InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Psychologie > PDC, een Hollands Mind Kontrol Instituut

PDC, een Hollands Mind Kontrol Instituut

PDC, een Hollands Mind Kontrol Instituut De zaden van Monsanto zijn erg goed voor mensen. Klimaatverandering heeft niets met een veranderende zonne-activiteit te maken maar alles met co2. Mensen geven niets om het milieu. Dit soort ´informatie´ staat te lezen op sites van het PDC. Dit commerciële bedrijf is een belangrijke schakel in de productie van desinformatie. Mind Kontrol wordt overigens met een ´k´ geschreven omdat het stamt van een Amerikaans overheidsproject met de afkorting MKultra wat staat voor Mind Kontrol.

Inhoud:


Gelieerd aan de overheid

PDC Informatie Architectuur is een commercieel internetbedrijf dat sterk gelieerd is aan de overheid. PDC staat voor Parlementair Documentatie Centrum. Oorspronkelijk was het bedrijf een onderdeel van de universiteit van Leiden. Volgens hun eigen informatie hecht het bedrijf belang aan informatieverspreiding. Wie echter de informatie van PDC kritisch leest ziet dat er voornamelijk desinformatie, leugens en bedrog in schuilt. Informatie wordt letterlijk in een door overheden gewenste vorm gegoten door de informatie-architecten. De site richt zich op burgers. Daar begint het eerste Mind Kontrol element van het bedrijf. Zijn de schrijvers zelf dan geen burgers? Nergens staat dat de site door burgers wordt gemaakt, alleen voor burgers. Een burger bestaat helemaal niet. Burgers zijn overheidsverzinsels. Er bestaan alleen mensen in de samenleving. Een burger is een statistische constructie opgericht met het doel om mensen het idee te geven dat ze zich bij een maatregel moeten neerleggen omdat de ´burger´ het nu eenmaal wil.

PDC: Genetisch manipuleren is goed voor mensen

PDC onderhoudt een webste genaamd milieuloket. Het klopt zichzelf op de borst dat de site gratis is opgezet, zonder commercieel belang. Milieuloket vertelt alleen de officiële versie van de werkelijkheid zoals bedrijven die graag zien, zonder kritiek te geven. Bedrijven als Monsanto kennen enorm veel kritiek. Door Monsanto worden boeren gedwongen zaden te kopen die veel kunstmest nodig hebben. Boeren mogen zaden niet bewaren tot volgend jaar. In veel gevallen heeft Monsanto zaden zo genetisch gemanipuleerd dat ze het maar één jaar doen, en dat de planten het jaar erop geen nieuwe vruchten krijgen. Hierdoor zijn miljoenen boeren in de derde wereld de dupe. Onlangs verscheen het bericht op internet dat in India 200.000 boeren in de afgelopen jaren zelfmoord hebben gepleegd, nadat de Wereldbank India had gedwongen om de zadenmarkt vrij te geven voor ´s werelds grootste zadenhandelaars. Milieuloket.nl steunt deze gang van zaken voor 100%. PDC, in feite een overheidsbedrijf, steunt het genetisch manipuleren van zaden omdat het ´goed is voor mensen´. Dat het slecht is voor milieu wordt als minder belangrijk geacht. Dat bedrijven als Monsanto zeer slecht voor boeren is wordt genegeerd. Milieuloket.nl heeft hiermee duidelijk een Mind Kontrol-functie. Het desinformeert mensen zodat kwalijke praktijken ongestoord plaats kunnen vinden.

PDC: verantwoordelijkheden van overheid zijn onbekend

Een tweede gratis, niet-commerciële site is parlement.com. Hierop staat in razend ingewikkelde woorden uitgelegd hoe het parlementair systeem in Nederland werkt. Om een voorbeeld te geven citeer ik twee opeenvolgende zinnen van de site: ´De opvattingen over wat de verantwoordelijkheden van de overheid, en hiermee samenhangend die van de regering en het kabinet, zijn, verschillen tussen personen, tussen en binnen politieke partijen en in de tijd. Het is dus niet mogelijk om in absolute zin en vastomlijnd aan te geven wat de taken en verantwoordelijkheden van de overheid exact zijn. ´
Behalve het foute kommagebruik, wat de tekst onoverzichtelijk maakt, is de tekst inhoudelijk grote onzin. Volgens parlement.com weet niemand wat de verantwoordelijkheid van de overheid is. Gelukkig zijn zij waarschijnlijk de enigen die dit standpunt innemen. De verantwoordelijkheid van de overheid is dat men service moet verlenen aan de bewoners van een land. Politici moeten zorgen dat er genoeg wegen en spoorlijnen zijn, het afval opgehaald wordt, iedereen elektriciteit heeft e.d. Door onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid te creëren schept de site een ruimte om overheidstaken sterk uit te breiden naar gebieden waar de overheid zich niet mee moet bemoeien. Voorbeelden daarvan zijn identificatieplicht en privacy-databanken. Het gaat de overheid niet aan om te weten wie er waar over straat loopt. Daarnaast geeft deze malle verantwoordelijkheidsvisie ruimte om geen verantwoordelijkheid te nemen waar dat nodig is. Een voorbeeld is het milieu. De overheid had 25 jaar geleden al kunnen besluiten om milieu-eisen te stellen aan vervuilende uitstoot van auto´s door de elektrische motor verplicht te stellen. In plaats daarvan wordt elk jaar een nieuwe kleine maatregel verzonnen. Het ene jaar is het een katalysator. Het andere jaar verzint men peperdure biobrandstof. Het jaar erop worden benzine-accijnzen maar eens extra verhoogd. Verder kent men belastingmaatregelen. Al die kleine maatregelen zorgen voor veel discussie op radio en tv en prachtig geschreven krantenartikelen. Maar het milieu heeft er geen baat bij. Vrijwel elke overheidsmaatregel is erop gericht om een kostenverzwaring voor bewoners van een land te realiseren. 99% van de mensen ziet dat hun auto een melkkoe van de overheid is. De overige 1% werkt als politicus of voor het PDC.

PDC: klimaatverandering komt heus wel door co2

De klimaatverandering is een verzinsel van wetenschappers voor de politici om nieuwe belastingmaatregelen te legitimeren. De meerderheid van de wetenschappers zien in dat de zon de enige oorzaak is voor temperatuursveranderingen. De climategate is blijkbaar geheel voorbij gegaan aan de PDC-schrijvers. Dit is een ernstige misleiding van alle mensen in de wereld. Het klimaat verandert niet door co2-uitstoot. Men weigert om naar redelijke argumenten te luisteren. Een vulkaan stoot meer co2 uit dan de mensheid in 5 jaar. Gezeur over co2 is gewoon gezeur. Maar het dient wel een doel. Als je zeurt over co2 dan verlies je de aandacht voor de werkelijke milieuproblemen zoals smerige uitlaatgassen, lozingen op oceanen van giftige industrieafval, soms zelfs radioactief afval zoals voor de kust van Somalië, en de verwoestingen die het WereldNatuurFonds aanricht in Afrika door graslanden af te branden.

PDC: we weten waarom Nederlanders tegen europa ´waren´

Heel Nederland kan de Europese overheidslaag inmiddels wel uitkotsen. Maar niet het PDC. O, wat zijn ze blij met Europa. Het geeft hun veel werk. PDC is een bedrijf dat websites bouwt voor de overheid of voormalige overheidsonderdelen zoals de KPN. PDC verzorgt zowel de redactionele als de technische kant van een website. PDC is zelf natuurlijk ook een voormalig overheidsonderdeel wat met belastinggeld is opgebouwd. De overheid schakelt PDC in om burgers van het nut van Europa te doordringen. Uw belastinggeld wordt nu gebruikt om u ervan te overtuigen dat Europa een fantastisch nieuwe bureaucratie is. PDC weet precies waarom Nederland indertijd tegen Europa was: citaat´Mensen wilden laten weten dat ze erg ontevreden waren over de invoering van de euro en de gestegen prijzen.´ Bovendien spreekt men over een Nederlandse tegenstand in de verleden tijd. Dat is een psychologische truukje om te doen alsof Nederlanders nu voor Europa zijn. Er wordt voor u gedacht, dus u hoeft eigenlijk niet meer te denken. Op de site europa-nu.nl wordt voorbij gegaan aan het feit dat Nederlanders gewoon tegen een poltieke eenheidsstaat Europa zijn. Het wordt ontkend want: het tegenstemmen zal wel met de euro te maken hebben. Zulke enorme leugens en bedrog kunnen eigenlijk alleen maar door de overheid zelf verzonnen worden. PDC heeft diverse sites onder hun hoede die Europa propageren zoals europapoort.nl, europa-nu.nl en heeleuropa.nl. Elke site van het PDC kost belastinggeld.

PDC: werknemers met kadaverdiscipline

Om te kunnen werken bij PDC en zoals men het zelf noemt ´duurzame websites´ te maken, moet je een universitaire studie hebben afgerond. Inmiddels is bij mensen duidelijk dat universitair afgestudeerden slechts meer kadaverdiscipline vertonen dan anderen. Netjes herkauwt men alle wenselijk geachte visies en kennis zonder zelf na te denken of onderzoek te doen. Research doen is gedegenereerd tot het overschrijven van woordvoerders van overheden en bedrijven. Net als in de collegebanken van de universiteit hoeven de medewerkers van PDC niet zelf na te denken. Men heeft alleen geleerd om kennis te reproduceren; dat wil zeggen napraten. Ze moeten alleen ervoor zorgen dat de ´burger´ de informatie slikt als zijnde waarheid. Daar zijn de psychologische Mind Kontroltechnieken voor. Een voorbeeld hiervan is de PDC-redenering dat ´burgers´ niets om het milieu geven want men eet gewoon bio-industrievlees. Het Mind Kontrol element hierin is dat een redenering wordt gebruikt zonder hem op te schrijven. Deze redenering is in dit geval: als je bio-industrievlees eet dan geef je niets om het milieu. Er zijn echter vele andere redenen aan te voeren dat men bio-industrievlees eet, bijvoorbeeld omdat mensen geen geld genoeg hebben voor biologisch vlees. Wanneer de overheid bio-industrievlees duurder zou maken en biologisch vlees belastingvrij, dan zou niemand meer bio-industrievlees kopen. De overheid creëert eerst een situatie en hangt daar via een bedrijf als het PDC allerlei misleidende conclusies aan. Het bio-industrievlees wordt door de overheid kunstmatig goedkoop gehouden doordat de boeren niet hoeven op te draaien voor de epidemieën die uitbreken in de schuren van de bio-industrieboeren. Vaak worden deze boeren zelfs gecompenseerd als ze door normale bedrijfsrisico´s zoals ziekte van de veestapel failliet dreigen te gaan. Daarnaast wordt de rundveehouderij structureel gesubsidieerd zodat de prijs laag blijft. De overheid stimuleert hierdoor juist burgers om van de bio-industrie gebruik te maken en concludeert vervolgens via PDC dat de ´burger´ niets om het milieu geeft.

PDC: informatie moet sexy zijn

PDC informatie architectuur probeert de bureacratie een sexy tintje mee te geven zodat onnodige bestuurslagen sneller geaccepteerd worden. Het Montesquie instituut is een door PDC onderhouden website. Montesquie was een filosoof die een stelsel had bedacht om een land te besturen zonder dat er machtsmisbruik kon plaatsvinden. De scheiding der wetgevende macht, controlerende macht en rechterlijke macht. Op papier is dit een mooi verhaal maar in de praktijk werkt het in Nederland niet. De wetgevende macht, het parlement en de controlerende macht, de regering zijn in partijpolitiek opzicht met elkaar verweven. Hierdoor is de scheiding der machten teniet gedaan en is Nederland in feite afgedaald tot een aristocratie, waar een kleine groep mensen de macht in handen heeft. Het PDC doet er alles aan om mensen in de waan te laten dat Nederland een democratie is. De bewoners van Nederland hebben het gevoel dat de Nederlandse politiek corrupt is. Dat gevoel wordt veroorzaakt door de feitelijke opheffing van de scheiding der machten doordat partijpolitieke belangen boven het landsbelang worden gesteld. Een treffend voorbeeld is het huidige gedoogkabinet waardoor blijkt dat de regering telkens weer nieuwe coalities sluit om wetten door te voeren. In feite moet het parlement wetten maken maar deze taak heeft men laten varen en aan kabinetsleden over gedragen. Op elke site en in elk boek over de Trias Politica staat dat de Nederlandse regering zowel de wetgevende macht als de uitvoerende macht is. Er is dus GEEN scheiding der machten. Door een website Montesquie instituut te noemen suggereert men ten onrechte dat Nederland een democratie is waar geen machtsmisbruik plaats vindt. Men houdt vol dat Nederland een constitutionele monarchie is, dat wil zeggen een democratisch koninkrijk terwijl in feite bedrijven en vorstenhuizen via de Bilderberggroep een schaduwregering vormen die alleen werkzaam kan zijn in een aristocratische structuur. Omdat het PDC sterk gelieerd is aan de overheid kan het PDC onmogelijk een heldere, kritische blik hebben naar de overheid. Het PDC schildert de overheid af als instituut waarvan de ambtenaren en politici hun uiterste best doen om het land zo goed mogelijk te besturen, terwijl iedereen inziet dat door chronische lastenverzwaringen, structurele corruptie in de bouwwereld, decimering van de studietijd, oprekking van de pensioenleeftijd en massaprivatiseringen op vele maatschappelijke terreinen alle bewoners van Nederland de dupe zijn van een maffia-achtige, dictatoriale bestuursconstructie.
© 2011 - 2019 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het gevaar van fructoseFructose is onder fabrikanten een populair zoetmiddel. Helaas is het slecht voor ieders gezondheid. Diabetici mogen geen…
Revell Control XS Nano Quad, een budget drone zonder cameraRevell Control XS Nano Quad, een budget drone zonder cameraDe Revell Control XS Nano Quad is een drone die wordt aangedreven door vier propellers. Het opladen van de onbemande, op…
Manipuleren door jong en oudOnder manipuleren wordt in de meeste gevallen verstaan: Iets of mensen zodanig beïnvloeden dat aan de wens van degene di…
Bronnen en referenties
  • http://www.pdc.nl/

Reageer op het artikel "PDC, een Hollands Mind Kontrol Instituut"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tom008
Laatste update: 09-05-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!