InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Jongerenpastoraat volgens Martin Bucer

Jongerenpastoraat volgens Martin Bucer

Jongerenpastoraat volgens Martin Bucer De kerk moet meer aandacht geven aan bijbels onderwijs aan jongeren. Tijdens de Reformatie (15e en 16e eeuw) is het Martin Bucer( 1491-1551) die de godsdienstige vorming van de jeugd al grote prioriteit geeft. Er wordt serieus aandacht besteed aan de toerusting van de jongeren door het geven van bijbels onderwijs. Bucer zag hier voor de ouders en de kerk verschillende taken.

Het gezin

Volgens Bucer is er in eerste plaats een taak weggelegd voor de ouders. ‘Ouders moeten hun kinderen met grote zorg opvoeden en bevestigen in het geloof in Christus en in gehoorzaamheid’. Volgens Bucer moet de overheid er op toezien dat de ouders inderdaad deze zorg geven. Bucer wijst er ook op dat het belangrijk is dat ouders ’s morgens met hun kinderen de dag beginnen met gebed.

Kerkelijk onderricht

Bucer is van mening dat als het fundament van de kerk, de verkondiging van het evangelie, niet in de jeugdige jaren wordt gelegd, zal het met de toekomst van de kerk slecht gesteld zijn. In de literatuur blijkt dat in de tijd van Bucer verschillende predikanten in Straatsburg op één lijn lagen. Er werd op verschillende momenten gekeken of jongeren vorderingen maakten in hun geloof. Bucer besteedde veel aandacht aan het catechetisch materiaal. Hierin werd gewezen op de drieslag geloof, gebed en gebod. Ook werd aandacht besteed aan de inrichting van de kerkdienst, ambten en kerkelijke tucht. Een keer per kwartaal werd een ‘kinderbericht’ gehouden. Een week van te voren werd in de preek aandacht besteed aan deze kindersamenkomst. Dat sommige reformatorische kerken vandaag de dag geen aandacht schenken aan jongerendiensten is dus geen reformatorisch gedachtegoed.

Lidmaatschap

Godsdienstig onderwijs aan de jeugd moet uitlopen op een officieel kerkelijk lidmaatschap. Hierbij denkt Bucer aan het doen van Openbare Geloofsbelijdenis of volwassendoop, gevolgd door de oplegging der handen. Het doen van belijdenis of volwassendoop ziet Bucer als een bevestiging van het verbond. Het argument dat het bij de doop toch ook gaat om de keus van de mens spreekt Bucer aan. Het verbond dat God met ons sluit vraagt inderdaad ook om een persoonlijke keuze. Het moment waarop wij tot geloof komen en besluiten Jezus te volgen, is voor Bucer niet zo belangrijk. Daarom ziet Bucer in het doen van belijdenis een goede mogelijkheid om de doop te beamen.

Pastoraat

Bucer is van mening dat intensief pastoraat nodig is voor de opbouw van de gemeente. Preken is volgens hem ook een vorm van pastoraat maar het gaat in het pastoraat hoofdzakelijk om persoonlijke benadering. Pastoraat is niet alleen voor de eigen gemeente van belang maar moet tevens dienen tot eenheid tussen de verschillende kerken. ‘Zielzorg is tevens een middel om te komen tot eenheid tussen de kerken’. Jongerenpastoraat is zielzorg aan jongeren waardoor God centraal wordt gesteld.

Vijf taken

In zijn visie op het pastoraat noemt Martin Bucer vijf taken voor de ‘ware zielzorg’:
  • Mensen tot Jezus en Zijn gemeente brengen die nog niet van Hem gehoord hebben
  • Mensen weer terug brengen die van Jezus vervreemd zijn door welke omstandigheden ook
  • Mensen die Jezus dienen en trouw aan zijn dienst zijn maar in zonden leven, tot bekering roepen
  • Mensen die volharden in de dienst van Christus en niet uitzonderlijk zondig uitleven maar nog wel geestelijk zwak zijn, weer sterk en gezond maken.
  • Mensen die trouw zijn in de gemeente, beschermen tegen verleidingen in de wereld

Gemeenschap

Volgens Bucer is de gemeente geen verzameling van losse mensen maar een geheel, het Lichaam van Jezus Christus. De leden van een gemeente zijn aan elkaar verbonden. In de dagen van Bucer had de kerk weinig besef meer van het bijbels spreken over het gemeentelijke leven. Volgens Bucer omvat gemeenschap zijn de volgende aspecten: kerk moet niet passief zijn maar het geloof in praktijk brengen, gemeente moet oog hebben voor de gaven van de leden (elk lid heeft gaven), pastoraat moet niet alleen door ambtsdragers gedaan worden, leden moeten onderlinge zielzorg verlenen, gericht zijn op een pastorale gemeente en de kerk moet intensieve diaconale zorg verlenen.

Biecht

Bucer omschrijft het pastoraat als herderschap voor heel de gemeente. Het is opvallend dat in het pastoraat van Martin Bucer de boetedoening alle ruimte en nadruk krijgt. Volgens hem heeft dat als gevolg dat er vitaliteit ontstaat en men tot concrete daden durft te komen.

Ambten

De hele gemeente moet bij de pastorale zorg worden betrokken. Bucer benadrukt wel dat er vier ambten in de gemeente moeten dienen: leraar, predikant, oudste en diaken.

Bezinning

De kerk doet er goed aan om aan de hand van de visie van Bucer een bezinning op gang te brengen. De visie van Bucer kan namelijk voor de christelijke gemeenschap van vandaag nog steeds van waarde zijn. Het is goed om te beseffen dat de generatie jongeren vandaag de kerk van morgen is. Wordt er ’s morgens nog met het hele gezin uit de bijbel gelezen of gebeden? Natuurlijk blijft het een praktisch probleem doordat we te maken hebben met bijvoorbeeld verschillende school- en werktijden. De meeste kerken besteden tegenwoordig gelukkig voldoende aandacht aan jongerendiensten. Helaas zijn er nog wel kerken die dat niet doen. Jongerenpastoraat is juist van belang om bijvoorbeeld oordelen en vooroordelen die jongeren over verschillende christelijke kerken hebben weg te nemen. Dit belemmert namelijk de geestelijke groei.
© 2009 - 2019 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jongerenpastoraat is waardevol mentale zorg voor jongerenJongerenpastoraat is waardevol mentale zorg voor jongerenJongerenpastoraat wordt in verschillende kerkelijke gemeenten toegepast. Daarmee is er tevens een diversiteit aan method…
Doelstelling en visie in het jongerenpastoraatnieuws uitgelichtDoelstelling en visie in het jongerenpastoraatIn het jongerenpastoraat zijn regelmatig ontwikkelingen als het gaat om activiteiten, beleidsvorming en hulpverlening. V…
Straatpastoraat en diaconaat van kerken in NederlandStraatpastoraat en diaconaat van kerken in NederlandStraatpastoraat is niet zo’n veel voorkomende term. Het is eigenlijk een mix van staathoekwerk en evangelisatie maar de…
Model om jongeren te begrijpen volgens Simon GibsonModel om jongeren te begrijpen volgens Simon GibsonVolgens Simon Gibson is jongerenpastoraat investeren in levens van jongeren. Er moet voortdurend aandacht zijn voor jong…
Leeftijdsindeling in het jongerenpastoraatLeeftijdsindeling in het jongerenpastoraatOver de leeftijdsindeling in het jongerenpastoraat wordt in de praktijk heel verschillend gedacht. Op welke leeftijd kan…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Martin Bucer, een vergeten reformator, Uitgeverij Boekencentrum, ’s-Gravenhage, 1991.

Reageer op het artikel "Jongerenpastoraat volgens Martin Bucer"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 03-01-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!