Megafusies in de thuiszorg en faillissement Meavita

Megafusies in de thuiszorg en faillissement Meavita De thuiszorg in Nederland verkeert in problemen. Er is te weinig geld beschikbaar om mensen voldoende hulp te bieden zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar er is dan ook wel het een en ander fout gegaan. Op verzoek van Abvakabo FNV werd er door de ondernemingskamer in 2015 een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken bij het faillissement van Meavita. Er werd daarbij gesproken over wanbeheer. Dit doet de thuiszorg geen goed.

De thuiszorg in problemen

De thuiszorg verkeert al geruime tijd in problemen. Er is te weinig geld beschikbaar om mensen voldoende hulp te bieden in de thuissituatie. Mensen willen zo lang mogelijk thuis in hun eigen omgeving blijven wonen maar dan dient er wel goede thuiszorg beschikbaar te zijn. Deze hulp kan van verzorgende of verplegende aard zijn maar ook huishoudelijke hulp is onmisbaar.
Veel thuiszorgorganisaties zijn oorspronkelijk ontstaan uit kerkelijke organisaties. Er waren zowel protestante als katholieke wijkverpleegsters en ook de huishoudelijke hulp werd vanuit de kerken georganiseerd. Het bestuur bestond dan ook vaak uit een paar dames die weliswaar weinig professioneel waren doch een goed hart hadden en de dominee of mijnheer pastoor stond aan het hoofd van het bestuur. In het begin van de zeventiger jaren kwam hier verandering in. Men ging de eerste fusies aan, het maakte niet meer uit of er protestant of katholiek werd gezogen en verpleegd en de organisaties werden opgetuigd met een directie en betaalde leidinggevenden. De eerste kantoren met meldpunten werden geopend. Huishoudelijke hulp die gefinancierd werd door de gemeente werd landelijk gesubsidieerd.

Organisaties breiden zich uit

Organisaties hebben een natuurlijke drang in zich om zich uit te breiden en groter te worden. Men wil immers de organisatie in stand houden. Daarbij staat dan niet meer de klant centraal maar het behoud en de expansie van de organisatie voert de boventoon. Zo hebben we dan ook kunnen zien dan na de fusies die ontstonden tussen de zuilen nu ook de verschillende disciplines onder één dak werden gebracht. Men kreeg één organisatie met zowel huishoudelijke hulp, verzorgende taken, wijkverpleging, algemeen maatschappelijk werk. Vooral de wijkverpleging kende al een sterke organisatie en had vele taken. Er was de baby- en peuterzorg met het consultatiebureau. Daarnaast de verpleging en de uitleen van hulpmiddelen maar ook de specifieke ouderenzorg. Na deze fusies werd er gezocht naar schaalvergroting. Er ontstonden samenwerkingsverbanden met de intramurale zorg van verzorging- en verpleegtehuizen. Maaltijdvoorziening, dagverzorging en alarmering werd ter hand genomen. Ook het algemeen maatschappelijk werk ging steeds meer samenwerkingsverbanden aan. Er ontstonden Raden van bestuur. Directies werden uitgebreid. Allen met bijbehorende salarissen die door de overheid waren vastgesteld.

De financiering

In de eerste fusies waren de financieringsstromen nog gescheiden. Gezinsverzorging werd eerst nog betaald via subsidies maar later ook uit de AWBZ. Verpleging werd al betaald uit de AWBZ. De gemeenten betaalden nog steeds voor het algemeen maatschappelijk werk. Alle verschillende zorgvoorzieningen werden betaald uit aparte potjes. Dit maakte het beheer niet eenvoudig en zeker niet transparant. Was de schaalgrootte eerst nog te overzien later werd dit steeds onduidelijker. Er kwamen aparte indicatie-organen want de indicatiestelling moest objectief worden. De rekeningen voor de cliënten werden verzorgd door aparte kantoren. Men probeerde goedkoper te werken en geldstromen te verschuiven van ziekenhuizen, verpleegtehuizen en verzorgingshuizen naar de thuiszorg. Thuiszorg was immers goedkoper dan opname. In een later stadium werd de huishoudelijke hulp weer teruggebracht vanuit de AWBZ naar de gemeente in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. Door de overheid werden flinke bedragen beschikbaar gesteld om te experimenteren met verschuiving in de zorg van duurdere intra-murale naar goedkopere zorg thuis.

Meavita

Per 1 januari 2007 ontstond er een grote landelijke fusie. Hierbij fuseerden onderstaande organisaties:
  • Meavita Den Haag
  • Sensire in de Achterhoek
  • Vitras CMD in de provincie Utrecht
  • Thuiszorg Groningen

Deze organisaties werden in één landelijke mega organisatie ondergebracht. In totaal werkten er 20.000 medewerkers en waren en 100.000 cliënten. De omzet bedroeg een half miljard euro. Maar al vóór de fusie was er bij Meavita Den Haag in 2006 een verlies van 13 miljoen euro bij een omzet van 160 miljoen euro. De gedachte was dat men door te fuseren goedkoper kon gaan werken. Maar de organisatie draaide met grote verliezen en ging in 2009 failliet. Hierbij bleef men met miljoenen schulden achter. De bedrijfskosten liepen hoog op hetgeen volledig tegengesteld was aan de gedachte dat men op de overhead zou kunnen besparen door te fuseren. Een project wat TV-foon project werd genoemd werd ingevoerd alvorens het voldoende op bruikbaarheid was getest. Hiermee kon men hulp op afstand bieden zo was het idee. Er werden maar liefst 30.000 kastjes besteld maar het verlies was 20 miljoen euro. In 2008 werd een cliëntenstop afgekondigd. Zorgverzekeraar Menzis stapte naar de rechter in Zutphen om dit ongedaan te maken. Er waren op dat moment bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) al vragen over de wijze waarop de gelden besteed werden. In oktober 2008 lag er een plan om te saneren. Na het faillissement in februari. 2009 moest toenmalig staatssecretaris Jet Bussemaker een reactie geven aan de Europese Commissie inzake 37 miljoen die door de overheid verstrekt werd voor de oprichting "vangnetstichtingen"na het faillissement van Meavita. Loek Hermans die de functie vervulde van heeft verklaard voor de rechter dat hij de gevolgen van de invoering van de WMO niet goed heeft overzien! Loek Hermans is al jarenlang lid van de VVD en heeft zitting in de eerste kamer.

Thuiszorg Groningen

Er werd in 2009 door de rechter bepaald dat 3 ex-bestuurders hun gouden handdruk moeten terugbetalen. Deze bedroeg in totaal 500.000 euro. Thuiszorg Groningen had bij het faillissement 6,5 miljoen aan schulden. De organisatie heeft een doorstart gemaakt en de nieuwe bestuurder is Gerrit Jan van Otterlo. De vroegere bestuurder was Anneke Mossou die de afspraken over de gouden handdruk maakte met de ex bestuurders.Ex- bestuurder Theo Meuwese ontving een vertrekpremie van 469.000 euro en kreeg een jaarsalaris van 190.000 euro.

Meavita Den Haag

Meavita Den Haag is Haagse wijk- en woonzorg geworden. HWW. Er is een nieuwe directeur aangesteld. Pieter de Vente. De medewerkers hebben een nieuw contract gekregen en er hoefde niet te worden gesolliciteerd. Dit werd op 9 maart 2009 door de Haagse rechtbank uitgesproken. Alle cliënten die AWBZ zorg ontvingen konden worden overgenomen. De nieuwe stichting moet maatregelen nemen om gezond te worden. De nieuwe stichting verstrekt alleen zorg die betaald wordt uit de AWBZ.

Vitras CMD

In de zomer van 2009 heeft Vitras CMD financiële steun gevraagd aan de Nederl. Zorgautoriteit. Het AD schreef: Vitras CMD verlaat het zinkend moederschip. Zij waren op dat moment al losgekoppeld van Meavita en stelden een gezonde bedrijfsvoering te hebben maar onvoldoende kapitaal. Het verzoek werd geweigerd.

Sensire

Sensire is een grote thuiszorgorganisatie in de Achterhoek. De mislukte fusie met Meavita heeft de organisatie 24 miljoen euro gekost zo stelt de huidige directeur.

Meavita en haar bestuurders

In het programma Nieuwsuur van 1 maart 2013 kwam naar voren dat zowel door de Raad van bestuur als door de Raad van Commissarissen grote fouten zijn gemaakt. Letterlijk werd er gezegd dat er riskant, ongeloofwaardig en onbegrijpelijk is gehandeld. Het nieuwe administratiesysteem heeft meer gekost dan het heeft opgeleverd. Abvakabo FNV heeft aan de Ondernemingskamer van de rechtbank te Amsterdam om een onderzoek gevraagd en thans is het concept rapport gereed. Men wil de bestuurders financieel aansprakelijk stellen. Maar vooral wil men de waarheid boven tafel krijgen en de gedupeerden schadeloos proberen te stellen. Thuiszorg mag niet onbetaalbaar worden door verkeerd gebruik van de middelen.

Thuiszorg en bezuinigingen

Als men de ontwikkelingen in de thuiszorg over een langere periode overziet dan moge duidelijk zijn dan er veel geld is gestoken in samenwerkingsverbanden en fusies. De bestuurders van deze mega organisaties hebben salarissen ontvangen die niet horen bij een maatschappelijke organisatie maar alleen passen in het bedrijfsleven waar winsten kunnen worden behaald. Maar hoe staat het nu met de hard werkende verpleegkundige en verzorgende?Zij zijn in de onzekere periode en die veel onrust gegeven heeft gewoon doorgegaan met hun werk. Blijft voor hun nog ruimte over voor een normaal salaris of wordt toch de nullijn aangehouden? Minister Schippers is van mening dat familie, vrienden en buren méér hulp kunnen bieden aan thuiswonende cliënten. Het lijkt echter noodzakelijk dat eerst de thuiszorg organisaties aan een grootschalig onderzoek onderworpen moeten worden om te zien hoe de besteding van de gemeenschapsgelden gebeurt.

Meavita failliet

Op 2 november 2015 heeft de rechter van de Ondernemingskamer uitspraak gedaan in de door het FNV aangespannen procedure. Er is sprake geweest van wanbeleid aan de top. Hierdoor is Meavita failliet gegaan zo verklaarde de rechter. Het eigen vermogen van Meavita nam in twee jaar tijd met 80 miljoen euro af. Loek Hermans was voorzitter van de Raad van Toezicht. Hem wordt verweten dat hij de bestuursvoorzitter en de andere leden van de Raad van Toezicht niet tijdig en adequaat heeft geïnformeerd toen de zaken mis gingen lopen. Loek Hermans is direct opgestapt als senator in de eerste kamer. Hermans zal persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de proceskosten die 1,5 miljoen euro kosten. Het FNV heeft overwogen nog om verdere procedure te starten om voor de mensen die ontslagen zijn tijdens het faillissement nog enige genoegdoening te krijgen. Dit is niet gebeurd.

Lees verder

© 2013 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ontwikkelingen in de thuiszorg door de jaren heenOntwikkelingen in de thuiszorg door de jaren heenDe thuiszorg heeft een lange historie en kende dan ook in de loop der jaren diverse organisatievormen. Steeds wordt gezo…
De doorstart van een bedrijf bij faillissementDe doorstart van een bedrijf bij faillissementOok wanneer in 2020 een faillissement is aangevraagd en uitgesproken, zijn er soms nog voldoende gezonde onderdelen binn…
Werken in de thuiszorg als verzorgende CWerken in de thuiszorg als verzorgende CWerken in de thuiszorg is een populaire bijbaan voor veel studenten. De meeste studenten werken bij de thuiszorg als ver…
De rol van de curator in een faillissementDe rol van de curator in een faillissementEen faillissement betekent vaak een persoonlijke ramp voor werknemer, schuldeiser en kredietverlener. Het aantal bedrijv…

Slachtofferhulp Nederland - Hulp na misdrijf of ongelukSlachtofferhulp Nederland - Hulp na misdrijf of ongelukBij een ongeluk en een misdrijf is er sprake van daders en slchtoffers. Voor daders is voldoende aandacht omdat ze een j…
Reken zelf uit hoeveel WW of WIA uitkering jij krijgtReken zelf uit hoeveel WW of WIA uitkering jij krijgtRaakt men het werk kwijt wegens bedrijfseconomische omstandigheden dan komt men in de Werkloosheidswet. Bij ziekte is da…
Bronnen en referenties
  • Nieuwsuur 1 maart
  • Zorgvisie
  • Artikel Nienke Feenstra.nl
  • http://daskapital.nl/2015/11/meavita_wtfuitspraak_van_de_ee.html

Reageer op het artikel "Megafusies in de thuiszorg en faillissement Meavita"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 29-08-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Special: Zorgverlening
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!