InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Jodenhaat - antisemitisme: waarom worden Joden gehaat?
mijn kijk op

Jodenhaat - antisemitisme: waarom worden Joden gehaat?

Jodenhaat - antisemitisme: waarom worden Joden gehaat? Jodenhaat bestaat al duizenden jaren. Hoe komt het dat bijna iedereen de Joden haat? Wat ligt eraan ten grondslag dat duizenden jaren Joden worden gehaat? En niet slechts op één plek, maar overal. Geschiedkundigen komen met zes mogelijke redenen: economische redenen, Uitverkoren Volk, zondebok, godsmoordenaar, buitenstaanders en raciale motief. Deze motieven veranderen steeds weer in de loop der tijd. Aanvankelijk speelden theologische motieven een rol. Dit werd na de Verlichting veranderd in raciale motieven. En tegenwoordig richten Jodenhaters hun pijlen op Israël. Belangrijk is te kijken of het bij de motieven gaat om oorzaken of om excuses. In de praktijk blijkt het allemaal om excuses te gaan. Antisemieten hebben slechts excuses om Joden te haten. Worden de excuses weggenomen dan blijven antisemieten Joden haten. Ze verzinnen gewoon weer iets nieuws. De haat tegen Joden blijft bij hen bestaan. Ook het laatste nieuws over antisemitische incidenten in Nederland vanaf december 2017.

Wie zijn Joden?

Joden vormen een volk en een religie

Eén van de opvallendste kenmerken van Jodenhaters is dat ze eigenlijk niet of nauwelijks weten wie Joden zijn. Ze zijn vaak niet goed op de hoogte van de Bijbel (Tenach) waarin het ontstaan van het Joodse volk wordt beschreven. En als ze wel op de hoogte zijn van de Tenach dan interpreteren ze deze meestal verkeerd. Zo denken velen dat Joden alleen een religie vormen, zoals bijvoorbeeld christenen en moslims, en geen volk. Dat beeld wordt versterkt door het feit dat Joden tweeduizend jaar lang zonder eigen land geleefd hebben. Dit maakt het moeilijk voor Jodenhaters om opeens sinds 1948 weer geconfronteerd te worden met Joden die in hun eigen land wonen. Joden bleken na tweeduizend jaar in de Diaspora, waarbij ze in aanraking kwamen met talloze andere culturen, toch als volk te blijven voortbestaan. De identiteit van het Joodse volk bleef onaangetast.

Naleven van de Tora

De geschiedenis van het Joodse volk begon bij aartsvader Abraham die met God een Verbond sloot. God gaf aan Abraham en zijn nageslacht het Beloofde Land Israël. In dit land moest het Joodse volk, dat officieel een natie werd bij de berg Sinaï na de slavernij in Egypte, de Tora naleven. De Tora van Mozes was "de enige vorm voor het wezen van de eredienst én voor het leven van alle dag." Mozes kneedde het Joodse volk tot een hechte natie dat God gehoorzaamde en leidde hen naar het Beloofde Land. In de Tora lezen we wie tot het Joodse volk gerekend worden. Dat zijn personen die een Joodse moeder hebben of personen die tot het Jodendom zijn toegetreden.

In Ballingschap

In de Tenach staat dat het Joodse volk met vallen en opstaan de Tora naleefde. De Joden werden aanvankelijk geleid door de Richteren, maar uiteindelijk werden er koningen aangesteld die het volk moesten leiden. De bekendsten zijn Koning David en Koning Salomo. Maar lang niet alle koningen van Israël bestuurden het land goed. Ze werden door de profeten gestriemd met woorden vanwege hun lichtzinnige levenswandel. Door deze zonden belandde Israël in talloze oorlogen en viel het land uiteindelijk uiteen. De Joden moesten in ballingschap leven.

Verlangen naar de Messiaanse tijd

De profeten hadden voorzegd dat uiteindelijk met de komst van de Messias uit het huis van David er een nieuwe tijd zou aanbreken voor het volk Israël en alle andere volkeren. Dit verlangen naar de Messiaanse tijd heeft het Joodse volk geholpen in de Diaspora te overleven. Ze weigerden te buigen voor welke vorm van Jodenhaat dan ook. Ze waren bereid te sterven als martelaars om religieuze idealen en morele waarden hoog te houden.

Verlichting

Alleen de Verlichting in West-Europa zorgde ervoor dat een aantal Joden hun Joodse levensstijl vaarwel zegden. Joden integreerden in de landen waar ze woonden. Toch zochten veel Joden naar een compromis tussen integratie én de trouw aan de eigen Joodse traditie. Veel niet-Joden zagen de integratie van Joden niet zitten en bleven Joden haten. Steeds meer Joden verlangden om Europa te verlaten. Velen van hen gingen naar Amerika. Maar er waren ook Joden die een nieuwe toekomst zagen in Israël (Palestina). Het Zionisme ontstond als een Joodse bevrijdingsbeweging. Joden uit Oost-Europa, waar de Verlichting niet had plaatsgevonden, vertrokken naar Palestina om er een nieuw bestaan op te bouwen. Toen het nazisme in Duitsland opkwam vertrokken ook veel West-Europese Joden richting Palestina. Helaas kon niet iedereen op tijd wegkomen. Zo kwamen 6 miljoen mensen om tijdens de Holocaust.

Israël

Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1948 de Joodse staat Israël uitgeroepen. Vanuit de hele wereld trokken Joden naar het Heilige Land om er een leven te leiden zonder antisemitisme. Dit zou uiteindelijk niet echt lukken. De Joodse staat werd omringd door vijanden. En de wereld ging Israël steeds meer zien als de "Jood onder de naties."

Jodenhaat bestaat al sinds Bijbelse tijden

Jodenhaat bestaat al sinds de tijd van de Bijbel. Israël moet keer op keer vechten tegen vijanden die van het Joodse volk af willen. Het is ook een strijd van Jodenhaters tegen de God van Israël. In Psalm 83:2-5 staat het volgende:

G'd, houd u niet stil,
Zwijg niet, G'd, zie niet onbewogen toe,
Uw vijanden roeren zich,
Trots heffen Uw haters het hoofd.
Tegen Uw volk plegen zij een complot,
Ze spannen tegen uw lieveling samen,
En zeggen: "Kom, wij verdelgen dit volk,
Israëls naam zal nooit meer genoemd worden."


De haat tegen het Joodse volk varieert van afkeer tot een pathologische haat jegens het judaïsme en de Joden die daar de exponenten van zijn. De Jodenhaat varieert in de loop der tijd. In het verleden was het vooral theologisch gemotiveerd. Later ging dit over in genetische (racistische) motieven. En in onze tijd is het vooral haat tegen Israël waarbij de legitimiteit van de Joodse staat aan de kaak wordt gesteld.

Wat is haat?

In zijn boek 'Joden-haat en Zion's-haat (een drama in vijf bedrijven), legt professor dr. Herman van Praag (emeritus hoogleraar psychiatrie), wat precies onder haat verstaan moet worden. Hij definieert haat als "een complexe staat van de geest." Haat bestaat uit drie verschillende componenten:
 1. emotioneel (afkeer, minachting);
 2. drift (de neiging tot vernietiging);
 3. verslaving (de neiging tot vernietiging moet steeds weer aangewakkerd worden).

Haat roept agressie op en ontmenselijkt. Het gehate subject(en) is een geminacht object in de belevingswereld van de hater. Haat is een typisch menselijk fenomeen. De agressie deelt de mens met het dier. Haat kan een machtig vernietigingswapen zijn. Haat bestaat uit twee vormen: een 'normale' haat en een ziekelijke (abnormale) haat. Bij een normale haat wordt de woede in toom gehouden. Het oordeelsvermogen blijft intact. Het is geen obsessie. Bij abnormale haat bestaat rationeel gezien geen overtuigend motief, alhoewel de hater overtuigd is van zijn gelijk. Het gehate object wordt ontmenselijkt en daarmee afgeschreven. Een goed voorbeeld daarvan zijn negers die door blanken tot een object zijn gemaakt. Binnen de abnormale haat bestaat volgens Van Praag nog een extreme variant die hij de "pathologische haat" noemt. Hierbij is sprake van "onverholen agressie jegens, en obsessionele betrokkenheid op het haat-object." Het haat-object dient gemuilkorfd te worden. Er is sprake van sadisme. Er bestaan geen schuld- of schaamtegevoelens. De pathologische hater vindt zijn houding volkomen gerechtvaardigd. Hij zoekt ook naar (actieve) medestanders. Een voorbeeld van pathologische haat is de moord op zes miljoen Joden. Deze vorm van haat keert ook steeds weer terug. Er bestaat steeds weer de behoefte om te haten.

Wat is Jodenhaat?

Waarom worden Joden zo massaal gehaat? Omdat ze de ideale zondebokken zijn. Ze zijn anders dan anderen. Joden worden gevormd door het Jodendom. Daarom was de oorspronkelijke Jodenhaat ook gebaseerd op theologische motieven. De Grieken en Romeinen konden, met hun geloof in vele goden, niet accepteren dat Joden één God aanbaden. Zij wilden dat de Joden hun goden gingen aanbidden. Ook konden de Grieken en Romeinen niet accepteren dat Joden hoge ethische maatstaven aanhielden. Deze wekten weerstand op. Dit werd verergerd omdat Joden in betrekkelijk gesloten gemeenschappen leefden en zich aan allerlei voorschriften hielden. Ook werden Joden gehaat omdat ze niet-Joden in die tijd bekeerden. Er waren vrij grote aantallen Joodse proselieten. Toen de Romeinen het christendom als staatsgodsdienst instelden, ontstond er een groot conflict tussen Joden en christenen. Joden zagen in Jezus niet de zoon van God. Ook erkenden de Joden de drie-eenheid niet, de plaatsvervangende boetedoening door Jezus niet, de vervanging van de Tora door Jezus niet, etc. Christenen concludeerden hieruit dat het Joodse volk voor God had afgedaan. Zij zagen zichzelf als het 'Nieuwe Israël'. De haat en demonisering van de Joden werden door Paulus ingeluid. In Tessalonicenzen schrift Paulus zijn eerste brief. In hoofdstuk 2, de verzen 15 en 16 staat: "...de Joden hebben de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd. Ze mishagen God en zijn alle mensen vijandig gezind... De maat van hun zonde raakt nu vol. Gods veroordeling is ten volle over hen gekomen." In de Evangeliën wordt ook minachtend over de Joden geschreven. De gevolgen daarvan hebben in de loop der eeuwen een destructieve uitwerking gehad. Joden werden vergeleken met de duivel. Dit ging door tot en met de nazitijd.

Naast theologische motieven die de Jodenhaat bepalen zijn er secundaire bronnen. Zo werden Joden tot spirituele melaatsen gemaakt die geïsoleerd moesten worden. Ook werden Joden gehaat omdat ze in de Diaspora vasthielden aan hun eigen gewoonten en tegelijkertijd zich loyaal toonden jegens de overheid van het land waarin ze verbleven. Zo zagen niet-Joden de Joden als potentiële verraders die gehaat moesten worden. Later werden Joden beschuldigd van het streven naar werelddominantie. In onze tijd wordt de "Israël lobby" in de Verenigde Staten gezien als een instantie die de Amerikaanse politiek in haar wurggreep houdt. Ook worden Joden nog steeds geassocieerd met geld omdat ze eeuwenlang in de geldhandel zaten in de periode dat het christenen verboden was geld uit te lenen tegen rente. De Jood werd gezien als parasiet en geldwolf. Joden werden ook gehaat vanwege hun betere intellectuele ontwikkeling vanwege de Goddelijke plicht om de Tora te bestuderen. Dit leidde tot jaloezie en haat.

De Verlichting bracht eigenlijk voor de Joden niet veel verandering. Joden werden weliswaar niet meer gehaat om theologische redenen, maar werden wel gezien als geboren boosdoeners. Het Joodse volk werd als een inferieur ras gezien. Dit leidde uiteindelijk tot de moord op zes miljoen Joden.

In de huidige tijd richten Jodenhaters vooral hun pijlen op Israël. Aanvankelijk kon de Joodse staat op veel sympathie rekenen, maar dat wordt steeds minder. Israël wordt gebombardeerd met smadelijke kritiek. De Joodse staat wordt beschuldigd van apartheid, kolonisatie, racisme en schending van de mensenrechten. Deze beschuldigingen zijn opvallend omdat het Westen zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog daar juist zelf aan schuldig maakte. Nu proberen Jodenhaters deze beschuldigingen Israël aan te wrijven. Jodenhaters weten dat Joden zich voor een belangrijk deel met Israël identificeren. Dus door Israël aan te vallen, vallen ze tegelijkertijd Joden aan.

Wat zijn pogroms?

Een pogrom is een gewelddadige aanval op Joden die in de 19de en 20ste eeuw voorkwamen in Rusland, Oost-Europa, Duitsland en daarbuiten. Het woord pogrom is afgeleid van een Russisch woord dat “vernietigen, verwoestingen aanrichten, gewelddadig slopen” betekent. Het woord werd voor het eerst gebezigd in het Russisch rijk van 1881-1884 waarbij niet-Joodse straatmensen Joden aanvielen. Later is het woord pogrom gebruikt voor alle vormen van collectief geweld tegen Joden zowel voor 1881 als daarna. Het wordt tegenwoordig ook gebruikt op vergelijkbaar geweld tegen andere etnische minderheden.

Dramatische toename van antisemitisme wereldwijd in 2017

Volgens het Diaspora Ministerie is het antisemitisme drastisch toegenomen. Minister Bennett zegt op 21 januari 2018: "Ook in 2017 zagen we een sterke antisemitische aanwezigheid online. Veel van dit discours had te maken met de veranderingen in regeringen over de hele wereld, de vluchtelingencrisis en de zichtbaarheid van antisemitisme in sociale media. We moeten met alle beschikbare hulpmiddelen vechten tegen het huidige antisemitisme om de veiligheid van het Joodse volk te waarborgen, in Israël en de diaspora."

CNN enquête in 2018: één op de vijf Europeanen rechtvaardigt antisemitisme

Antisemitische stereotypen zijn springlevend in Europa, volgens een nieuwe CNN-peiling in november 2018. De peiling, die werd uitgevoerd in zeven Midden-Europese landen en waaraan duizenden mensen deelnamen, ontdekte dat meer dan een kwart van de Europeanen geloven dat Joden teveel invloed hebben op zaken en financiën. Bijna een op de vier Europeanen zegt dat Joden ook te veel invloed hebben op conflictgebieden en oorlog over de hele wereld. Eén op de vijf zegt dat ze te veel invloed hebben op de media en een vergelijkbaar percentage vindt dat ze te veel invloed hebben op de politiek. Tegelijkertijd gaf een derde van de Europeanen die deelnamen aan het onderzoek toe dat ze weinig of niets wisten over de Holocaust. De enquête, uitgevoerd door ComRes voor CNN, ondervroeg 7.092 mensen uit heel Europa, met meer dan 1.000 ondervraagden in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Polen en Zweden. De enquête is in opdracht en voltooid in september, vóór de moord op 11 mensen in het bloedbad in de Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. Uit de peiling bleek dat een op de twintig Europeanen nog nooit van de Holocaust heeft gehoord. Onwetendheid over de Holocaust is vooral duidelijk bij jongeren uit Frankrijk: een op de vijf in de leeftijd van 18 tot 34 jaar in dat land zei dat ze nog nooit van de Holocaust hadden gehoord. In Oostenrijk, de geboorteplaats van Nazi-leider Adolf Hitler, zei 12 procent van de jongeren dat ze nog nooit van de Holocaust hadden gehoord. Vier van de tien Oostenrijkers die werden ondervraagd, erkenden dat ze "weinig" wisten over de Holocaust, het meest van alle ondervraagde landen. De helft van de respondenten, uit alle Europese landen, zei dat ze 'vrij veel' wisten over de Holocaust, en een van de vijf zei dat hij 'uitgebreide kennis' had. Tegelijkertijd zeiden de Europeanen dat ze geloven dat het heel belangrijk is om de herinnering aan de Holocaust te bewaren: tweederde van de respondenten zei dat het bestendigen van de Holocaust ervoor zorgt dat dergelijke gruweldaden nooit meer gebeuren. De helft van de Europeanen zei dat de herdenking van de holocaust vandaag helpt om antisemitisme te bestrijden. Aan de andere kant beweert een derde van de Europeanen dat Joden de Holocaust gebruiken om hun posities en doelen te promoten. De peiling ging ook over de kwestie van de relatie tussen de Holocaust, de staat Israël, Joden en antisemitisme. Een kleine maar stabiele meerderheid van de Europeanen, 54 procent, zei dat Israël het recht had om te bestaan ​​als een Joodse staat. Een derde van de respondenten is van mening dat kritiek op Israël wordt gemotiveerd door antisemitisme, en slechts een op de vijf gelooft dat dit niet het geval is. Tegelijkertijd zei een derde van de deelnemers aan de enquête, en de helft van de ondervraagden in Polen, dat Israël de Holocaust uitbuit om zijn acties te rechtvaardigen. Slechts één op de vijf maakte bezwaar tegen deze verklaring. Een derde van de Europeanen beweerde dat het herdenken van de Holocaust afleidt van andere gruwelen die vandaag plaatsvinden. In Duitsland, Oostenrijk, Polen en Hongarije was het aantal mensen dat geloofde dat dit boven het gemiddelde lag. Terwijl velen zeiden dat antisemitisme een groeiend probleem was in hun landen - zo goed zelfs dat 40 procent zei dat Joden in gevaar waren vanwege racistisch geweld in hun land, en 50 procent zei dat hun regeringen meer zouden moeten doen om antisemitisme te bestrijden - sommigen beweerden dat de Joden zelf schuldig zijn aan het antisemitisme tegenover hen. Meer dan een kwart van de respondenten, 28 procent, zei dat de meeste van de manifestaties van antisemitisme in hun land een antwoord zijn op de acties van Israël. Bijna een op de vijf, 18 procent, zei dat antisemitisme in hun land een reactie was op het dagelijks gedrag van de Joden zelf. Weinig respondenten zeiden dat ze zelf een ongunstig beeld van de Joden hadden. In de zeven onderzochte landen gaf een op de tien respondenten dit toe. Dit aantal steeg tot 15 procent in Polen en 19 procent in Hongarije. In elk van de ondervraagde landen, met uitzondering van Hongarije, zei een duidelijke en significante meerderheid van de respondenten dat ze een positieve mening over Joden hadden. Ondanks het relatief lage aantal Europeanen dat openlijk heeft toegegeven dat ze een negatieve kijk op de Joden hadden, stelde de CNN-peiling ook vragen over antisemitische stereotypen en onderzocht of deze stereotypen nog steeds resoneerden over het hele continent, en vonden dat dit inderdaad het geval was. Ongeveer vier van de tien respondenten in Polen en Hongarije zeiden dat Joden te veel invloed hadden op de zakelijke en financiële wereld. Ongeveer één op de drie respondenten in deze landen zei dat Joden te veel invloed hadden op de wereldpolitiek, en meer dan een kwart zei dat ze teveel invloed op de media hadden. Een derde van de Oostenrijkers zei dat Joden te veel invloed hadden op de financiële wereld, terwijl dit in Frankrijk en Duitsland de mening was van een kwart van de respondenten. Een op de vijf in alle drie de landen zei dat Joden te veel invloed hadden op de media en een kwart zei dat ze te veel invloed hadden in conflict- en oorlogsgebieden.

EU peiling in 2018 toont dat 90% van de Europese Joden een stijging van antisemitisme ervaart

Bijna 90 procent van de Europese Joden is van mening dat het antisemitisme in de afgelopen vijf jaar in hun eigen land is toegenomen, en bijna 30% zegt dat ze het afgelopen jaar minstens één keer zijn lastig gevallen. Dat blijkt uit een groot rapport van de Europese Unie dat op 10 december 2018 is gepubliceerd. De peiling werd uitgevoerd in 12 lidstaten van de Europese Unie en was de grootste ooit in zijn soort wereldwijd. Van de meer dan 16.000 Joden die deelnamen aan het online onderzoek beoordeelde 85% antisemitisme als het grootste sociale of politieke probleem in het land waar ze wonen. Achtendertig procent zei dat ze hadden overwogen om te emigreren omdat ze zich niet veilig voelden als Joden. Groot-Brittannië, Duitsland en Zweden zagen de sterkste stijgingen van degenen die zeiden dat antisemitisme een "zeer groot" of "redelijk groot" probleem is. Het hoogste geregistreerde niveau was in Frankrijk met 95%. Denemarken zag het laagste niveau op 56%, terwijl Joden in Hongarije suggereerden dat antisemitisme minder een probleem werd. De resultaten van het VK, wijzen deskundigen aan, kunnen wijzen op een "Corbyn-factor" in verband met de lopende discussie over antisemitisme in de Britse Labour-partij. "Tientallen jaren na de Holocaust blijven schokkende en toenemende niveaus van antisemitisme de EU teisteren", aldus Michael O'Flaherty, directeur van het Bureau voor de grondrechten van de EU (FRA), die het onderzoek publiceerde. "In veel opzichten", stelde hij, was antisemitisme "verontrustend genormaliseerd" geworden. Het onderzoek is een vervolg op een enquête van 2012, uitgevoerd door de FRA. De 12 ondervraagde EU-landen - Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk - zijn de thuisbasis van 96% van de geschatte Joodse bevolking van de EU. Het online onderzoek werd uitgevoerd van mei tot juni 2018. Bijna de helft van de deelnemers aan de FRA-enquête zei dat ze zich zorgen maakten over het slachtoffer te worden van een antisemitische verbale belediging of dat ze het volgend jaar lastig gevallen zouden worden, terwijl meer dan een derde suggereerde dat ze geen Joodse sites en evenementen hoefden te bezoeken omdat ze zich niet veilig voelden. Veertig procent vreest dat fysiek wordt aangevallen in de komende 12 maanden en 3% meldt dat ze de afgelopen vijf jaar daadwerkelijk zijn geweest. Terwijl 28% van de Joden die zei dat ze het afgelopen jaar ten minste één keer werd lastiggevallen (een cijfer dat in de vijf jaar voor de enquête opliep tot bijna 40%), zei bijna 80% dat ze geen ernstige incidenten melden aan de politie - vaak omdat ze het gevoel hebben dat er niets zal veranderen. Zeventig procent is van mening dat de inspanningen van nationale regeringen om antisemitisme te bestrijden ineffectief zijn, hoewel meer dan de helft hun werk positief heeft beoordeeld om de veiligheidsbehoeften van Joodse gemeenschappen te waarborgen. Ongeveer 90% van de ondervraagden zei dat antisemitisme het meest problematisch was online en op sociale media. Zeven op de tien citeerden publieke ruimtes, de media en politiek als gemeenschappelijke bronnen van antisemitisme. De meest voorkomende antisemitische uitspraken die Joden regelmatig tegenkomen, zijn volgens de enquête vergelijkingen tussen Israëli's en de nazi's met betrekking tot de Palestijnen. Suggesties dat Joden te veel macht hebben en "het Holocaust-slachtofferschap uitbuiten voor hun eigen doeleinden", scoorden ook hoog. Dergelijk misbruik werd het vaakst online ervaren, in de media en bij politieke evenementen. De enquête geeft aan dat degenen die last hebben gehad van intimidatie - inclusief aanstootgevende of dreigende sms-berichten, telefoontjes, opmerkingen, gebaren of online berichten - en in staat waren om de dader te identificeren, eerder zouden suggereren dat de schuldige "iemand met een extremistisch moslimbeeld was" (30%) dan iemand met linkse politieke opvattingen (21%) of rechtse politiek (13%). Bezorgdheid over het niveau van antisemitisme op internet en sociale media werd in elk land met meer dan 70% uitgedrukt. Het was vooral hoog in België, Frankrijk, Italië en Polen, waar meer dan negen op de tien respondenten aangaf dat het problematisch was. Uitingen van vijandigheid jegens de straat en andere openbare ruimtes wordt door meer dan 70% van de ondervraagden in Frankrijk, België, Duitsland en Nederland als een "zeer groot" of "tamelijk groot" probleem beschouwd, maar minder dan de helft van de Joden heeft bezorgdheid geuit in Polen, Hongarije en Denemarken. Angst om slachtoffer te worden van verbale beledigingen of pesterijen in de komende 12 maanden varieerde ook sterk, variërend van ongeveer 60% in Frankrijk en Duitsland tot minder de helft van dat niveau in Italië, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Hongarije. Achtenvijftig procent van de Franse Joden en bijna de helft van de Joden in Duitsland vrezen dat ze het komende jaar fysiek worden aangevallen. De helft van de Joden dragen in het openbaar een kippa of een Davidster, die hen als Joods konden identificeren, de andere helft draagt deze items niet. Er waren echter opnieuw grote verschillen tussen individuele Europese landen, waarvan ongeveer 60% in Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Nederland zeggen dat ze dergelijke identificerende items wel op zijn minst af en toe dragen. In Frankrijk, Denemarken en België zei meer dan 50% dat ze dat nooit deden.Het Holocaust-tijdperk in Nederland

140.000 Joden in Nederland in 1940

Van 1939-1940 trokken 34.000 vluchtelingen Nederland binnen toen Joden het nazi-Duitsland ontvluchtten. Nederland handhaafde een opendeurbeleid voor immigratie. In 1940, ten tijde van de Duitse invasie, woonden 140.000 Joden in Nederland. Joden vertegenwoordigden 1,6 procent van de totale bevolking. Dit cijfer omvat vluchtelingen uit Duitsland, Oostenrijk en het Protectoraat van Bohemen en Moravië. Deze vluchtelingen zouden niet beter af zijn in Nederland.

Anti-Joodse wetten

De Duitsers installeerden een burgerlijk bestuur onder de controle van de SS. Arthur Seyss-Inquart werd benoemd tot Rijkscommissaris. Hij was de voorzitter van een Duitse regering die veel Oostenrijks geboren nazi's omvatte. Zij hebben op hun beurt toezicht gehouden op het Nederlandse ambtenarenapparaat. Kort na de bezetting door de nazi's eisten de eerste anti-Joodse wetten dat alle Joden zich als Joden moesten registreren en ze uit hun beroepen, hun scholen en hun huizen moesten verwijderen. Ze moesten ook de activa van hun bedrijven registreren. Een totaal van 159.806 geregistreerde personen, waaronder 19.561 personen die zijn geboren uit gemengde huwelijken.

Joodse Raad

Een Joodse raad werd opgericht in februari 1941. Op 25 februari gingen Nederlandse arbeiders in staking om te protesteren tegen de arrestatie van enkele honderden Joden die naar Buchenwald en Mauthausen waren gestuurd. De Duitse autoriteiten en hun Nederlandse collaborateurs scheidden vervolgens Joden af ​​van de algemene Nederlandse bevolking en sloten 15.000 Joden op in dwangarbeidskampen.

Gele Davidster

Eind 1941 werd een deportatieplan ongedaan gemaakt voor de verwijdering van de Joden uit alle provincies en hun concentratie in Amsterdam. Deze fase werd gelanceerd op 14 januari 1942, te beginnen met de stad Zaandam. De Nederlanders onder de Joden kregen de opdracht naar Amsterdam te verhuizen, terwijl degenen die staatloos waren naar het kamp Westerbork werden gestuurd. Andere Joden werden naar het kamp in Vught gestuurd. Tegen het einde van april 1942 moesten Joden een gele davidster op hun kleding dragen.

Onderduiken - Dagboek van Anne Frank

Het was moeilijk om uit Nederland te ontsnappen, dus de meesten werden gedwongen zich te verstoppen met niet-Joden of documenten te smeden met de hulp van niet-Joden. De beroemdste Nederlandse Joden die onderdoken waren de Franken, die enkele jaren in een Amsterdams gebouw overleefden voordat ze op 4 augustus 1944 werden geporteerd. Het dagboek van Anne Frank is uitgegroeid tot het meest gelezen verslag van het leven tijdens de Holocaust. Uiteindelijk doken 25.000 tot 30.000 joden onder, velen met de hulp van de Nederlandse ondergrondse; tweederde van hen overleefde.

Verraad

Niet alle Nederlanders waren zo rechtvaardig. Sterker nog, veel verraden Joden om geld. Een Amsterdamse groep genaamd de Henneicke Column ontving 7,5 gulden voor elke Jood die werd afgeleverd aan de Duitsers, een beloning die later werd verhoogd naar 40 gulden. Maar liefst 9.000 Joden zijn mogelijk gedood als gevolg van hun verraad.

Deportatie

De nazi's hebben op 2 oktober 1942 12.296 Joden gedeporteerd. In mei 1943 werd het tempo van deportaties versneld. De laatste trein vertrok op 3 september 1944 vanuit Westerbork naar Auschwitz. Gedurende deze twee jaar werden de 107.000 Joden gedeporteerd, meestal naar Auschwitz en Sobibor. Slechts 5.200 overleefde, minder dan 25 procent van de Nederlandse Joodse bevolking vóór de oorlog.

Limburg

Eén provincie beëindigde echter de oorlog met meer Joden dan vóór de holocaust. Volgens onderzoek van Herman Van Rens was de Joodse bevolking van Limburg in 1933 800, maar tegen 1945 tot 2.200 als gevolg van een instroom van Duitse vluchtelingen vóór de oorlog en Nederlanders die probeerden te ontsnappen aan de nazi's na de Duitse invasie. In 1942, toen Joden in Limburg opgepakt werden, kregen Joden meestal 24 uur waarschuwing, waardoor velen konden onderduiken. Elders zouden de Duitsers onaangekondigd verschijnen en Joden meenemen voordat ze wisten wat er aan de hand was. Ongeveer 10 procent van de Joden die zich in Limburg hadden verstopt, werd opgepakt, maar een veel hoger percentage Joden in Limburg overleefde de oorlog dan waar dan ook in Nederland.

Nederland verontschuldigt zich in 2005

In april 2005 verontschuldigde de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende zich voor de samenwerking van zijn land met de nazi's. De Nederlandse regering in oorlogstijd "werkte aan het vreselijke proces waarbij Joden van hun rechten werden beroofd", zei Balkenende, voordat hij meehielp aan de 60ste verjaardag van de bevrijding van het kamp Westerbork.Oorzaken versus excuses - Hoe kunnen we het verschil vertellen?

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen 'oorzaak' en 'excuus'. Het verschil is niet zo moeilijk te herkennen. Als we de oorzaak van iets wegnemen, verdwijnt het gevolg. Als we ergens het excuus wegnemen, zal het effect blijven.

Als we de oorzaak van het antisemitisme weten, dan zou het elimineren een eind moeten maken aan de haat tegen Joden. Maar als de haat blijft dat weten we dat er geen oorzaak was, maar slechts een excuus. Bij de volgende zes redenen gaat het altijd om een excuus.

De zes redenen - Zijn het oorzaken of excuses?

Er kunnen globaal zes redenen voor antisemitisme worden aangegeven. Bij elk van de redenen wordt gekeken of er sprake is van oorzaken of excuses.
 1. Economisch motief
 2. Uitverkoren Volk
 3. Zondebok
 4. Godsmoordenaar
 5. Buitenstaanders
 6. Raciale motief

1. Jodenhaat c.q. antisemitisme: economisch motief

De Protocollen van de Wijzen van Zion
De Protocollen van de Wijzen van Zion is een antisemitisch boek. Het is het één na best verkochte boek in de geschiedenis. Het boek is verzonnen door de Russische geheime dienst. Het boek gaat over een zogenaamde geheime ontmoeting tussen Joodse leiders. De invloedrijke Joden willen de hele wereld overnemen. Dit verslag leidde tot de onderdrukking van de Joden in Rusland. Het beïnvloedde ook de massa en verspreidde de mythe dat Joden overheden controleren. Nog steeds geloven veel mensen dat Joden de touwtjes in handen hebben.

De lakmoes test
Is het economische motief een oorzaak of een excuus voor antisemitisme?

Als we het economische motief voor antisemitisme zouden moeten testen dan gaat het puur om klassen: arm versus rijk. Hoe kunnen we dit testen?
 • Ten eerste zouden de antisemieten ook iets moeten hebben tegen rijke niet-Joden. Wanneer dit niet het geval is dan is het economisch motief geen oorzaak voor deze haat.
 • Ten tweede, als we het element van rijkdom en macht zouden wegnemen, zou het antisemitisme dan verdwijnen? Nee. Wanneer we kijken naar het Getto van Warschau dan zien we dat ook arme Joden werden gehaat. Alle Joden werden gedood, ongeacht de vraag of ze rijk of arm waren.

Het Fugu plan
Is macht een oorzaak van antisemitisme?

In 1919 vochten de Japanners samen met de antisemitische Wit-Russen tegen de communisten. Ze lazen het boek "De Protocollen van de Wijzen van Zion". Zij geloofden de propaganda en formuleerden een plan om Joodse vestiging en investering te stimuleren. Zij wilden juist zaken doen met zulke machtige mensen! Ze noemde het het Fugu plan. Ze wilden wel voordeel halen uit de machtige Joden, maar waren ook voorzichtig. Ondanks dat ze bondgenoten waren van Nazi-Duitsland, lieten ze Joodse vluchtelingen toe.

Als antisemieten werkelijk geloven dat de Joden de wereld regeren, waarom handelen ze dan niet zoals de Japanners doen? Door de Joden als uitschot te behandelen, geloven de antisemieten zelf niet in hun eigen propaganda.

Wat gebeurde er met de Joodse macht?
Als de Joden werkelijk zoveel macht hebben, waarom konden ze de Holocaust dan niet voorkomen? Ze hadden overheden kunnen overhalen om Joodse vluchtelingen op te nemen.

Conclusie: economisch motief is geen oorzaak maar een excuus
Geld en macht zijn niet de oorzaak van antisemitisme. Zowel arme als rijke Joden zijn vervolgd. Het is duidelijk dat het economisch motief voor antisemitisme een excuus is en geen oorzaak.Visie van Etsel
Sinds 1948 bestaat de Joodse staat Israël. Hiermee is het antisemitisme niet van de baan. Net zoals Joden in de diaspora al verweten werden rijk en veel macht te hebben, gebeurt dat ook met Israël. Israël is niet een bijzonder rijk land. Zeker niet wanneer je dat vergelijkt met de rijke Arabische olielanden. In de beginjaren was Israël een socialistische staat. De economie van Israël was onder het socialistische leiderschap niet echt succesvol. Pas na aantreden van de Likoed in 1977 en vooral onder leiding van premier Netanjahoe in de jaren'90 van de vorige eeuw en later vanaf 2009 is de economie van Israël geliberaliseerd en is Israël een rijker land geworden. Daar stond wel tegenover dat de kloof tussen rijk en arm in Israël toenam. Momenteel (2012) leeft ongeveer een derde van de Israëlische bevolking (Joden en Arabieren) onder of tegen de armoedegrens aan.

Ondanks dat Israël dus geen rijk land is zoals bijvoorbeeld Zwitserland of Nederland, verwijten Jodenhaters (in het bijzonder linkse anarchisten en andere pro-Palestijnse activisten) de Joodse bevolking van Israël te profiteren van rijkdom terwijl de Palestijnen in armoede moeten leven. Opnieuw wordt ook in dit geval een vals beeld neergezet van rijke machtige Joden die arme machteloze Palestijnen onderdrukken. Vooral Joden die in Judea en Samaria wonen moeten het ontgelden. Joodse dorpen en steden in het gebied zouden veel meer financiële middelen hebben dan de Arabische dorpen en steden (ondanks dat deze laatsten veel geld krijgen van de internationale gemeenschap waarbij het geld echter vooral in handen komt van corrupte ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit). Hetzelfde verwijt kregen Joden die destijds in Gaza woonden en in 2005 door het Israëlische uit het gebied werden verwijderd. In Gaza wonen tegenwoordig helemaal geen Joden meer. Het is een Apartheidsstaatje geworden waar alleen Arabieren mogen wonen. Maar opnieuw zijn Jodenhaters bezig om Israël de schuld te geven van de armoede in de Gazastrook, zelfs nu er geen Joden meer wonen. Israël wordt verweten Gaza in een ijzeren wurggreep te houden via een economische blokkade. Maar iedereen weet dat Israël dagelijks honderden vrachtwagens Gaza binnen laat komen met hulpgoederen. Ook weet iedereen dat zodra Hamas ophoudt met het afschieten van raketten op Israël en Israël erkent de economische blokkade meteen zal worden opgeheven. Hamas kiest echter voor geweld en weigert Gaza op te bouwen met behulp van internationale donaties. Het is Hamas die de Palestijnse bevolking arm houdt, niet Israël!

Ook hier zien we dat het economische motief om Joden te haten een excuus is en geen oorzaak. Zonder geweld hadden de Palestijnen als vanaf 1947 een eigen staat kunnen hebben. Ze hadden met behulp van rijke Arabische olielanden een prachtig land op kunnen bouwen. Maar helaas blijkt de haat tegen Joden veel groter te zijn dan de wil om zelf iets moois van het leven te maken.

2. Jodenhaat c.q. antisemitisme: Uitverkoren Volk

Duitsland - Het Joodse moederland
In het 19de-eeuwse Duitsland en Oostenrijk ontkenden veel Joden dat ze 'uitverkoren' waren. Ze geloofden zelfs dat de Duitsers zelf het ware uitverkoren volk waren. "Berlijn is ons Jeruzalem!" verklaarden ze. De heidense maatschappij was hun gekozen sociale omgeving en Duitsland was hun geliefde moederland.

Verdween het antisemitisme?
Waren de Duitse Joden gevrijwaard van antisemitisme? Neen. De Joden werden met het ergste antisemitisme geconfronteerd van de huidige geschiedenis.

Het is duidelijk dat de term 'Uitverkoren volk' door antisemieten als een excuus gebruikt wordt om Joden te kunnen haten.

Andere Uitverkoren Groepen: christendom en de islam
Hoe zit het eigenlijk met andere 'Uitverkoren volkeren'. Worden zij ook gehaat omdat zij zichzelf zien als uitverkoren? Als de Joden hierom gehaat worden, dan zou logischer wijs ook de andere Uitverkoren volkeren hierom gehaat moeten worden.

Het christendom en de islam zijn twee grote groepen die beweren uitverkoren te zijn. Hoe komen ze tot die bewering?

christendom
Christenen geloven dat met de komst van Jezus God van gedachte is veranderd. Niet het Joodse Volk is uitverkoren, maar de christenen zijn het nieuwe uitverkoren volk.

islam
Moslims geloven dat met de komst van Mohammed God van gedachte is veranderd. God maakte de moslims tot uitverkorenen.

Opvallend is dat de wereld over het algemeen de christenen en moslims wel accepteert ondanks hun bewering dat ze uitverkoren zijn. In het geval van de Joden wordt het 'uitverkoren zijn' door antisemieten gebruikt als excuus om de Joden te haten.

Het verschil tussen Jodendom enerzijds en christendom en islam anderzijds is dat de Joden geloven dat God niet van gedachte verandert, terwijl christenen en moslims denken dat God wel van gedachte kan veranderen. Tevens beschouwen de Joden 'uitverkoren zijn' niet als iets superieur. Bij het christendom en de islam wordt 'uitverkoren zijn' beschouwd als superieur. Mensen die geen christen of islamiet zijn worden vaak als minderwaardig beschouwd. In het Jodendom geldt dat alle mensen gelijk zijn. God houdt evenveel van Joden als van niet-Joden.

Speciale status leidt niet tot haat
Het is duidelijk dat de speciale status van 'uitverkoren zijn' een excuus is om Joden te haten. Normaliter zou dit geen reden mogen zijn om Joden te haten. Anders zouden christenen en moslims daarom ook gehaat worden door antisemieten. Hetzelfde geldt voor Chinezen die hun land China genoemd hebben dat betekent 'centrum van het universum'. Japanners hebben hun land Nippon genoemd (bron van de zon), wat getuigt van een speciale status. Indianen beschouwen niet-Indianen als een mindere soort. Toch zijn al deze volkeren niet vervolgd vanwege hun speciale status. Kennelijk moet voor de Joden een uitzondering worden gemaakt. De haat van antisemieten zit dan ook zeer diep.Visie van Etsel
Wat betreft het begrip 'Uitverkoren Volk' wordt dit heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Met uitverkoren wordt NIET bedoeld dat Joden superieur zijn t.o.v. andere mensen. God heeft immers alle mensen als gelijken geschapen (zie het Bijbelboek Genesis). Uitverkoren wil alleen zeggen dat Joden een speciale taak hebben, namelijk de naleving van de hele Tora (613 mitswot). Voor niet-Joden gelden 'slechts' de 7 Noachidische geboden. In de praktijk komt dat hierop neer dat Joden een grotere verantwoordelijkheid dragen t.o.v. het dienen van God dan niet-Joden. Joden worden daarom door God harder gestraft dan niet-Joden wanneer ze alle wetten niet opvolgen. Dit blijkt ook wel uit de geschiedenis van het Joodse volk: diaspora, Jodenvervolgingen, etc.

Grofweg zijn er twee categorieën reacties van bezoekers die reageren op de Uitverkoren rol van de Joden. Ten eerste zijn er reacties van religieuze aard. Ten tweede zijn er reacties die betrekking hebben op het Israëlisch-Palestijns conflict en die indirect ook van religieuze aard zijn:
 1. Christelijke bezoekers vallen met name in de eerste categorie van reacties. Dit heeft te maken met het feit dat in de loop der geschiedenis de Kerk zichzelf als vervanger van Israël ging beschouwen. Dit heet de zogenaamde vervangingstheologie. Opvallend hierbij is echter dat de term 'Uitverkoren' gelijk ook een andere betekenis kreeg, namelijk superieur t.o.v. de niet-christenen - in het bijzonder Joden en moslims. Alle mensen die niet christelijk zijn worden als verloren beschouwd en zullen eeuwig in de hel belanden. Deze verkeerde uitleg van de term 'uitverkoren' heeft o.a. ook te maken met de christelijke theologie waarbij de verkeerde conclusie wordt getrokken dat de Tora ook voor niet-Joden bestemd zou zijn, maar dat deze niet of nauwelijks (alleen de Tien Geboden) nageleefd hoeven te worden omdat Jezus de Tora vervuld zou hebben en daarmee alle zonden van de mensen.
 2. De term 'uitverkoren' speelt ook een belangrijke rol in het Israëlisch-Palestijns conflict waarbij tegenstanders van Israël Joden het recht willen ontnemen om in Israël te wonen. Israël is voor de Joden juist heel erg belangrijk omdat God hen dit land heeft toegewezen om de uitverkoren rol te kunnen vervullen (zie de Bijbel c.q. Tenach). Een belangrijk wapen dat tegenstanders van Israël hierbij gebruiken is door te stellen dat het Jodendom slechts een godsdienst is en dat de Joden geen (uitverkoren) volk vormen en dus geen recht hebben op het Land Israël.

3. Jodenhaat c.q. antisemitisme: zondebok

Wat komt er het eerst?
Het is een kip en ei kwestie. Wat was het eerst: wordt een groep gehaat als gevolg van het feit dat het als Zondebok is aangewezen, of wordt het als Zondebok aangewezen omdat het gehaat wordt?

Een geldige Zondebok
Het eerste vereiste voor een Zondebok is dat hij iemand is van wie de burgers van het land bereid zijn vanaf het begin te haten. Als we zouden proberen de aandacht van onze tekortkomingen af te leiden door een groep te beschuldigen die niet al gehaat wordt, dan lukt dit niet. Een groot deel van de bevolking weigeren deze als Zondebok te zien.

Zo zal een politieke leider er niet in slagen om bijvoorbeeld mensen met een auto of een fiets als zondebok aan te wijzen. Er bestaat geen haat tegen deze groepen.

Kan een Zondebok een oorzaak zijn?
De Joden zijn een mooie Zondebok voor antisemieten omdat het makkelijk is om mensen tegen hen op te zetten. Joden zijn voor veel mensen een makkelijke prooi.

De Zondebok Theorie veroorzaakt geen antisemitisme. Het is antisemitisme dat de Joden een geschikte Zondebok maakt. De Zondebok Theorie is simpelweg een barometer dat weergeeft wat het niveau van haat is dat al bestaat tegen de Joden in een bepaalde maatschappij. Het openbaart hoeveel antisemitisme er al in de maatschappij is dat klaar ligt om toe te slaan.

Het is is duidelijke dat de Zondebok Theorie een excuus is om Joden te vervolgen en geen reden. Om dit te toetsen kijken we naar Joden als bankiers (geldhandelaren).

Joden als bankiers (geldhandelaren)
Veel mensen beweren dat antisemitisme veroorzaakt werd omdat Joden bankiers waren in veel maatschappijen. Zij buiten de niet-Joden uit. Joden waren duivels in het doen van zaken.

In werkelijkheid geldt het tegenovergestelde. De Joden werden gedwongen om geldhandelaar te worden omdat het Joden verboden was om ander werk te verrichten en christenen geen rente mochten heffen. Antisemitische wetten maakten het onmogelijk voor Joden eigen land te bezitten, naar universiteiten te gaan of andere gewone beroepen te bekleden. Joden mochten alleen met geld omgaan, om die reden werden ze geldhandelaren.

Dus Joden werden niet gehaat omdat ze geldhandelaren waren; ze waren geldhandelaren omdat ze gehaat werden.Visie van Etsel
De Zondebok Theorie is ook goed uit te leggen wanneer we Israël weer als voorbeeld nemen. Israël wordt als Zondebok gezien voor de ellende in het Midden-Oosten en in het bijzonder van de Palestijnen. Israël wordt verweten geweld te gebruiken tegen Palestijnen en hen te onderdrukken. In werkelijkheid is het omgekeerde het geval. De Palestijnen gebruiken geweld tegen Israël en Israël verdedigt zich daartegen. Zouden de Palestijnen (en hun Arabische bondgenoten) geen geweld hebben gebruikt dan zou er allang een Palestijnse staat zijn geweest. Israël ging immers akkoord met de deling van Palestina in 1947. De Palestijnen gingen niet akkoord en kozen voor geweld. Toen zij er niet in slaagden de Joden te verdrijven, verweten zij de Joden hun ellendige situatie. Israël werd als zondebok gezien. Daarbij profiteren de Palestijnen van de wereldwijde haat die tegen Joden bestaat. Steeds meer landen geven Israël de schuld van de ontstane situatie. Israël is als het ware de nieuwe Jood geworden tegen wie iedereen kan aantrappen.

4. Jodenhaat c.q. antisemitisme: godsmoordenaar

Hoe heeft het christelijk antisemitisme zich ontwikkeld?
Christelijk antisemitisme begon lang na de dood van Jezus. Het duurde een paar honderd jaar voor de Kerkvaders besloten dat de Joden als een groep vervolgd moesten worden omdat zij "Jezus hebben vermoord." Dit werd een recept voor haat.

De echte Jodenvervolgingen begonnen pas in de tijd van de Kruisvaarders, zo'n 1000 jaar na de dood van Jezus.

Als de dood van Jezus de echte oorzaak zou zijn geweest voor de christelijke woede, waarom begon dat pas zoveel eeuwen later? Bovendien werd de haat steeds sterker. Logischer wijze zou de haat juist afnemen na verloop van tijd.

Tijd heelt de wonden
Voor heel veel zaken geldt: tijd heelt de wonden. Wanneer christenen Joden haten omdat deze Jezus zouden hebben vermoord, dan zou je verwachten dat de haat het grootst was op het moment dat het gebeurde en dat het daarna zou afnemen. Dit zie je bij veel moorden.

Als voorbeeld wil ik de moord op premier Rabin van Israël noemen. Vlak na de moord was er een grote aversie tegen rechts-religieus Israël. Maar die aversie is in de loop der jaren afgenomen. Veel Israëliërs stemmen tegenwoordig rechts.

Bij het geval van Jezus zien we echter een tegenovergesteld patroon. Er waren geen antisemitische incidenten na de dood van Jezus, terwijl er vele gevallen van antisemitisme waren vele eeuwen later.

We moeten dus concluderen dat de dood van Jezus geen oorzaak is van christelijk antisemitisme.

Wie doodde Jezus?
Volgens het Nieuwe Testament hebben de Romeinen Jezus gedood. Terwijl de Joden genoemd worden als medeplichtigen, worden de Romeinen steeds genoemd als moordenaars van Jezus in Mattheüs, Johannes en Marcus.

Als de dood van Jezus de oorzaak is van de christelijke haat, waarom zijn dan alleen de medeplichtigen stelselmatig vermoord, terwijl degenen die de handeling hebben uitgevoerd er van gevrijwaard zijn gebleven? Als de christenen zo boos zijn over de dood van hun god, dan moeten ze de Romeinen toch op z'n minst evenveel haten als de Joden.

Het is duidelijk dat de dood van Jezus dus geen oorzaak kan zijn van christelijk antisemitisme, maar juist een excuus.

De christelijke Dogma betreffende de dood van Jezus
Hoe past de christelijke haat eigenlijk in het dogma van de christenen?

De antisemitische christenen negeren de woorden van het Nieuwe Testament waarin Jezus zegt: "Vergeef het hen (de Joden), want ze weten niet wat ze doen." Op grond van die woorden zouden de christenen geen Joden mogen vervolgen!

Pas in 1963 tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie besloot de paus dat de Joden niet de moordenaars van Jezus waren. Toch leidde dit niet tot een verandering in de christelijke houding naar de Joden toe. De woorden brachten geen verandering in het gedrag. Het is duidelijk dat de godsmoord een excuus is om Joden te haten.

Hoe kan een god worden vermoord?
Tot slot zij opgemerkt dat christenen een heel vreemd godsbeeld hebben dat niet overeenkomt met de Joodse visie ten aanzien van God. De Tora verbiedt Joden om een voorstelling van God te maken. God is immers oneindig. God kan dus nooit vermoord worden. De idee van een godsmoord bestaat alleen maar binnen de christelijke ideologie waarbij een god als mens (Jezus) wordt voorgesteld. Dit komt overeen met andere heidense godsdiensten, waar ook een god sterft en weer tot leven komt.Visie van Etsel
De beschuldiging van sommige christenen dat Joden Jezus hebben vermoord is ook vreemd bezien in het licht van de christelijke theologie die stelt dat Jezus moest sterven om de zonden van de mensen op zich te nemen. Zou Jezus niet zijn gestorven dan had hij de zonden van de mens niet op zich kunnen nemen (beredeneerd vanuit de christelijke theologie). Ook om die reden is het christelijk verwijt dat Joden de christelijke god vermoord hebben erg vreemd. Daarnaast is curieus dat in het Nieuwe Testament niet expliciet vermeld wordt dat in de tijd van Jezus veel andere Joden werden gekruisigd. Er zijn duizenden Joden op deze wijze door de Romeinen ter dood gebracht. Kennelijk is de dood van Jezus voor christenen erger dan de kruisdood van vele andere Joden.

5. Jodenhaat c.q. antisemitisme: buitenstaanders

Joden als buitenstaanders
Misschien worden Joden gehaat omdat ze gewoon anders zijn dan anderen. Een groep buitenstaanders. Traditioneel waren Joden anders dan de autochtone bevolking. Ze droegen andere kleding, kenden andere wetten (Tora) en spraken zelfs een andere taal (Hebreeuws, Jiddisch). Misschien dat Joden hierom gehaat werden.

Misschien waren de andere volken gewoon niet in staat om Joden te accepteren vanwege culturele verschillen. Dit gebeurde immers ook met de Chinezen in de beginjaren van Amerika en met de Fransen in Engeland. In het Engels wordt dit "the dislike of the unlike" genoemd.

Joden hebben zich in de loop van de geschiedenis vaak weinig contact gezocht met niet-Joden. Hun ethische, culturele en sociale systemen verschilden totaal van hun buren. Bovendien droomden de Joden altijd van de terugkeer naar Zion. Ze namen wel deel aan hun gastland en vochten er zelfs voor, maar hun harten waren gericht naar het Beloofde Land. Het is dus ontegenzeggelijk waar dat Joden buitenstaanders waren.

Maar als dat een reden is voor antisemitisme dan zou assimilatie de oplossing zijn. Het antisemitisme zou afnemen als Joden zouden integreren in hun gastlanden. Is dit wat dan ook gebeurde?

Buitenstaanders integreren
Joden zijn tot de 18de eeuw altijd buitenstaanders geweest. Toen kwam de Verlichting in Europa. De Verlichting gaf aan iedereen gelijke rechten ongeacht religie. Ook de Joden kregen rechten: aan de Joden als individu alles; aan de Joden als een natie niets.

Veel Joden gingen integreren. Ze gingen de lokale kleding dragen, scheerden hun baarden en gingen naar universiteiten en theaters. Ze gingen de landstaal spreken, namen de cultuur van hun buren aan. Ze trouwden met niet-Joden. Velen baden zelfs niet meer voor de terugkeer naar Zion. Ze werden Europeser dan de Europeaan zelf.

Maakte een 'Verlichte' maatschappij een eind aan antisemitisme?
Napoleon deed er alles aan om de Joden te laten integreren. Hij dwong ze zelfs hun loyaliteit te uiten voor Frankrijk. De Reform-Joden in Duitsland verklaarden dat 'Berlijn ons Jeruzalem is' en 'Duitsland ons vaderland.' Joden dachten geaccepteerd te worden, maar ze kwamen bedrogen uit.

Uit de Dreyfuss affaire kon opgemaakt worden dat Joden nog steeds valselijk beschuldigd konden worden en dat ze geen rechten hadden. En met de komst van Hitler kwam een eind aan de zogenaamde assimilatie. Joden werden meer gehaat dan ooit. Joden werden gehaat omdat ze hetzelfde wilden zijn als de lokale bevolking. Maar Joden konden niet hetzelfde zijn als Ariërs. Joden waren volgens hen minderwaardig.

Wat blijkt dus: Joden als buitenstaanders vormt geen reden voor Jodenhaat; het is slechts een excuus. Joden zullen altijd Joden blijven en dus geen deel uit mogen maken van de niet-Joodse gemeenschap, zo redeneren antisemieten.Visie van Etsel
Wie dacht dat de Verlichting een einde zou brengen aan de Jodenhaat heeft het mis. De grootste ramp in de geschiedenis van het Joodse volk vond plaats na de Verlichting. Ongeveer 6 miljoen Joden verloren het leven tijdens de Holocaust. Joden bleken helemaal niet als gelijkwaardig geaccepteerd te worden. Ook blijkt de oprichting van staat Israël geen einde gebracht te hebben aan het antisemitisme. Zelfs als Joden in hun eigen land wonen en antisemieten in andere landen niet meer kunnen klagen dat Joden zich als buitenstaanders gedragen dan nog blijft het antisemitisme bestaan. Israël wordt als een paria in de Verenigde Naties behandeld. Er zijn meer resoluties tegen het democratische Israël aangenomen dan tegen menig ander dictatoriaal land. De meeste VN landen willen niet dat Joden in Judea en Samaria (West Bank) wonen terwijl dat de basis vormt van het Joodse thuisland. Zelfs in eigen land worden Joden weggepest terwijl ze daar geen buitenstaanders zijn. Het argument dat Joden gehaat worden omdat ze zich als buitenstaanders gedragen is dus slechts een excuus en geen oorzaak.

6. Jodenhaat c.q. antisemitisme: raciale motief

Antisemieten haten Joden omdat ze een minderwaardig 'ras' zouden zijn. Het probleem met deze theorie is dat Joden helemaal geen ras vormen. Joden vormen een volk. Iedereen kan Joods worden. Ook spreken antisemieten altijd over een "Joodse neus" die kenmerkend zou zijn voor Joden. Maar wie kijkt naar Joden weet dat Joden geen expliciete fysieke kenmerken hebben. Je hebt blanke Joden, zwarte Joden, blonde Joden, zwartharige Joden, Joden met blauwe of bruine ogen, etc. Antisemieten haten alle Joden ongeacht hoe ze eruit zien. Het raciale motief is slechts een excuus.IHRA-werkdefinitie van antisemitisme: een handig middel voor het kunnen herkennen van antisemitische uitingen

De International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) heeft in 2016 een gezamenlijke werkdefinitie van antisemitisme opgesteld. Dit middel is bedoeld om antisemitisme te kunnen herkennen. Het heeft geen juridische consequenties. Een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland, hanteert de werkdefinitie. De werkdefinitie luidt: “Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap, en religieuze voorzieningen.” Deze uitingen kunnen daarbij ook gericht zijn tegen de staat Israel, die wordt gezien als een Joodse collectiviteit. Echter, kritiek op Israel die vergelijkbaar is met kritiek tegen een ander land kan niet worden beschouwd als antisemitisch.

 • Antisemitische daden zijn crimineel als deze als zodanig zijn gedefinieerd in de wet (zoals de ontkenning van de Holocaust of het verspreiden van antisemitisch materiaal in sommige landen).
 • Criminele daden zijn antisemitisch wanneer het doelwit van de aanval, of het nu mensen of bezittingen zijn (zoals gebouwen, scholen, gebedsplaatsen en begraafplaatsen) gekozen zijn, omdat deze Joods zijn, zijn verbonden aan Joden of als zodanig worden gezien.
 • Antisemitische discriminatie is het Joden ontzeggen van mogelijkheden of diensten die wel beschikbaar zijn voor anderen. Antisemitische discriminatie is in veel landen verboden.

Anti-Defamation League - Amerikaanse organisatie tegen antisemitisme

De Anti-Defamation League (oorspronkelijk "The Anti-Defamation League of B'nai B'rith") werd in 1913 in Chicago opgericht als reactie op het grove en openlijke antisemitisme van die periode, in het bijzonder de zaak Leo Frank. Het doel van de ADL, zoals vermeld in het handvest dat de Liga heeft opgericht, is "om de smaad van het Joodse volk te beëindigen ... om gerechtigheid en eerlijke behandeling voor alle burgers te verzekeren." Tegenwoordig is de organisatie gehuisvest in New York.

De ADL erkent bedreigingen voor de Joodse veiligheid als gevolg van een antisemitisme dat in nieuwe vormen en gedaanten voorkomt, zoals anti-Israël-activiteit en radicalisme van rechts en links. De League ziet zichzelf als een "actieve" organisatie, die tijdig reageert op wat wordt gezien als een bedreiging voor de rechten en veiligheid van Joden. Het ziet zichzelf eerder als een pragmatische dan als een ideologische organisatie. De ADL wordt, op grond van zijn budget en zijn gevarieerde activiteit, beschouwd als een belangrijke stem bij de agentschappen voor de gemeenschapsrelaties.

Jewish Defense League JDL: Joodse strijd tegen antisemitisme in de Verenigde Staten

De Jewish Defense League is een controversiële organisatie voor de buitenwereld. Velen denken dat JDL op de terroristenlijst van de Amerikaanse overheid staat, maar dit klopt niet. Het is de meest effectieve Joodse organisatie die strijd tegen alle vormen van antisemitisme onder het motto "Never again" (Nooit weer). Dit motto slaat op de 6 miljoen Joden die zijn vermoord tijden de Holocaust.

Oprichting van de Jewish Defence League in 1968
De oprichting van de Jewish Defense League JDL vond in 1968 plaats. Aanleiding was het feit dat Chassidische Joden in Brooklyn constant werden aangevallen. Bij de oprichting door rabbijn Meir Kahane meldden zich meteen honderden orthodoxe Joden. In 1972 had het al 15.000 leden waarvan er velen demonstraties hielden bij Arabische ambassades en tegen de onderdrukking van Joden in de Sovjet Unie. In het terrorisme rapport van de VS 2000/2001 werd de beweging als gevaarlijke organisatie beschouwd, hoewel op de website van de beweging uitdrukkelijk afstand wordt genomen van terrorisme. Toch is de organisatie in verband gebracht met zaken zoals bommen, kidnapping, wapensmokkel, moord etc. De JDL denkt zelf dat de FBI de Joodse organisatie probeert zwart te maken. Hoe het ook zij, de voormalige leider rabbijn Meir Kahane, die later is vermoord, heeft in de gevangenis gezeten. Ditzelfde geldt voor twee andere leiders: Irv Rubin en Earl Krugel. Krugel is later vermoord en Rubin waarschijnlijk ook, hoewel het verhaal gaat dat deze laatste zelfmoord heeft gepleegd. De Anti-Defamation League, een Joodse organisatie in de VS, is van mening dat de JDL racistisch is en dat het een groter probleem maakt van antisemitisme dan het in werkelijkheid is.

De vijf principes van de Jewish Defense League JDL
De principes van de JDL zijn gebaseerd op Joodse bronnen: de Bijbel, Talmoed en andere heilige Joodse geschriften. Grote voorbeelden zijn de revisionist Zeev Jabotinsky en rabbijn Meir Kahane.

Ahavat Jisraeel - liefde voor het Jodendom
De JDL strijd voor eenheid van het Joodse Volk. De organisatie wil er zijn om Joden te ondersteunen die problemen ondervinden met niet-Joden. De ware oplossing voor het Joodse probleem is de terugkeer van alle Joden naar Erets Jisraeel (het Land Israël). Het Jodendom is de enige ware religie c.q ideologie voor alle Joden en kan niet vervangen worden door andere religies of ideologieën.

Hadar - waardigheid en trots
JDL hanteert het principe van Hadar: trots op de Joodse traditie, geloof, cultuur, land en geschiedenis. Het staat niet toe dat Joden vernederd worden. Dit principe is afkomstig van de Joodse leider Zeev Jabotinsky. Antisemitisme is bedoeld om de Joden minderwaardig te laten voelen. Het leidt bovendien tot Joodse zelfhaat. Hadar moet hier weerstand tegen bieden. Hadar is trots, zelfrespect en waardigheid om een Jood te zijn.

Barzel - ijzer
Het principe van Barzel is om de Joden te helpen af te komen van het imago van zelfopoffering desnoods met behulp van geweld en kracht. De Diaspora Jood wordt vaak gezien als zwak. Dat beeld moet veranderd worden. Joden moeten niet wegrennen. De JDL wil een fysiek sterke en moedige Jood scheppen die terug vecht. Joden moeten getraind worden om hun levens en rechten te verdedigen.

Misjmaat - discipline en eenheid
Het was een gebrek aan discipline en eenheid wat leidde tot de vernietiging van het Joodse Volk. Het is Joodse eenheid en zelfdiscipline wat zal leiden tot het triomf van het Joodse Volk.

Bitachon - geloof tot het behoud van het Joodse Volk
Religie en het Land Israël vormen de bitachon (veiligheid). Geloof heeft er toegeleid dat de Joden hun vijanden wisten te verslaan.

Het melden van antisemitische incidenten in Nederland bij het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël)

In Nederland kunnen antisemitische incidenten gemeld worden bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Het Monitor Antisemitische Incidenten van CIDI is het naslagwerk van ons intensieve inzet tegen antisemitisme in Nederland. Het CIDI onderhoudt contact met politie, justitie, gemeentes, ministeries, onderwijsinstellingen en meer rond dit probleem.

Antisemitisme in Nederland strafbaar als 'groepsbelediging'

Antisemitisme is niet op zichzelf strafbaar, maar wel als ‘groepsbelediging’. Dit alles staat omschreven in artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht in de volgende wetsartikelen.

Art. 137c Sr. Belediging van een bevolkingsgroep
 1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Art. 137d. Aanzetting tot discriminatie, haat of geweld jegens een bevolkingsgroep
 1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Art. 137e. Openbaarmaking discriminerende uitlatingen
 1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
  1. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
  2. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
 3. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Art. 137f. Deelname of steunen van discriminatie
Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Art. 137g. Discriminatie in ambt, beroep of bedrijf
 1. Hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Beveiliging van Joodse instellingen in Nederland

Antisemitisme en terroristische aanslagen
Vanwege het toenemend antisemitisme en terroristische aanslagen in Europa moeten Joodse instellingen in Nederland beveiligd worden. De Nederlandse overheid betaalt tegenwoordig (sinds 2014) mee aan deze beveiliging. Maar dat de Nederlandse overheid meebetaalt was niet altijd zo.

Joodse gemeenschap regelt en betaalt zelf de beveiliging
De kwestie over de beveiliging speelt al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw vanwege Palestijnse aanslagen in Europa. De Nederlandse overheid was wel bezorgd dat de Joodse gemeenschap iets zou gebeuren maar hield de hand op de knip. Daarom besloot de Joodse gemeenschap zelf de beveiliging te regelen. Een aantal potige Joodse jongemannen besloot een eigen bewakings- en beveiligingsorganisatie op te richten die sinds 1982 de naam ‘Bij Leven en Welzijn’ draagt. Deze organisatie is aanwezig bij diensten in de synagogen op zaterdagochtend en tijdens hoge feestdagen als Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag. Ook als in het Hilton hotel een baar- of bat mitswa feest wordt gehouden is 'Bij Leven en Welzijn' aanwezig om voor de veiligheid te zorgen. Ook adviseert de organisatie Joodse scholen in Nederland over de veiligheid. Inmiddels kent Bij Leven en Welzijn honderden vrijwilligers die zorgen dat Joods Nederland veilig kan leven. Vaak beheersen de leden de vechtsport Krav Maga. De Joodse gemeenschap betaalt jaarlijks zelf zo'n 1 miljoen euro per jaar aan de beveiliging. De afgelopen jaren hebben het stadsdeel Zuid en de gemeente Amsterdam samen een paar ton per jaar bijgedragen.

De overheid betaalt pas sinds 2014 mee aan de beveiliging van de Joodse gemeenschap in Nederland
De overheid betaalde niets. Die wilde pas in actie komen als er concrete dreiging was van een aanslag. Alleen de PVV, ChristenUnie en SGP waren aanvankelijk voorstanders van overheidssubsidie voor de Joodse gemeenschap. Maar de regering besloot pas in 2014, na de aanslag op het Joods Museum in Brussel, om financieel bij te springen. Het is echter onduidelijk hoeveel geld de overheid daar aan spendeert. In 2015 drong het Centraal Joods Overleg aan op verscherping van de beveiliging na aanslagen op Joodse doelen in Kopenhagen. "Vóór de aanslag in Brussel, mei vorig jaar (2014), deden we de beveiliging voornamelijk zelf. Sindsdien is de beveiliging steeds een klein beetje opgevoerd, bijvoorbeeld bij Joodse scholen en synagogen op feestdagen. Maar wij vinden dat die niet meer voldoet, gezien de toegenomen dreiging sinds Parijs en nu ook Denemarken", zegt vice-voorzitter Ron van der Wieken van het CJO. Hij denkt aan het neerzetten van bewakers met automatische wapens bij sommige objecten. "Op andere plaatsen kan de beveiliging worden verscherpt, onder meer door politieauto’s vaker te laten rondrijden en agenten net wat vaker te laten uitstappen." Het CIDI is tevreden over de beveiliging van haar pand. "Verder moet iedere Joodse instelling zelf de beveiliging evalueren. Het nemen van maatregelen laat ik graag over aan de professionals. Dat is een zaak van de Joodse beveiligingsorganisatie Bij Leven en Welzijn, in samenwerking met de overheid", zegt Esther Voet toenmalig directeur van het CIDI.

Joods antwoord op Jodenhaat en haat in het algemeen

Antisemitisme en andere vormen van haat leiden meestal tot boze reacties. Toch is boosheid niet het juiste antwoord. Volgens de Lubavitcher Rebbe moeten we de wereld verlichten met oneindige liefde. Koudbloedige, fanatieke, ongegronde, meedogenloze haat kan alleen vanuit zijn kern worden ontworteld door onze wereld te verzadigen met pure, niet-onderscheidende, onbevangen, onbuigzame liefde en vriendelijke daden. Meer dan ooit moeten we liefde en eenheid verspreiden; positiviteit en licht. En zelfs als we treuren en rouwen, moeten we exponentieel onze daden van goedheid en vriendelijkheid vergroten.

Abraham wordt Ivri genoemd, een Hebreeër, en de naam is blijven hangen voor zijn nakomelingen (de Joden). Op een eenvoudig niveau werd hij Ivri genoemd omdat hij geografisch van ever hanahar kwam, de 'andere kant van de rivier'. Op een dieper niveau stond hij aan de 'andere kant' van de wereld in zijn principes en morele status. In een donkere, decadente wereld scheen hij het licht van monotheïsme en goddelijke morele duidelijkheid.

"U zult voor Mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilige natie" (Exodus 19: 6). G'd vertrouwde het Joodse volk de plicht toe om "een licht voor de volken" te zijn (Jesaja 42:6). Het is een functieomschrijving die niet alleen moeilijk is, maar ook echte jaloezie heeft veroorzaakt, evenals de diepste en meest gemene haat. Het merendeel van de mensheid zou eerder toegeven aan de heersende status quo en sociale druk dan aan afwijken.

Gedurende ons leven hebben we ook keuzes, om het tij te volgen of om stroomopwaarts te zwemmen. Om tevreden te zijn met de status quo, of om onze wereld te verbeteren door een hogere spirituele dienst of een grotere morele code, of door sociale gelegenheden na te streven om anderen te dienen. Door de eeuwen heen hebben de nakomelingen van Abraham onevenredige bijdragen geleverd op al deze gebieden. Onze grootste haters beseften dat dit ons lot was. Ze realiseerden zich ook dat deze wens om van onze wereld een thuis te maken voor G'd, inherent ingebed is in onze Joodse ziel. In ieder van ons.

Laatste nieuws antisemitische incidenten in Nederland vanaf december 2017

Antisemitische spreekkoren in stoptrein, meldingen genegeerd
Dronken treinpassagiers hebben op 22 augustus 2019 in een nachtelijke stoptrein tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam Centraal antisemitische kreten geuit. De groep deed de racistische en intimiderende uitingen gedurende de hele 20 minuten van het traject. Dat heeft een Rotterdamse medepassagier gemeld aan CIDI. Eerdere meldingen van haar bij de NS en politie zijn niet opgevolgd. De sfeer was grimmig en de situatie te intimiderend om de jongeren aan te spreken, aldus de melder.

Coalitie: 3 miljoen voor antisemitismebestrijding
Er zal een bedrag van in totaal 3 miljoen euro aan een landelijk actieprogramma tegen antisemitisme worden besteed. Dat is op 27 mei 2019 afgesproken in de voorjaarsnota, waarin de bestaande begroting wordt bijgesteld. Een precieze invulling van het bedrag moet nog worden vastgesteld, maar duidelijk is dat de komende drie jaar ieder één miljoen naar het actieprogramma gaat.

CIDI doet op 21 mei 2019 aangifte tegen Holocaustontkennende uitingen op Facebook-pagina Kuzu
“De Holocaust heeft nooit bestaan, het is door Joden opgezet om land in te pikken”, “De Zionistische Joden doen hetzelfde als wat Hitler deed”, en “Als Hitler de Joden goed had aangepakt, dan was Palestina vrij vandaag”. Dit is een greep uit de commentaren onder video’s van de politieke partij DENK op de Facebook-pagina van partijleider Kuzu.

Antisemitisme op de Dam - Incidentenmonitor
Per 15 mei 2019 is het CIDI begonnen met het monitoren van antisemitische incidenten die plaatsvinden op de Dam in Amsterdam. De Dam vormt de laatste jaren het strijdtoneel tussen anti-Israël en pro-Israël aanhangers. Daarbij belagen de anti-Israël aanhangers de pro-Israël aanhangers vaak met antisemitische leuzen. Door deze incidenten te registreren hoopt het CIDI dat de gemeente Amsterdam stappen gaat ondernemen om het antisemitisme aan te pakken.

Stop-antisemitisme.nl: Europese actie tegen antisemitisme gevraagd
3 mei 2019: Er komt een Europese petitie tegen antisemitisme. Het is een initiatief van ChristenUnie, SGP en CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. CU-leider Segers meldt dat negen op de tien Europese Joden een toename zien van antisemitisme. "We willen de Europese Commissie daarom aanmoedigen dat werk wordt gemaakt van educatie, dat de geschiedenis wordt verteld en dat er strengere straffen komen", zegt hij. Het CIDI verspreidt de petitie onder zijn partnerorganisaties in Europa. In maart 2019 meldde de organisatie al dat in Nederland vorig jaar 135 incidenten werden gemeld, 20 pct meer dan in 2017.

Holocaust ontkenner Steven Anderson mag Nederland niet in
De Amerikaanse prediker en Holocaust ontkenner Steven Anderson mag Nederland niet in. Dat schrijft staatssecretaris Harbers op 1 mei 2019 na vragen uit de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Kamer wilde niet dat de extremistische christelijke prediker op 23 mei in Nederland zou komen spreken. Anderson vindt onder meer dat homo's vermoord moeten worden. Ook is hij fel anti-abortus en wantrouwt hij bewijzen voor de Holocaust. Harbers schrijft dat het kabinet er alles aan is gelegen om krachtig op te treden tegen extremistische sprekers die de vrijheden van anderen willen inperken of aanzetten tot haat. Het CIDI was één van de organisaties die zich verzette tegen de komst van deze Jodenhater.

OM eist dat scanderende voetbalfan Westerbork bezoekt
Tegen een man die op straat in Rotterdam 'Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas' riep, is op 15 april 2019 in hoger beroep behalve een taakstraf ook een bezoek aan kamp Westerbork geëist. Verder moet de Schiedammer wat het Openbaar Ministerie betreft een opstel erover schrijven. Dat de naam "Joden" ook als geuzennaam gebruikt wordt voor Ajax supporters, doet geen afbreuk aan het feit dat de uitspraak van de Schiedammer ook beledigend is voor echte Joden.

Discriminatiecijfers 2018 politie en OM: aanwezigheid antisemitisme blijft hoog
In 2018 is het aandeel van antisemitische incidenten in het totaal aantal registraties bij officiële instellingen gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Dat melden politie en justitie op 16 april 2019. Met 8% van alle registraties bij de politie blijft antisemitisme een veel voorkomende discriminatiegrond. Met name tegen werknemers met een publieke taak (waaronder politie) worden vaak antisemitische uitingen gedaan.

CIDI constateert toename antisemitisme in 2018
In 2018 vonden 135 antisemitische incidenten plaats in Nederland. Dat is 19% meer dan in 2017. Online werden 95 gevallen van antisemitisme geconstateerd. Waarschijnlijk zijn de geregistreerde meldingen slechts het topje van de ijsberg in Nederland en is het aantal gevallen van antisemitisme in de praktijk veel groter. Slecht 25% van de Joden die te maken heeft met antisemitisme durft daarvan aangifte te doen. Veel speelt zich dus onder de radar af. Het CIDI verwacht van de overheid dat het het probleem serieus aanpakt.

CIDI doet aangifte tegen ADO-supporters om anti-Joodse bekladdingen
ADO-supporters hebben in de nacht van 21 februari 2019 anti-Joodse bekladdingen verricht in Amsterdam, waaronder "KK Joden" en "JHK". Dat laatste staat in supporterskringen voor "Joden hebben kanker". Het standbeeld van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein werd ook met verf beklad.

“Joden branden het best”: CIDI doet aangifte van antisemitische voetbalspreekkoren
Voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord-Ajax op 27 januari 2019 scandeerde een groepje Feyenoord-hooligans rondom stadion De Kuip antisemitische teksten. De politie hield de supporters aan en beboette hen ieder met 500 euro. Een groep voetbalhooligans van AZ en SC Cambuur ging op 27 januari 2019 over de straten in het centrum van Leeuwarden en scandeerde schokkende antisemitische leuzen. Het einde van het inmiddels beruchte lied “Mijn vader zat bij de commando’s, mijn moeder zat bij de SS. Samen verbrandden zij Joden, want Joden die branden het best” was duidelijk hoorbaar. Volgens het CIDI dient het OM personen die strafbare uitingen hebben gedaan op te sporen en te vervolgen. CIDI heeft daarom aangifte gedaan tegen de hooligans in kwestie.

Eurobarometer: meerderheid Nederlanders ziet antisemitisme als toenemend probleem
Op 23 januari 2019 heeft de Europese Commissie (EC) een onderzoek naar percepties over antisemitisme onder EU burgers gepresenteerd. Deze zogeheten speciale Eurobarometer is een onderzoek gebaseerd op interviews met ca 1000 willekeurig geselecteerde respondenten per EU-lidstaat, dus ook uit Nederland. De resultaten laten zien dat precies 50% van de inwoners van de EU vinden dat antisemitisme een probleem is in hun land van residentie, en dat 36% denk dat het toeneemt. De resultaten verschillen echter veel per land: vooral in landen met een (relatief) grote Joodse gemeenschap, zoals Frankrijk en het VK, en landen waarin de afgelopen tijd antisemitische aanvallen hebben plaatsgevonden, ziet een meerderheid antisemitisme als probleem. In Nederland geldt dit voor een meerderheid van de bevolking: 65% van de bevolking ziet antisemitisme in het land als probleem, en 55% meent dat het toeneemt. Een opsplitsing van de resultaten laat zien dat Nederlanders het vaker als probleem zien naarmate mensen ouder worden. Opvallend is dat, anders dan in het EU-gemiddelde, studenten en scholieren in Nederland het minder vaak als probleem gaan zien naarmate hun opleidingsfase vordert.

VVD, CU: strenger tegen antisemitisme
VVD en ChristenUnie werken samen aan beleid tegen antisemitisme. De partijen vinden dat er maatregelen nodig zijn omdat steeds meer Joden zich onveilig voelen in Nederland. In het tv-programma Jinek zeiden ze op 17 januari 2019 dat uitingen van haat tegen Joden en andere vijandigheden niet alleen uit delen van de moslimgemeenschap komen, maar ook uit extreemlinkse en -rechtse hoek. De partijen willen onder meer dat er een Nationaal Coördinator komt die gaat kijken hoe de aangifte-bereidheid van slachtoffers te vergroten is. Verder vinden ze dat antisemitisme zwaarder bestraft moet worden.

Antisemitische uitingen bij demonstratie gele hesjes in Amsterdam
Op 12 januari 2019 werd een demonstratie gehouden van de gele hesjes in Amsterdam. Op een van de spandoeken was de tekst “Stop Rothschilds koop zilver” te lezen. Voor de Nederlandsche Bank verklaarde een demonstrant: “we halen de Rothschilds onderuit, onze onderdrukkers, onze dictators, de mensen die de wereld in bedwang houden (…) We zijn hier alleen als slaven”. De Rothschilds zijn een bekende Joodse familie.

Links protest tegen Jodenhaat in Utrecht Kanaleneiland
Een groep jonge Utrechters wil in januari 2019 met een actie in winkelcentrum Nova een statement tegen antisemitisme maken. Ze roepen sympathisanten op, al dan niet van Joodse komaf, om een keppeltje op te doen. „We willen zo laten zien dat iedereen zich in onze stad vrij moet kunnen voelen”, aldus de initiatiefnemers. De actie wordt ondersteund door de Joodse gemeenschap in Utrecht en de daar woonachtige rabbijn Aryeh Leib Heintz. Aanleiding voor het protest is onder meer een reeks antisemitische incidenten in de stad.

CIDI doet aangifte tegen extreemrechtse antisemiet op de Dam
"De Joden zijn de vijand van alle mensen." Dat was in weekeinde van 16 december 2018 te horen op de Dam in Amsterdam. Uit onderzoek blijkt de persoon die deze antisemitische uitspraak deed een extreemrechtse activist te zijn. Het CIDI doet aangifte.

Gesprek minister over antisemitisme
Minister Grapperhaus gaat met Joodse organisaties praten over het vergroten van de bereidheid om aangifte te doen van antisemitisme. Hij zegt dat hij is geschrokken van een onderzoeksrapport (10 december 2018) over haat en intolerante in Europa. Vier van de vijf ondervraagden zeggen geen aangifte te doen van ernstige incidenten. Grapperhaus noemt het vreselijk dat mensen van Joodse afkomst zich niet durven te uiten."Ze moeten zich veilig voelen", zei hij. Grapperhaus vindt dat Europese politici zich meer moeten uitspreken over antisemitisme. Hij gaat in februari 2019 praten met de Joodse gemeenschap.

EU keurt verklaring goed over Joodse veiligheid
De Raad van de Europese Unie (EU) heeft op 6 december 2018 de eerste verklaring in zijn soort goedgekeurd om antisemitisme te bestrijden en de veiligheid van Joodse gemeenschappen in Europa te versterken. De verklaring, aangenomen op het Forum van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de lidstaten, roept EU-landen op belangrijke stappen te ondernemen om de veiligheid van Joodse gemeenschappen, instellingen en burgers in Europa te waarborgen "om een toekomst voor het Joodse volk met hetzelfde gevoel van veiligheid en vrijheid als alle andere burgers van de Europese Unie." Daarnaast wordt het belang van onderwijs en herinnering aan de Holocaust benadrukt, en speciale aandacht wordt door wetshandhavingsinstanties in Europa besteed aan antisemitische inhoud op het netwerk die terreur oproept.

Joden in 2017 vaker bedreigd dan in 2016
In 2017 zijn er minder racistische incidenten geweest, maar de ernst ervan is wél toegenomen. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut op 6 december 2018 blijkt dat er vorig jaar meer geweldsincidenten en bedreigingen waren dan in 2016. Het onderzoek richt zich op antisemitisme, racisme en uitingen van extreem rechts. Joden en Joodse instellingen werden in 2017 vaker bedreigd dan in het jaar ervoor. Verder blijkt dat extreemrechtse theorieën niet langer taboe zijn op de sociale media en in de politiek. De onderzoekers merken op dat rechters weinig gebruik maken van wetten die discriminatie strafbaar stellen.

Joden ervaren weinig vrijheid bij Chanoeka: 'hakenkruizen in mijn schoolschrift'
De Joodse gemeenschap kwam op 4 december 2018 in de avond samen op de Dam om Chanoeka te vieren. Het achtdaagse Joodse feest is om de vrijheid te vieren. Maar sommige Joden in Amsterdam voelen zich helemaal niet vrij. 'Mijn schrift is meerdere keren bekrast met hakenkruizen en davidsterren. Dat is heel pijnlijk om mee te maken', vertelt een Joodse jongen aan AT5. Hij draagt vanavond een keppeltje, maar op andere dagen is hij op zijn hoede. 'Als ik naar de synagoge ga, is het altijd uitkijken of er niet gevaar op de loer ligt.' Ook andere Joden zeggen dat ze bespuugd worden. Burgemeester Halsema belooft onderzoek te doen. En als mensen zich inderdaad niet vrij voelen zal de gemeente Amsterdam maatregelen nemen. 'We proberen te handhaven op discriminatie, maar het is niet altijd even makkelijk, want je moet mensen betrappen. We geven waar we kunnen het signaal af dat het onacceptabel is', aldus de burgemeester.

Nederland moedigt diaspora-Joden aan om kritiek te uiten op Israël
Een officieel document van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken vermeldt als een objectieve actie die 'Joodse gemeenschappen in de diaspora aanmoedigt om hun verzet tegen de bezetting te uiten'. De verklaring, die ongebruikelijk is voor Europese regeringen die financiering aanbieden voor organisaties waarvan zij zeggen dat ze de vrede bevorderen van co-existentie tussen ingezetenen van Israël en de Palestijnse Autoriteit, verscheen in een eerder dit jaar gepubliceerd rapport over Nederlandse financiering voor de Breaking the Silence-groep. Los daarvan zei een Nederlandse pro-Israëlische groep dat de vorige Nederlandse gezant van Ramallah subsidies voor een anti-Israël organisatie goedkeurde toen zijn zoon daar werkte. Met de titel "Activity Appraisal Document ODA onder € 250.000," bevatte het rapport over Breaking the Silence de verwijzing naar Diaspora-gemeenschappen onder de rubriek: "Doelstelling 3: De oppositie in de internationale arena vergroten tegen Israëls langdurige bezetting van de OPT op basis van wereldwijde gedeelde waarden." OPT staat voor "bezet Palestijns gebied." NGO Monitor, een in Jeruzalem gevestigde waakhondgroep die zich richt op financiering voor groepen uit de Israëlische en Palestijnse Autoriteit, bekritiseerde het "ingrijpen van het ministerie op de relaties tussen Israël en Diaspora, op een van de gevoeligste kwesties", zoals de oprichter van de groep, Gerald Steinberg, het noemde in een verklaring dinsdag. Chris Bakker, woordvoerder van Sigrid Kaag, de Nederlandse minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, weigerde de vragen van JTA over het document te beantwoorden, inclusief over de vraag of de opgegeven doelen behoorden tot zijn kantoor, of tot Breaking the Silence. Het ministerie van Kaag beloofde 218.000 dollar voor Breaking the Silence in zijn begroting voor 2018. Kaag is een voormalige medewerker van het UNRWA-bureau voor hulp aan Palestijnen en is ook de vrouw van een voormalige diplomaat van de Palestijnse Autoriteit. Ook op dinsdag zei het Centrum voor informatie en documentatie Israël, het CIDI, op haar website dat informatie heeft dat Peter Mollema, de vorige vertegenwoordiger voor Nederland in de Palestijnse gebieden, in 2016 subsidies heeft goedgekeurd voor de Al-Mazen-groep, toen zijn zoon daar als stagiair werkte. CIDI noemde dit een 'belangenverstrengeling'. Al-Mazen heeft het Israëlische beleid "apartheid" genoemd en heeft het beschuldigd van "etnische zuivering". Het heeft meerdere rechtszaken tegen Israël gevoerd en is een voorstander van de campagne om het sinds 2006 te boycotten. Bakker, de woordvoerder van het ministerie, reageerde niet onmiddellijk op het verzoek van JTA om commentaar te leveren op de beweringen van het CIDI.

Tweede Kamer steunt IHRA-definitie antisemitisme
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 27 november 2018 voor een motie gestemd die de regering verzoekt “steun te verlenen aan het hanteren van de internationale IHRA-werkdefinitie van antisemitisme.” 50PLUS, VVD, SGP, CDA, CU, PVV en FVD stemden voor het door SGP-Kamerlid Kees van der Staaij ingediende voorstel. Vorig jaar deed het Europees Parlement een aantal aanbevelingen om antisemitisme te bestrijden, waaronder het aannemen van de IHRA-werkdefinitie. De definitie is bedoeld als hulpinstrument voor instanties die racisme dienen te bestrijden; niet als juridisch document. Volgens het CIDI is kritiek op Israël niet antisemitisch. “Kritiek op Israel die vergelijkbaar is met kritiek tegen een ander land kan niet worden beschouwd als antisemitisch.”

NS betaalt Holocaust-slachtoffers
De NS gaat schadevergoedingen betalen aan nabestaanden en overlevenden van nazi-concentratiekampen in de oorlog, meldt Nieuwsuur op 27 november 2018. Het gaat om mensen die door de NS naar kamp Westerbork zijn vervoerd, vanwaar ze verder naar de concentratiekampen werden gebracht. Salo Muller (82), wiens ouders vermoord zijn in Auschwitz, had de NS gevraagd om compensatie. Hij verwijt de NS miljoenen te hebben verdiend aan het vervoer van Joden naar kamp Westerbork. Een commissie gaat bepalen welk bedrag getroffenen krijgen. Muller wil 80.000 euro voor overlevenden en 8000 voor nabestaanden, net als in Frankrijk.

Onderzoek: veel Nederlandse Joden durven niet openlijk Joods te zijn
Veel Joden in Nederland durven hun Joodse achtergrond niet te uiten. Dat blijkt uit een onderzoek onder 557 joden in Nederland, dat EenVandaag heeft gedaan met hulp van het Centraal Joods Overleg en JMW Joodswelzijn (26 november 2018). De helft (47 procent) van de deelnemers voelt zich niet vrij om in Nederland openlijk Joods te zijn. Vooral op internet (82 procent), in de nieuwsmedia (59 procent) en op straat (52 procent) zien zij anti-Joodse sentimenten. Joden passen hun uiterlijk of kleding wel eens aan om te voorkomen dat ze als Jood worden herkend. Een herkenbaar beeld voor Cidi-directeur Hannah Luden, die op basis van signalen uit haar achterban zelfs hogere percentages had verwacht. Steeds meer Nederlandse Joden praten in het openbaar liever niet over hun geloof of afkomst, is de ervaring van het Cidi. "Dat geldt ook voor kantoren van de gemeente Amsterdam, de UvA en de VU." "Op sociale media worden de sluizen van goed fatsoen makkelijk en anoniem overschreden. Maar we zien dat die tendens ook in de echte wereld groeit." Kennis over het Jodendom en de daaraan gebonden geschiedenis zijn sterk achteruit gegaan, vindt het Cidi.

Professor Kees van der Pijl: “Israel achter 9/11”
Daags na de gruwelijke schietpartij op de synagoge in Pitssburgh verspreidt professor Kees van der Pijl via twitter antisemitisch nepnieuws waar linkse en rechtse fascisten hun vingers bij aflikken. “Mijn haat tegen Israël wordt zo enorm, dat je denkt, waar zou ik ze nou echt kunnen pakken”, Kees van der Pijl. De professor is een notoire Israël-hater die in een tweet laat weten dat níet Osama Bin Laden, maar Israel “met hulp van zionisten in de Amerikaanse regering” achter het neerhalen van de Twin Towers in New York zou zitten.

OM vervolgt intimidatie van rabbijn niet
Het Openbaar Ministerie behandelt de aangifte wegens discriminatie van rabbijn Yanki Jacobs, die in juni met antisemitische leuzen werd uitgescholden, niet verder omdat er ‘onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om een verdachte te vervolgen’. Dit werd bekend op 31 oktober 2018. Volgens het OM staat de auto waarin volgens rabbijn Jacobs de verdachten zouden zitten op naam van een bejaarde man. De eigenaar van de auto zou hebben verklaard dat hij niet meer weet wie er op die dag in zijn auto heeft gereden.

Jodenhater Rotterdam vervolgd
Een man die tijdens een pro-Palestijnse demonstratie in Rotterdam opriep Joden te vermoorden, wordt vervolgd, zo heeft het OM op 14 september 2018 besloten. Er werd ’Khaybar, khaybar ya yahud’ geroepen, wat ’O Joden, Mohammeds leger keert terug’ betekent. De kreet verwijst naar het verdrijven van Joden door het leger van Mohammed in 628. Raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam zegt bij Omroep Rijnmond: „Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Dit is een krachtig signaal tegen het oprukkende antisemitisme, voornamelijk uit islamitische hoek, waarmee Rotterdam wordt geconfronteerd."

CJO: “Stel een nationaal coördinator antisemitisme aan”
CJO-voorzitter Ron van der Wieken kwam donderdag 13 september 2018 tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer met een aanbeveling om vooral de Europese werkdefinitie antisemitisme, opgesteld door de IHRA, aan te nemen, zodat voor partijen duidelijk is wat antisemitisch is en wat niet. Daarnaast kwam hij met een aanbeveling om een Nationaal Coördinator Antisemitisme aan te stellen. Er zijn veel onderzoeken, veel cijfertjes, die elkaar overlappen of juist niet. En wat de ene onderzoeker als antisemitisch beschouwt, is voor de ander ‘legitieme kritiek op Israël’. Het CJO beveelt daarom een functie aan die alle relevante gegevens kan verzamelen, doublures en onjuiste cijfers kan analyseren en in gesprek kan gaan met alle relevante partijen.

Vitesse en CIDI doen aangifte om spreekkoren over 'Joden aan het gas'
De Arnhem Ultra's van Vitesse scandeerden rond de thuiswedstrijd tegen Ajax op zondag 2 september 2018 "alle Joden aan het gas". "Wij distantiëren ons hiervan en nemen dit hoog op", zegt een woordvoerder van Vitesse. "Dit soort uitspraken heeft geen plek in het stadion, of rond het stadion. Daarom hebben we vandaag ook aangifte gedaan." Het CIDI is blij met de aangifte van de club en heeft zelf ook aangifte gedaan. "Dit soort spreekkoren is enorm kwetsend voor Joden en hoort niet thuis in het voetbal of waar dan ook", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. Het CIDI wil dat de KNVB een zerotolerancebeleid gaat voeren met betrekking tot antisemitische uitspraken.

Opnieuw Joden uitgescholden in Amsterdam-Zuid
Op 1 september 2018 zijn een groep van zeven Joden die op weg waren naar een sjoeldienst in de synagoge aan de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam-Zuid vanuit een auto uitgescholden voor "Kankerjoden". Volgens de getuigen was de auto een mintgroene Opel met het kenteken 15-HJ-LR. De groep Joden heeft aangifte gedaan bij de politie.

CIDI-jongeren belaagd op PvdA-evenement met Corbyn
Jongeren van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zijn donderdagavond 5 juli 2018 belaagd op een PvdA-evenement met Jeremy Corbyn, leider van de Britse partij Labour. De jongeren protesteerden met een spandoek tegen het antisemitisme binnen de Labour, waarvan Corbyn en consorten volgens het CIDI onvoldoende afstand nemen. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt het voorval ‘verschrikkelijk’. ‘We hingen het spandoek in stilte op toen Corbyn begon te spreken,’ zegt CIJO-voorzitter Hidde van Koningsveld tegen Elsevier Weekblad. ‘Onmiddellijk begonnen omstanders ons uit te schelden, in termen als fuck you. Vervolgens ben ik ook meerdere keren in mijn nek geslagen.’ De beveiliging greep in, en vroeg het drietal om de zaal te verlaten toen de Labour-leider was uitgesproken. Hidde van Koningsveld heeft aangifte gedaan bij de politie. Het CIDI vindt dat Labour te weinig doet om het antisemitisme binnen de partij aan te pakken. ‘Daarom heeft onze directeur Hanna Luden vorige week een open brief gestuurd aan Lodewijk Asscher,’ aldus Van Koningsveld. Volgens Asscher heeft Corbyn in maart 2018 een brief geschreven aan de Britse Jewish Leadership Council, waarin hij een zero tolerance-beleid ten opzichte van antisemitisme belooft.

BLEW: risico voor een aanslag op een Joods doelwit in Nederland in 2018 is gestegen
Het Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap bericht op 3 juli 2018 dat de waarschijnlijkheid en het risico voor een aanslag op een Joods doelwit in Nederland is toegenomen. Dat is de conclusie van Stichting Bij Leven en Welzijn (BLEW) in het Dreigingsrapport 2018. In het rapport stelt BLEW dat de Joodse gemeenschap in Nederland een belangrijk doelwit voor terrorisme en antisemitisme blijft. “Joden krijgen veel aandacht in jihadistische propaganda en de wereldwijde stijging van antisemitisme laat zien dat Joden bedreigd worden. Incidenten in Israël resulteren in bedreigingen en antisemitische uitspraken jegens de Joodse gemeenschap, vooral maar niet uitsluitend op social media.” BLEW pleit ervoor dat veiligheidsmaatregelen intact blijven. Het besluit om politieposten bij verschillende Joodse instellingen weg te halen noemt het adviesorgaan ongelukkig.

Amsterdamse rabbijn doet aangifte na zoveelste kankerjood-scheldpartij
Op 18 juni 2018 heeft rabbijn Yanki Jacobs (29) uit Amsterdam bij de politie aangifte van discriminatie gedaan tegen twee jongeren die hem en zijn gezin vanuit een auto uitscholden. De scheldkanonnade vond een dag eerder plaats. "De maat is vol voor mij. Het uitschelden gebeurt wel vaker. Ik ben het normaal gaan vinden maar dacht nu: dit moeten we als Joodse gemeenschap niet langer over ons heen laten komen. Als ik er niks tegen doe wie dan wel? Ik loop waar ik woon, ben tiende generatie Joodse Amsterdammer en laat me niet wegjagen uit deze stad." De politie zet vaart achter de zaak en gaat de twee jongeren snel opsporen.

Parodie Israëlisch Songfestivalnummer tijdens Sanne Wallis de Vries Show verdeelt kijkers: ’Jodenhaat’
Zaterdag 19 mei 2018 werd bij de nieuwe Sanne Wallis de Vries Show een antisemitische parodie van het lied van de Israëlische Eurovisie Songfestival winnares Netta Barzilai vertoond. In de parodie werd het lied van Barzilai nagezongen maar dan met een antisemitische tekst waarbij Israël al 70 jaar lang bommen gooit op Palestijnen en Joden geldwolven zijn. ’Kijk eens hoe mooi ik bommen gooi’ en over een feest in de ’Al Aqsa Moskee, die staat toch al gauw leeg anyway’. Op sociale media werd als snel gesproken van Jodenhaat. Ook het CIDI reageerde verbolgen. De Israëlische ambassadeur in Den Haag stuurde op 22 mei 2018 een protestbrief naar het management van een BNNVARA die het satirisch programma uitzond waarin Netta Barzilai en het lied dat het Eurovisie Songfestival won bespotte.

Aantal antisemitische incidenten neemt af (2018)
Uit recent (2018) verschenen onderzoek van hoogleraar migratiegeschiedenis Leo Lucassen en onderzoekster Annemarike Stremmelaar, verbonden aan de Universiteit Leiden, neemt het antisemitisme in Nederland af. „Vergeleken met andere landen is het aantal antisemitische incidenten in Nederland heel laag”, zegt Lucassen. Hij vergeleek antisemitismecijfers tussen 1995 en 2016. „Voor zover er antisemitische oprispingen zijn, hangt dat sterk samen met het conflict in Israël en Palestina.” Het nieuwe antisemitisme neemt toe maar het oude (Joden streven naar wereldheerschappij) af. Het lage aantal antisemitische incidenten in Nederland is verklaarbaar omdat de meeste Joden in Amsterdam-Zuid en Amstelveen wonen die niet herkenbaar als Joden over straat lopen, zegt Naomi Mestrum, adjunct-directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Binnen het antisemitisme vallen twee andere profielen op: extreem-rechtse lieden, „die veelal het complotidee van de Jood die de wereld overheerst aanhangen”, zegt Lucassen, „en kinderen van Marokkaanse migranten”.

OM publiceert discriminatierapport (2017): antisemitisme vormt 41 procent van alle discriminatiefeiten
Het rapport ‘Strafbare Discriminatie in beeld 2017’ van het Openbaar Ministerie laat zien dat 144 discriminatiefeiten geregistreerd zijn en 138 discriminatiezaken (een zaak kan meerdere feiten bevatten). 42% gaat om huidskleur/etniciteit en 41% om antisemitisme (waarvan 32% gerelateerd aan voetbal). In 2016 was nog sprake van 22% antisemitisme. Er is dus sprake van een stijging van 19%.

CIDI Monitor Antisemitische Incidenten 2017: Antisemitische uitingen rukken op in politiek en internet
Uit onderzoek van het CIDI in maart 2018 blijkt dat antisemitisme op internet en in de landelijke en lokale politiek toeneemt. Op internet en via sociale media wordt de Holocaust ontkend en er zijn complottheorieën over internationale Joodse samenzweringen. Het CIDI vreest dat dit kan leiden tot haat en verbaal of fysiek geweld tegen Joden. Het CIDI maakt zich ook zorgen om politieke uitingen met een antisemitische landing. Vooral de partij DENK spreekt over de machtige Joodse lobby. Het CIDI heeft in 2017 voor het eerst antisemitische uitingen op het internet in het het politieke domein apart geregistreerd. In het politieke domein gaat het om 7 incidenten en op internet om 24 incidenten. Maar het werkelijke aantal ligt veel hoger. “Het door de overheid ingestelde Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) registreerde in 2017 236 meldingen van antisemitisme. Dit is 17% van het totaal aantal meldingen over discriminatie. Dat is een hoog percentage, gegeven dat de Joodse minderheid slechts 0,3% van de Nederlandse samenleving uitmaakt.” Het CIDI pleit voor zwaardere straffen tegen geweldsmisdrijven. Probleem is ook dat antisemitisme in Nederlandse wet niet wordt omschreven waardoor het lastig te bestrijden is. Het woord “Joden” wordt vaak vervangen door 'Zionisten' waardoor het lastig is om het te erkennen als antisemitisme. “Een heldere definitie helpt relevante actoren (politie, OM, onderwijs) antisemitisme te herkennen en te bestrijden. Een algemeen aanvaarde definitie van antisemitisme kan ook gebruikt worden op scholen en bijvoorbeeld bij de toetsing van subsidieaanvragen van maatschappelijke en religieuze instellingen.”

Amsterdam Joods akkoord
Op 6 maart 2018 tekenen Amsterdamse politieke partijen het zogenaamde Amsterdam Joods akkoord. Hierin staat dat Amsterdam veel harder gaat optreden tegen antisemitische incidenten. Daarnaast gaat Amsterdam meer steun verlenen aan scholen en docenten die belemmeringen ervaren bij het bespreken van de Jodenvervolging in de klas. Elf partijen zeggen zich de komende vier jaar aan de afspraken te houden: D66, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA, SGP, Forum voor Democratie, Ouderenpartij, 50Plus en de Partij voor de Dieren. Denk en Bij1 van Sylvana Simons doen niet mee.

De kwestie antisemitisme op de Vrije Universiteit van Amsterdam
Joodse studenten hebben in maart 2018 een brief geschreven n.a.v. toenemend antisemitisme op de VU. De brief, opgesteld door Kitty Herweijer (werkzaam bij het CIDI) en Maxime van Gelder (VU-alumnus), is inmiddels aan het VU-bestuur gestuurd.

"Jodenhaat in Nederland neemt toe" (2018)
De Holocaustherdenking in Amsterdam stond in 2018 in het teken van het hedendaagse antisemitisme. Na een stille tocht en een ceremonie zijn in het Wertheimpark kransen gelegd voor de miljoenen Joden, Roma en Sinti die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in vernietigingskampen. Premier Rutte zei in zijn toespraak dat "het hedendaagse antisemitisme mensen nog altijd bang maakt". Hij noemde het Joodse restaurant waarvan de ruiten in december werden ingeslagen. De voorzitter van het Auschwitz Comité zei dat de Jodenhaat toeneemt en dat de Holocaust steeds vaker wordt ontkend.

De kwestie ingeslagen ruiten van een koosjer restaurant in Amsterdam
Palestijn slaat ruiten in
Een Palestijn met een stok met daaraan de Palestijnse vlag heeft op 11 december 2017 de ruiten van een koosjer restaurant in Amsterdam ingeslagen. De man (29) is aangehouden. Hij zou tijdens zijn actie "Palestina" en "Allahoe akbar" hebben geroepen. De zoon van de eigenaar zegt dat hij de actie als een aanslag ziet. Inmiddels is duidelijk dat de dader een asielzoeker is met een tijdelijke verblijfsstatus. Het motief van de man is onbekend. Hij sloeg toe daags na de geruchtmakende rede waarin president Trump Jeruzalem erkende als Israëlische hoofdstad.

Joods Nederland reageert geschokt en houdt een demonstratie
De Joodse organisaties in Nederland zijn bezorgd over het geweld. Het CIDI heeft daarom op de avond van 12 december 2017 aan het begin van het Chanoekafeest een demonstratie gehouden tegen de aanval op het Joods restaurant in Amsterdam. Frits Barend stak de eerste Chanoeka kaars aan. Het CIDI noemde het "een feestelijke bijeenkomst tegen haat en geweld". "Als je doelbewust een Joods restaurant aanvalt, dan is dat gericht tegen Joden", zei woordvoerder Paul van der Bas. "Mensen zijn bang om met een keppeltje door de stad te lopen en zo'n aanval op het restaurant werkt door op dat gevoel van onveiligheid. Daar willen wij een statement tegen maken met deze Chanoeka-viering."

Palestijn blijkt "een keiharde terrorist" te zijn
De Palestijn blijkt getraind te zijn in het gebruik van wapens en heeft gevechtservaring. Zijn advocaat mr. Willem van Vliet heeft dit bevestigd. De Palestijn woonde in een Palestijns vluchtelingenkamp in Syrië dat werd aangevallen door de al-Nusra beweging. "Op een gegeven moment was het geweld zo hevig, dat mensen besloten om zich niet af te laten slachten, de wapens op te pakken en terug te vechten", zei Van Vliet. Ook zijn cliënt deed daar aan mee. De Palestijn zou volgens Van Vliet niet geradicaliseerd zijn. De advocaat van de restauranthouder, mr. Herman Loonstein, noemde de Palestijn in een persbericht "een keiharde terrorist". Tijdens het verhoor door de politie zou de Palestijn gezegd hebben bereid te zijn martelaar te worden. Ook zou de Palestijn getraind zijn door het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Maar advocaat Van Vliet zei dat de Palestijn alleen geweld zou gebruiken in verdedigingssituaties. Bij de aanval op het Joods restaurant zou de Palestijn alleen maar de Israëlische vlag hebben willen meenemen uit frustratie van Trumps erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Toen de deur van het restaurant niet open bleek sloegen bij hem de stoppen door en sloeg hij de ruiten in.

OM dient klacht in tegen advocaat Loonstein
Ondertussen heeft het Openbaar Ministerie heeft bij de deken een klacht ingediend tegen mr. Herman Loonstein. Volgens het OM heeft advocaat Herman Loonstein vertrouwelijke stukken gedeeld via sociale media. "De advocaat heeft het dossier in handen gekregen om zijn procespositie te bepalen, niet om het met iedereen te delen", liet een OM-woordvoerder weten.

Rechter wil psychiatrisch onderzoek naar ruitenvernieler Joods restaurant
De rechtbank in Amsterdam wil dat de Palestijn eerst psychiatrisch wordt onderzocht. De zaak tegen hem wordt pas hervat als dat onderzoek is afgerond. Het OM wil de Palestijnse man van 29 vervolgen voor vernieling en inbraak. De advocaat zegt dat zijn cliënt geen terroristisch motief had en dat hij verward was toen hij het restaurant belaagde.

Gevel Joods restaurant Amsterdam opnieuw vernield
Opnieuw is restaurant HaCarmel in Amsterdam doelwit van een vermoedelijke antisemitische aanslag. Er is op 2 maart 2018 waarschijnlijk een steen tegen de ruit van de eetgelegenheid gegooid. Er wordt onderzoek verricht door de forensische opsporing. Over de dader of het motief van de actie is nog niets bekend. In december werden de ruiten ingeslagen met een knuppel door een Palestijn. In januari werd het restaurant met etensresten besmeurd. De politie gaat camera's plaatsen bij het restaurant.

Vernieler Joods restaurant Amsterdam niet vervolgd voor terrorisme
Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 25 april 2018 besloten om de aanslagpleger niet te vervolgen voor terrorisme. Het hof verwacht niet dat voor de strafrechter kan worden bewezen dat de man een terroristisch oogmerk had. De dader kan wel worden veroordeeld tot maximaal vijf jaar cel voor diefstal en vernieling.

'Amsterdam was gewaarschuwd voor radicalisering belager Joods restaurant'
De gemeente Amsterdam wist al enkele weken voor de aanslag dat de 29-jarige Syrische Palestijnse man was geradicaliseerd. De gemeente koos er toentertijd voor om de man door te verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg en niet om hem op te nemen in de aanpak voor geradicaliseerde moslims, meldt NRC op 9 mei 2018. De gemeente heeft een "verkeerde inschatting" gemaakt en dacht dat de man verward was in plaats van geradicaliseerd. De NOS meldt: "De verkeerde inschatting zou volgens de bronnen te maken hebben met de slechte situatie op de afdeling radicalisering en polarisatie van de gemeente Amsterdam. Daar waren meerdere werknemers destijds weggelopen en weggestuurd."

Sluiting dreigt voor belaagd Joods restaurant
De eigenaar van het belaagde Joodse restaurant in Amsterdam wil dat zijn zaak permanente bewaking krijgt. "Het is niet verantwoord om op deze manier door te gaan." Op 9 mei 2018 schreef NRC dat de gemeente enkele weken voor de aanval was gewaarschuwd dat de dader zou zijn geradicaliseerd, maar dat de gemeente hem niet opnam in de aanpak voor geradicaliseerde moslims. "Een verkeerde inschatting", verklaren anonieme bronnen in de krant. "Ik ben geschokt", schrijft restauranteigenaar Sami Bar-On daarover. "Er blijkt nu informatie achtergehouden te zijn en de restauranteigenaar wordt gewoon geschoffeerd", vult zijn advocaat aan. "Deze bagatelliserende houding is gevaarlijk en moet nu onmiddellijk stoppen." Bar-On wil extra veiligheidsmaatregelen om zijn restaurant en de gasten beter te beschermen. "Blijft dit uit, dan zal ik moeten overwegen om mijn restaurant te sluiten."

Celstraf ruit-ingooier, toch al vrij
De man die in december een ruit van een koosjer restaurant in Amsterdam insloeg, is op 11 juli 2018 veroordeeld tot een celstraf van zes weken. Hij heeft die straf al in voorarrest uitgezeten en komt dus vrij. De man moet zich ook laten behandelen en heeft een voorwaardelijke straf van vier weken gekregen. Verder moet hij een schadevergoeding van 500 euro betalen voor het vernielen van de ruit en ook begeleid gaan wonen. Bovendien mag hij niet in de omgeving van het restaurant of andere zaken van de familie komen. De Palestijnse vluchteling uit Syrië droeg een Palestijnse vlag toen hij de ruit insloeg. Hij krijgt die vlag terug.

Wordt vervolgd.

De kwestie antisemitische voetballeuzen
Het CIDI gaat op 18 december 2017 aangifte doen tegen AZ-aanhangers die onder meer 'Mijn vader zat bij de commando's, mijn moeder zat bij de SS, samen verbranden zij Joden, want Joden die branden het best' scandeerden tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Ajax. Die spreekkoren werden op video vastgelegd en gedeeld op sociale media. Het CIDI vindt dat het OM duidelijke lijnen moet trekken. "Het moet voetbalsupporters duidelijk zijn dat dit soort uitspraken niet alleen sociaal ongewenst zijn, maar ook wettelijk verboden."

De kwestie Jan Tollenaere: antisemiet die aan de Universiteit Utrecht doceerde
Donderdag 14 december 2017 werd bekend dat de Belg Jan Tollenaere, emeritus hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht, zichzelf beschreef als "antisemitisch" en vroeg zich af of de Holocaust “wel allemaal waar” was. De Universiteit Utrecht deed afstand van de uitspraken en zegt dat het om een voormalige medewerker gaat. Maar volgens de Belgische krant 'De Morgen' is de emeritus hoogleraar nog steeds verbonden aan de Universiteit Utrecht (https://goo.gl/4rnzuM). Los daarvan is het sowieso vreemd dat een antisemiet überhaupt kon werken als professor aan een Nederlandse Universiteit. De vader van de professor was een bekende antisemiet in België. Vader Reimond Tollenaere, propagandaleider van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) en berucht antisemiet, vertrok in 1941 naar het Oostfront waar hij als lid van de Waffen-SS een jaar later omkwam. Het hoeft natuurlijk niet per definitie zo te zijn dat zijn zoon dan ook een antisemiet is. Maar screening van docenten door universiteiten en andere (overheids)instanties lijkt toch wel verstandig te zijn.

Het Digitaal Universiteitsblad DUB, de onafhankelijke nieuws- en opiniesite van de Universiteit Utrecht, wijt er op 18 december 2017 een stuk aan: "UU onder vuur vanwege oud-hoogleraar die zich antisemiet noemt". De Belgische website Joods Actueel wil dat de Universiteit Utrecht status van professor emeritus, een eretitel, intrekt en de samenwerking met Jan Tollenaere stopzet. DUB meldt dat de status van professor emeritus niet kan worden ingetrokken omdat elke professor die krijgt zodra hij met pensioen gaat. Hidde van Koningsveld, student aan het departement rechten van de UU en tevens vicevoorzitter van CIDI-jongeren, wil dat Tollenaere "ontslagen" wordt zoals eerder is gebeurd bij de vrouwelijke professor in 2013. Woordvoerder Maarten Post van de Universiteit Utrecht zegt daarover: “Een feitelijke benaming (emeritus hoogleraar) kunnen wij niet afnemen. Daarnaast heeft Tollenaere sinds 2001 geen promovendi meer begeleid en sinds 2006 heeft hij ook geen Ius Promovendi meer. Hij kan geen gebruik meer maken van UU-faciliteiten en wordt niet uitgenodigd voor academische plechtigheden. Als hij nog op adreslijsten gestaan zou hebben of andere privileges gehad zou hebben, dan zouden zijn uitspraken volgens de rector aanleiding zijn geweest om deze in te trekken.” Over de vraag van sommige Twitteraars of je hoogleraren bij het aannemen niet kan screenen op antisemitisch gedachtegoed zegt Maarten Post: “Tollenaere is aangenomen vanwege wetenschappelijke kwaliteiten. Tijdens zijn sollicitatiegesprekken zijn politieke opvattingen niet aan de orde geweest. Ik heb navraag gedaan bij (oud-)collega’s en die geven aan dat ook in de tien jaar dat hij in dienst was, er op geen enkel moment is gesproken over politieke zaken, laat staan dat Tollenaere antisemitische uitspraken gedaan zou hebben. Dan was vanzelfsprekend actie ondernomen.”

Lees verder

© 2009 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joden in Nederland: Middeleeuwen – christelijke JodenhaatJoden in Nederland: Middeleeuwen – christelijke JodenhaatHet is moeilijk te zeggen waarom in de eerste decennia van de vijftiende eeuw veel Joden in Nijmegen woonden. Mogelijk h…
Noachieden: de Zeven Wetten van NoachNoachieden: de Zeven Wetten van NoachOp de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg…
Boekrecensie: Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme -JansenrecensieBoekrecensie: Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme -Jansen'Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme' is een zeer omvangrijk boek (meer dan 1000 pagina's) van professor Hans Jansen,…
Palestijnen/Arabieren & Britten medeschuldig aan Holocaustmijn kijk opPalestijnen/Arabieren & Britten medeschuldig aan HolocaustVeel mensen beweren dat de Palestijnen de prijs moesten betalen van de Holocaust. Zou er in Europa geen Joden zijn vervo…
De geschiedenis van de JodenhaatDe Holocaust of Shoa was de Jodenvervolging door de nazi’s aangespoord door Adolf Hitler. Joden werden vervolgd en er zi…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Nagle, Wikimedia Commons (CC BY-SA/bewerkt)
 • Why the Jews? - Prager en Telushkin
 • Joden-haat en Zion's-haat (een drama in vijf bedrijven) - prof. dr. Herman van Praag
 • Encyclopedie van de Joodse geschiedenis
 • http://www.jewishvirtuallibrary.org/anti-defamation-league-jewish-virtual-library
 • https://www.vn.nl/waarom-het-kabinet-de-joodse-beveiliging-betaalt/
 • https://nos.nl/artikel/2019521-zorgen-in-joodse-gemeenschap-over-beveiliging.html
 • https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/uu-onder-vuur-vanwege-oud-hoogleraar-die-zich-antisemiet-noemt
 • Wetboek van Strafrecht
 • https://www.cidi.nl/om-publiceert-discriminatierapport-antisemitisme-vormt-41-procent-van-alle-discriminatiefeiten/
 • https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/03/aantal-antisemitische-incidenten-neemt-af-a1601713
 • https://nos.nl/artikel/2231186-sluiting-dreigt-voor-belaagd-joods-restaurant.html
 • https://www.ad.nl/binnenland/amsterdamse-rabbijn-doet-aangifte-na-zoveelste-kankerjood-scheldpartij~a50562e9/
 • http://www.nik.nl/2018/07/dreigingsniveau-joodse-gemeenschap-substantieel/
 • https://www.niw.nl/opnieuw-joden-uitgescholden-in-amsterdam-zuid/
 • https://nos.nl/artikel/2248840-vitesse-en-cidi-doen-aangifte-om-spreekkoren-over-joden-aan-het-gas.html
 • https://twitter.com/KeesvdPijl1/status/1058738479872593921

Reageer op het artikel "Jodenhaat - antisemitisme: waarom worden Joden gehaat?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Marouan, 19-11-2018 19:54 #40
Beste Etsel,

Islam zegt totaal niet dat ze "Superieur" zijn. Echter zeggen ze dat diegene die zich aan de 5 zuilen van het geloof houd een garantie naar de hemel krijgt, dit geldt ook voor mensen in andere geloven die niets anders kennen dan wat ze van huis uit hebben geleerd. Islam beschouwt de mens als gelijk, echter ziet die wel verschil tussen de mentaliteit en gedrag per mens. Een goed gelovige Christen zal zelfs meer kans hebben de hemel in te belanden dan een niet goed gelovige moslims denken zij. Reactie infoteur, 20-11-2018
Dank voor je reactie Marouan,

Waarom zijn religies als christendom en islam dan ontstaan? Er is geen reden voor, omdat G'd al de Noachidische geboden had gegeven aan de nakomelingen van Noach (de Noachieden). De Joden hebben de Tora. Overigens gaat het bij de Noachieden en Joden er niet om of je wel of niet in de hemel komt. De Tora geeft instructies om de aarde tot 'woning' van G'd te maken. De mens dient G'd te dienen zonder eigenbelang.

Jan, 14-08-2018 11:10 #39
Volgens mij begrijp je me vekeerd. Ik heb het niet over het bestaansrecht van Israël. Ik bedoel kritiek op het regime van een land, in welke vorm dan ook. Het lijkt soms dat Israel een soort van onschendbaarheid heeft vanwege de Holocaust en daarom elke vorm van kritiek wordt afgedaan als antisemitisme. Reactie infoteur, 15-08-2018
Het gaat erom dat het bestaansrecht van Israël nog steeds in het geding is. Het is duidelijk dat de meerderheid van de wereld voor de Palestijnen is en zich keert tegen Israël. Het doel van de Palestijnen is duidelijk: de ontmanteling van Israël. Door Palestijnen te steunen (het terrorisme niet af te keuren) wordt indirect meegeholpen aan de ontmanteling van Israël. Ook de oprichting van een dictatoriale Palestijnse terreurstaat (tweestatenoplossing) draagt hiertoe bij.

MVG, Etsel

Jan, 08-08-2018 23:10 #38
Beste Etsel,

Het valt me op dat je “jodenhaat” telkens gelijk stelt aan “kritiek op Israël”. Ik denk dat je dit los van elkaar moet zien. Ten eerste is kritiek meestal niet gelijk aan haat. Ten tweede is een religie of volk heel iets anders dan het regime van een land. Ten derde is het antisemitisme van de vorige eeuwen niet te vergelijken met nu, althans niet in de Westerse wereld. De kritiek op het beleid van Israël of de lobby in Amerika is niet gebaseerd op irreële argumenten zoals in vroegere tijden (“jodenhaat”) maar meer op meningen (al dan niet beïnvloed door de media).

Gr Jan Reactie infoteur, 12-08-2018
Dag Jan,

Waarom zou je kritiek leveren op het land dat van G'd is en Hij als bruikleen heeft gegeven aan het Joodse volk om hun missie te voltooien?

Waarom zou je de Palestijnen steunen die het Joodse volk willen verdrijven, terwijl in de Koran staat dat Israël het Joodse volk toebehoort?

Ik zie ook niet in waarom het Joodse volk als enige volk ter wereld het recht op een eigen land moet worden ontzegd. Hoewel de Palestijnen nimmer een volk zijn geweest, kunnen ze in principe Jordanië opeisen als hun thuisland. Dat maakte immers ook deel uit van Palestina.

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/30991-kritiek-op-israel-is-vaak-antisemitisch-cq-anti-joods.html

MVG,

Etsel

Sebastiaan, 24-04-2018 16:40 #37
Een jodenhater ben ik niet. Ik heb echter wel wat kritische aantekeningen (wat voor bepaalde groeperingen binnen de Joodse gemeenschap al voldoende is om mij tot antisemiet te bestempelen).
Het buitensporige geweld dat de Israël-politiek uitvoert ten aanzien van de Palestijnen is mij een doorn in het oog. Versta mij niet verkeerd: Ik veroordeel ieder geweld - zowel van Palestijnen richting Israël, maar ook het geweld van Israël richting de Palestijn.
Wat ik gewoonweg niet begrijp is waarom Jeruzalem geen hoofdstad van twee landen zou kunnen zijn. Waarom zou de Israëlische jood het bestuur van Jeruzalem niet kunnen delen met Palestina? Laat ze samenwerken in Jeruzalem! Dan is meteen het hele conflict opgelost. De verzorging van de heilige plekken kan toch samen met Palestina over worden beslist? Er is toch geen enkele Palestijn die de klaagmuur omver zou willen werpen?
Maar in plaats van samen te werken schieten Palestijnse soldaten kinderen die stenen gooien door het hoofd. Een gewonde Palestijn, liggend op de grond wordt door een soldaat van Israël standrechtelijk geëxecuteerd en wordt dan op een voetstuk geheven. Er mist hier dus een zevende categorie als oorzaak van Jodenhaat die momenteel veel actueler is mij dunkt.
Waar ik verder toch wat moeite mee heb is het gegeven dat veel joodse mensen niks lijken te kunnen hebben. Wat tegen iedereen gezegd mag worden mag dan weer niet tegen een joods iemand gezegd worden want wat je zegt is "antisemitisch".
Vanzelfsprekend kun je een Jood niet beledigen op grond van diens levensovertuiging. Een homo, een moslim, christen, Atheïst, neger, vrouw of vul maar in zou ook niet beledigd mogen worden op levensovertuiging of zijn.
Een Jood moet als volwaardig iemand benaderd worden maar een Palestijn heeft hier ook recht op.
Zolang dit niet zo is zal dit gegeven een voedingsbron blijven voor antisemitisme - ben ik bang. Reactie infoteur, 15-05-2018
Nee, heeft er niets mee te maken. Toen Israël nog niet in het bezit was van Oost-Jeruzalem en Judea en Samaria, dus de periode vóór 1967, hadden de Palestijnen ook al problemen met Israël. Vóór de oprichting van de staat Israël in 1948 was ook al 2000 jaar lang sprake van antisemitisme. Het maakt dus niet uit of Israël wel of niet bestaat, het antisemitisme gaat gewoon door.

Israël kan niet samenwerken met de Palestijnen omdat de Palestijnen de staat Israël niet wensen te accepteren. De Oslo Akkoorden zijn mislukt (Palestijnen kwamen met zelfmoordaanslagen), de terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza bleek een fiasco te zijn (Palestijnen begonnen raketten op Israël af te schieten), etc. Hoe meer Israël toegeeft hoe sterker het antisemitisme zal worden.

Tot slot meld ik dat conflicten in andere landen niet leiden tot wereldwijde haat tegen die bevolkingen. Wanneer Iran oorlog voert leidt dit niet tot haat tegen de Iraniërs. Bij Israël leidt oorlog het wel tot Jodenhaat.

Gerhard Willemsen, 29-01-2018 16:57 #36
Als Christen draag ik het joodse volk en de staat Israel een warm hard toe. Reactie infoteur, 29-01-2018
Voor een warm hart: start eerste cursus van Noachieden Nederland vanaf 15 april 2018. Jesaja 42:6-7 "… een licht voor de volkeren, om blinde ogen ziende te maken." Inschrijving: http://www.noachieden.nl/signup.php

Frank, 17-05-2016 00:37 #35
Ik snap er echt geen hol van hoe je überhaupt een "groep" kunt haten. Wat een onzin. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen daad, niet voor die van een groep. Welke groep dan ook. Reactie infoteur, 17-05-2016
Klopt. Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen zonde. Zo zijn er Joden die goede daden verrichten en helaas ook Joden die fouten maken. Hetzelfde geldt voor niet-Joden.

Marianne, 26-03-2016 11:57 #34
Gisteren in het Judisch museum in Berlijn geweest, echt heel indrukwekkend museum en expositie.
Mijn dochter van 32 kon maar niet begrijpen, waarom een bevolkingsgroep zo systematisch door de geschiedenis overal verantwoordelijk en beschuldigd van werd.
En eerlijk ik vond het ook verschrikkelijk.
Ik zei dat vaak gezegd word dat dit komt, omdat ze verantwoordelijk worden geacht aan de dood van Jezus Christus.
Wij zijn niet gelovig en horen vaak dat geloof liefde en vergeving is, maar hoe kan dit.
Alhoewel iedereen Adlof Hitler verschrikkelijk vinden, vergeven we wel de Duitsers van deze misdaden( tenminste ik wel) maar we stellen wel een hele religie/volk verantwoordelijk wat er 2000 jaar geleden gebeurd is.
Ik kan me best vinden in wat er met de Palestijnen gebeurd dat dat zeer af te keuren is, maar moet je dit aan de Israëlieten toeschrijven, of aan de Joden?
Ga eens langs in het Judisch museum in Berlijn als je er bent.

Dirkje Abma, 15-11-2015 09:02 #33
Magda wat maak jij me nou? Ik citeer: "zelf ben ik van Joodse afkomst (1/4) en ik merk en voel in mijn omgeving dat mensen je anders bekijken als je zegt dat je Joods bloed hebt. Ik zeg het dus maar niet meer. Heb zelf blauwe ogen en donkerblond haar. Niet een typische Jodin om te zien. Ik denk daarom dat zeer veel Nederlanders wel eens van Joodse afkomst zouden kunnen zijn. Helemaal omdat Joden hier al sedert 1600 zijn " Ten 1e:, welke Joodse afkomst? Je bent voor de Joodse wet Joods als je geboren bent uit een Joodse moder, dat is duidelijk, dat half en kwart joods zijn is flauwekul, Dat je Joods bloed in je familie hebt geloof ik wel, maar dat maakt jou nog niet Joods.
Ten 2e: Wat is een typische Jodin? Ik heb groene ogen en rood haar. Met mijn Joodse moeder wordt ik door de Joodse wet erkent. Maar wat ik erger vind, je baseert je op uiterlijke kenmerken, hoe kun je? Dat deden nazi's ook. Blond haar en blauwe ogen, dat waren de übermenschen. De rest mag wel dood Denk je dat zwart haar en bruine ogen en een mokka kleurige huid specifiek is voor Joden? Toe zeg, je moet weten dat er ontzettend veel joden rood haar hebben.
Ten 3e: Hoezo reageren mensen raar als je zegt dat je van Joodse afkomst bent: Ik draag een Davidster rond mijn nek en ik heb nog nooit een akelige reactie gehad in al die jaren. Mensen vragen mij er hoogstens wel eens naar of ik Joods ben, dat is alles, En ooit een grappige reactie gehad. Ik zat in de bus en een medepassagier zag mijn Davidster. Hij keek even en vroeg toen heel onschuldig of ik, net als hij, ook een Ajax fan was.

Meningenzijnslecht, 03-10-2015 11:44 #32
Oftewel, volgens onze joodse schrijver. Wat de waarheid ook zal zijn, hij kan alles weerspreken. Zoals elke gelovige dat kan. Hierop reageren heeft geen zin en jou mening vind de auteur toch niet belangrijk Reactie infoteur, 04-10-2015
Gelovige Joden en Noachieden geloven dat alleen God bestaat en dat Hij dus de waarheid is. Atheïsten geloven in hun eigen verzonnen waarheid.

Haatisslecht, 30-09-2015 13:50 #31
Reactie infoteur, 24-09-2015
God is liefde. God heeft alleen opgedragen om het slechte te haten, zoals Hitler en Stalin.

Dus als een jood slecht is mag je hem haten? Reactie infoteur, 30-09-2015
Ken je een voorbeeld van een Jood die zich zo slecht gedragen heeft als Hitler of Stalin?

De Tora leert ons om onze naaste lief te hebben.

Haatisslecht, 24-09-2015 01:22 #30
Mogen joden zelf wel mensen haten, en als ze elkaar haten is dat dan ook antisemitisme? Reactie infoteur, 24-09-2015
God is liefde. God heeft alleen opgedragen op het slechte te haten, zoals Hitler en Stalin.

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/630378/jewish/What-is-the-Jewish-perspective-on-hate.htm

Ikhaatniemand, 24-09-2015 01:16 #29
Ik haat niemand, maar waarom mag ik iedereen haten onder de noemen vrijheid… behalve joden dan ben ik ineens walgelijk strafbaar enzo. Als ik de buurman haat dan mag ik dat lekker zelf weten, maar is de buurman een jood… dan begeef ik me ineens op glad ijs. Reactie infoteur, 24-09-2015
God is liefde. God heeft alleen opgedragen op het slechte te haten, zoals Hitler en Stalin.

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/630378/jewish/What-is-the-Jewish-perspective-on-hate.htm

Henk Veldman, 02-04-2015 08:01 #28
@Reactie infoteur, 12-03-2015
"Hoe komt u bij genocide? Er is sprake van overbevolking in Gaza! Bij genocide zou dat niet het geval zijn. "
Een gotspe! In '48 zouden de joden 57% van het land krijgen terwijl ze toen 1/3 van de bevolking vormden. De Palestijnen met 2/3 van de bevolking dus kregen minder land. Land waar hun voorouders al duizenden jaren hadden gewoond. Momenteel is het land ongeveer voor 85% in bezit van de joden. De Palestijnen krijgen het verwijt. dat ze te veel kindertjes krijgen op een te klein gebied? Leon de Winter vond dat de Palestijnen zich moesten laten steriliseren. Dat was ook een ideetje van Hitler, maar toen betrof het dus de joden.
Waarom moesten de Palestijnen hun land inleveren en waarom hebben ze nu nog veel en veel minder dan ooit was afgesproken? Reactie infoteur, 02-04-2015
Ten eerste was Palestina veel groter. In 1921 werd een deel van Palestina overgedragen aan Emir Abdoella. Dit gebied werd Trans-Jordanië, later Jordanië. Waarom accepteert de wereld dit wel, maar niet dat Joden een veel kleiner stuk land kregen toegewezen? De Palestijnen hadden een veel groter gebied kunnen hebben met Trans-Jordanië erbij!

Ten tweede hebben de Palestijnen nimmer een eigen land gehad. Dus waarom niet tevreden zijn met het stuk dat ze kregen toegewezen?

Ten derde lijkt het Joodse gebied groter dan het in werkelijkheid is. Een groot deel van het Joodse gebied bestond uit woestijn (Negev) waar per definitie minder mensen kunnen wonen.

Ten vierde bestaat er een (Egyptische) plan om de Sinaï aan de Palestijnen te geven. Dan hebben ze nog meer dan ze kregen toegewezen. Helaas willen de Palestijnen dit niet.

Ten vijfde: zorgden de Joden voor overbevolking in Europa?

Leys, 11-03-2015 01:42 #27
Vandaag vroeg ik aan een collega "waarom worden Joden al altijd opgejaagd en gehaat? Ik begrijp dat niet. Het is een religie dat niet uit is om zieltjes winnen zoals het christendom of de islam, dan zou ik het nog eventueel kunnen begrijpen. Maar de Joden? Dat begrijp ik niet." Ik hoopte hier een antwoord te vinden maar tevergeefs. Wat ik hier dan wel lees is dat als je kritiek hebt over hoe Israel met de Palestijnen omgaat, dat dat ingegeven is door een anti-semitische instelling, dat is wel 5 bruggen te ver. Wat voor een redenering is dat. Het is niet omdat je een bepaalde religie aanhoudt dat dan alle acties aanvaardbaar zijn die door een subset van leden van die religie uitspookt. Ik heb niets tegen Joden, ik heb er eenvoudigweg geen mening over, maar ik heb wel een mening over Israëliers die meedoen aan genocide van Palestijnen, kinderen, vrouwen, mannen, grootmoeders en grootvaders. Dat is verachtelijk en moet stoppen! Dat maakt van mij geen anti-semite, dat maakt van mij een mens die tegen een andere mens zegt: stop met onmenselijk te zijn! Reactie infoteur, 12-03-2015
Hoe komt u bij genocide? Er is sprake van overbevolking in Gaza! Bij genocide zou dat niet het geval zijn. Het is opvallend dat juist het Joodse volk, die echt getroffen is door een genocide met 6 miljoen doden, beticht wordt van genocide van de Palestijnen terwijl dat totaal niet het geval is. Dit is een duidelijk voorbeeld van antisemitisme.

Grietje, 13-01-2015 15:33 #26
Omdat dezen niet geloven in meer goden dan die ene God die alles heeft gemaakt, en die Israel heeft uitgekozen als Zijn eerst geboren Zoon!en dit begrijpen anderen niet omdat ze meer goden aan bidden, zijn ze hier blind voor.
Ook zijn de christenen blind dat zij het zelfde doen dan alle andere godsdiensten, ze aanbidden Jezus als hun God, en niet de God van het gehele Universum.

Alida, 21-11-2014 18:59 #25
Ik snap er helemaal niks van, waarom iemand joden moet haten voor wat voor reden dan ook, ook snap ik niet dat het nu weer oplaait in NL en dat juist de extreemmoslim's dat doen… die verrekte IS beweging brengt wel veel te weeg hoor, ik, weet dat het in de Bijbel staat dat dit allemaal gaat gebeuren maar snappen doe ik het niet. ik heb zeer zeker geen hekel aan Joden, ik zou er ook geen reden voor hebben, ik weet zeker dat God zijn mensen lief heeft, en wij kunnen daar niet over oordelen.

Bashshar, 29-08-2014 23:06 #24
Vraag je eens af als weldenkend mens waarom er een volk op aarde moet zijn dat door iedereen gehaat wordt. Indien wij zeggen dat we in een multiculturele samenleving wonen dan is elke cultuur gelijkwaardig. Op school hebben we toch geleerd dat we iedereen moeten accepteren? Iedereen behalve de Joden dan, zeggen nu sommige groeperingen.

Tom, 01-08-2014 20:11 #23
3 andere goede redenen waarom mensen Joden haten.

1) Ze haten ons, help een Jood maar eens of spreek er eens één aan dan zal je meteen merken hoe ze over ons denken.
Maar als er iets antisemitisch gebeurd dan hebben ze wel meteen ons nodig om de gemoederen te bedaren!
2) De belangrijkste redenen: ze zijn de ware leiders achter landen als Amerika en ik vrees dat hun macht zelfs hier is toegenomen. Hun hebzucht is vernietigend voor onze samenleving.
3) Als enigste ras hoeven zij niet hetzelfde onderwijs te genieten en mogen ze al jaren eigen scholen hebben die niet toegankelijk zijn voor andere geloven!

Tot slot, ik weet dat niet alle Joden onder deze noemer vallen maar hoop dan ook dat diegene die er niet onder vallen eens van zich laten horen in de media op straat aan ons. Reactie infoteur, 04-08-2014
Ook deze 3 redenen kunnen gezien worden als excuus en niet als oorzaak.

1) Zouden Joden niet-Joden haten dan zou bijvoorbeeld Israël met geen enkel land banden onderhouden, geen hulp bieden bij natuurrampen e.d, niet meedoen met internationale evenementen, etc. Ook zouden niet-Joden in dat geval geen vakantie kunnen vieren in Israël.
2) Zouden Joden zoveel macht hebben dan had de Holocaust nooit hebben kunnen plaatsvinden.
3) Joden zijn een volk, geen ras. Veel Joden gaan naar niet-Joodse scholen. In Israël kunnen niet-Joden gewoon aan Joodse universiteiten studeren. Geen enkel probleem.

Conclusie: je redenen kloppen van geen kant.

Ben, 04-05-2014 20:52 #22
Er was kennelijk geen begrip, haters hadden geen zin om zich te interesseren of respect op te brengen voor mensen die niet tot hun eigen groep behoorden. Wat de boer niet kent? Het was kortzichtig egoïsme en domheid. Het is veel moeilijker positief en belangstellend te zijn dan negatief en te oordelen. Om vrienden te worden moet je open staan voor anderen. Als je dat kunt ben je rijk en gelukkig

Simon, 10-07-2013 11:57 #21
De oorzaak van anti-semitisme;
Leugenaars of individuen die de leugen leven, vinden het niet prettig als ze daar op enige manier aan worden herinnerd. In het Westen wil men graag geloven dat hun versie van het Christendom een voortzetting is van wat in de overwegend Hebreeuwse Bijbel wordt uiteengezet. Het wordt heel fraai de Judeo-Christelijke traditie genoemd. De werkelijkheid is echter dat het hele religieus culturele erfgoed uit die geschriften is gefalsificeerd in z'n interpretatie. En zoals met ieder bedrog, het loopt niet lekker en zit vol met contradicties. Tegenstrijdigheden die een hele cultuur van hypocrisie op hebben geleverd. Het Jodendom blijft herinneren aan die spanning en fungeert als de vinger op de zere plek. En net als bij iedere primitieve reaktie, wordt niet de hand in eigen boezem gestoken, maar richt de aggressie zich op de boodschapper. Overigens is intussen ook het Jodendom nogal van de kern afgedwaald en maakt intussen dankbaar misbruik van de zwaktes in de Westerse drogredeneringen. Voorbeelden zijn het Zionisme (uitbuiten van schuldgevoelens) en het monetaire systeem (uitbuiten van goedgelovigheid).

Iris, 25-06-2013 19:33 #20
Bijna iedereen haat de joden? Dat is toch zeker niet waar! Er zijn ook nooit te rechtvaardigen redenen om een groep mensen te haten, dat is racisme en is irrationeel. Op dit moment is er veel antisemitisme in Islamitische landen als Iran, en dat heeft een heel andere reden dan de redenen die genoemd zijn in dat rijtje dat de werkelijkheid erg versimpeld. Het is namelijk zo dat de staat Israël Palestijnen (moslims) buitensluit, terwijl het Palestijns land is! Stel je voor dat een groep mensen opeens hier zou komen en zou zeggen dat omdat dit land hun land was zo'n tweeduizend jaar geleden, wij maar op moeten rotten en dat zij recht hebben op dit land omdat God het aan hun gegeven heeft. Natuurlijk is dit een versimpeling van de werkelijkheid en ik vind ook zeker niet dat de Israëlieten allemaal weer weg moeten gaan, als een soort tweede diaspora, nee het beste zou zijn als ze vreedzaam samen konden leven. Maar dit is toch de reden voor veel hedendaags antisemitisme. Reactie infoteur, 26-06-2013
Shalom Iris,

Wat jij probeert te doen is het antisemitisme in Islamitische landen goed te praten omdat Israël Palestijnen zou uitsluiten.

-Ten eerste wonen er ruim 1,5 miljoen Arabieren in Israël. Zij zijn Israëlisch staatsburger en worden niet buitengesloten.
-Ten tweede bestaat er geen Palestijns land. De Palestijnse Arabieren hebben nimmer een eigen land gehad.
-Ten derde willen de Palestijnen een staat oprichten waar geen Joden mogen wonen. In Gaza is dat al het geval. Iedereen die voor een Palestijnse staat is is voor uitsluiting van Joden.
-Ten vierde handelen de Palestijnen hetzelfde als destijds de Europeanen die ook vonden dat de Joden geen recht hadden om in Europa te wonen. Alleen hebben de Palestijnen de pech dat er nu een Israëlische regering bestaat die Joden beschermt.

Groet,

Etsel

Bram, 20-04-2013 02:04 #19
Sorry, maar ik vind dit allemaal erg ongenuanceerd en kort door de bocht. Ten eerste haat niet bijna iedereen de Joden, ook niet bijna ieder volk. Jodenhaat komt inderdaad overal voor maar het verschilt in feite in niets van andere vormen van haat. Ik vind het ook zielig om te doen alsof Jodenhaat een speciaal soort kwaad is.Ook al is Haat een vorm van ziekte, dat wil nog niet zeggen dat de reden waarom die haat tegen joden gericht word perse onterecht zou moeten zijn. Bovendien geef je echt alleen excuses, alleen de meest gebruikte, en kennelijk verwijder je anti-joodse berichtjes.

Ik zal je vertellen wat de werkelijke reden is dat de Joden vaker dan andere volkeren zwartgemaakt en gehaat worden. Joden eten kosjer, ze houden zich aan voedselwetten, waardoor ze in het verleden vaak rampen en epidemieen overleefden, overklaarbaar voor domme mensen, en dus kregen ze niet zelden ook de schuld van de epidemie. Bijna niemand legt het begrip "Uitverkoren " zo uit als de persoon op deze site, zelfs ik niet tot nu toe.

Tel dat op bij het feit dat ze een regel hebben dat ze een geloofsgenoot geen rente mogen vragen maar mij wel, en dat ik op de Antwerpse diamantenmarkt twee keer zoveel mag betalen als een Jood. Dan heb je je hele verklaring al zonder al die andere smoesjes. De bedenker van onze smerige Europese Unie was een Jood, Joden hebben veel invloed op de handel en de Verenigde Staten…

Er is inderdaad nooit een goede reden om iemand te haten, maar mensen zijn nu eenmaal ongenuanceerd. Ik ken een marktkoopman die buitenlanders haat omdat ze altijd zijn kraam leegjatten. Wat trouwens best meevalt. Ik zou daar vrij makkelijk kunnen stelen. Hij zou het niet zien omdat hij het niet wil zien. Omdat ik geen buitenlander ben. Als je echt wilt haten is er vaak wel een reden te vinden. Dat hoeft niet perse een smoesje te zijn. `iedere mens doet altijd het goede, zoals hij dat op dat moment zelf ziet.` Alleen dat laatste, daar schort het hem meestal aan…

Ik ga ervan uit dat iedereen hier zelf ook wel snapt dat ondenuanceerdheid leid tot onbegrip en dus angst, de meest voorkomende bron van agressie en haat. Laten we in ieder geval haat tegen Anti/semieten voorkomen, ha ha Reactie infoteur, 21-04-2013
Je schrijft dat er nooit een goede reden is om iemand te haten, maar dat het gebeurt omdat mensen ongenuanceerd zijn.

Je beweert dat een Jood schuldig is aan de vorming van de EU, dat Joden veel invloed hebben op de handel en de Verenigde Staten, dat Joden een geloofsgenoot geen rente mogen vragen, en dat niet-Joden tweemaal zoveel op de diamantmarkt moeten betalen als Joden.

Moeten we nu constateren dat je opmerkingen t.a.v. Joden ongenuanceerd zijn?

R. V. D. Steen, 28-10-2012 20:20 #18
Mijn mening; het is altijd als excuus gebruikt, immers, het leefde altijd op als het in steden of landen slecht ging, en dit door de eeuwen heen!
2e; Tot in onze tijd heeft de katholieke kerk zeer vijandig tov het jodendom gestaan, het is bijv. niet voor niets dat in een katholiek land als Polen het antisemitisme zo mogelijk nog dieper geworteld zat dan in Duitsland. Reactie infoteur, 30-10-2012
Shalom,

De rol van de kerk (niet alleen de katholieke maar ook de protestantse kerk – denk aan de antisemiet Maarten Luther) heeft inderdaad een belangrijke rol hierbij gespeeld. Door een verkeerde interpretatie van de Bijbel, zijn christenen gaan geloven dat zij de uitverkoren rol van Israël hebben overgenomen. Hierbij hebben ze het begrip 'Uitverkoren volk' ook nog eens verkeerd begrepen door het te koppelen aan 'superioriteit', in plaats van een speciale taak om God te dienen. Deze vervangingstheologie speelt nog steeds een belangrijke rol binnen de kerk, ondanks dat er vooral aardig wat protestantse christenen zijn die tegenwoordig de Israëltheologie verkondigen waarbij erkend wordt dat Joden nog steeds het Uitverkoren Volk zijn. Neemt niet weg dat veel christenen nog steeds menen te weten dat hun uitleg van de Bijbel beter is dan de Joodse uitleg.

Groet,

Etsel

Fred, 10-04-2012 09:23 #17
Goedenmorgen,

De Joden als zondebok van de hen opvolgende christenen en moslims van alle tijden: de " uitverkorenheid van het joodse volk " is de spreekwoordelijke stok-om-de-"hond"-te-kunnen-slaan.
De jaloezie die ontstaan is door de eerstgenoemde zinsnede heeft zich omgezet naar jodenhaat: puur uit jaloezie dus, omdat de term " uitverkorenheid van het joodse volk " anderen dan de joden zélf uitsluit.
Het feit van op deze wijze een religie neerzetten is al begonnen door verschil tussen mensen te maken: een reden teméér om alle religies af te schaffen en de mensen állen gelijk en toch ook ieder naar zijn/haar vermogen te beoordelen en in te zetten voor taken van algemeen belang.
--- ikzelf ben christelijk-islamitisch opgevoed --- Reactie infoteur, 10-04-2012
De uitverkoren rol van de Joden is om te getuigen van Gods eenheid en heeft verder niets met een bevoorrechte positie te maken t.o.v. andere volkeren. Ieder volk heeft weer een eigen rol in de Schepping.

Uw foutieve interpretatie van het begrip 'uitverkoren' heeft te maken met het christendom. Christenen dachten eeuwenlang dat het begrip 'uitverkoren' betekent dat sommige mensen bevoorrecht zijn boven andere mensen. Vandaar dat ze die rol van de Joden graag wilden overnemen. Maar helaas voor de christenen hebben ze dat dus verkeerd geïnterpreteerd. Uitverkoren betreft slechts de zware taak om van Gods eenheid te getuigen.

Etsel

Anoniem, 04-03-2012 20:09 #16
Buitenstaanders
Antisemieten haten Joden omdat ze anders zijn dan ons
Hierin zegt u eigenlijk dat u een antisemitist bent, u gebruikt ook verkeerd nederlands, het moet wij zijn inplaats van ons.

u geeft wel goede informatie, dank u wel

Levi, 06-02-2012 00:05 #15
Sophie: de Godsnaam JHVH wordt niet gezegd, behalve één keer per jaar op Jom Kippoer (Grote Verzoendag). En dan nog is het maar een poging. In de oudheid sprak de hogepriester eens per jaar die naam uit in het heilige der heiligen van de Tempel, waar verder niemand mocht komen. We kennen dus de uitspraak niet, maar bedienen ons van namen als Adonai (mijn Heer), HaShem (De Naam) e.d. De naam JHVH is een verstrengeling van drie vervoegingen van het werkwoord 'zijn' en betekent zoveel als: hij die was, is en zal zijn.

Maarten, 02-02-2012 20:51 #14
Zelf niets met welke geloofsovertuiging dan ook, maar om bovenstaande redenen welke bevolkingsgroep dan ook, te haten, is hoe dan ook een flinke tekortkoming van 't brein.

Volgens mij wordt antisemitisme en antizionisme hier en door de meeste zogenaamde antisemieten helaas door elkaar gehaald.

Rijkdom en macht, gezond, economische voorspoed, uitverkoren volk, etc… Het maakt niet uit wie het heeft, het gaat erom wat je er mee doet!

Maluku Melanesian, 26-11-2011 21:51 #13
Jaloersheid omdat de HebreersJoden Gods uitverkoren volk zijn, ze zijn gezegend hoe dan ook door God, economie, handel, wetenschap in alles, van gezondheid tot atoombom.
Gods moordenaar is bulshit, want Here Jezus moest het missie volbrengen aan het kruis op golgotha, het scenario ligt in de handen van God zelf, het had zo moeten gebeuren, omdat mensen, wie dan ook, of het nou Christenen zijn of Joden, zelf zoveel zonden haden begaan tegenover God, maar omdat God de wereld lief heeft dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon laat opofferen, opdat wij, mensen, worden vergeven door God. Het waren als ik mij niet vergist de Zeloten, die teleurgesteld waren over Here Jezus, want zij begrijpen Zijn missie niet, die hadden toen geschreeuwd, waardoor de gewone Joodse volk uit angst voor de Zeloten, die de Romeinen haten, ook min of meer gedwongen werden om ook mee te schreeuwen wat de Zeloten doen, Zijn bloed komt over ons en onze kinderen, geldt in feite voor de Zeloten, en niet het gehele Joodse volk, straf Masada, allemaal gedood door de Romeinen. Het Joodse volk begreep Here Jezus niet, alleen zijn naaste vrienden, kennissen, discipelen, nou ja min of meer. Vanaf de tijd van Mozes tot aan de tijd van Here Jezus, maar gelukkig God vergeef zijn uitverkoren volk via Zijn profeten, met de profetien, dat nu zichtbaar zijn in en met Israel, land en volk. De zonde van de wereld, dat Here Jezus wordt opgeofferd door Zijn Vader, en toevallig dat het in Israel gebeurd, uitverkoren land en volk van God. Zodoende moeten wij de Joden niet voor aanzien, maar het was ook onze schulden als wereldbevolking. Want in feite wie de Joden vervloekt, God zal hij of zij ook vervloeken, dus wie de Joden zegent, God zal hij of zij ook zegenen, wie de Joden haat, zal ook door God gehaat worden. Reactie infoteur, 26-11-2011
God is geen mens en kan dus ook geen zoon hebben.

Voor meer informatie: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/20745-joodse-visie-god-is-geen-mens-en-de-mens-is-geen-god.html

Fred, 15-07-2011 13:42 #12
Etsel, als laatste bericht via mijn persoon, de door God bedoelde basis van alle aardse leven:

" Als we als mensen in elkaar geloven en elkaar respecteren - en tevens alle levensvormen op aarde en Moeder Aarde -, dán is de gelijkheid 100%. "

Dit is de kernboodschap, de rode draad van het bedoelde rechtschapen leven op aarde
( welke werkelijk door àlle door mensen bedachte religies op aarde, telkens weer wordt ondermijnd ).

Fred, 07-12-2010 15:26 #11
Er is een grote fout gemaakt ten opzichte van religie(s): vanaf de eerste tot de laatste zijn zij door mensen bedacht.
Als we als mensen in elkaargeloven en elkaar respecteren, dán is de gelijkheid 100%. Mensen hebben rivaliteit en jaloezie in hun genen zitten, derhalve zal er nooit gelijkheid zijn: vanwege de agressiviteit van de mensheid en haar ontembare zucht naar overheersing en macht. " De scheppende macht/kracht " heeft de grote fout gemaakt " de mens " uit te vinden. Dit komt nooit, maar dan ook nóóit meer goed. Men kan slechts het beste ervan gaan hopen.

Fred, 04-05-2010 15:51 #10
Dit is géén, herhaal géén grap, hetgeen ik nú ga meedelen!

Etsel, zoals op 14.08.09, heb ik ook nu een bijdrage aan jouw info.nu.nl-site te leveren. Het volgende is onderhavig: vanmiddag om 14:00 uur precies heb ik een boodschap doorgekregen; hóe is me een raadsel, maar het kwam enòrm sterk in mijn gedachten op ( normaal nimmer, doch nu wél ) ---> " Niet het Joodse volk heeft Jezus veroordeeld, doch slechts en alléén Kajafas, de hogepriester van het Joodse volk in Jeruzalem van 18 tot 36 n. Chr.! "

Adolf Hitler heeft een Grote Misrekening gemaakt, die hij niet nimmermeer - in Naam van God - kan rechtzetten.

"Daarom zal ik dit doen, in Gods Naam: Kajafas is de misleidende figuur geweest, die Jezus heeft laten veroordelen en doden, niet Pilatus of het Joodse volk. Adolf Hitler heeft als ' valse profeet ' het Joodse volk ten onrechte door zijn nazi-legers en nazi-staatsinstellingen laten uitmoorden en vernietigen. Aan u, mijn Joodse volk: houdt moed, God zèlf zal u voortaan redden uit de klauwen van toekomstige valse profeten en dito moordenaars. Het immense verdriet van ù - als het Joodse volk - zal vergaan in de vreugde die ditzelfde volk Gods ( zoals thans àlle goedbedoelende volken en mensen, inclusief het Duitse volk tot volken Gods zijn verheven ) ten deel valt wanneer de pure vrijheid, gelijkheid en broederschap over de wereld komt. Dit zal spoedig worden verwezenlijkt en wel nog vóór 2015 om is. Houdt moed, goede volken der aarde en verspreid dit bericht over de hele aardbol. God is in u allen zeer vereerd ".

Etsel, het is me een grote eer deze boodschap van God uit Zijn Naam te mogen meedelen. Moge hierbij en hiermee alle leed van alle goede volken op aarde, inclusief dat het Joodse volk, berusten en nimmer wederkeren zoals ( ooit )tevoren, niet nu en niet in de toekomst. Nimmermeer. Amen.

P.S.: Ik groet je, Etsel, alle goede volken en het Joodse volk zijn nu één Groot Volk Gods geworden, geïntegreerd in wàre broederschap en liefde voor God Reactie infoteur, 06-05-2010
In reactie op je PM over de profeten meld ik je dat ik die reactie niet heb doorgekregen van de InfoNu crew. Het kan zijn dat ze die reactie hebben afgekeurd en niet aan mij hebben verzonden. Misschien nog een poging wagen. Let erop dat de reacties niet al te vreemd mogen zijn. Ook kwetsende reacties worden niet geaccepteerd.

Groet, Etsel

Sophie, 13-04-2010 17:01 #9
Daar ben ik het mee eens. Welke god het zijn mag, het principe is natuurlijk dat je voor je naasten zorgt. En als dat niet lukt omdat jou geloof het heel sterk niet eens is met het 'andere' geloof is dat onhandig, maar er moet een oplossing te zijn door bij je zelf te denken, wat doe ik fout, wat doen zij fout en hoe lossen we dit op. Want het werkt niet als je de schuld naar andere schuift of andere alleen beoordeeld. De joden zijn goed begonnen door hun talmoed te bekritiseren. Ik weet de huidige denkwijze van het joodse volk niet. Maar ik denk dat het echt helpt als iedereen
zich probeert ook het andere standpunt in te beelden.
Want racisme is zó ontzettend onnodig.

De joden geloven trouwens in Jaweh(ik weet niet hoe je het schrijft) je spreekt het uit als gahweh geloof ik.:-)

Ipek, 17-10-2009 10:22 #8
Hallo
mijn geloof is allah
ik heb totaal geen idee in wat of in wie de joden geloven.
maak ook niet uit.
JODEN ZIJN OOK MENSEN hebben ook gevoelens.
en hebben ook recht om vrij te zijn.
het is een apart volk ja
maar geeft ons nog altijd niet het recht om hun te haten
staat er dan niet geschreven in de bijbel in de torah en in de koran heb je naaste lief
er is maar een die on kan oordelen en dat is allah (god):-) Reactie infoteur, 17-10-2009
Religieuze Joden geloven in God.

Fred, 14-08-2009 11:09 #7
Dank je wel voor je antwoord, Etsel. Jij, ik en heel veel andere mensen weten dit allemaal, leven er dan ook naar (harmonie in de wereld). Helaas zullen we de totale harmonie der mensheid nooit in dit leven aan den lijve ervaren; jammer, maar een realist moet er met pijn en moeite dan maar mee leren leven: een povere intellectuele omgeving waarin we moeten leven - en een veel te 'rijke' primitieve. Reactie infoteur, 14-08-2009
Hallo Fred,

We zullen het wel meemaken. Met de komst van de Masjiach (en daarmee bedoel ik niet Jezus) zullen namelijk alle doden weer uit hun graf opstaan. Dat is wat in de Joodse Bijbel staat en daar moeten we op vertrouwen, het is immer G'ds Woord.

Zie verder mijn artikel: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/11926-het-messiaanse-tijdperk.html

MVG, Etsel

Fred, 14-08-2009 10:41 #6
Iederéén die geboren is en leeft is uitverkoren. D.w.z. de gehele schepping mens - álle mensen die op aarde leven. De mens als verschijnsel is uitverkoren… en deze komt niet verder dan primitief moord-gedrag en -acties. Persoonlijk draag ik een davidster én een christelijk kruis, dit om aan te geven (symbolisch) dat ik wéét en beséf dat de mensheid als geheel 'de schepping van de schepper' is en in die zin uitverkoren. De énige soort met verstand in de zoogdierenwereld is de mensheid - ironisch en pijnlijk genoeg gebruikt deze zijn positieve potentiéel niet (ditzelfde genoemde verstand). Voorgaande tekst is slecht van toepassing, wanneer de vooronderstelling van schepping als uitgangspunt dient; in alle overige (niet-gelovige) gevallen is de mensheid vanzelfsprekend 'het geheel van gelijkheid'. Reactie infoteur, 14-08-2009
Ja, dat klopt. Ieder mens op de wereld is uitverkoren en heeft een taak. De taak van het Joodse volk is echter om van God te getuigen. In die zin zijn ze dus het Uitverkoren Volk. Maar andere volken c.q. mensen hebben weer andere taken. Zij zijn ook absoluut niet minderwaardig.

Groet, Etsel

Bjorn, 13-05-2009 15:33 #5
Denk dat vooral jonge jodenhaters eens moeten kijken en luisteren naar deze clip op youtube van de film schindlers list met muziek van Itzhak Perlman.
http://www.youtube.com/watch?v=EN0X4GMCpfo Reactie infoteur, 13-05-2009
Hallo,

Ik weet niet of je de juiste link heb geplaatst. Maar het filmpje gaat alleen maar over de vraag of het verstandig is om in het leger te dienen. Ik zie niet het verband met Jodenhaat.

Groet, Etsel

Bjorn, 12-05-2009 17:04 #4
Ik heb het artikel gelezen omdat ik graag wil weten waarom sommige mensen joden haten. Ben zelf christelijk opgevoed maar ben dat niet meer, heb hierdoor wel kennis van het christendom. Voor alle duidelijkheid ik ben geheel ongelovig.

Wat ik jammer vind aan dit artikel en de reacties dat ze naar mijn mening 'gekleurd' zijn. Verder vind ik dat de auteur soms erg kort door de bocht gaat. Het stukje over jezus als god klopt gewoon niet, op de lagere school heb ik altijd geleerd dat alleen god een god is en de rest ( jezus en de heilige geest) dat zeer zeker weten niet.

Wil verder de auteur niet beledigen maar over het algemeen heb ik het idee dat hij bepaalde voor -en tegens zo snel mogelijk naar zijn hand wil zetten, waardoor ik telkens slecht oppervlakkig informatie krijg.

Vind het nu nog steeds zeer apart dat er mensne zijn die joden haten. Ik snap daar echt helemaal niets van.Het enige dat ik mij kan voorstellen is dat bepaalde arabische landen rondom israel 'moeilijk' doen maar om ze dna zo te haten als ik het gevoel heb dat hun doen. Heb ook het idee dat bepaalde 'rednecks' in de VS een hekel hebben aan joden. Waarom hun? heeft dat wat te maken met de macht die joden hebben d.m.v. de machtige joodse lobby en/of hun (hoge) politieke functies? Waarom konden zoveel mensen overgehaald worden joden te haten in de tijd van hitler? ( denk dat alleen propagenda niet genoeg was) Hetzelfde vraag ik me af van skinheads. En als laatste waarom haat ik geen joden? Joden zijn nooit aan bod gekomen uit het gehuchtje waar ik vandaan kom. Weet eigenlijk geen eens hoe je een jood echt herkend. ( tenzij ze zeer orthodox gekleed zijn) Toch is er jodenhaat dus vraag ik mij nu weer af:

Hoe kan een mens of organisatie mij anno 2009 beinvloeden tot het haten van joden?

Laat ik nu maar stoppen want kan nog wel 20 vragen stellen. Jodenhaat is mij eigenlijk altijd voorbij gegaan. Alleen via media kom ik te weten welke groepen (nazi`s, bepaalde extremistische moslims etc.) joden eventueel haten en dat is voor een neutrale ontvanger als ik ZEER vreemd, omdat er dus voor mij geen duidelijke reden is maar wel een grote groep haters. Reactie infoteur, 12-05-2009
Hallo Bjorn,

Als je de gelinkte artikelen leest vind je meer informatie.

Doel van deze serie is uit te leggen dat er geen echte oorzaken zijn voor Jodenhaat, maar excuses die Jodenhaters gebruiken.

Groet, Etsel

Remee (infoteur), 14-04-2009 23:26 #3
Het is een artikel om zeker over na te denken. Het probleem van de zes redenen is dat er antisemieten zijn die hier ook werkelijk in geloven. Voor hen is dit niet zozeer een excuus voor wat anders, maar is dit de directe aanleiding voor hun haat. Het is gewoon ontzettend triest dat men zo oppervlakkig denken kan. Ik vind het jammer dat die de redenen zo kort zijn uitgewerkt en ik hoopte eigenlijk argumenten te zien waarom ze het dus bij het verkeerde eind hebben. Want dat hebben ze zeker!:-) Reactie infoteur, 16-04-2009
Hallo Remee,

Er wordt van elk van de argumenten vervolgartikelen gemaakt. Eentje is er al af en staat gelinkt in het artikel (economisch motief). De anderen volgen binnenkort.

Groet, Etsel

Magdala, 13-02-2009 17:23 #2
Heel goed artikel, zelf ben ik van Joodse afkomst (1/4) en ik merk en voel in mijn omgeving dat mensen je anders bekijken als je zegt dat je Joods bloed hebt. Ik zeg het dus maar niet meer. Heb zelf blauwe ogen en donkerblond haar. Niet een typische Jodin om te zien. Ik denk daarom dat zeer veel Nederlanders wel eens van Joodse afkomst zouden kunnen zijn. Helemaal omdat Joden hier al sedert 1600 zijn Reactie infoteur, 15-02-2009
Het is inderdaad oppassen geblazen om te zeggen dat je Joods bent. Af en toe komen wel eens anti-Joodse reacties binnen. Die worden dan ook verwijderd.

Groet, Etsel

Jan Jacob Bruin, 12-02-2009 19:41 #1
Kunt u me 1 reden noemen, waarom het nuttig is wat u hier aan de mensen vraagt? Er worden op het internet al genoeg gore meningen gegeven over dit onderwerp. Natuurlijk is er geen enkele reden om joden te haten. Er is meer reden om de vraag te stellen: "Wat is er mis met een jodenhater".

Integendeel zou ik zeggen. Uw vraag:"Zijn de redenen om Joden te haten oorzaken of excuses? Geef uw mening!" Reactie infoteur, 12-02-2009
Hallo Jan,

Je hebt de strekking van het artikel niet begrepen. Jodenhaters doen namelijk alsof er oorzaken zijn voor Jodenhaat, namelijk de 6 redenen die ik genoemd heb. Dit zijn echter excuses. Zouden het oorzaken zijn dan zou bij het wegnemen van de oorzaak er geen Jodenhaat meer zijn. Maar die is er nog steeds.

Bijvoorbeeld: Als Joden gehaat worden vanwege hun rijkdom dan is het moeilijk te verklaren waarom arme Joden worden gehaat. Rijkdom is dus een excuus om Joden te vervolgen en geen oorzaak.

Groet, Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 05-09-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Jodenhaat
Bronnen en referenties: 17
Reacties: 40
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!