonden budget

Aan het persoonsgebonden budget kleven ook nadelen. De belangrijkste vraag is welke deskundigheid is nodig en hoe wordt de deskundigheid bewaakt. Er is niemand die toeziet op de kwaliteit van de hulpverlening. Men kan zelf een familielid aanstellen die weliswaar over een diploma als verpleegster beschikt maar die al jaren geen bijscholing meer heeft ontvangen. Deze mag dan handelingen verrichten die bepaalde deskundigheid vereisen die misschien bijgeschoold had moeten worden.

Fraudegevoelig

Persoonsgebonden budget is zeer fraudegevoelig. Mensen krijgen zelf geld in handen en het is de vraag of dit geld ook daadwerkelijk wordt uitbetaald aan de zorgverlener. Vooral de kwestie van de eigen bijdrage is lastig te controleren. Immers tussen familieleden onderling kan men afspraken maken. Is het geld aan het eind van het jaar niet helemaal opgebruikt dan krijgt men in een volgend jaar minder geld. Nu is het zo dat met iedere regeling die wordt ingesteld er altijd een klein percentage aan fraude zal plaatsvinden voor maar het is wel belangrijk dat de regeling zo wordt ingesteld dat het percentage zo klein mogelijk is. Tot op heden werd de controle slechts steekproefsgewijze uitgevoerd en was er controle op slechts 5%.

Fraude in Nieuwegein en Nijmegen

In Nijmegen werd in juli 2017 een grootscheepse fraude ontdekt bij de Rigtersgroep. Hierbij was veel geld niet besteed aan de gehandicapte cliënten. De gemeente Nijmegen heeft aangifte gedaan. Ook in Nieuwegein werd op grote schaal gefraudeerd met het PGB. Dit gebeurde in 2015. De door Achmea verstrekte gelden werden onvoldoende ingezet voor het doel waarvoor zij ter beschikking waren gesteld.

Hoe geschiedt de toekenning

De uitbetaling van het persoonsgebonden budget wordt verzorgd door het zorgkantoor. Er wordt een indicatie gesteld door het Centrum voor Indicatiestelling zorg. Ook kan het bureau Jeugdzorg een indicatie verstrekken. Er zijn bemiddelingsbureaus ontstaan die voor mensen de aanvraag indienen en de betaling regelen. In 2012 zijn diverse gevallen van fraude geconstateerd bij deze bureaus.

Hoe geschiedt de betaling

Wie een persoonsgebonden budget ontvangt is werkgever. Dat betekent dat er een salarisadministratie moet worden bijgehouden. Ook moet verantwoording worden afgelegd over het ontvangen geld. Deze taak kan men laten verrichten door de Sociale Verzekeringsbank die een eigen service centrum hiervoor heeft.

Hoe zal controle in de toekomst lopen

In plaats van een controle op 5% van alle gevallen wil de staatssecretaris komen tot een controle van méér dan 20%. Hiertoe zullen 22 controleurs worden aangesteld. Deze gaan mensen thuis bezoeken en men dient dan verantwoording af te leggen. Wil men de controleur niet binnen laten dan volgt een dwingende uitnodiging op het zorgkantoor. Hiermee hoopt men in de toekomst de fraude te verminderen en men hoopt de regeling dan in afgeslankte vorm toch in stand te kunnen houden.

Lees verder

© 2013 - 2019 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Trekkingsrecht persoonsgebonden budget pgb 2019Trekkingsrecht persoonsgebonden budget pgb 2019In 2019 hebt u een trekkingsrecht uit uw persoonsgebonden budget pgb. U hebt dan nog wel de regie over uw budget, maar h…
Wilt u de Thuiszorg betalen met uw Persoonsgebonden Budget?Wilt u de Thuiszorg betalen met uw Persoonsgebonden Budget?Let op uw persoonsgebonden budget. Zorgverlening kan in natura of via een Persoonsgebonden Budget, PGB. Steeds meer zien…
De marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMODe marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMOOver het persoonsgebonden budget van de WMO zijn veel vragen klachten. Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor de…
PBG: Persoonsgebonden Budget aanvragenPBG: Persoonsgebonden Budget aanvragenSinds een aantal jaar bestaat het Persoonsgebonden Budget (PGB). Op deze manier kunnen mensen zelf hun zorg inkopen. Er…
Wat houdt een Persoons Gebonden Budget in?Niet iedereen weet wat een Persoonsgebonden Budget (PGB) inhoudt en hoe de aanvraag hiervan verloopt. Het PGB kun je aan…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: FraukeFeind, Pixabay
 • SVB
 • Nu.nl
 • Regeling PGB en AWBZ
 • https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/rigtergroep-sluisde-1-1-miljoen-weg-via-pgb-s~a73433ec/
 • https://www.ad.nl/gezond/achmea-miljoenenfraude-met-pgb-s-in-nieuwegein~a4d07657/

Reageer op het artikel "Persoonsgebonden budget is fraudegevoelig"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 12-11-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Special: Zorgverlening
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!