mijn kijk op

Onverdoofd ritueel slachten en het standpunt van de PVV

Onverdoofd ritueel slachten en het standpunt van de PVV Onverdoofd ritueel slachten en het standpunt van de Partij voor de Vrijheid (afgekort: PVV), een Nederlandse partij opgericht door Geert Wilders in 2006. Geert Wilders van de PVV benadrukt telkens groot belang te hechten aan de Joods-christelijke traditie van ons land.* Hij werpt zich graag op als beschermer van dat Joods-christelijke erfgoed. Maar door praktiserende Joden in Nederland het koosjer slachten te ontnemen, vergiftigt hij de bron waar hij zich aan zegt te laven. Volgens CU-leider Arie Slob heeft de PVV "het recht verspeeld om een beroep te doen op de joods-christelijke traditie van ons land". Waarvan akte.

Joods-christelijke traditie, verbod op ritueel slachten en de PVV


De zorg voor het welzijn van dieren staat hoog in het Joodse vaandel

Het Jodendom hecht veel waarde aan een humane behandeling van dieren. Wreedheid tegen dieren is ten strengste verboden, en de zorg voor het welzijn van dieren staat hoog in het vaandel, al duizenden jaren. Dat is in de Westerse wereld ongeëvenaard. De meeste beschaafde volken aanvaarden dit principe pas sinds kort. Wreedheid tegen dieren is nog niet zo lang verboden. Pas in 1886 werd in Nederland bij het tot stand komen van het eerste Wetboek van Strafrecht een verbod op dierenmishandeling opgenomen. Deze bepaling was echter gebaseerd op het zogeheten 'aanstootbeginsel'. Alleen als de betreffende handeling met het dier mensen had gekwetst in hun zedelijke gevoelens, kon er sprake zijn van dierenmishandeling. Hieruit volgt dat de handeling in het openbaar gepleegd moest zijn. Een hond schoppen of een kat slaan in het private domein, kon zich straffeloos voltrekken.[1]

Het primaire principe achter de behandeling van dieren in de Joodse wet, is het voorkomen van tza'ar ba'alei chayim, het lijden van levende wezens. Reeds drieduizend jaar geleden werden in Joodse heilige geschriften regels vastgesteld om lichamelijk en emotioneel leed van dieren te voorkomen. Volgens de Joodse wet hebben dieren zelfs een aantal rechten die mensen ook hebben:

 • Dieren hebben ook sabbatsrust: "Maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen" (Exodus 20:10).
 • Het is verboden een rund bij het dorsen te muilkorven, teneinde te voorkomen dat het dier gaat eten (Deuteronomium 25:4), net zoals het mogelijk moet zijn voor werknemers om te eten van de oogst: "Als u door andermans wijngaard loopt mag u zo veel druiven eten als u maar wilt, tot u genoeg hebt, maar u mag ze niet ergens in meenemen. En wanneer u door andermans korenveld loopt mag u wel aren plukken met de hand, maar niet de sikkel in zijn koren slaan" (Deuteronomium 23:25-26).
 • De dieren van het veld mogen ook profiteren van het sabbatsjaar: "Maar het zevende jaar moet je het land braak laten liggen en het met rust laten, dan kunnen de armen onder jullie ervan eten; wat zij nog overlaten is voor de dieren van het veld. Met je wijngaard en je olijfgaard moet je hetzelfde doen" (Exodus 23:11).

Verschillende geboden in de Tora zijn erop gericht om fysiek of psychisch lijden van dieren te voorkomen:

 • "U mag een rund en een ezel niet samen voor de ploeg spannen," aangezien dit tot problemen zou kunnen leiden bij de dieren (Deuteronomium 22:10).
 • De Tora draagt op een ezel, die onder zijn last dreigt te bezwijken, te ontlasten, ook wanneer je met de eigenaar een conflict hebt. "Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien maar moet je hem meteen de helpende hand bieden" (Exodus 23:5; Deuteronomium 22:4).
 • "Een rund, schaap of geit mag niet worden geslacht op dezelfde dag als een eigen jong" (Leviticus 22:28). Het doden van een kalf in aanwezigheid van de moederkoe is dus niet toegestaan.

Joodsreligieuze wetten ademen de heiligheid van alle leven

Alle joodsreligieuze wetten ademen de heiligheid van alle leven, zowel van dieren als van mensen. Ook het pijnloos doden van dieren door middel van koosjer slachten is van deze notie doordesemd. Er zijn genoeg aanwijzingen dat koosjer slachten even humaan, zo niet humaner is als alle moderne methoden van het doden van dieren. En om het tegendeel te bewijzen, moet men toch echt met betere rapporten komen dan het broddelwerk van de Animal Sciences Group, Wageningen UR (klik hier).

De Joden gaven ons de Schriften, waarop onze moderne (westerse) opvatting over de heiligheid van het leven is gebaseerd. In het Jodendom wordt al duizenden jaren rekening gehouden met dierenwelzijn. David Goldman zegt in de Volkskrant van16 juni 2011 dat Joodse mensen de levende schakel vormen met het eerste besef van de mensheid van de heiligheid van het leven. Dat juist Joden wordt verboden om het leven te heiligen door middel van kasjroet (geheel van de bepalingen omtrent eten en drinken, zoals vastgelegd in de joodse spijswetten), in een misleid streven naar dierenwelzijn, is wrang en pervers.

Een breuk met het verleden en de joods-christelijke traditie van ons land

De Joodse manier van slachten kent in Nederland een traditie van maar liefst 375 jaar, met een korte cesuur tijdens de Tweede Wereldoorlog toen de Duitsers een verbod op Joods slachten uitvaardigden. Het was de eerste maatregel van de bezetter om welbewust de kern van de Joodse geloofsgemeenschap te raken. Het verbod raakt een religieuze leefwijze die is verankerd in de Nederlandse samenleving. Aan Joden wordt het recht ontzegd hun religie in vrijheid te beleven. De Raad van State heeft bepaald dat koosjere slacht dient te worden beschouwd als een vorm van godsdienstig belijden, die valt binnen de vrijheid van godsdienst.

Het verbod is een treurige breuk met het verleden en de Nederlandse tolerantie. De waarde van de verdraagzaamheid is van christelijke origine. Nee, het was geen stom toeval dat de Nederlandse republiek in de Gouden Eeuw, als enige Europese land, een zekere mate van gewetens- en godsdienstvrijheid kende. De wet is een breuk met dit verleden. Een partij als de PVV, die er prat op gaat het Joods-christelijke erfgoed te verdedigen, behoort niet mee te werken aan een dergelijke voze wet. Volgens ChristenUnie-leider Arie Slob heeft de PVV, dat met uitzondering van Wim Kortenoeven voor het verbod stemde, "het recht verspeeld om een beroep te doen op de joods-christelijke traditie van ons land".

Wim Kortenoeven gaf zelf geen toelichting
PVV'er Kortenoeven mocht na afloop van de stemming overigens niet zelf toelichten waarom hij tegen de wet heeft gestemd. Kortenoeven verklaarde dat ze in de fractie hadden afgesproken dat PVV-leider Geert Wilders het woord zal voeren over de kwestie. Hij heeft zich in deze principiële zaak vrijwillig de mond laten snoeren. Hoe heeft hij in kunnen stemmen met een spreekverbod? Ik had hem hoger zitten.

'Ernstig vergist in de PVV'

Asher Ben Avraham schrijft in een opiniërend artikel in de Volkskrant van 27 juni 2011, dat hij zich ernstig vergist heeft in de PVV. Hij is van mening dat de PVV gevoelloos omging met het Jodendom en de Joodse tradities in de discussie over het verbod op rituele slacht. Hoe is dat mogelijk voor een partij die de belangen van Israël en van het Joodse volk zo hoog in het vaandel zegt te hebben staan, zo vraagt Asher Ben Avraham zich af. Hij hoefde over de beantwoording van deze vraag niet lang na te denken. "Het antwoord is even wrang als eenvoudig," zo schrijft hij. De PVV is bezig met een kruistocht tegen de islam, die zij als een verderfelijke en misdadige ideologie beschouwt. Dit is in feite de raison d'être van de PVV. Wilders richt zijn pijlen op alle zichtbare manifestaties van deze religie. Van boerkaverbod, kopvoddentax tot een stop op moskeeënbouw. En dus ook de islamitische rituele slacht, de halalslacht. De islam een gevoelige klap toedelen via het dierenwelzijn en ook nog wel met de steun van alle seculiere partijen. Mooier kan niet. Dat en passant de Joodse slacht ook verboden wordt, is collateral damage. Aldus Asher Ben Avraham.

In november 2010 kwam het boek 'De eeuwige terugkeer van het fascisme' van cultuurfilosoof Rob Riemen uit. Hij betoogt daarin dat de PVV van Geert Wilders een fascistische beweging is. In een bespreking van dit boek schreef ik:

Met betrekking tot de bewering [van Wilders en consorten] 'Wij zijn niet fascistisch, want we zijn pro-Joods en pro-Israël', zij allereerst opgemerkt dat het een het ander niet uitsluit. Voorts merkt Riemen hierover fijntjes op dat een deel van de gegoede Joodse burgerij in Italië goedgelovig aanhanger was van Mussolini, die geen problemen had met Joden en een hartgrondige hekel had aan Hitler. Toch werden in 1938 in Italië de rassenwetten ingevoerd. Het kwam de duce beter uit om geen ruzie met Hitler te maken. Ook Joodse fascisten moesten het ontgelden. Vertrouw fascisten daarom nooit. Ze hebben geen gedachtegoed en gaan niet uit van geestelijke waarden. Ze nemen de kleur aan van de tijd en cultuur waarin ze leven en ze laten zich leiden door opportunisme. Andere omstandigheden, andere koers.

Demagogische techniek
Fascisme wordt door Riemen niet zozeer gezien als een politiek-inhoudelijk stroming, maar als een demagogische techniek om onderbuikgevoelens te mobiliseren ten gunste van de macht.

Geert Wilders leeft niet vanuit Joods-christelijke waarden, maar laat zich opportunistisch leiden door zijn anti-islam agenda. In een interview in de Israëlische krant Yedioth van 19 november 2010, zei Wilders:

Israël is het baken en de enige democratie in dit achtergebleven en dictatoriale deel van de wereld. Israël is onze Europese identiteit. Israël voert onze oorlog.[3]

Wilders steunt Israël vanuit een politiek (anti-islam) motief. Israël wordt door hem vooral gezien als democratisch bastion dat strijdt tegen de totalitaire aspiraties van islamitische dictaturen in het Midden-Oosten. Niets meer en niets minder. Het is dus vanuit politiek opportunisme dat deze zelfverklaarde politieke vriend van Israël en het Joodse volk er geen enkele moeite mee heeft om voor een verbod op de rituele slacht te stemmen. Hij wordt niet geleid door een coherent geestelijk gedachtegoed van joods-christelijke snit.

Dion Graus weet het zeker

Tijdens het debat over het wetsvoorstel was Dion Graus van de PVV de laatste spreker in de eerste termijn van de Tweede Kamer. Bas Paternotte van HP/De Tijd schreef hierover:

Nog nooit had een Kamerlid het zo vaak over zichzelf als Dion Graus afgelopen nacht. "Ik, ik, ik!" zong het rond in de Nationale Vergaderzaal. Na de honderdste 'ik' was het velletje vol, verder gaan met turven had geen enkele zin. Ze bleven komen.[4]

Dion Graus, die sprak van "een verbod op rituele martelingen van dieren", vroeg zich het volgende af:

Wat ik mij afvraag is hoeveel mensen die hier vanavond gestaan hebben, al net als ik, tientallen jaren dieren hebben zien lijden en hun bloed hebben geroken. En dat gebeurt ook bij slachtingen. Laten we heel eerlijk zijn: bij die rituele slachtingen, je ruikt gewoon de strijd van het dier. En ik weet zeker, dat een ieder die dat heeft gezien, dat die meer aan de kant zou staan van het totaalverbod wat de PVV wil (...).[5]

Graus zei ook dat hij in allerlei landen, zoals Griekenland en Spanje, had gestreden voor de dieren. Hij mag dan in veel landen geweest zijn, op 27 juni 2011 was hij niet aanwezig bij de Joodse slacht op het abattoir in Amsterdam, waar één sjoucheet (Joodse slachter) een paar duizend dieren per jaar slacht. Er was speciaal een open slachtsessie gehouden voor parlementsleden naar aanleiding van het debat rond koosjer slachten. Maar geen enkele partij die het koosjer slachten wil verbieden, gaf acte de présence, ook dierenvriend Graus niet. Hij is in alle denkbare oorden geweest, behalve op de plek waar dit debat om gaat, dicht bij huis in Amsterdam.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) schreef:

Het was vanmorgen niet dringen aan de poort van het slachthuis Amsterdam. Vrijwel alle uitgenodigde Kamerleden lieten het afweten. Esmé Wiegman stond er wel.[6]

Esmé Wiegman van de ChristenUnie was wél bij de rituele slacht aanwezig. Zij vertelde het volgende over haar bevindingen:

Ik heb het nu met eigen ogen gezien. De koosjere slacht gebeurt zorgvuldig, snel en professioneel. (...) Ik was onder de indruk van de Joodse sjoucheet, zijn opleiding, ervaring en professionaliteit. Als collega's uit de Tweede Kamer dit net als ik met hun eigen ogen hadden gezien, zouden ze zich niet zo tegen de koosjere slacht verzetten. Het is een humane praktijk, met respect voor het dierenwelzijn.

Maar dat is natuurlijk niet wat Dion Graus en de andere Kamerleden van de seculiere partijen die het koosjer slachten bij wet hebben verboden, hadden willen zien...

De vrijheid van godsdienst wordt ingeperkt
"De vrijheid om als gelovige je godsdienst te belijden, wordt door de wet ingeperkt. Die gaat voorbij aan de vrijheid die gelovigen al eeuwen in ons land hebben.
ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

Noten:
 1. Mr E.C. de Bordes: Verbod op seks met dieren heeft weinig zin, http://vorige.nrc.nl/opinie/article1893461.ece/Verbod_op_seks_met_dieren_heeft_weinig_zin
 2. (voor de laatste keer geraadpleegd op 2 juli 2011)
 3. http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12494 (voor de laatste keer geraadpleegd op 2 juli 2011)
 4. http://www.hpdetijd.nl/2011-06-23/dion-graus-is-knettergek (voor de laatste keer geraadpleegd op 2 juli 2011)
 5. http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=698&sid=22-6-2011%2021:02:30 (voor de laatste keer geraadpleegd op 2 juli 2011)
 6. http://www.nik.nl/2011/06/kamerleden-laten-het-afweten-bij-bezoek-kosjere-slacht/ (voor de laatste keer geraadpleegd op 2 juli 2011)

(*) Wat wordt bedoeld met de term Joods-christelijke traditie? "Judeo-Christian (in British English, Judæo-Christian) is used in the United States since the 1940s to refer to standards of ethics held in common by Judaism and Christianity. The term is also used in a historical sense to refer to the close early connections between Christianity and Judaism." (Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian).

Lees verder

© 2011 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
nieuws uitgelichtRitueel slachten: wat is ritueel slachten?In juni 2011 werd in Nederland besloten door de Tweede Kamer dat onverdoofd ritueel slachten zou moeten eindigen. Joden…
Offerfeesten en weerstand tegen ritueel slachten van schapenOfferfeesten en weerstand tegen ritueel slachten van schapenHet Offerfeest is een islamitische traditie, die ook in Nederland gevierd wordt. De traditie kost vele dieren de kop. Al…
Hoe werkt het koosjer slachten van dieren bij Joden?Hoe werkt het koosjer slachten van dieren bij Joden?Het slachten van ritueel geoorloofde dieren noemt men in het Hebreeuws 'sjechieta'. Wanneer men een dier slacht, dient d…
Halal vlees: wat zijn de regels van het halal slachten?Halal vlees: wat zijn de regels van het halal slachten?Moslims eten alleen het vlees op van dieren die halal geslacht zijn. Dit staat ook wel bekend als halal vlees. Tegenwoor…

Prinsjesdag - begrotingsprocesPrinsjesdag - begrotingsprocesIeder jaar op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Op deze dag presenteert het kabinet de plannen voor het…
De overheid en merit en demerit goodsDe overheid houdt zich bezig met het afremmen en stimuleren van het gebruik van goederen/producten ter bescherming van h…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Rijksoverheid/Phil Nijhuis, Wikimedia Commons (CC0)
 • http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=698&sid=22-6-2011%2021:02:30
 • http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12494
 • http://www.jewfaq.org/animals.htm
 • http://www.nik.nl/2011/06/kamerleden-laten-het-afweten-bij-bezoek-kosjere-slacht/
 • http://www.hpdetijd.nl/2011-06-23/dion-graus-is-knettergek
 • http://vorige.nrc.nl/opinie/article1893461.ece/Verbod_op_seks_met_dieren_heeft_weinig_zin
 • Volkskrant, 16-06-2011
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian

Reageer op het artikel "Onverdoofd ritueel slachten en het standpunt van de PVV"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 17-12-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Special: Ritueel slachten
Bronnen en referenties: 9
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!