mijn kijk op

Minaretten verbod Zwitserland en de vrijheid van godsdienst

Minaretten verbod Zwitserland en de vrijheid van godsdienst Eind november 2009 hebben de Zwitsers zich in een volksraadpleging met een ruime meerderheid uitgesproken tegen de bouw van nieuwe minaretten in hun land. De uitslag van het referendum is bindend. De populistische Zwitserse Volkspartij (SVP) had het referendum mogelijk gemaakt door 100.000 handtekeningen te verzamelen. De SVP wilde een verbod op deze torens, omdat ze symbool zouden staan voor de islamisering van de Zwitserse samenleving. De uitslag kwam als een complete verrassing.

Minaretten verbod Zwitserland en de vrijheid van godsdienst


Terechte zorgen over de islam

We leven in een post 9/11 tijdperk. Door de terreurdaden die in naam van de islam op 11 september 2001 in New York en daaropvolgend in Madrid en Londen zijn gepleegd, maakte het Westen op ruwe wijze kennis met de zwarte en duistere kanten van deze godsdienst. Het was niet langer een 'ver-van-mijn-bedshow'. De terroristen die in de naam van Allah duizenden onschuldige burgers hebben gedood, hebben in Europa de discussie over de islam losgemaakt. Neem daarbij de gevoelens van vervreemding en onbehagen onder veel Europeanen, veroorzaakt door opvallende schotelantennes, het verrijzen van moskeeën en minaretten, de verhalen over eerwraak en vrouwenbesnijdenis, de groei van hoofddoekjes in het straatbeeld en vertrouwde winkels die veranderen in oosterse bazaars. Dan wordt de minaret al gauw het symbool van een oprukkende godsdienst. Een godsdienst die een aantal nare kanten heeft en die steeds zichtbaarder wordt.

Met het referendum hebben de Zwitsers een piketplaatje willen slaan: 'tot hier en niet verder'. Het zal echter een escalerend en contraproductief effect hebben. Lluís Maria de Puig, voorzitter van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa zei treffend dat 'deze discussie de gevoelens van uitsluiting aanmoedigt en de bestaande breuklijnen in de samenlevingen vergroot'.

Mensen maken zich niettemin terecht zorgen over de islam, dat een expansionistische, totalitaire en intrinsiek gewelddadige godsdienst is, met een rechtssysteem die minderheden en vrouwen discrimineert. Hiér zou de discussie over moeten gaan, in plaats van een bouwstop van minaretten af te kondigen en op deze wijze de vrijheid van godsdienst van moslims in te perken.

De minaret
De minaret is de toren die bij een moskee hoort. In islamitische landen wordt het gebruikt om vijfmaal per dag de mensen op te roepen tot het rituele gebed. Dit gebeurt tegenwoordig met luidsprekers. Een minaret is meestal lang, slank en hoger dan de bijbehorende moskee. Een minaret kan aan de moskee vastzitten of er los van staan. Een minaret is geen religieus vereiste. De eerste moskeeën kenden dan ook geen minaret. Grotere moskeeën hebben vaak meer dan één minaret, kleinere hebben er geen. Zwitserland telt ongeveer 300.000 moslims, zo'n 4% van de bevolking, en het land heeft vier moskeeën met één minaret. Gelet op de uitslag van het referendum blijven dit voorlopig de enige vier minaretten in het land.

Democratische rechtstaat beschermt de fundamentele rechten van minderheden

De beslissing van het Zwitserse volk is volstrekt onaanvaardbaar. Het druist lijnrecht in tegen de waarden die aan een democratische rechtsstaat ten grondslag liggen. De democratische rechtstaat garandeert twee wezenlijke waarden of principes: een gelijk recht voor allen en de vrijheid de meest uiteenlopende religieuze, levensbeschouwelijke, sociale en politieke opvattingen aan te hangen, te praktiseren en uit te dragen. De Zwitsers zijn kennelijk van mening dat moslims hun geloof niet mogen belijden zoals anderen dat doen. Christenen mogen torens bouwen op of naast hun gebedshuizen, moslims niet. Een democratische rechtstaat sluit 'de dictatuur van de meerderheid' uit. De Zwitsers hebben duidelijk de democratische rechtstaat uitgesloten. Een democratische rechtstaat beschermt de fundamentele rechten van minderheden, zoals godsdienstvrijheid en neemt deze niet af.

Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens

De wil van het Zwitserse volk gaat in tegen het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin de Europese waarden en idealen zijn verankerd. Artikel 9 - Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst - stipuleert dat de vrijheid om godsdienst te belijden alleen maar kan worden beperkt via een wet - hetgeen de Zwitsers hebben gedaan - en alleen maar in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Aan deze voorwaarde is geenszins voldaan, ook al suggereerden de affiches van de voorstanders van het verbod dat de openbare veiligheid in het geding was. Op een affiche was een vrouw gehuld in een boerka te zien, met op de achtergrond een Zwitserse vlag met daarop een rijtje op raketten gelijkende minaretten.

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 9 - Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.
2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Non-argumenten en drogredenen

Er worden veel non-argumenten en drogredenen aangevoerd door de voorstanders van de minarettenbouwstop. Ik noem er een aantal.

Tawfik Hamid (alias Tarek Abdelhamid), een islamitisch denker en hervormer en ooit lid van de Egyptische terreurorganisatie Jamaa Islamaya, schreef: "Het moet niet verbazen dat de Zwitserse bevolking een rechtssysteem afwijst dat (zelfs nu nog) vrouwen, homo's en minderheden discrimineert in de naam van religie. De beelden van de steniging van vrouwen en het ophangen van homoseksuelen in de islamitische wereld zou ieder weldenkend mens moeten bewegen zich te keren tegen de opkomst van een dergelijk intolerant rechtsstelsel in zijn of haar land onder de vlag van de vrijheid van godsdienst."(1) Hier kan ik kort over zijn: de Zwitsers hebben zich niet uitgelaten tegen het islamitische rechtssysteem wat inderdaad discriminerend is ten opzichte van vrouwen en anders-gelovigen, maar tegen de bouw van nieuwe minaretten.

Een minaret / Bron: Peggy Marco, PixabayEen minaret / Bron: Peggy Marco, Pixabay
Dezelfde Tawfik Hamid: "In een aantal islamitische landen is de verkondiging van het christelijk geloof strafbaar gesteld. Bovendien is het niet-moslims niet toegestaan hun heilige boeken te bezitten of religieuze gebouwen neer te zetten in veel door de sharia gecontroleerde gebieden. Dit gebrek aan wederkerigheid van de westerse tolerantie zorgt er als vanzelf voor dat veel westerlingen het gevoel hebben dat een verdraagzame houding tegenover moslims zinloos is."(2) Wat hij in feite zegt, is dat het ene kwaad het andere legitimeert. In een aantal islamitische landen mogen geen kerken worden gebouwd, dus hier geen minaretten. Hiermee gooit hij dus belangrijke westerse waarden overboord en verlaagt hij zich tot het niveau van deze despotische landen.

Voorts vindt de voormalige islamist het "vreemd dat moslims wel aandringen op het bouwen van minaretten bij moskeeën in Zwitserland, terwijl er in de islamitische wereld duizenden moskeeën bestaan zonder minaretten."(3) De historicus Remco van Mulligen merkt hierover fijntjes op: "Dat is altijd fijn: mensen die kunnen uitleggen dat de religieus geïnspireerde behoefte van anderen nergens op slaat."(4)

Dan hebben we ook nog het bekende glijdende schaal argument, verwoord door Marten de Vries, missionair predikant te Rotterdam: "Moslims zijn wel zo slim om, met een beroep op het - woordenloze - luiden van kerkklokken op zondagmorgen, eerst slechts op de vrijdagmiddag in te steken. Het zal slechts een opmaat zijn. En met een aan ieder opgedrongen islamitische dagindeling houdt het niet op. Waarom moet de christelijke kalender domineren boven de jaartelling die begint op 16 juli 622: de dag van de hidjra waarop Mohammed vanuit Mekka optrok naar Jathrib - later: Medina ('Stad')? Ik ben zeer benieuwd naar de argumenten contra wanneer eenmaal geëist wordt dat op kranten naast het jaartal Anno Domini (zoveel na de geboorte van Christus) ook het jaar Anno Hegirae (zoveel maanjaren na de uittocht van de islamitische profeet) wordt vermeld."(5)

Het hellend vlak of glijdende schaal argument is in deze context evident een drogreden, aangezien op het mogen bouwen van minaretten niet onherroepelijk volgt dat de islamitische dagindeling opgedrongen wordt. 'Geven we ze een vinger, dan nemen ze de hele hand,' zo luidt de boodschap van de predikant. Die vinger - het bouwen van minaretten - vloeit echter voort uit de vrijheid van godsdienst die voor een ieder gelijkelijk geldt of zou moeten gelden. Als moslims van radicale snit daar misbruik van zouden maken door zaken aan anderen op te dringen, dan moet de godsdienstvrijheid niet sneuvelen. Pak in dat geval de radicale elementen aan, doch gooi het kind niet met het badwater weg. Politieke opvattingen van moslims mogen zeer kritisch worden bekeken en we moeten ons teweer stellen tegen antidemocratische tendensen uit deze hoek, maar laat moslims in naam van de vrijheid (geluidsvrije) torens mogen bouwen.

Morele plicht

We hebben de morele plicht de godsdienstvrijheid en andere fundamentele waarden van minderheden te beschermen. Dus geen bouwstop voor minaretten. Tegelijkertijd moeten we ons wapenen tegen de gevaren die uitgaan van de (radicale) islam. Maar moslims niet dezelfde rechten geven als de rest van de bevolking, is een democratische rechtstaat onwaardig. De vrijheid de meest uiteenlopende religieuze, levensbeschouwelijke, sociale en politieke opvattingen aan te hangen, te praktiseren en uit te dragen, is een belangrijk goed - voor iedereen: christenen, moslims, anders-gelovigen en niet-gelovigen.

Hij mist elk recht van spreken...
"Ihsanoglu, de voorman van de 'Organisatie van de Islamitische Conferentie', 56 landen groot, ziet de uitslag van het referendum als 'een voorbeeld van toenemende anti-islamitische ophitsing in Europa'. (...) [Hij mist] elk recht van spreken, omdat juist in islamitisch geregeerde landen de vrijheid van godsdienst met voeten wordt getreden. Desondanks hebben de islamitische leidslieden een punt als ze een democratie aanspreken op de eigen rechtsbeginselen en grondwettelijke vrijheden." (Piet H. de Jong, Nederlands Dagblad, 2 december 2009)

Voetnoten
  1. http://www.nd.nl/artikelen/2009/december/02/moslims-eisen-wat-zij-anderen-niet-geven
  2. Ibid
  3. Ibid
  4. http://www.nd.nl/artikelen/2009/december/04/gooi-godsdienstvrijheid-niet-overboord
  5. http://www.nd.nl/artikelen/2009/december/04/minaret-is-niet-genoeg

Lees verder

© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Haatzaaien, een moeizaam begripTijdens het proces tegen Geert Wilders is het begrip haatzaaien weer boven komen drijven. De nationale en internationale…
Godslasteringsverbod = in strijd met de Rechten van de MensHet verbod tot godslastering is door de SGP, de streng gereformeerde partij verheven tot onderhandelings-vlag voor het k…
Verbod op ritueel slachten en gelijkheid als nieuwe religiemijn kijk opVerbod op ritueel slachten en gelijkheid als nieuwe religieDe laatste maanden gaan in Nederland steeds meer stemmen op om (onverdoofd) religieus slachten te verbieden. Dit raakt z…
Moskeeën in Nederland per provincieMoskeeën in Nederland per provincieNederland kent bijna 500 moskeeën en jaarlijks komen er diversen bij. Niet alle moskeeën zijn van die sierlijke gebouwen…

Belangrijke gebeurtenissen in 2009Belangrijke gebeurtenissen in 20092009; Het jaar dat Barack Obama officieel tot president van de Verenigde Staten werd benoemd. Het jaar dat er een aansla…
Geschenken: van pikant tot passe-partoutGeschenken: van pikant tot passe-partoutDe eindejaarsperiode komt er aan en daarmee ook de corvee van het pakjes kopen. Hoe doe je iemand anders echt plezier? H…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Niekverlaan, Pixabay
  • http://www.nd.nl/artikelen/2009/december/02/moslims-eisen-wat-zij-anderen-niet-geven
  • http://www.nd.nl/artikelen/2009/december/04/gooi-godsdienstvrijheid-niet-overboord
  • http://www.nd.nl/artikelen/2009/december/04/minaret-is-niet-genoeg
  • Afbeelding bron 1: Peggy Marco, Pixabay

Reageer op het artikel "Minaretten verbod Zwitserland en de vrijheid van godsdienst"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

G., 11-09-2015 22:38 #1
Een leraar van mij zei ooit: de democratie zelf zal de democratie om zeep helpen. Ik begrijp nu wat ie bedoeld en ik word hier heel naar van.

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: September 2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Godsdienstvrijheid
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 1
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!