mijn kijk op

Voorgangers voor coalitie VVD-CDA met PVV van Geert Wilders

Voorgangers voor coalitie VVD-CDA met PVV van Geert Wilders Voorgangers voor coalitie VVD-CDA met PVV van Geert Wilders. Op 19 augustus 2010 maakten enkele voorgangers en christelijke opiniemakers via een verklaring wereldkundig, dat ze een coalitie van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV steunen. Dat Geert Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat, deert hen kennelijk niet. Dat is schokkend, want juist in een democratie moeten de rechten van minderheden worden beschermd. Juist christenen zouden zich dat moeten aantrekken.

Het bieden van tegenwicht

Op 19 augustus 2010 maakten enkele voorgangers, geestelijke voormannen en opiniemakers via een verklaring wereldkundig, dat ze een coalitie van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV steunen. De initiatiefnemer is de 'joods-christelijke pastor', Ben Kok uit Amersfoort, die over zijn motief zei:

 • "Ik hoor zelden een waarschuwend geluid tegen de islam. Toen ik vanuit het CDA en de Protestantse Kerk in Nederland oproepen hoorde niet met de PVV in zee te gaan, was voor mij de maat vol."

Ben Kok besloot als tegenwicht een manifest te schrijven waarin hij waarschuwt voor de gevaren van de islam en zijn steun uitspreekt voor een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, de partij van anti-islam activist Geert Wilders. Hij spreekt zijn steun uit aan een kabinet met de PVV, omdat deze partij (samen met de SGP) zich als enige verzetten tegen de 'voortschrijdende islamisering'. Enkele van de ondertekenaars zijn:

 • Jan van Barneveld, schrijver over met name Israel, de 'eindtijd' en Bijbelse profetie;
 • Feike ter Velde, evangelist, voormalig radio- en tv-presentator en schrijver van christelijke artikelen;
 • Wim Verdouw, voorganger van de Sabbatvierende gemeenschap Immanuel Gemeente te Alblasserdam; en
 • Bram Krol, schrijver, zendeling en predikant.

Inhoud van het manifest

In het manifest wordt gesteld dat de islam een totalitaire godsdienst is die het hele leven van de gelovige omvat.(1) De islam is volgens de opsteller niet alleen een religie, maar een combinatie van ideologie en religie. Een allesomvattend en totalitair systeem, "waarbinnen de imams en ayatollahs via de steeds verder uitbreidende sjaria (islamwetgeving , die het leven bepaalt voor moslims en niet-moslims!) de dienst uitmaken en waarbinnen alle niet-moslims volgens hun eigen omschrijving gediscrimineerd worden als apen, varkens, dhimmi's, brandstof voor de hel". Mohammed, de profeet en grondlegger van de islam, wordt omschreven als "een moordenaar, een oorlogsvoerder, een manipulator, een polygamist en een pedofiel". Het leven van deze ideale moslim strekt derhalve niet tot voorbeeld.

Vele moslims zijn volgens het document gedwongen binnen het systeem te blijven, want op uittreding (apostasie of geloofsafval) staat de doodstraf, of ze worden in elk geval uit de moslimgemeenschap gestoten als paria. Mensen die kritiek hebben op de islam of Mohammed, worden bedreigd. Het is een "ondemocratisch systeem, waarvan de ideologie geen gewicht in de schaal mag leggen in een democratie als de onze". Voorts wordt gesteld dat er "in een democratie plaats is voor alle religies en ideologieën, behalve voor totalitaire systemen, die per definitie uiteindelijk alle andere levensvisies monddood zullen maken en de vrijheid veranderen in een gevangenis". Er worden ook voorbeelden genoemd van dergelijke totalitaire systemen: "Te denken valt dan aan nazisme, communisme ... en islam, waar van uit men de wereld wil overheersen."

Het pamflet eindigt met een bede "dat alle mensen in vrijheid bezig zullen mogen zijn in hun keuze voor een geloof/levensvisie en dat ze Yeshua ha Mashiach [Jezus de Messias] mogen leren kennen als de enige weg tot de God van Abraham, Isaak en Jacob".

In de verklaring wordt stevige taal gebezigd. Een correspondent van het Nederlands Dagblad vraagt aan Ben Kok of dergelijke bewoordingen mensen die meevoelen met het pleidooi, niet afschrikken. "Zachte heelmeester maken stinkende wonden", repliceert Kok, die vindt dat hij de vrijmoedigheid moet hebben om de feiten te vertellen zoals ze zijn.

'Rechtsstaat', een vage term?

Dat de PVV de rechtsstaat zou aantasten, vindt Kok, zo zegt hij in het Reformatorisch Dagblad, "een vage term". Hij vervolgt: "De islam is een gevaarlijke godsdienst, met als enige doel de wereld in haar macht te krijgen. In Nederland moeten we die godsdienst koste wat kost weren. Als daarvoor de Grondwet moet worden aangepast, heb ik daar geen problemen mee."

De journalist Joost Niemöller (overigens niet-gelovig), baalt er van dat politici en opiniemakers blijven hameren op de rechtsstaat en op Wilders als de ondergraver ervan. Volgens hem worden er telkens weer dezelfde uitspraken van Wilders opgesomd:
 • kopvoddentaks;
 • door knieschijven schieten;
 • etnische registratie; en
 • boekenverbod.

"En daarmee zou wel zo'n beetje verklaard zijn dat Wilders de rechtsstaat ondermijnt," aldus de verontwaardigde journalist. Hij denkt dat deze kretologie "eenvoudig te pareren [is] met twee type argumenten die maar al te zeer voor de hand liggen". Hier komen ze:

 1. "Of het valt binnen het bestaande Nederlandse recht en is er dus geen sprake van aantasting van de rechtstaat. Dat zou vastgesteld kunnen worden door een rechter. Die kan zich dan buigen over kwesties als: Waarom mogen we wettelijk gezien wel een belasting heffen voor rokers en niet voor hoofddoekdraagsters? Waarom mogen we wel Mein Kampf verbieden en niet de koran? Zal die rechter nog een stevige kluif aan hebben.
 2. Of Wilders doet een voorstel om het Nederlandse recht te veranderen en dat hoort daarom bij de corebusiness van politici: Het stelsel van wetten, inclusief de Grondwet is namelijk niet voor eeuwig in steen gebeiteld, maar vormt de weerslag van de opvattingen van burgers. We hebben in Nederland niet alleen een rechtsstaat, maar ook een rechtsstaat die gebed is in een democratisch systeem."(2)

In de eerst plaats zij opgemerkt dat het belangrijkste verschil tussen Mein Kampf en de koran ligt in het feit dat de koran het heilige boek van de moslims is en dat de vrijheid van godsdienst is verankerd in art. 6 van de Nederlandse grondwet, art. 9 van de EVRM (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) en art. 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dus zo'n kluif zal de rechter daar niet aan hebben lijkt mij. Daar komt bij dat het niet tot het domein van de overheid of de rechterlijke macht behoort om te bepalen wat de juiste uitleg en interpretatie van heilige boeken is. Over de interpretatie van heilige teksten zijn de meningen altijd verdeeld, zeker wat betreft de betekenis van heilige teksten voor de maatschappelijke en politieke orde. Het is aan de overheid noch aan rechters om uit te maken wat de juiste lezing is van de koran en op basis daarvan de koran toe te staan dan wel te verbieden.

De beginselen van de democratische rechtstaat

Voorts wordt volledig voorbijgegaan aan de ware betekenis van wat een rechtsstaat is, aan de beginselen van de democratische rechtstaat. Dat is dus niet (waarbij ik 'niet' bijna in kapitale letters zou willen opschrijven) dat de meerderheid altijd zijn zin mag doordrukken: democratie mag nooit verworden tot de terreur van de meerderheid. Democratie is niet een simpel optelsommetje van 'de helft plus één'. De democratische rechtsstaat is gestoeld op een heel pakket aan waarden, teneinde 'de dictatuur van de meerderheid' (Plato) te voorkomen. De democratische rechtstaat garandeert twee wezenlijke zaken:

 • een gelijk recht voor allen, of kortweg 'rechtsgelijkheid'; en
 • de vrijheid de meest uiteenlopende levensbeschouwelijke, religieuze, sociale en politieke opvattingen aan te hangen, te praktiseren en uit te dragen.

Een democratische rechtsstaat beschermt minderheden / individuen tegen de macht van de staat. Daarvoor is de Grondwet in het leven geroepen. Hierin zijn de burgerlijke rechten en vrijheden vastgelegd. De principes en waarden van de rechtsstaat maken een onlosmakelijk onderdeel uit van het begrip democratie zoals wij dat in het Westen kennen. Dit maakt een democratie tot een volwaardige democratische rechtsstaat. Het mag misschien een "vage term" zijn, maar de inhoud is allesbehalve vaag en wazig. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: het gaat om fundamentele vrijheden die worden gewaarborgd.

We hebben in Nederland inderdaad "niet alleen een rechtsstaat, maar ook een rechtsstaat die gebed is in een democratisch systeem". Maar dat betekent niet dat rechten van minderheden aan de kant mogen worden geschoven als de meerderheid van de bevolking dat wenst. Dat is totalitarisme van de meerderheid die ver ingrijpt in het privéleven van de mens en zijn gewetensvrijheid en godsdienstvrijheid aantast. Gewetensvrijheid is de vrijheid van iedereen om te geloven dat wat hij of zij wil en godsdienstvrijheid is de vrijheid om in alle vrijheid deel te nemen aan een openbare religieuze bijeenkomst.

Is Geert Wilders een gevaar voor de rechtsstaat?

Cohen zei in het actualiteitenprogramma Buitenhof dat Wilders "‘tegen de rechtstaat schuurt". Dat is mijns inziens nog te zacht uitgedrukt. Want wat zei Wilders ook al weer allemaal?

 • "Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen. In het leger best joodse en christelijke geestelijk verzorgers, maar geen islamitische. Enzovoorts. Ik ben ook tegen de oprichting van islamitische ziekenhuizen."(3)

ook wil Wilders de Koran verbieden. Als studieobject wil hij dit boek nog wel toestaan, maar daar blijft het dan bij:

 • "Een verbod is een verbod. Dus moet niet alleen verkoop, maar ook gebruik in moskeeën en bezit in huiselijke kring worden bestraft. Als dat in de huidige wetgeving niet kan, moet er een nieuwe verbodsbepaling komen."(4)

En in zijn verkiezingspamflet staat dat hij een moratorium van 5 jaar wil op de bouw van nieuwe moskeeën.

Wilders schuurt niet tegen de rechtsstaat aan, maar hij raust er dwars doorheen. Het gaat om wat in de Amerikaanse Pledge of Allegiance kort en bondig liberty and justice for all wordt genoemd: vrijheid en gerechtigheid of rechtvaardigheid voor ieder individu, niemand uitgezonderd. Geen enkele sterveling. Door de burgerlijke rechten en vrijheden van moslims in te perken, worden ze tot tweederangs burgers gedegradeerd. En dat is precies wat Wilders de islam verwijt! Wilders denkt de westerse verworvenheden te kunnen behouden en te verdedigen door deze in te perken voor een specifieke groep mensen, doch daarmee legt hij een bom onder de rechtstaat. Cohen heeft zich veel te zacht uitgedrukt.

Offer nooit de vrijheid op
"Het slechtste wat je kunt doen is de rechtsstaat om zeep helpen om daarmee te voorkomen dat een ander dat doet. Wie echt van de vrijheid houdt, is nooit bereid haar zelf op te offeren." (ChristenUnieleider André Rouvoet op een door de ChristenUnie georganiseerd debat over de islam in 2009)

Geen plaats voor de islam in Nederland?

Maar Wilders is eigenlijk nog een softie, als je bekijkt wat in het pamflet van Ben Kok staat:

 • "We stellen, dat er in een democratie plaats is voor alle religies en ideologieën, behalve voor totalitaire systemen (...). Te denken valt dan aan nazisme, communisme ... en islam, waar van uit men de wereld wil overheersen."

Ik heb het tien keer overgelezen en wat ik lees, is: 'In Nederland is geen plaats voor de islam, want dat is een totalitair systeem'. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Het dichtgooien en confisqueren van de gebedshuizen van de moslims? Het verbranden van de koran en het verbieden van islamitische bijeenkomsten? Het instellen van een religieuze politie naar het voorbeeld Saoedi-Arabië, die er op moet toezien dat moslims hun geloof afleggen en niet stiekem samenkomen, bidden of de koran lezen? En als er een tip binnenkomt dat moslims samenkomen in een ondergrondse moskee, dan is een inval geboden: 'Openmaken, religieuze politie'! En vervolgens worden ze veroordeeld tot een leerstraf bij de reclassering, die tot de ont-islamisering van de veroordeelden moet leiden. Na 99 bijeenkomsten (een parodie op de '99 Schone Namen van Allah') behaalt de veroordeelde zijn certificaat door - geïnspireerd door Antiochus die vlees van varkens in de tempel van de Joden liet offeren (1 Makkabeeën 1:47) - gebakken zwoerdjes te eten. En degenen die na 99 bijeenkomsten nog steeds niet murw zijn en dat weigeren te eten, moeten vervangende hechtenis ondergaan.

Ik geef meteen toe: dit is schromelijk overdreven. Maar wat ik hiermee wil duidelijk maken, is dat mensen als Ben Kok en de ondertekenaars van zijn pamflet onvoldoende de consequenties van hun standpunt doordenken als ze suggereren dat er in Nederland geen plaats is voor de islam. Bovendien staat dit haaks op zijn afsluitende woorden:

 • "Ons gebed is dan ook, dat alle mensen in vrijheid bezig zullen mogen zijn in hun keuze voor een geloof/levensvisie..."

Behalve moslims die kiezen voor de islam kennelijk.

De Duivel met Beëlzebub uitdrijven

Maar is het dan niet zo dat de islam een totalitaire en expansionistische godsdienst is? Ja, ik zal de eerste zijn die dat toegeeft. Het ultieme doel van de islam is wereldoverheersing. In meerdere artikelen heb ik reeds op deze en andere schaduwkanten van de islam gewezen:

Ik sluit mijn ogen niet voor de misstanden in de islamitische wereld en de donkere kern van de islam. Maar deze opsomming neemt weer niet weg dat de meeste moslims in Nederland gewoon rustig hun leven willen leiden en helemaal geen jihadistische aspiraties koesteren. En wij hebben het recht niet moslims voor te houden wat hun werkelijke motieven en overtuigingen volgens een fundamentalistische of streng orthodoxe lezing van de koran en de hadith zouden (moeten) zijn. In Nederland wonen in meerderheid nominale of cultuurmoslims die Suikerfeest en ramadan vieren en andere islamitische gebruiken uitoefenen, (bijna) nooit een koran ter hand nemen en zich verder laten leiden door het credo 'leven en laten leven'. En in die gevallen waarbij de rechtsstaat op enigerlei wijze in het geding is of waar vrijheden van ex-moslims onder druk staan of met voeten getreden worden, daar moet de overheid niet talmen en een beleid van 'pappen en nathouden' voeren, maar direct krachtdadig optreden en zo mogelijk misstanden in de kiem smoren.

Voorts is het niet zo dat moslims ons over een aantal jaren onder de voet zullen lopen. Bij moslims in Nederland nemen de geboortecijfers af en neemt de secularisatie toe. Ook ontstaat er hier te lande meer en meer een individualistische islam. Volgens het onderzoek 'Islam in de multiculturele samenleving' dat de Volkskrant door de Universiteit van Utrecht heeft laten verrichten, blijkt dat driekwart van de Turkse en 60% van de Marokkaanse jongeren niet erg praktiserend is, of de islam op een eigen (postmoderne) manier beleeft (Bron: Volkskrant d.d. 13-05-2000).

Ben Kok bestempelt voorgangers die vinden dat de islam een halt moet worden toegeroepen, maar die zijn pamflet niet hebben ondertekend, als "politiek correcte lafaards". Welnu, dat is lariekoek. Er is namelijk nog een mogelijkheid, die ik veel aannemelijker acht: dat je de fundamentele principes van de koran en de islam ten enenmale afwijst, Mohammed een negatief rolmodel en de islam een verderfelijke godsdienst vindt, maar dat je tegelijk pal staat voor de grondwettelijke vrijheden en rechten van moslims, zolang ze zich bewegen binnen de grenzen van de wet. Dat is precies het standpunt die schrijver dezes is toegedaan. Let wel, je moet de duivel (de islam) niet met Beëlzebub (een streep halen door de beginselen 'godsdienstvrijheid' en 'rechtsgelijkheid voor alle Nederlanders') uitdrijven. Dan ondermijn je juist de rechtsstaat. Bovendien zaag je aan de vrijheidstak, waar je zelf ook op zit.

Geloofsvrijheid
"Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hen de vrijheid van het geloof ontnemen." (Willem van Oranje, vader des Vaderlands, 1564)

Geert Wilders maakt gehakt van de vrijheid van godsdienst

Wilders zegt het op te nemen voor de vrijheid, maar ondertussen maakt hij er gehakt van. Ik heb al eerder geschreven dat hier een schone taak is weggelegd voor ouders, leerkrachten en opiniemakers om alle burgers, ongeacht geloof of afkomst, de beginselen van de democratische rechtstaat bij te brengen. De rechtsstaat is een 'vaag begrip' voor velen. Het blijkt maar weer dat we er niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen en het niet vaak genoeg kunnen herhalen. Het gaat om liberty and justice for all. Niemand, geen enkel mens, uitgezonderd. Als we dergelijke waarden en beginselen met kracht en verve uitdragen, zullen naar mijn overtuiging ook de meeste Nederlandse moslims hiermee doordrenkt raken.

De Joodse organisatie ADL (Anti-Defamation League) hoopt dat Geert Wilders afziet van zijn voornemen om op 11 september 2010 in New York te demonstreren tegen de bouw van een moskee nabij Ground Zero, de plaats waar op 11 september 2001 moslimterroristen de aanslagen op de twee WTC-torens pleegden. Het ADL behartigt de belangen van Joden en de staat Israël en is net als Wilders tegen de bouw van de moskee. Directeur van het instituut Oren Segal vindt de kritiek van Wilders op de islam echter "in flagrante strijd met de vrijheid van godsdienst, één van de grondbeginselen van de VS". Dit is pas klare taal. Hij mag vaker de oren wassen van Wilders die geen snars heeft begrepen van de grondbeginselen van de rechtsstaat met een gelijk recht en vrijheid voor allen.

In Nederland komt het gevaar niet primair vanuit de islam

Ten slotte, denkt Ben Kok nu werkelijk dat het blijft bij een eventuele inperking van de vrijheden van moslims? Zich gesteund wetende door een vrij breed gedragen ongenoegen over de islam, wil de huidige seculier-liberale meerderheid actief de bijl zetten in gevestigde vrijheden van religieuze minderheden. Gevoelens van onbehagen en weerzin voor de toenemende islamisering van onze maatschappij en het negatieve beeld van de islam, straalt op het geloof in algemene zin af en daarmee ook op christenen en het christelijk geloof. Een groeiende groep seculier-liberalen irriteert zich steeds meer aan hun 'onverlichte medemens', die zich - hoe achterlijk - laat leiden door heilige boeken die vele eeuwen geleden werden geschreven. Hun geduld raakt op, ze claimen steeds vaker het publieke domein. Dat is wat meerderheden doen.

En ze zullen waarschijnlijk niet respectvol halt houden voor de deur van kerken en confessionele scholen. Ik geloof daar niets van. In het kader van de gelijkheidsideologie die steeds vuriger door een groeiende groep gelijkheidsfundi's wordt beleden, zullen ook vrijheden van christenen sneuvelen. Actueel is de vraag of een christelijk-orthodoxe school een openlijk homoseksuele sollicitant mag weigeren of een docente met een lesbische relatie mag ontslaan, waarbij het grondwettelijke recht van christelijke scholen op een eigen benoemingsbeleid in het geding is. Maar ook de kansel in de kerk zal men uiteindelijk willen bestormen. Het verstoren van een mis in de Bossche Sint-Jan op 28 februari 2010 van enkele tientallen tot honderd homoactivisten, zal daarbij verbleken. In Nederland komt het gevaar niet primair vanuit de islam, maar vanuit de hoek van seculier-liberale gelijkheidsideologen en hun groeiende groep adepten.

Pledge of Allegiance
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

Noten:
 1. http://torayeshua.nl/cms/?p=1185 (voor de laatste keer geraadpleegd op 24-08-2010)
 2. http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11857 (voor de laatste keer geraadpleegd op 24-08-2010)
 3. http://www.depers.nl/binnenland/183229/Antisemitisme-ligt-hier-gevoelig.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 24-01-2009)
 4. http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451302.ece

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Als het O.M. vrijspraak vraagtNormaal gesproken klaagt het Openbaar Ministerie of O.M. een verdachte aan en vraagt dan om een straf in haar requisitoi…
PVV: Partij voor de VrijheidDe PVV is misschien wel de meest bekende politieke partij binnen Nederland. En ook buiten Nederland heeft deze partij al…
Cruijff en Wilders en het populisme rond verkiezingenCruijff en Wilders en het populisme rond verkiezingenVolgens het meest gebruikte woordenboek Van Dale is populisme: “de neiging zich te richten naar de massa van de bevolkin…
Anti-islamstickerIn november 2013 lanceerde Geert Wilders een sticker, die hij zelf de Vlag van Waarheid en Bevrijding noemt. In de volks…

Montesquieu: motor van de beschavingMontesquieu: motor van de beschavingDankzij Montesquieu kennen wij tegenwoordig het begrip Trias Politica, waarbij een scheiding van de wetgevende, uitvoere…
Eenkindpolitiek in China - wat is dat?In China bestaat sinds 1979 de eenkindpolitiek. Toen is er een wet ingevoerd dat alle Han-Chinezen slechts één kind moch…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Wouter Engler, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • http://torayeshua.nl/cms/?p=1185 (voor de laatste keer geraadpleegd op 24-08-2010)
 • http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11857 (voor de laatste keer geraadpleegd op 24-08-2010)
 • http://www.depers.nl/binnenland/183229/Antisemitisme-ligt-hier-gevoelig.html
 • http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451302.ece (voor de laatste keer geraadpleegd op 24-08-2010)
 • http://pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=139 (voor de laatste keer geraadpleegd op 24-08-2010)
 • http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/30552-geert-wilders-islam-rechtstaat-en-abdul-jabbar-van-de-ven.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 24-08-2010)
 • Reformatorisch Dagblad d.d.18-08-2010
 • Reformatorisch Dagblad d.d. 24-06-2009
 • Nederlands Dagblad d.d. 19-08-2010
 • Trouw d.d. 12-08-2010
 • Volkskrant d.d. 13-05-2000

Reageer op het artikel "Voorgangers voor coalitie VVD-CDA met PVV van Geert Wilders"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Franet (infoteur), 10-03-2011 16:27 #3
Beste Tartuffel, ik ben het volledig met u eens dat "vrijheid" een kostbaar goed is. Het dient dan ook ten alle tijde verdedigd te worden. De grens ligt echter bij het punt dat de vrijheid MISBRUIKT wordt. Welnu, de islam misbruikt de vrijheid in de democratische landen om hun verderfelijke leer en ideeën te verspreiden en andere (gematigde) moslims te laten radicaliseren. De moordenaar van Theo van Gogh was op school een goede leerling, schijnbaar onberispelijk, maar toen hij in contact kwam met de "ware leer, " radicaliseerde hij en werd hij een moordenaar. Wat de islam betreft, ben ik het helemaal eens met Geert Wilders en heeft hij mijn volledige steun. Het is een strijd tussen goed en kwaad. Wij moeten strijden tegen de machten en overheden der duisternis, in de eerste plaats in de hemelse gewesten, maar ook hier op Aarde. Ayaan Hirschi Ali zei het zo treffend vlak voordat zij Nederland verliet: "Als we nu niets doen, dan hebben we over 20 jaar de "Sharia" in Nederland. Ik zal de islam blijven bestrijden, zonder geweld. Shalom.

Franet (infoteur), 09-03-2011 22:19 #2
Het is mij niet helemaal duidelijk wat voor standpunt u eigenlijk inneemt. Ik had de indruk dat u ook een wederom-geboren Christen was. Als je echt voor Jahweh (Oude Testament) en Jezus (Nieuwe Testament) kiest, dan kun je de islam gewoonweg niet accepteren. In de koran staat: God heeft GEEN zoon! Verder wordt alles verdraait: Niet Isaac, maar Ismaël is de zoon der belofte. Vrouwen moeten besneden worden (te gruwelijk voor woorden), en de Jihad, de heilige oorlog moet worden gevoerd om de hele wereld te veroveren. Denk aan 9-11! Zo'n religie is toch verschrikkelijk?! Reactie infoteur, 09-03-2011
Volgens mij ben ik heel duidelijk geweest. De islam is inderdaad een vreselijke en anti-christelijke godsdienst. Ik wind daar geen doekjes om. Desalniettemin ben ik - vanuit mijn geloof - een voorvechter van godsdienstvrijheid. Het staat iedereen vrij zijn godsdienst te belijden (zolang er niet opgeroepen wordt tot geweld). En dat wil ik ook zo houden. Ik sta pal voor de grondwettelijke vrijheden en rechten van iedereen, ook moslims. Een ieder die wil beknibbelen op de godsdienstvrijheid, vindt mij recht tegenover zich. Of dat nu een mullah, een voorganger of een zogenaamde liberale politicus is.

Wct, 06-09-2010 13:46 #1
Prominenten, zijn nu niet meer dan de actievoerders van het islamitische expansie politiek! Prominenten van oude garde zijn verantwoordelijk voor huidige situatie. Ze lieten het land compleet onder de voeten van de islamieten die op hun beurt willen bezetten. Christelijke "Prominenten" hebben het steeds over "grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc.", Hoe kom jij aan zo'n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Deze 'prominenten' zijn uit een ver en grijs, oud, verleden. Niet van deze tijd. En ze willen de normen en waarden van toen, nu nog indoctrineren. Of te wel, dit soort politiek is niet meer van deze tijd. Tijden veranderen, ook politiek gezien!
Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen goede informatie. Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds 1400 jaar zo geweest. In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, maar toch zijn ze niet minder agressieverder dan hier. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Splintergroep, pro islamitische Christenen, corrupte prominenten, denken juli dat deze Moslims vergrijzing probleem gaan oplossen? Stop met die demagogie. Je verkoopt je ziel aan die gemaskerde duivel voor een ramadan etentje! Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen, nee aanpassen is er niet bij, maar wel het veroorzaken van maatschappelijke - en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd "bijeen" is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen… enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen.

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 29-04-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Special: Geert Wilders (PVV)
Bronnen en referenties: 12
Reacties: 3
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!