Klacht overheid: gemeente, provincie, uitkerende instantie?

Klacht overheid: gemeente, provincie, uitkerende instantie? Wil je een klacht indienen tegen de overheid: gemeente, provincie, uitkerende instantie? Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo ook bij de overheid. U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u ontevreden bent met het gedrag of de werkwijze van een bepaalde overheidsinstantie. In veel gevallen kan de Nationale ombudsman een probleem tussen de burger en de overheid en burger verhelpen. Jaarlijks worden circa 10.000 klachten bij de Nationale Ombudsman ingediend. De helft van de klachten wordt gegrond verklaard.

Beschrijving

Met klachten over de overheid, kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. Bij de Nationale ombudsman kan iedere burger kosteloos een klacht indienen als die niet tevreden is met het gedrag of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Bij een overheidsinstantie kunnen we bij voorbeeld denken aan ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen, de politie, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Dienst, de politie of de Informatie Beheer Groep (IBG), als ook particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of Stichting Reclassering Nederland. De Nationale Ombudsman is aangesteld door de Tweede Kamer en is uitsluitend belast met problemen tussen burger en overheid.

Met welke klachten kunt u bij de Nationale ombudsman terecht?

Bij de Nationale ombudsman kunt u terecht met klachten over:
 • de lange behandelingsduur van uw zaak, zoals aanvragen en bezwaarschriften;
 • als u geen antwoord krijgt op uw brieven of herhaalde verzoeken;
 • het niet opnemen van aangifte van strafbare feiten door de politie;
 • niet (tijdig) reageren op vragen en verzoeken om bij voorbeeld informatie ('aan het lijntje gehouden worden' of het spreekwoordelijke 'van het kastje naar de muur');
 • slechte of beperkte (telefonische of fysieke) bereikbaarheid van overheidsinstanties;
 • de lange behandelingsduur van klachten, waardoor bijvoorbeeld wettelijke termijnen worden overschreden;
 • als u van mening bent dat de overheid zich in uw geval niet aan de wettelijke voorschriften en bepalingen houdt.

Zes voorwaarden

Het werkterrein van de Nationale Ombudsman is afgebakend. Er worden zes voorwaarden gesteld voor welke soort zaken de Ombudsman zich mag inzetten. Deze voorwaarden zijn:
 1. de klacht moet betrekking hebben op een overheidsinstantie of een particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefent;
 2. de klager heeft zelf al bij voorkeur schriftelijk geklaagd bij de betreffende overheidsinstantie;
 3. die instantie heeft deze klacht niet langer dan één jaar geleden afgehandeld - het mag niet gaan om een oude zaak;
 4. er is na afhandeling van de klacht geen bezwaar of beroep mogelijk (geweest);
 5. de klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels of bepalingen - daarvoor moet de persoon zich immers wenden tot de wetgever;
 6. het mag niet gaan om een uitspraak van de rechter - die is immers bindend.

Wat gebeurt er met de klacht?

De klager ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht. Ook neemt een medewerker van de Nationale Ombudsman persoonlijk contact met de klager op. Er vindt daarna een toesting plaats: voldoet de klacht aan de bovengenoemde zes voorwaarden? Zo niet, dan wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard. De klager wordt daarvan op de hoogte gesteld. Voldoet de klacht aan de voorwaarden, dan stelt de Ombudsman een onderzoek in.

Daarna zal gekozen worden voor een snelle tussenkomst of een uitgebreid onderzoek. De klager wordt tijdens de procedure steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Zo nodig, worden aanvullende vragen gesteld aan de klager en/of de overheidsinstantie.

Na afronding van het onderzoek beoordeelt de Nationale Ombudsman of de klacht terecht is en indien dat het geval is, dan wordt een suggestie gedaan hoe de overheid het beter kan doen. De Nationale ombudsman is van mening dat de overheid van de klacht moet leren, zodat de overheid haar burgers zo goed mogelijk van dienst zijn.

De uitspraken van de Nationale ombudsman zijn niet bindend, dat wil zeggen dat de uitvoering ervan niet kan worden afgedwongen.

Een casus

De gemeente Haarlem is onlangs door de Nationale Ombudsman op de vingers getikt. De gemeente zal in de toekomst zorgvuldiger moeten omgaan met privacy gevoelige gegevens van uitkeringsgerechtigden. De Nationale Ombudsman uitte gepeperde kritiek op de door Haarlem gevolgde werkwijze in een zaak van een aanvrager van een bijstandsuitkering. Ook heeft de gemeente in deze zaak verzuimd hoor en wederhoor toe passen.

We schrijven 2007. Een medewerkster van de afdeling Werk en Inkomen van de afdeling Sociale Zaken vroeg de klager, een bijstandsgerechtigde, een uitdraai van zijn apotheek over zijn medicijngebruik. Tevens vroeg de ambtenaar een bewijs dat hij onder behandeling stond bij een specialist. De man maakte hiertegen bezwaar en diende een klacht in bij de gemeente. Hij was de mening toegedaan dat de medewerkster van de gemeente niet over de deskundigheid beschikte om de informatie te kunnen beoordelen. Hij wilde de informatie wel aan een arts of een specialist verstrekken. De klacht werd in behandeling genomen door het college van B&W die oordeelde dat de medewerkster correct had gehandeld. De man stapte daarop naar de Nationale Ombudsman, die hem volledig in het gelijk stelde. .

De Nationale Ombudsman oordeelde dat een gemeente verplicht is alle ter zake doende informatie te verzamelen ten einde de situatie en de persoonlijke omstandigheden van een bijstandsgerechtigde te onderzoeken. Het opvragen van medische informatie is volgens de Ombudsman echter in strijd met het recht op eerbiediging van iemands persoonlijke levenssfeer. Ook oordeelde de Ombudsman dat de gemeente niet zorgvuldig heeft gehandeld door de man niet te horen bij afhandeling van de klacht.¹

Overzicht van (overheids)instanties waar u een klacht over kan indienen

Bij de volgende instanties kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman:
 • A&O-Fonds (St. arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de overheid)
 • Academische ziekenhuizen bij openbare universiteiten
 • Adviescolleges
 • Adviescomissie voor Vreemdelingenzaken
 • Adviescommissie Toelating en Beleid (onderwijsconsulenten)
 • American Bureau of Shipping
 • ANWB (alleen voor afnemen examens en afgifte vaarbewijzen)
 • APK-keuringsstations
 • Arbeidsintegratiebedrijf Dethon (gemeenschappelijke regeling)
 • Autoriteit Financiële Markten
 • Bedrijfschappen
 • Bedrijfsfonds voor de Pers
 • Beklagcommissie van Toezicht bij penitentiaire inrichtingen
 • Belastingdienst
 • Bemiddelaars Interlandelijke Adopties (vergunninghouders)
 • Bestuur Regio Utrecht (BRU)
 • Bestuur van Gerechtshoven (alleen griffiepersoneel)
 • Bevoegde autoriteiten Rijnschipperspatenten
 • Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
 • Borgstellingsfonds voor de landbouw
 • Brandweer Parkstad-Limburg
 • Breed
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren (bijvoorbeeld sociaal rechercheurs, milieupolitie)
 • Bureau Beheer landbouwgronden
 • Bureau Financieel Toezicht (Notarissen)
 • Bureau Jeugdzorg
 • Bureau Veritas
 • CAK (Centraal Administratie Kantoor)
 • CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
 • CBS (Centraal Bureau voor Statistiek)
 • Centra voor Werk en Inkomen
 • Centraal College Farmacie
 • Centraal College Medische Specialismen (CCMS) van de KNMG
 • Centraal College Tandheelkunde
 • Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV)
 • Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
 • Centrale commissie vaststelling examenopgaven en beoordelingsnormen
 • Centrale Commissie voor de Statistiek
 • Centrale Landinrichtingscommissie
 • Centrale Organisatie Werk en Inkomen
 • Centrale Raad van Beroep (CRvB) (alleen griffiepersoneel)
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • CEVO (Centrale commissie vaststelling examenopgaven en beoordelingsnormen)
 • COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers)
 • College Bescherming Persoonsgegevens
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) (alleen griffiepersoneel)
 • College van Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde (CHV) van de KNMG
 • College van toezicht auteurs- en naburige rechten
 • College van toezicht op de kansspelen
 • College voor Sociale Geneeskunde (CSG) van de KNMG
 • College voor zorgverzekeringen (CVZ)
 • Commissariaat voor de Media
 • Commissie Algemene Oorlogsongevallenregelingen (AOR/CAOR)
 • Commissie Beheer Landbouwgronden (CBL)
 • Commissie eindtermen accountantsopleiding
 • Commissie Integriteit Overheid
 • Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde
 • Commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol
 • Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen
 • Commissie van beroep voor het examen van rij-instructeur
 • Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart als bedoeld in art. 3 van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995
 • Commissie van Toezicht bij een inrichting voor justitiële jeugdbescherming
 • Commissie van Toezicht bij penitentiaire inrichtingen
 • Commissie voor de examens van scheepswerktuigkundigen
 • Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Bosbouwgewassen (CRB)
 • Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Fruitgewassen (CRF)
 • Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Groentegewassen (CRG)
 • Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen (CRL)
 • Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Siergewassen (CRS)
 • Commissie voor de stuurliedenexamens
 • Commissie voor de zeevisvaartexamens
 • Commissie voor indicatiestelling
 • Commissies loodsenexamens
 • Commissies voor de Politieklachten
 • Commissies voor Gebiedsaanwijzing
 • CWI (Centrale organisatie werk en inkomen)
 • De Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • De Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma
 • Deskundigencommissie Regeling Nadeelcompensatie V&W 1999
 • Det Norske Veritas
 • Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken
 • Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
 • Dienst wegverkeer (RDW)
 • Dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat
 • Dijkschappen
 • DNB (De Nederlandsche Bank N.V.)
 • Drechtsteden
 • European Certification Bureau Nederland B.V.
 • Examenbureau van de Nederlandse Orde van Accountants-administratieconsulenten
 • Examenbureau van het NivRA
 • Examenbureau voor Accountants-Administratieconsulenten
 • Examencommissie certificaatloodsen
 • Examencommissie SPD bedrijfsadministratie
 • Examencommissie voor amateurradiozendexamens
 • Examencommissie voor maritieme radiocommunicatie
 • Faunafonds
 • Felue-Groep
 • Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel
 • Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten
 • Fonds voor beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst
 • Fonds voor de Scheppende Toonkunst
 • Gemeentelijke Kredietbank Drenthe
 • Gemeenten (*)
 • Geneeskundigen, belast met de afgifte van een geneeskundige verklaring van geschiktheid voor de zeevaart
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Germanischer Lloyd
 • Gewest Eemland
 • Gewest Gooi - en Vechtstreek
 • Gewest Kop van Noord-Holland
 • Gezinsvoogdij-instellingen
 • GGD Hart voor Brabant (gemeenschappelijke regeling)
 • GGD IJsselland (gemeenschappelijke regeling)
 • GGD Zeeland (gemeenschappelijke regeling)
 • GGD Zuid-Limburg
 • Glastuinbouwproject Bergerden
 • Grafische Bedrijfsvereniging
 • Grondkamers
 • Halt Rotterdam-Rijnmond (gemeenschappelijke regeling)
 • Havenbeheerders
 • Havenschap Delfzijl/Eemshaven
 • HIC (Herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën)
 • HISWA
 • Hoge Raad van Adel
 • Hogescholen (alleen openbare)
 • Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG)
 • Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA)
 • Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)
 • Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA)
 • Hoogheemraadschappen
 • Huisarts en Verpleeghuisarts Registratiecommissie (HVRC) van de KNMG
 • Hulpverlening Gelderland Midden
 • Hulpverleningsdienst Flevoland
 • Hulpverleningsregio Haaglanden
 • Huurcommissies
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Informatie Beheer Groep (IBG)
 • Innovam
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Installateurs en reparateurs van tachografen
 • Instanties belast met afgifte van technische verslagen of certificaten voor in de handel te verkrijgen zendinrichtingen
 • Instelling voor bijzonder voortgezet onderwijs (openbaar)
 • Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland
 • Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland
 • Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee
 • Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe
 • Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld (IGSD)
 • Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen van Aalten en Oude IJsselstreek
 • Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein (gemeenschappelijke regeling)
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) De Rijnstreek (gemeenschappelijke regeling)
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD AAT) (gemeenschappelijke regeling)
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst BOL Brunssum, Onderbanken en Landgraaf
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek)
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Oldambt
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Voorne-Putten-Rozenburg
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuid-West Fryslân
 • Kadaster
 • Kamer voor de Binnenvisserij
 • Kamers van Koophandel en Fabrieken
 • Kanselarij der Nederlandse orden
 • Kapittel voor de civiele orden
 • Kapittel voor de Militaire Willemsorde
 • KEMA (N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen)
 • Keuringsartsen voor de vaarbewijzen
 • Keuringsinstanties geluidhinder
 • Keuringsraad voor de aanprijzing van Geneesmiddelen
 • Kiesraad
 • KIWA N.V.
 • Klachtencommissie Commando DienstenCentra (CDC)
 • Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming
 • Klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 • Koepelschap Buitenstedelijk Groen
 • Kompas, gemeentelijk collectief voor werk, inkomen en zorg
 • Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
 • Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap
 • Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV) (alleen voor afnemen examens vaarbewijzen)
 • Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOF)
 • Koninklijke Bibliotheek (KB)
 • Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC) (alleen voor afnemen examens vaarbewijzen)
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) (alleen voor afnemen examens vaarbewijzen)
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
 • Kredietbank Limburg
 • Kredietbank Walcheren (gemeenschappelijke regeling)
 • Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit (KCB)
 • Landelijke organen van het leerlingwezen en het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs
 • Landinrichtingscommissies
 • LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen)
 • Liftinstituut (Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek)
 • Lloyd's Register of Shipping
 • Lococensus
 • Loodsencorporaties
 • Loodswezen
 • LSOP (Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie)
 • Luchtverkeersleiding Nederland
 • Maatschappelijke Zorg Walcheren
 • Marineraad
 • Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de KNMG
 • Milieudienst IJmond
 • Milieudienst West-Holland
 • Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen
 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Justitie
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • Ministerie van Vreemdelingenzaken en Integratie
 • Mondriaan Stichting
 • Natuur -en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving
 • Natuur- & Recreatieschappen
 • NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling)
 • Nederlands bureau brandweerexamens
 • Nederlands Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten
 • Nederlands Eiercontrolebureau
 • Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIvRA)
 • Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
 • Nederlands Keuringsinstituut voor Pleziervaartuigen
 • Nederlands Politie Instituut (m.b.t. afgifte diploma Bouwplanadviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen)
 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 • Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) voor tuinbouw
 • Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (NAK)
 • Nederlandse loodsencorporatie
 • Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
 • Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten
 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)
 • Nederlandse Vleeswarencontrole (NVC)
 • Nederlandse Waterski Bond (NWB) (alleen voor afnemen examens vaarbewijzen)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)
 • NIBRA (Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding)
 • Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
 • Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging (NIBV)
 • NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie)
 • Nippon Kaiji Kyokai
 • NIVR (Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart)
 • NMi (Nederlands Meetinstituut BV)
 • NOS (voor zover belast met programmacoördinatie en zendtijdindeling)
 • Notaris (voor zover deze openbaar gezag uitoefent)
 • NovAA (Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten)
 • Novatec
 • NPA (Nederlandse Politie Academie)
 • Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs)
 • NWO (Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek)
 • O&S-fonds Landbouw
 • O&S-fonds Visserij
 • Octrooicentrum
 • Octrooiraad
 • Omnibuzz
 • Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit (OPTA)
 • Oostergo (gemeenschappelijke regeling, voert de Wet sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel, Ameland en Schiermonnikoog)
 • Op/Maat (gemeenschappelijke regeling)
 • Open Universiteit
 • Orden van advocaten
 • Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij (OVB)
 • OV-Studentenkaart BV
 • Participatiefonds als bedoeld in art. 1 van het Besluit participatiefonds
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • Pensioen- en verzekeringskamer
 • Polderdistricten
 • Politie
 • Praeventiefonds
 • Productschappen
 • Provincies
 • Raad voor Cultuur
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Raad voor de Transportveiligheid
 • Raad voor het Korps landelijke politiediensten
 • Raad voor het Kwekersrecht
 • Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf
 • Raden voor rechtsbijstand
 • Reclassering
 • Reconstructie-commissie Midden-Delfland
 • Recreatieschap Haringvliet
 • Recreatieschap Hitlandbos
 • Recreatieschap Krimpenerwaard
 • Recreatieschap Midden-Delfland
 • Recreatieschap Rottemeren
 • Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
 • Regio Holland Rijnland
 • Regio Parkstad Limburg
 • Regio Zuid Holland Zuid
 • Regionaal Milieu Bureau (RMB)
 • Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
 • Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA)
 • Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (gemeenschappelijke regeling)
 • Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland
 • Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden
 • Regionale loodsencorporaties
 • Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost/Vijfheerenland
 • Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Oost/Vijfheerenlanden
 • Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (gemeenschappelijke regeling)
 • Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
 • Regionale Sociale Dienst Pentansz Mergelland
 • Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG, KNMP en NMT
 • Registro Italiano Navale
 • Reinigingsdiensten Rd4
 • ReinUnie
 • Rijkshavenmeester Westerschelde
 • Rijnvaartpolitiereglement 1995: bevoegde autoriteiten als bedoeld in art. 3 van dit besluit (o.a. Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart)
 • SAIP (Stichting Administratie Indonesische Pensioenen)
 • Samenwerking Belastingen en Waardebepaling (SaBeWa)(gemeenschappelijke regeling)
 • Samenwerkingsverband Ypenburg
 • SBE (Stichting Bureau Examens voor het beroepsvervoer)
 • Schadefonds geweldsmisdrijven
 • Schadeschap luchthaven Schiphol
 • Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
 • Scheepvaart: instanties belast met het aanbrengen/verwijderen van verkeerstekens, het geven van verkeersaanwijzingen en -informatie
 • Scheepvaartreglement Eemsmonding: instanties belast met de afgifte van anker- en ligplaatsen
 • Schepenbesluit 1965: in dit besluit bedoelde erkende particuliere onderzoekingsbureaus, gemachtigde particuliere bureaus, erkende deskundigen, bevoegde personen, deskundigen, erkende instellingen, keuringsstations en scheidsrechters
 • Schoolcommissies examens zeevaartdiploma's
 • SEP (Stichting Bureau Examens voor het Beroepspersonenvervoer over de weg)
 • Sociaal Economische Raad
 • Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de KNMG
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Specialisten Registratie Commissie
 • Staatsbosbeheer
 • Stadsbank Oost-Nederland
 • Stadsgewest Haaglanden
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN- Knooppunt Arnhem Nijmegen)
 • Stichting ABOMA
 • Stichting Adoptievoorzieningen
 • Stichting arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de overheid
 • Stichting Autoriteit Financiële Markten
 • Stichting Bloembollenkeuringsdienst
 • Stichting Borgstellingsfonds voor de landbouw
 • Stichting bureau architectenregister (SBA)
 • Stichting Bureau Examens voor het beroepspersonenvervoer over de weg
 • Stichting Bureau Examens voor het Beroepsvervoer
 • Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)
 • Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole
 • Stichting Fonds MKZ-AI
 • Stichting Fonds voor de Letteren
 • Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
 • Stichting Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp
 • Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV)
 • Stichting Internationale Scharrelvlees Controle (ISC)
 • Stichting Keboma
 • Stichting Keuringsbureau Hout (SKH)
 • Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart
 • Stichting Maror-gelden Overheid
 • Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)
 • Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 • Stichting Nederlands literair produktie- en vertalingenfonds
 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen
 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaigoed en Pootgoed van Landbouwgewassen
 • Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw
 • Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw
 • Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij
 • Stichting Reclassering Nederland
 • Stichting Silicose oud-mijnwerkers
 • Stichting Skal
 • Stichting Slachtofferhulp
 • Stichting stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepprodukties
 • Stichting Stimuleringsfonds voor architectuur
 • Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen '74
 • Stichting Uitvoering Omslagregelingen WTZ (SUO)
 • Stichting voor Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening
 • Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
 • Stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht
 • Stimuleringsfonds voor architectuur
 • STOAS (Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde en Scholing)
 • SW-bedrijf Delta (Sociale Werkvoorziening)
 • TBS inrichtingen
 • TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek)
 • Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
 • Tricijn Belastingen (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Rijn Midden)
 • Universiteiten (alleen openbare)
 • UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)
 • UWV WERKbedrijf
 • Verispect
 • Vervangingsfonds voor het onderwijs
 • Verzekeringskamer
 • Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen
 • Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen
 • Waarborg Platina, Goud en Zilver NV
 • Waarderingskamer
 • Waterschappen
 • Waterschapsbedrijf Limburg
 • Wedeka Bedrijven
 • Wegschap Tunnel Dordtse Kil
 • Wegschappen
 • Werkvoorzieningschap Alescon
 • Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
 • Werkvoorzieningschap Oostergo
 • ziekenhuizen bij openbare universiteiten, Academische
 • Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMw)
 • Zorgverzekeraars (alleen uitvoering AWBZ, niet als zorgverzekeraar)
 • Zuiveringsschappen

N.B.: Deze lijst is voor de laatste keer bijgewerkt op 26-08-2015.

Noot:
 1. http://www.binnenlandsbestuur.nl/opinie/columns/2009/onderzoek-haarlem-over-het-randje.121591.lynkx
© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Klacht over de overheid? Stap naar de Nationale OmbudsmanKlacht over de overheid? Stap naar de Nationale OmbudsmanHoewel de overheid de naam vaak wel heeft, gaat ook op het hogere niveau weleens wat mis. De oplettende burger kan hier…
Klacht over je bank: hoe dien je een klacht over je bank in?Als je niet tevreden bent over je bank om wat voor reden dan ook, kun je bij de bank zelf een klacht indienen. Maar als…
Schadeclaim indienen bij de overheidSchadeclaim indienen bij de overheidU kunt een schadeclaim indienen bij de overheid wanneer u vindt dat u schade heeft geleden door toedoen van een overheid…
Klacht indienen over een verzekeraarKlacht indienen over een verzekeraarKlachten over verzekeraars moet u in eerste instantie neerleggen bij de verzekeraar zelf. In het geval de klacht niet op…

We houden van saaie autokleurenWe houden van saaie autokleurenNederland is al sinds jaar en dag een land binnen Europa die graag haantje de voorste wil zijn, misschien wel het hoofd…
15 augustus: moederdag in Antwerpen dankzij Frans Van Kuyck15 augustus: moederdag in Antwerpen dankzij Frans Van KuyckMoederdag vieren bestaat al sinds het Oude Griekenland. Traditioneel wordt Moederdag over de hele wereld de tweede zonda…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
 • http://www.binnenlandsbestuur.nl/opinie/columns/2009/onderzoek-haarlem-over-het-randje.121591.lynkx
 • http://www.ombudsman.nl
 • http://overheidsloket.overheid.nl
 • http://almanak.overheid.nl

Reageer op het artikel "Klacht overheid: gemeente, provincie, uitkerende instantie?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Dirk Jan Kol, 03-07-2013 07:41 #2
Heb 3 mnd geleden bijzondere bijstand aangevraagd voor woonruimte, maand borg, maand huur.I.p.v uitkering stopgezet omdat ik geen afschriften gegeven had. Ik had dat dus al 2 x gedaan in die periode. Wat nu?

I. van Wilpe, 19-11-2009 09:01 #1
Vanaf 2004 heb ik geen bestaansrecht meer. Doordat ik Legionella heb gehad kon ik mezelf niet verdedigen tijdens mijn herstel periode discriminatie chantage monddood ach ja politiek Reactie infoteur, 20-11-2009
Hallo I. van Wilpe,

Dat is heel erg naar voor u. Ik wens u veel succes.

Mvg, Tartuffel

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 15-12-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 2
Schrijf mee!