mijn kijk op

Jodenhaat - antisemitisme: waarom worden Joden gehaat?

Jodenhaat - antisemitisme: waarom worden Joden gehaat? Jodenhaat bestaat al duizenden jaren. Hoe komt het dat bijna iedereen de Joden haat? Wat ligt eraan ten grondslag dat duizenden jaren Joden worden gehaat? En niet slechts op één plek, maar overal. Geschiedkundigen komen met zes mogelijke redenen: economische redenen, Uitverkoren Volk, zondebok, godsmoordenaar, buitenstaanders en raciale motief. Deze motieven veranderen steeds weer in de loop der tijd. Aanvankelijk speelden theologische motieven een rol. Dit werd na de Verlichting veranderd in raciale motieven. En tegenwoordig richten Jodenhaters hun pijlen op Israël. Belangrijk is te kijken of het bij de motieven gaat om oorzaken of om excuses. In de praktijk blijkt het allemaal om excuses te gaan. Antisemieten hebben slechts excuses om Joden te haten. Worden de excuses weggenomen dan blijven antisemieten Joden haten. Ze verzinnen gewoon weer iets nieuws. De haat tegen Joden blijft bij hen bestaan.

Wie zijn Joden?

Joden vormen een volk en een religie

Eén van de opvallendste kenmerken van Jodenhaters is dat ze eigenlijk niet of nauwelijks weten wie Joden zijn. Ze zijn vaak niet goed op de hoogte van de Bijbel (Tenach) waarin het ontstaan van het Joodse volk wordt beschreven. En als ze wel op de hoogte zijn van de Tenach dan interpreteren ze deze meestal verkeerd. Zo denken velen dat Joden alleen een religie vormen, zoals bijvoorbeeld christenen en moslims, en geen volk. Dat beeld wordt versterkt door het feit dat Joden tweeduizend jaar lang zonder eigen land geleefd hebben. Dit maakt het moeilijk voor Jodenhaters om opeens sinds 1948 weer geconfronteerd te worden met Joden die in hun eigen land wonen. Joden bleken na tweeduizend jaar in de Diaspora, waarbij ze in aanraking kwamen met talloze andere culturen, toch als volk te blijven voortbestaan. De identiteit van het Joodse volk bleef onaangetast.

Naleven van de Tora

De geschiedenis van het Joodse volk begon bij aartsvader Abraham die met God een Verbond sloot. God gaf aan Abraham en zijn nageslacht het Beloofde Land Israël. In dit land moest het Joodse volk, dat officieel een natie werd bij de berg Sinaï na de slavernij in Egypte, de Tora naleven. De Tora van Mozes was "de enige vorm voor het wezen van de eredienst én voor het leven van alle dag." Mozes kneedde het Joodse volk tot een hechte natie dat God gehoorzaamde en leidde hen naar het Beloofde Land. In de Tora lezen we wie tot het Joodse volk gerekend worden. Dat zijn personen die een Joodse moeder hebben of personen die tot het Jodendom zijn toegetreden.

In Ballingschap

In de Tenach staat dat het Joodse volk met vallen en opstaan de Tora naleefde. De Joden werden aanvankelijk geleid door de Richteren, maar uiteindelijk werden er koningen aangesteld die het volk moesten leiden. De bekendsten zijn Koning David en Koning Salomo. Maar lang niet alle koningen van Israël bestuurden het land goed. Ze werden door de profeten gestriemd met woorden vanwege hun lichtzinnige levenswandel. Door deze zonden belandde Israël in talloze oorlogen en viel het land uiteindelijk uiteen. De Joden moesten in ballingschap leven.

Verlangen naar de Messiaanse tijd

De profeten hadden voorzegd dat uiteindelijk met de komst van de Messias uit het huis van David er een nieuwe tijd zou aanbreken voor het volk Israël en alle andere volkeren. Dit verlangen naar de Messiaanse tijd heeft het Joodse volk geholpen in de Diaspora te overleven. Ze weigerden te buigen voor welke vorm van Jodenhaat dan ook. Ze waren bereid te sterven als martelaars om religieuze idealen en morele waarden hoog te houden.

Verlichting

Alleen de Verlichting in West-Europa zorgde ervoor dat een aantal Joden hun Joodse levensstijl vaarwel zegden. Joden integreerden in de landen waar ze woonden. Toch zochten veel Joden naar een compromis tussen integratie én de trouw aan de eigen Joodse traditie. Veel niet-Joden zagen de integratie van Joden niet zitten en bleven Joden haten. Steeds meer Joden verlangden om Europa te verlaten. Velen van hen gingen naar Amerika. Maar er waren ook Joden die een nieuwe toekomst zagen in Israël (Palestina). Het Zionisme ontstond als een Joodse bevrijdingsbeweging. Joden uit Oost-Europa, waar de Verlichting niet had plaatsgevonden, vertrokken naar Palestina om er een nieuw bestaan op te bouwen. Toen het nazisme in Duitsland opkwam vertrokken ook veel West-Europese Joden richting Palestina. Helaas kon niet iedereen op tijd wegkomen. Zo kwamen 6 miljoen mensen om tijdens de Holocaust.

Israël

Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1948 de Joodse staat Israël uitgeroepen. Vanuit de hele wereld trokken Joden naar het Heilige Land om er een leven te leiden zonder antisemitisme. Dit zou uiteindelijk niet echt lukken. De Joodse staat werd omringd door vijanden. En de wereld ging Israël steeds meer zien als de "Jood onder de naties."

Wat is haat?

In zijn boek 'Joden-haat en Zion's-haat (een drama in vijf bedrijven), legt professor dr. Herman van Praag (emeritus hoogleraar psychiatrie), wat precies onder haat verstaan moet worden. Hij definieert haat als "een complexe staat van de geest." Haat bestaat uit drie verschillende componenten:
 1. emotioneel (afkeer, minachting);
 2. drift (de neiging tot vernietiging);
 3. verslaving (de neiging tot vernietiging moet steeds weer aangewakkerd worden).

Haat roept agressie op en ontmenselijkt. Het gehate subject(en) is een geminacht object in de belevingswereld van de hater. Haat is een typisch menselijk fenomeen. De agressie deelt de mens met het dier. Haat kan een machtig vernietigingswapen zijn. Haat bestaat uit twee vormen: een 'normale' haat en een ziekelijke (abnormale) haat. Bij een normale haat wordt de woede in toom gehouden. Het oordeelsvermogen blijft intact. Het is geen obsessie. Bij abnormale haat bestaat rationeel gezien geen overtuigend motief, alhoewel de hater overtuigd is van zijn gelijk. Het gehate object wordt ontmenselijkt en daarmee afgeschreven. Een goed voorbeeld daarvan zijn negers die door blanken tot een object zijn gemaakt. Binnen de abnormale haat bestaat volgens Van Praag nog een extreme variant die hij de "pathologische haat" noemt. Hierbij is sprake van "onverholen agressie jegens, en obsessionele betrokkenheid op het haat-object." Het haat-object dient gemuilkorfd te worden. Er is sprake van sadisme. Er bestaan geen schuld- of schaamtegevoelens. De pathologische hater vindt zijn houding volkomen gerechtvaardigd. Hij zoekt ook naar (actieve) medestanders. Een voorbeeld van pathologische haat is de moord op zes miljoen Joden. Deze vorm van haat keert ook steeds weer terug. Er bestaat steeds weer de behoefte om te haten.

Wat is Jodenhaat?

Waarom worden Joden zo massaal gehaat? Omdat ze de ideale zondebokken zijn. Ze zijn anders dan anderen. Joden worden gevormd door het Jodendom. Daarom was de oorspronkelijke Jodenhaat ook gebaseerd op theologische motieven. De Grieken en Romeinen konden, met hun geloof in vele goden, niet accepteren dat Joden één God aanbaden. Zij wilden dat de Joden hun goden gingen aanbidden. Ook konden de Grieken en Romeinen niet accepteren dat Joden hoge ethische maatstaven aanhielden. Deze wekten weerstand op. Dit werd verergerd omdat Joden in betrekkelijk gesloten gemeenschappen leefden en zich aan allerlei voorschriften hielden. Ook werden Joden gehaat omdat ze niet-Joden in die tijd bekeerden. Er waren vrij grote aantallen Joodse proselieten. Toen de Romeinen het christendom als staatsgodsdienst instelden, ontstond er een groot conflict tussen Joden en christenen. Joden zagen in Jezus niet de zoon van God. Ook erkenden de Joden de drie-eenheid niet, de plaatsvervangende boetedoening door Jezus niet, de vervanging van de Tora door Jezus niet, etc. Christenen concludeerden hieruit dat het Joodse volk voor God had afgedaan. Zij zagen zichzelf als het 'Nieuwe Israël'. De haat en demonisering van de Joden werden door Paulus ingeluid. In Tessalonicenzen schrift Paulus zijn eerste brief. In hoofdstuk 2, de verzen 15 en 16 staat: "...de Joden hebben de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd. Ze mishagen God en zijn alle mensen vijandig gezind... De maat van hun zonde raakt nu vol. Gods veroordeling is ten volle over hen gekomen." In de Evangeliën wordt ook minachtend over de Joden geschreven. De gevolgen daarvan hebben in de loop der eeuwen een destructieve uitwerking gehad. Joden werden vergeleken met de duivel. Dit ging door tot en met de nazitijd.

Naast theologische motieven die de Jodenhaat bepalen zijn er secundaire bronnen. Zo werden Joden tot spirituele melaatsen gemaakt die geïsoleerd moesten worden. Ook werden Joden gehaat omdat ze in de Diaspora vasthielden aan hun eigen gewoonten en tegelijkertijd zich loyaal toonden jegens de overheid van het land waarin ze verbleven. Zo zagen niet-Joden de Joden als potentiële verraders die gehaat moesten worden. Later werden Joden beschuldigd van het streven naar werelddominantie. In onze tijd wordt de "Israël lobby" in de Verenigde Staten gezien als een instantie die de Amerikaanse politiek in haar wurggreep houdt. Ook worden Joden nog steeds geassocieerd met geld omdat ze eeuwenlang in de geldhandel zaten in de periode dat het christenen verboden was geld uit te lenen tegen rente. De Jood werd gezien als parasiet en geldwolf. Joden werden ook gehaat vanwege hun betere intellectuele ontwikkeling vanwege de Goddelijke plicht om de Tora te bestuderen. Dit leidde tot jaloezie en haat.

De Verlichting bracht eigenlijk voor de Joden niet veel verandering. Joden werden weliswaar niet meer gehaat om theologische redenen, maar werden wel gezien als geboren boosdoeners. Het Joodse volk werd als een inferieur ras gezien. Dit leidde uiteindelijk tot de moord op zes miljoen Joden.

In de huidige tijd richten Jodenhaters vooral hun pijlen op Israël. Aanvankelijk kon de Joodse staat op veel sympathie rekenen, maar dat wordt steeds minder. Israël wordt gebombardeerd met smadelijke kritiek. De Joodse staat wordt beschuldigd van apartheid, kolonisatie, racisme en schending van de mensenrechten. Deze beschuldigingen zijn opvallend omdat het Westen zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog daar juist zelf aan schuldig maakte. Nu proberen Jodenhaters deze beschuldigingen Israël aan te wrijven. Jodenhaters weten dat Joden zich voor een belangrijk deel met Israël identificeren. Dus door Israël aan te vallen, vallen ze tegelijkertijd Joden aan.

Wat zijn pogroms?

Een pogrom is een gewelddadige aanval op Joden die in de 19de en 20ste eeuw voorkwamen in Rusland, Oost-Europa, Duitsland en daarbuiten. Het woord pogrom is afgeleid van een Russisch woord dat “vernietigen, verwoestingen aanrichten, gewelddadig slopen” betekent. Het woord werd voor het eerst gebezigd in het Russisch rijk van 1881-1884 waarbij niet-Joodse straatmensen Joden aanvielen. Later is het woord pogrom gebruikt voor alle vormen van collectief geweld tegen Joden zowel voor 1881 als daarna. Het wordt tegenwoordig ook gebruikt op vergelijkbaar geweld tegen andere etnische minderheden.Het Holocaust-tijdperk in Nederland

140.000 Joden in Nederland in 1940

Van 1939-1940 trokken 34.000 vluchtelingen Nederland binnen toen Joden het nazi-Duitsland ontvluchtten. Nederland handhaafde een opendeurbeleid voor immigratie. In 1940, ten tijde van de Duitse invasie, woonden 140.000 Joden in Nederland. Joden vertegenwoordigden 1,6 procent van de totale bevolking. Dit cijfer omvat vluchtelingen uit Duitsland, Oostenrijk en het Protectoraat van Bohemen en Moravië. Deze vluchtelingen zouden niet beter af zijn in Nederland.

Anti-Joodse wetten

De Duitsers installeerden een burgerlijk bestuur onder de controle van de SS. Arthur Seyss-Inquart werd benoemd tot Rijkscommissaris. Hij was de voorzitter van een Duitse regering die veel Oostenrijks geboren nazi's omvatte. Zij hebben op hun beurt toezicht gehouden op het Nederlandse ambtenarenapparaat. Kort na de bezetting door de nazi's eisten de eerste anti-Joodse wetten dat alle Joden zich als Joden moesten registreren en ze uit hun beroepen, hun scholen en hun huizen moesten verwijderen. Ze moesten ook de activa van hun bedrijven registreren. Een totaal van 159.806 geregistreerde personen, waaronder 19.561 personen die zijn geboren uit gemengde huwelijken.

Joodse Raad

Een Joodse raad werd opgericht in februari 1941. Op 25 februari gingen Nederlandse arbeiders in staking om te protesteren tegen de arrestatie van enkele honderden Joden die naar Buchenwald en Mauthausen waren gestuurd. De Duitse autoriteiten en hun Nederlandse collaborateurs scheidden vervolgens Joden af ​​van de algemene Nederlandse bevolking en sloten 15.000 Joden op in dwangarbeidskampen.

Gele Davidster

Eind 1941 werd een deportatieplan ongedaan gemaakt voor de verwijdering van de Joden uit alle provincies en hun concentratie in Amsterdam. Deze fase werd gelanceerd op 14 januari 1942, te beginnen met de stad Zaandam. De Nederlanders onder de Joden kregen de opdracht naar Amsterdam te verhuizen, terwijl degenen die staatloos waren naar het kamp Westerbork werden gestuurd. Andere Joden werden naar het kamp in Vught gestuurd. Tegen het einde van april 1942 moesten Joden een gele davidster op hun kleding dragen.

Onderduiken - Dagboek van Anne Frank

Het was moeilijk om uit Nederland te ontsnappen, dus de meesten werden gedwongen zich te verstoppen met niet-Joden of documenten te smeden met de hulp van niet-Joden. De beroemdste Nederlandse Joden die onderdoken waren de Franken, die enkele jaren in een Amsterdams gebouw overleefden voordat ze op 4 augustus 1944 werden geporteerd. Het dagboek van Anne Frank is uitgegroeid tot het meest gelezen verslag van het leven tijdens de Holocaust. Uiteindelijk doken 25.000 tot 30.000 joden onder, velen met de hulp van de Nederlandse ondergrondse; tweederde van hen overleefde.

Verraad

Niet alle Nederlanders waren zo rechtvaardig. Sterker nog, veel verraden Joden om geld. Een Amsterdamse groep genaamd de Henneicke Column ontving 7,5 gulden voor elke Jood die werd afgeleverd aan de Duitsers, een beloning die later werd verhoogd naar 40 gulden. Maar liefst 9.000 Joden zijn mogelijk gedood als gevolg van hun verraad.

Deportatie

De nazi's hebben op 2 oktober 1942 12.296 Joden gedeporteerd. In mei 1943 werd het tempo van deportaties versneld. De laatste trein vertrok op 3 september 1944 vanuit Westerbork naar Auschwitz. Gedurende deze twee jaar werden de 107.000 Joden gedeporteerd, meestal naar Auschwitz en Sobibor. Slechts 5.200 overleefde, minder dan 25 procent van de Nederlandse Joodse bevolking vóór de oorlog.

Limburg

Eén provincie beëindigde echter de oorlog met meer Joden dan vóór de holocaust. Volgens onderzoek van Herman Van Rens was de Joodse bevolking van Limburg in 1933 800, maar tegen 1945 tot 2.200 als gevolg van een instroom van Duitse vluchtelingen vóór de oorlog en Nederlanders die probeerden te ontsnappen aan de nazi's na de Duitse invasie. In 1942, toen Joden in Limburg opgepakt werden, kregen Joden meestal 24 uur waarschuwing, waardoor velen konden onderduiken. Elders zouden de Duitsers onaangekondigd verschijnen en Joden meenemen voordat ze wisten wat er aan de hand was. Ongeveer 10 procent van de Joden die zich in Limburg hadden verstopt, werd opgepakt, maar een veel hoger percentage Joden in Limburg overleefde de oorlog dan waar dan ook in Nederland.

Nederland verontschuldigt zich in 2005

In april 2005 verontschuldigde de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende zich voor de samenwerking van zijn land met de nazi's. De Nederlandse regering in oorlogstijd "werkte aan het vreselijke proces waarbij Joden van hun rechten werden beroofd", zei Balkenende, voordat hij meehielp aan de 60ste verjaardag van de bevrijding van het kamp Westerbork.

Excuus Rutte aan overlevenden Shoah in 2020

Premier Rutte heeft uit naam van de regering excuses aangeboden voor het tekortschieten van de overheid tijdens de Jodenvervolging in de oorlogsjaren. Als "hoeder van recht en veiligheid" bleef de regering destijds in gebreke, aldus Rutte. Hij zei excuses te willen maken, nu er nog mensen in leven zijn, die onder de Shoah hebben geleden. In 2000 verontschuldigde het toenmalige kabinet-Kok zich alleen voor de "kille ontvangst" van Joden na 1945. In de nazitijd zijn circa 6 miljoen Joden en honderdduizenden Roma en Sinti gedood. Betrokkenen noemen het excuus van premier Rutte over de tekortschietende overheid toen de Joden in de oorlog massaal werden weggevoerd en vermoord, "gepast" en "historisch". Directeur Frank van Vree van het NIOD, waar ook de Holocaust bestudeerd wordt, merkt op dat het excuus op een gepast moment komt. Op 26 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Generaties Joodse Nederlanders zaten te wachten op dit excuus, zegt de directeur van het Joods Historisch Museum, Emile Schrijver. Oud-burgemeester Job Cohen noemt het "een erkenning voor iets dat helemaal niet goed is gegaan".Oorzaken versus excuses - Hoe kunnen we het verschil vertellen?

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen 'oorzaak' en 'excuus'. Het verschil is niet zo moeilijk te herkennen. Als we de oorzaak van iets wegnemen, verdwijnt het gevolg. Als we ergens het excuus wegnemen, zal het effect blijven.

Als we de oorzaak van het antisemitisme weten, dan zou het elimineren een eind moeten maken aan de haat tegen Joden. Maar als de haat blijft dat weten we dat er geen oorzaak was, maar slechts een excuus. Bij de volgende zes redenen gaat het altijd om een excuus.

De zes redenen - Zijn het oorzaken of excuses?

Er kunnen globaal zes redenen voor antisemitisme worden aangegeven. Bij elk van de redenen wordt gekeken of er sprake is van oorzaken of excuses.
 1. Economisch motief
 2. Uitverkoren Volk
 3. Zondebok
 4. Godsmoordenaar
 5. Buitenstaanders
 6. Raciale motief

1. Jodenhaat c.q. antisemitisme: economisch motief

De Protocollen van de Wijzen van Zion
De Protocollen van de Wijzen van Zion is een antisemitisch boek. Het is het één na best verkochte boek in de geschiedenis. Het boek is verzonnen door de Russische geheime dienst. Het boek gaat over een zogenaamde geheime ontmoeting tussen Joodse leiders. De invloedrijke Joden willen de hele wereld overnemen. Dit verslag leidde tot de onderdrukking van de Joden in Rusland. Het beïnvloedde ook de massa en verspreidde de mythe dat Joden overheden controleren. Nog steeds geloven veel mensen dat Joden de touwtjes in handen hebben.

De lakmoes test
Is het economische motief een oorzaak of een excuus voor antisemitisme?

Als we het economische motief voor antisemitisme zouden moeten testen dan gaat het puur om klassen: arm versus rijk. Hoe kunnen we dit testen?
 • Ten eerste zouden de antisemieten ook iets moeten hebben tegen rijke niet-Joden. Wanneer dit niet het geval is dan is het economisch motief geen oorzaak voor deze haat.
 • Ten tweede, als we het element van rijkdom en macht zouden wegnemen, zou het antisemitisme dan verdwijnen? Nee. Wanneer we kijken naar het Getto van Warschau dan zien we dat ook arme Joden werden gehaat. Alle Joden werden gedood, ongeacht de vraag of ze rijk of arm waren.

Het Fugu plan
Is macht een oorzaak van antisemitisme?

In 1919 vochten de Japanners samen met de antisemitische Wit-Russen tegen de communisten. Ze lazen het boek "De Protocollen van de Wijzen van Zion". Zij geloofden de propaganda en formuleerden een plan om Joodse vestiging en investering te stimuleren. Zij wilden juist zaken doen met zulke machtige mensen! Ze noemde het het Fugu plan. Ze wilden wel voordeel halen uit de machtige Joden, maar waren ook voorzichtig. Ondanks dat ze bondgenoten waren van Nazi-Duitsland, lieten ze Joodse vluchtelingen toe.

Als antisemieten werkelijk geloven dat de Joden de wereld regeren, waarom handelen ze dan niet zoals de Japanners doen? Door de Joden als uitschot te behandelen, geloven de antisemieten zelf niet in hun eigen propaganda.

Wat gebeurde er met de Joodse macht?
Als de Joden werkelijk zoveel macht hebben, waarom konden ze de Holocaust dan niet voorkomen? Ze hadden overheden kunnen overhalen om Joodse vluchtelingen op te nemen.

Conclusie: economisch motief is geen oorzaak maar een excuus
Geld en macht zijn niet de oorzaak van antisemitisme. Zowel arme als rijke Joden zijn vervolgd. Het is duidelijk dat het economisch motief voor antisemitisme een excuus is en geen oorzaak.

2. Jodenhaat c.q. antisemitisme: Uitverkoren Volk

Duitsland - Het Joodse moederland
In het 19de-eeuwse Duitsland en Oostenrijk ontkenden veel Joden dat ze 'uitverkoren' waren. Ze geloofden zelfs dat de Duitsers zelf het ware uitverkoren volk waren. "Berlijn is ons Jeruzalem!" verklaarden ze. De heidense maatschappij was hun gekozen sociale omgeving en Duitsland was hun geliefde moederland.

Verdween het antisemitisme?
Waren de Duitse Joden gevrijwaard van antisemitisme? Neen. De Joden werden met het ergste antisemitisme geconfronteerd van de huidige geschiedenis.

Het is duidelijk dat de term 'Uitverkoren volk' door antisemieten als een excuus gebruikt wordt om Joden te kunnen haten.

Andere Uitverkoren Groepen: christendom en de islam
Hoe zit het eigenlijk met andere 'Uitverkoren volkeren'. Worden zij ook gehaat omdat zij zichzelf zien als uitverkoren? Als de Joden hierom gehaat worden, dan zou logischer wijs ook de andere Uitverkoren volkeren hierom gehaat moeten worden.

Het christendom en de islam zijn twee grote groepen die beweren uitverkoren te zijn. Hoe komen ze tot die bewering?

christendom
Christenen geloven dat met de komst van Jezus God van gedachte is veranderd. Niet het Joodse Volk is uitverkoren, maar de christenen zijn het nieuwe uitverkoren volk.

islam
Moslims geloven dat met de komst van Mohammed God van gedachte is veranderd. God maakte de moslims tot uitverkorenen.

Opvallend is dat de wereld over het algemeen de christenen en moslims wel accepteert ondanks hun bewering dat ze uitverkoren zijn. In het geval van de Joden wordt het 'uitverkoren zijn' door antisemieten gebruikt als excuus om de Joden te haten.

Het verschil tussen Jodendom enerzijds en christendom en islam anderzijds is dat de Joden geloven dat God niet van gedachte verandert, terwijl christenen en moslims denken dat God wel van gedachte kan veranderen. Tevens beschouwen de Joden 'uitverkoren zijn' niet als iets superieur. Bij het christendom en de islam wordt 'uitverkoren zijn' beschouwd als superieur. Mensen die geen christen of islamiet zijn worden vaak als minderwaardig beschouwd. In het Jodendom geldt dat alle mensen gelijk zijn. God houdt evenveel van Joden als van niet-Joden.

Speciale status leidt niet tot haat
Het is duidelijk dat de speciale status van 'uitverkoren zijn' een excuus is om Joden te haten. Normaliter zou dit geen reden mogen zijn om Joden te haten. Anders zouden christenen en moslims daarom ook gehaat worden door antisemieten. Hetzelfde geldt voor Chinezen die hun land China genoemd hebben dat betekent 'centrum van het universum'. Japanners hebben hun land Nippon genoemd (bron van de zon), wat getuigt van een speciale status. Indianen beschouwen niet-Indianen als een mindere soort. Toch zijn al deze volkeren niet vervolgd vanwege hun speciale status. Kennelijk moet voor de Joden een uitzondering worden gemaakt. De haat van antisemieten zit dan ook zeer diep.

3. Jodenhaat c.q. antisemitisme: zondebok

Wat komt er het eerst?
Het is een kip en ei kwestie. Wat was het eerst: wordt een groep gehaat als gevolg van het feit dat het als Zondebok is aangewezen, of wordt het als Zondebok aangewezen omdat het gehaat wordt?

Een geldige Zondebok
Het eerste vereiste voor een Zondebok is dat hij iemand is van wie de burgers van het land bereid zijn vanaf het begin te haten. Als we zouden proberen de aandacht van onze tekortkomingen af te leiden door een groep te beschuldigen die niet al gehaat wordt, dan lukt dit niet. Een groot deel van de bevolking weigeren deze als Zondebok te zien.

Zo zal een politieke leider er niet in slagen om bijvoorbeeld mensen met een auto of een fiets als zondebok aan te wijzen. Er bestaat geen haat tegen deze groepen.

Kan een Zondebok een oorzaak zijn?
De Joden zijn een mooie Zondebok voor antisemieten omdat het makkelijk is om mensen tegen hen op te zetten. Joden zijn voor veel mensen een makkelijke prooi.

De Zondebok Theorie veroorzaakt geen antisemitisme. Het is antisemitisme dat de Joden een geschikte Zondebok maakt. De Zondebok Theorie is simpelweg een barometer dat weergeeft wat het niveau van haat is dat al bestaat tegen de Joden in een bepaalde maatschappij. Het openbaart hoeveel antisemitisme er al in de maatschappij is dat klaar ligt om toe te slaan.

Het is is duidelijke dat de Zondebok Theorie een excuus is om Joden te vervolgen en geen reden. Om dit te toetsen kijken we naar Joden als bankiers (geldhandelaren).

Joden als bankiers (geldhandelaren)
Veel mensen beweren dat antisemitisme veroorzaakt werd omdat Joden bankiers waren in veel maatschappijen. Zij buiten de niet-Joden uit. Joden waren duivels in het doen van zaken.

In werkelijkheid geldt het tegenovergestelde. De Joden werden gedwongen om geldhandelaar te worden omdat het Joden verboden was om ander werk te verrichten en christenen geen rente mochten heffen. Antisemitische wetten maakten het onmogelijk voor Joden eigen land te bezitten, naar universiteiten te gaan of andere gewone beroepen te bekleden. Joden mochten alleen met geld omgaan, om die reden werden ze geldhandelaren.

Dus Joden werden niet gehaat omdat ze geldhandelaren waren; ze waren geldhandelaren omdat ze gehaat werden.

4. Jodenhaat c.q. antisemitisme: godsmoordenaar

Hoe heeft het christelijk antisemitisme zich ontwikkeld?
Christelijk antisemitisme begon lang na de dood van Jezus. Het duurde een paar honderd jaar voor de Kerkvaders besloten dat de Joden als een groep vervolgd moesten worden omdat zij "Jezus hebben vermoord." Dit werd een recept voor haat.

De echte Jodenvervolgingen begonnen pas in de tijd van de Kruisvaarders, zo'n 1000 jaar na de dood van Jezus.

Als de dood van Jezus de echte oorzaak zou zijn geweest voor de christelijke woede, waarom begon dat pas zoveel eeuwen later? Bovendien werd de haat steeds sterker. Logischer wijze zou de haat juist afnemen na verloop van tijd.

Tijd heelt de wonden
Voor heel veel zaken geldt: tijd heelt de wonden. Wanneer christenen Joden haten omdat deze Jezus zouden hebben vermoord, dan zou je verwachten dat de haat het grootst was op het moment dat het gebeurde en dat het daarna zou afnemen. Dit zie je bij veel moorden.

Als voorbeeld wil ik de moord op premier Rabin van Israël noemen. Vlak na de moord was er een grote aversie tegen rechts-religieus Israël. Maar die aversie is in de loop der jaren afgenomen. Veel Israëliërs stemmen tegenwoordig rechts.

Bij het geval van Jezus zien we echter een tegenovergesteld patroon. Er waren geen antisemitische incidenten na de dood van Jezus, terwijl er vele gevallen van antisemitisme waren vele eeuwen later.

We moeten dus concluderen dat de dood van Jezus geen oorzaak is van christelijk antisemitisme.

Wie doodde Jezus?
Volgens het Nieuwe Testament hebben de Romeinen Jezus gedood. Terwijl de Joden genoemd worden als medeplichtigen, worden de Romeinen steeds genoemd als moordenaars van Jezus in Mattheüs, Johannes en Marcus.

Als de dood van Jezus de oorzaak is van de christelijke haat, waarom zijn dan alleen de medeplichtigen stelselmatig vermoord, terwijl degenen die de handeling hebben uitgevoerd er van gevrijwaard zijn gebleven? Als de christenen zo boos zijn over de dood van hun god, dan moeten ze de Romeinen toch op z'n minst evenveel haten als de Joden.

Het is duidelijk dat de dood van Jezus dus geen oorzaak kan zijn van christelijk antisemitisme, maar juist een excuus.

De christelijke Dogma betreffende de dood van Jezus
Hoe past de christelijke haat eigenlijk in het dogma van de christenen?

De antisemitische christenen negeren de woorden van het Nieuwe Testament waarin Jezus zegt: "Vergeef het hen (de Joden), want ze weten niet wat ze doen." Op grond van die woorden zouden de christenen geen Joden mogen vervolgen!

Pas in 1963 tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie besloot de paus dat de Joden niet de moordenaars van Jezus waren. Toch leidde dit niet tot een verandering in de christelijke houding naar de Joden toe. De woorden brachten geen verandering in het gedrag. Het is duidelijk dat de godsmoord een excuus is om Joden te haten.

Hoe kan een god worden vermoord?
Tot slot zij opgemerkt dat christenen een heel vreemd godsbeeld hebben dat niet overeenkomt met de Joodse visie ten aanzien van God. De Tora verbiedt Joden om een voorstelling van God te maken. God is immers oneindig. God kan dus nooit vermoord worden. De idee van een godsmoord bestaat alleen maar binnen de christelijke ideologie waarbij een god als mens (Jezus) wordt voorgesteld. Dit komt overeen met andere heidense godsdiensten, waar ook een god sterft en weer tot leven komt.

5. Jodenhaat c.q. antisemitisme: buitenstaanders

Joden als buitenstaanders
Misschien worden Joden gehaat omdat ze gewoon anders zijn dan anderen. Een groep buitenstaanders. Traditioneel waren Joden anders dan de autochtone bevolking. Ze droegen andere kleding, kenden andere wetten (Tora) en spraken zelfs een andere taal (Hebreeuws, Jiddisch). Misschien dat Joden hierom gehaat werden.

Misschien waren de andere volken gewoon niet in staat om Joden te accepteren vanwege culturele verschillen. Dit gebeurde immers ook met de Chinezen in de beginjaren van Amerika en met de Fransen in Engeland. In het Engels wordt dit "the dislike of the unlike" genoemd.

Joden hebben zich in de loop van de geschiedenis vaak weinig contact gezocht met niet-Joden. Hun ethische, culturele en sociale systemen verschilden totaal van hun buren. Bovendien droomden de Joden altijd van de terugkeer naar Zion. Ze namen wel deel aan hun gastland en vochten er zelfs voor, maar hun harten waren gericht naar het Beloofde Land. Het is dus ontegenzeggelijk waar dat Joden buitenstaanders waren.

Maar als dat een reden is voor antisemitisme dan zou assimilatie de oplossing zijn. Het antisemitisme zou afnemen als Joden zouden integreren in hun gastlanden. Is dit wat dan ook gebeurde?

Buitenstaanders integreren
Joden zijn tot de 18de eeuw altijd buitenstaanders geweest. Toen kwam de Verlichting in Europa. De Verlichting gaf aan iedereen gelijke rechten ongeacht religie. Ook de Joden kregen rechten: aan de Joden als individu alles; aan de Joden als een natie niets.

Veel Joden gingen integreren. Ze gingen de lokale kleding dragen, scheerden hun baarden en gingen naar universiteiten en theaters. Ze gingen de landstaal spreken, namen de cultuur van hun buren aan. Ze trouwden met niet-Joden. Velen baden zelfs niet meer voor de terugkeer naar Zion. Ze werden Europeser dan de Europeaan zelf.

Maakte een 'Verlichte' maatschappij een eind aan antisemitisme?
Napoleon deed er alles aan om de Joden te laten integreren. Hij dwong ze zelfs hun loyaliteit te uiten voor Frankrijk. De Reform-Joden in Duitsland verklaarden dat 'Berlijn ons Jeruzalem is' en 'Duitsland ons vaderland.' Joden dachten geaccepteerd te worden, maar ze kwamen bedrogen uit.

Uit de Dreyfuss affaire kon opgemaakt worden dat Joden nog steeds valselijk beschuldigd konden worden en dat ze geen rechten hadden. En met de komst van Hitler kwam een eind aan de zogenaamde assimilatie. Joden werden meer gehaat dan ooit. Joden werden gehaat omdat ze hetzelfde wilden zijn als de lokale bevolking. Maar Joden konden niet hetzelfde zijn als Ariërs. Joden waren volgens hen minderwaardig.

Wat blijkt dus: Joden als buitenstaanders vormt geen reden voor Jodenhaat; het is slechts een excuus. Joden zullen altijd Joden blijven en dus geen deel uit mogen maken van de niet-Joodse gemeenschap, zo redeneren antisemieten.

6. Jodenhaat c.q. antisemitisme: raciale motief

Antisemieten haten Joden omdat ze een minderwaardig 'ras' zouden zijn. Het probleem met deze theorie is dat Joden helemaal geen ras vormen. Joden vormen een volk. Iedereen kan Joods worden. Ook spreken antisemieten altijd over een "Joodse neus" die kenmerkend zou zijn voor Joden. Maar wie kijkt naar Joden weet dat Joden geen expliciete fysieke kenmerken hebben. Je hebt blanke Joden, zwarte Joden, blonde Joden, zwartharige Joden, Joden met blauwe of bruine ogen, etc. Antisemieten haten alle Joden ongeacht hoe ze eruit zien. Het raciale motief is slechts een excuus.IHRA-werkdefinitie van antisemitisme: een handig middel voor het kunnen herkennen van antisemitische uitingen

De International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) heeft in 2016 een gezamenlijke werkdefinitie van antisemitisme opgesteld. Dit middel is bedoeld om antisemitisme te kunnen herkennen. Het heeft geen juridische consequenties. Een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland, hanteert de werkdefinitie. De werkdefinitie luidt: “Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap, en religieuze voorzieningen.” Deze uitingen kunnen daarbij ook gericht zijn tegen de staat Israel, die wordt gezien als een Joodse collectiviteit. Echter, kritiek op Israel die vergelijkbaar is met kritiek tegen een ander land kan niet worden beschouwd als antisemitisch.

 • Antisemitische daden zijn crimineel als deze als zodanig zijn gedefinieerd in de wet (zoals de ontkenning van de Holocaust of het verspreiden van antisemitisch materiaal in sommige landen).
 • Criminele daden zijn antisemitisch wanneer het doelwit van de aanval, of het nu mensen of bezittingen zijn (zoals gebouwen, scholen, gebedsplaatsen en begraafplaatsen) gekozen zijn, omdat deze Joods zijn, zijn verbonden aan Joden of als zodanig worden gezien.
 • Antisemitische discriminatie is het Joden ontzeggen van mogelijkheden of diensten die wel beschikbaar zijn voor anderen. Antisemitische discriminatie is in veel landen verboden.

Anti-Defamation League - Amerikaanse organisatie tegen antisemitisme

De Anti-Defamation League (oorspronkelijk "The Anti-Defamation League of B'nai B'rith") werd in 1913 in Chicago opgericht als reactie op het grove en openlijke antisemitisme van die periode, in het bijzonder de zaak Leo Frank. Het doel van de ADL, zoals vermeld in het handvest dat de Liga heeft opgericht, is "om de smaad van het Joodse volk te beëindigen ... om gerechtigheid en eerlijke behandeling voor alle burgers te verzekeren." Tegenwoordig is de organisatie gehuisvest in New York.

De ADL erkent bedreigingen voor de Joodse veiligheid als gevolg van een antisemitisme dat in nieuwe vormen en gedaanten voorkomt, zoals anti-Israël-activiteit en radicalisme van rechts en links. De League ziet zichzelf als een "actieve" organisatie, die tijdig reageert op wat wordt gezien als een bedreiging voor de rechten en veiligheid van Joden. Het ziet zichzelf eerder als een pragmatische dan als een ideologische organisatie. De ADL wordt, op grond van zijn budget en zijn gevarieerde activiteit, beschouwd als een belangrijke stem bij de agentschappen voor de gemeenschapsrelaties.

Jewish Defense League JDL: Joodse strijd tegen antisemitisme in de Verenigde Staten

De Jewish Defense League is een controversiële organisatie voor de buitenwereld. Velen denken dat JDL op de terroristenlijst van de Amerikaanse overheid staat, maar dit klopt niet. Het is de meest effectieve Joodse organisatie die strijd tegen alle vormen van antisemitisme onder het motto "Never again" (Nooit weer). Dit motto slaat op de 6 miljoen Joden die zijn vermoord tijden de Holocaust.

Oprichting van de Jewish Defence League in 1968
De oprichting van de Jewish Defense League JDL vond in 1968 plaats. Aanleiding was het feit dat Chassidische Joden in Brooklyn constant werden aangevallen. Bij de oprichting door rabbijn Meir Kahane meldden zich meteen honderden orthodoxe Joden. In 1972 had het al 15.000 leden waarvan er velen demonstraties hielden bij Arabische ambassades en tegen de onderdrukking van Joden in de Sovjet Unie. In het terrorisme rapport van de VS 2000/2001 werd de beweging als gevaarlijke organisatie beschouwd, hoewel op de website van de beweging uitdrukkelijk afstand wordt genomen van terrorisme. Toch is de organisatie in verband gebracht met zaken zoals bommen, kidnapping, wapensmokkel, moord etc. De JDL denkt zelf dat de FBI de Joodse organisatie probeert zwart te maken. Hoe het ook zij, de voormalige leider rabbijn Meir Kahane, die later is vermoord, heeft in de gevangenis gezeten. Ditzelfde geldt voor twee andere leiders: Irv Rubin en Earl Krugel. Krugel is later vermoord en Rubin waarschijnlijk ook, hoewel het verhaal gaat dat deze laatste zelfmoord heeft gepleegd. De Anti-Defamation League, een Joodse organisatie in de VS, is van mening dat de JDL racistisch is en dat het een groter probleem maakt van antisemitisme dan het in werkelijkheid is.

De vijf principes van de Jewish Defense League JDL
De principes van de JDL zijn gebaseerd op Joodse bronnen: de Bijbel, Talmoed en andere heilige Joodse geschriften. Grote voorbeelden zijn de revisionist Zeev Jabotinsky en rabbijn Meir Kahane.

Ahavat Jisraeel - liefde voor het Jodendom
De JDL strijd voor eenheid van het Joodse Volk. De organisatie wil er zijn om Joden te ondersteunen die problemen ondervinden met niet-Joden. De ware oplossing voor het Joodse probleem is de terugkeer van alle Joden naar Erets Jisraeel (het Land Israël). Het Jodendom is de enige ware religie c.q ideologie voor alle Joden en kan niet vervangen worden door andere religies of ideologieën.

Hadar - waardigheid en trots
JDL hanteert het principe van Hadar: trots op de Joodse traditie, geloof, cultuur, land en geschiedenis. Het staat niet toe dat Joden vernederd worden. Dit principe is afkomstig van de Joodse leider Zeev Jabotinsky. Antisemitisme is bedoeld om de Joden minderwaardig te laten voelen. Het leidt bovendien tot Joodse zelfhaat. Hadar moet hier weerstand tegen bieden. Hadar is trots, zelfrespect en waardigheid om een Jood te zijn.

Barzel - ijzer
Het principe van Barzel is om de Joden te helpen af te komen van het imago van zelfopoffering desnoods met behulp van geweld en kracht. De Diaspora Jood wordt vaak gezien als zwak. Dat beeld moet veranderd worden. Joden moeten niet wegrennen. De JDL wil een fysiek sterke en moedige Jood scheppen die terug vecht. Joden moeten getraind worden om hun levens en rechten te verdedigen.

Misjmaat - discipline en eenheid
Het was een gebrek aan discipline en eenheid wat leidde tot de vernietiging van het Joodse Volk. Het is Joodse eenheid en zelfdiscipline wat zal leiden tot het triomf van het Joodse Volk.

Bitachon - geloof tot het behoud van het Joodse Volk
Religie en het Land Israël vormen de bitachon (veiligheid). Geloof heeft er toegeleid dat de Joden hun vijanden wisten te verslaan.

Het melden van antisemitische incidenten in Nederland bij het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël)

In Nederland kunnen antisemitische incidenten gemeld worden bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Het Monitor Antisemitische Incidenten van CIDI is het naslagwerk van ons intensieve inzet tegen antisemitisme in Nederland. Het CIDI onderhoudt contact met politie, justitie, gemeentes, ministeries, onderwijsinstellingen en meer rond dit probleem.

Antisemitisme in Nederland strafbaar als 'groepsbelediging'

Antisemitisme is niet op zichzelf strafbaar, maar wel als ‘groepsbelediging’. Dit alles staat omschreven in artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht in de volgende wetsartikelen.

Art. 137c Sr. Belediging van een bevolkingsgroep
 1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Art. 137d. Aanzetting tot discriminatie, haat of geweld jegens een bevolkingsgroep
 1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Art. 137e. Openbaarmaking discriminerende uitlatingen
 1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
  1. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
  2. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
 3. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Art. 137f. Deelname of steunen van discriminatie
Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Art. 137g. Discriminatie in ambt, beroep of bedrijf
 1. Hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Beveiliging van Joodse instellingen in Nederland

Antisemitisme en terroristische aanslagen
Vanwege het toenemend antisemitisme en terroristische aanslagen in Europa moeten Joodse instellingen in Nederland beveiligd worden. De Nederlandse overheid betaalt tegenwoordig (sinds 2014) mee aan deze beveiliging. Maar dat de Nederlandse overheid meebetaalt was niet altijd zo.

Joodse gemeenschap regelt en betaalt zelf de beveiliging
De kwestie over de beveiliging speelt al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw vanwege Palestijnse aanslagen in Europa. De Nederlandse overheid was wel bezorgd dat de Joodse gemeenschap iets zou gebeuren maar hield de hand op de knip. Daarom besloot de Joodse gemeenschap zelf de beveiliging te regelen. Een aantal potige Joodse jongemannen besloot een eigen bewakings- en beveiligingsorganisatie op te richten die sinds 1982 de naam ‘Bij Leven en Welzijn’ draagt. Deze organisatie is aanwezig bij diensten in de synagogen op zaterdagochtend en tijdens hoge feestdagen als Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag. Ook als in het Hilton hotel een baar- of bat mitswa feest wordt gehouden is 'Bij Leven en Welzijn' aanwezig om voor de veiligheid te zorgen. Ook adviseert de organisatie Joodse scholen in Nederland over de veiligheid. Inmiddels kent Bij Leven en Welzijn honderden vrijwilligers die zorgen dat Joods Nederland veilig kan leven. Vaak beheersen de leden de vechtsport Krav Maga. De Joodse gemeenschap betaalt jaarlijks zelf zo'n 1 miljoen euro per jaar aan de beveiliging. De afgelopen jaren hebben het stadsdeel Zuid en de gemeente Amsterdam samen een paar ton per jaar bijgedragen.

De overheid betaalt pas sinds 2014 mee aan de beveiliging van de Joodse gemeenschap in Nederland
De overheid betaalde niets. Die wilde pas in actie komen als er concrete dreiging was van een aanslag. Alleen de PVV, ChristenUnie en SGP waren aanvankelijk voorstanders van overheidssubsidie voor de Joodse gemeenschap. Maar de regering besloot pas in 2014, na de aanslag op het Joods Museum in Brussel, om financieel bij te springen. Het is echter onduidelijk hoeveel geld de overheid daar aan spendeert. In 2015 drong het Centraal Joods Overleg aan op verscherping van de beveiliging na aanslagen op Joodse doelen in Kopenhagen. "Vóór de aanslag in Brussel, mei vorig jaar (2014), deden we de beveiliging voornamelijk zelf. Sindsdien is de beveiliging steeds een klein beetje opgevoerd, bijvoorbeeld bij Joodse scholen en synagogen op feestdagen. Maar wij vinden dat die niet meer voldoet, gezien de toegenomen dreiging sinds Parijs en nu ook Denemarken", zegt vice-voorzitter Ron van der Wieken van het CJO. Hij denkt aan het neerzetten van bewakers met automatische wapens bij sommige objecten. "Op andere plaatsen kan de beveiliging worden verscherpt, onder meer door politieauto’s vaker te laten rondrijden en agenten net wat vaker te laten uitstappen." Het CIDI is tevreden over de beveiliging van haar pand. "Verder moet iedere Joodse instelling zelf de beveiliging evalueren. Het nemen van maatregelen laat ik graag over aan de professionals. Dat is een zaak van de Joodse beveiligingsorganisatie Bij Leven en Welzijn, in samenwerking met de overheid", zegt Esther Voet toenmalig directeur van het CIDI.

Antisemitisme en andere vormen van haat leiden meestal tot boze reacties. Toch is boosheid niet het juiste antwoord. Volgens de Lubavitcher Rebbe moeten we de wereld verlichten met oneindige liefde. Koudbloedige, fanatieke, ongegronde, meedogenloze haat kan alleen vanuit zijn kern worden ontworteld door onze wereld te verzadigen met pure, niet-onderscheidende, onbevangen, onbuigzame liefde en vriendelijke daden. Meer dan ooit moeten we liefde en eenheid verspreiden; positiviteit en licht. En zelfs als we treuren en rouwen, moeten we exponentieel onze daden van goedheid en vriendelijkheid vergroten.

Abraham wordt Ivri genoemd, een Hebreeër, en de naam is blijven hangen voor zijn nakomelingen (de Joden). Op een eenvoudig niveau werd hij Ivri genoemd omdat hij geografisch van ever hanahar kwam, de 'andere kant van de rivier'. Op een dieper niveau stond hij aan de 'andere kant' van de wereld in zijn principes en morele status. In een donkere, decadente wereld scheen hij het licht van monotheïsme en goddelijke morele duidelijkheid.

"U zult voor Mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilige natie" (Exodus 19: 6). G'd vertrouwde het Joodse volk de plicht toe om "een licht voor de volken" te zijn (Jesaja 42:6). Het is een functieomschrijving die niet alleen moeilijk is, maar ook echte jaloezie heeft veroorzaakt, evenals de diepste en meest gemene haat. Het merendeel van de mensheid zou eerder toegeven aan de heersende status quo en sociale druk dan aan afwijken.

Gedurende ons leven hebben we ook keuzes, om het tij te volgen of om stroomopwaarts te zwemmen. Om tevreden te zijn met de status quo, of om onze wereld te verbeteren door een hogere spirituele dienst of een grotere morele code, of door sociale gelegenheden na te streven om anderen te dienen. Door de eeuwen heen hebben de nakomelingen van Abraham onevenredige bijdragen geleverd op al deze gebieden. Onze grootste haters beseften dat dit ons lot was. Ze realiseerden zich ook dat deze wens om van onze wereld een thuis te maken voor G'd, inherent ingebed is in onze Joodse ziel. In ieder van ons.
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het antisemitisme van de NSBHet antisemitisme van de NSBVeel boeken over de NSB geven geen erg negatief beeld van Mussert en zijn beweging. Mussert zou een onbenullige Nederlan…
Joden in Nederland: Middeleeuwen – christelijke JodenhaatJoden in Nederland: Middeleeuwen – christelijke JodenhaatHet is moeilijk te zeggen waarom in de eerste decennia van de vijftiende eeuw veel Joden in Nijmegen woonden. Mogelijk h…
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Boekrecensie: Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme -JansenrecensieBoekrecensie: Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme -Jansen'Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme' is een zeer omvangrijk boek (meer dan 1000 pagina's) van professor Hans Jansen,…

Ted bundy: losgeslagen seriemoordenaarTheodore Robert Cowell, onder deze naam is de latere beruchte Ted bundy te wereld gekomen. Hij is geboren op 24 november…
Amerikaanse eerste vrouwelijke seriemoordenaarAileen Carol Wuornos is de boeken ingegaan als de 1e vrouwelijke seriemoordenaar van Amerika. Ze is geboren op 29 februa…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Nagle, Wikimedia Commons (CC BY-SA/bewerkt)
 • Why the Jews? - Prager en Telushkin
 • Joden-haat en Zion's-haat (een drama in vijf bedrijven) - prof. dr. Herman van Praag
 • Encyclopedie van de Joodse geschiedenis
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/anti-defamation-league-jewish-virtual-library
 • https://www.vn.nl/waarom-het-kabinet-de-joodse-beveiliging-betaalt/
 • https://nos.nl/artikel/2019521-zorgen-in-joodse-gemeenschap-over-beveiliging.html
 • https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/uu-onder-vuur-vanwege-oud-hoogleraar-die-zich-antisemiet-noemt
 • Wetboek van Strafrecht
 • https://www.cidi.nl/om-publiceert-discriminatierapport-antisemitisme-vormt-41-procent-van-alle-discriminatiefeiten/
 • https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/03/aantal-antisemitische-incidenten-neemt-af-a1601713
 • https://nos.nl/artikel/2231186-sluiting-dreigt-voor-belaagd-joods-restaurant.html
 • https://www.ad.nl/binnenland/amsterdamse-rabbijn-doet-aangifte-na-zoveelste-kankerjood-scheldpartij~a50562e9/
 • http://www.nik.nl/2018/07/dreigingsniveau-joodse-gemeenschap-substantieel/
 • https://www.niw.nl/opnieuw-joden-uitgescholden-in-amsterdam-zuid/
 • https://nos.nl/artikel/2248840-vitesse-en-cidi-doen-aangifte-om-spreekkoren-over-joden-aan-het-gas.html
 • https://twitter.com/KeesvdPijl1/status/1058738479872593921
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 04-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 17
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.