mijn kijk op

Homoseksualiteit, Ronald Plasterk (PvdA) en de grondwet

Homoseksualiteit, Ronald Plasterk (PvdA) en de grondwet Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), heeft op 8 januari 2009 besloten alsnog de subsidie van 50.000,- aan de christelijk-orthodoxe homo-organisatie 'Onze Weg' in te trekken. Aanleiding was het artikel met de suggestieve titel - Plasterk steunt homo-'genezers' - in De Pers van 24 november 2008. "Christelijke homo-organisaties krijgen subsidie van minister Plasterk. Maar zijn ze wel allemaal voorvechters van homo-emancipatie?," vroeg de krant zich af.

Onze Weg

Ook in een publicatie in het weekblad Revu van 2 december 2008 werd gewag gemaakt dat Stichting Onze Weg zich zou bezighouden met het 'genezen' van homoseksualiteit. Als reactie daarop kwamen kamervragen van verscheidene politieke partijen. Er ontspon zich een briefwisseling tussen de stichting en de minister, waarin Onze Weg haar activiteiten en standpunten nader heeft toegelicht. Minister Plasterk verzond op 8 januari 2009 een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij het volgende vaststelde:
 • Er is bij de Stichting Onze Weg veel in beweging, en het is waardevol dat men in orthodox christelijke kring homoseksualiteit bespreekbaar maakt, en mensen met homoseksuele gevoelens ondersteunt.
 • De stichting geeft aan niet betrokken te zijn bij pogingen om mensen van hun homoseksualiteit te 'genezen'; ze geeft aan dat woord niet te gebruiken omdat homoseksualiteit geen ziekte is. Verder geeft ze toe het woord in het verleden inderdaad wel gebruikt te hebben maar ze geeft aan nu genuanceerder te denken en te spreken.
 • De stichting zoekt verandering en heelheid in Jezus Christus, en gelooft dat die ertoe kunnen leiden dat de intensiteit van homoseksuele gevoelens kan verminderen of verbleken, waardoor bij sommigen dan inderdaad sprake kan zijn van verandering naar heteroseksualiteit. De stichting geeft aan dat deze verandering niet het 'bij voorbaat beoogde doel' is.(*)

De minister concludeerde op grond daarvan dat het subsidiëren van een organisatie die streeft "naar het verbleken van homoseksuele gevoelens, en het nadrukkelijk openhouden van het perspectief dat dit bij sommigen zou kunnen leiden tot verandering naar heteroseksualiteit, niet past binnen een subsidieprogramma dat gericht is op de sociale acceptatie van homoseksualiteit". De subsidie die was toegekend, werd alsnog stopgezet. Het homobeleid is vastgelegd in de nota Lesbisch- en homoemancipatiebeleid 2008-2011 'Gewoon homo zijn'. Daarin staat dat het hoofddoel van beleid "het bevorderen van de sociale acceptatie van homoseksuelen onder de Nederlandse bevolking" is.

Verborgen premissen

De minister lijkt met zijn motivatie om de subsidie van Onze Weg in te trekken uit te gaan van de volgende (verborgen) premissen: homoseksualiteit is niet te veranderen en het is een normale seksuele variant die volledig geaccepteerd moet worden door de Nederlandse bevolking, waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen homoseksuele gerichtheid en homoseksueel gedrag. Op basis hiervan sluit hij een organisatie die 'heelheid in Jezus Christus' nastreeft hetgeen kan leiden tot verandering van de homoseksuele oriëntatie, volledig uit. Aan dit beleid ligt evident een moreel-ideologische keuze ten grondslag. Deze keuze wordt echter nergens door de minister geëxpliciteerd en dat is een kwalijke zaak, want allesbehalve transparant. Bovendien is er sprake van overheidsbeleid waarbij een organisatie benadeeld wordt die de heersende opvattingen omtrent homoseksualiteit niet representeert.

Wetenschappelijke studies

In het Nederlands Dagblad van 22 januari 2009 zei bestuurslid Johan van de sluis van Onze Weg, dat aan verschillende wetenschappelijke studies die over verandering van seksuele geaardheid gaan, door het ministerie geen enkele aandacht wordt besteed. "Er wordt gedaan alsof ze niet bestaan," aldus Van de Sluis. De acceptatie van homoseksualiteit moet volgens de minister bevordert worden en een visie die verandering van 'homo- naar heteroseksuele gerichtheid' niet uitsluit, past daar niet in, ook al heeft een recente studie aangetoond dat verandering van homoseksuele oriëntatie mogelijk is en geen psychische schade aanricht. Het lijkt bij de minster te gaan om een categorische afwijzing van een andere visie op seksualiteit en relaties. Plasterk lijkt te dienaangaande de samenleving een exclusieve ideologische opvatting op te willen dringen. Bas van der Vlies (SGP) vraagt zich dan ook terecht af wat er overblijft van de veelgeprezen pluriformiteit van de homobeweging. Zeker als doelstelling van het beleid is "dat iedereen zelf moet kunnen bepalen hoe zijn of haar leven in te richten", is het raar om een categorie mensen die anders tegen deze materie aankijkt dan het COC en de lezers van de Gaykrant uit te sluiten, aldus Van der Vlies.

Twee maten

Minister Plasterk meet met twee maten. Uitgangspunt van zijn beleid zou moeten zijn: 'Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, alsook biseksuele mannen en vrouwen moeten vrij zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen, ook al dat betekent dat zij vanuit hun (orthodox-christelijke) kijk op seksualiteit en relaties streven naar een verandering van hun seksuele oriëntatie of een celibitair leven wensen te leiden.' Ieder mens heeft het volste recht om zijn leven in te richten zoals hij of zij dat wenst binnen de begrenzing van de wet en rekening houdend met de vrijheid van een ander. Onze Weg is een organisatie die een visie aanhangt die indruist tegen de tijdsgeest, maar geenszins schadelijk is voor het individu. Ze roepen niet op tot verplichte behandeling van homoseksualiteit of onderdrukking van homoseksuelen; ze streven slechts verandering na als iemand daar vrijwillig toe besluit op grond van zijn innerlijke overtuiging. Daar is niets mis mee.

Waar wel wat mis mee is, zijn de twee maten waar Plasterk mee meet. Acceptatie van homoseksualiteit in de brede zin van het woord is het uitgangspunt van zijn beleid en afwijzing van de homoseksuele praxis en streven naar verandering, is not done. Beide diametraal tegengestelde uitgangspunten komen voort uit een bepaalde (levens)overtuiging. Door een organisatie uit de laatste categorie uit te sluiten van subsidie, gaat Plasterk in tegen artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' Plasterk stelt met zijn beleid de ene overtuiging boven de andere. Dat is zeer laakbaar. Hij zou zich juist moeten inzetten voor de keuzevrijheid en acceptatie van álle homoseksuelen, ongeacht hun overtuiging. Het is aan de afzonderlijke homo-organisaties van de diverse 'zuilen' om doelen na te streven in de door hen gewenste geest. Dit kan variëren van een op COC-leest geschoeide homo-emancipatie tot de doelen die een organisatie als Onze Weg nastreeft.

'Het enkele feit van homoseksueel zijn'

Plasterk lijkt een broertje dood te hebben aan de grondwet. Op 1 september 2008 verscheen zijn schriftelijke reactie op de de visienota (homo)seksualiteit van de Stuurgroep (homo)seksualiteit van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), de organisatie voor besturen van reformatorische scholen. Hierin stelt hij onomwonden dat bijzondere scholen weliswaar hun eigen visie mogen hebben op homoseksualiteit, huwelijk en relaties, maar dat homoseksuele docenten niet geweerd mogen worden "op het enkele feit van homoseksueel zijn". In de brief stelt de minister dat onder 'het enkele feit van homoseksueel zijn' tevens het hebben van een homoseksuele relatie valt en ook het op andere wijze uiting geven aan homoseksualiteit. Homo-zijn en homo-doen is dus volgens Plasterk één-en-hetzelfde. Wijs je het gedrag af, dan wijs je de persoon af. Hoe geraffineerd! Hiermee dringt hij in de uitvoering zijn visie omtrent homoseksualiteit op aan alle scholen. Een school mag de homoseksuele praxis afwijzen, maar het mag geen consequenties hebben in hun aannamebeleid.

De homoseksuele leefstijl of de homoseksuele praxis wordt gelijkgeschakeld aan de homoseksuele oriëntatie, terwijl het twee van elkaar te onderscheiden zaken zijn. Homo-zijn en homo-doen is geen gekunsteld maar een reëel onderscheid tussen de persoon en zijn gedrag. Ofschoon ik mij terdege besef dat velen zich verzetten tegen het onderscheid, onder wie niet alleen de minister maar ook COC-voorzitter Frank van Dalen en velen met hem. Een dergelijk verzet is vaak activistisch-ideologisch ingegeven: 'Als je 'het' bent, moet je het ook kunnen doen,' is de gedachte. Hoe je het ook wendt of keert, er is een wezenlijk verschil tussen persoon en gedrag of leefwijze. Ieder mens is gelijkwaardig, want geschapen naar het beeld van God. Een homoseksueel afwijzen is verfoeilijk: het druist in tegen de Morele Wet. Gedrag of leefstijl is echter vrije verkiezing. Het aangaan van een homoseksuele relatie is overduidelijk een keuze en geen onvermijdelijke zijnswijze dat voortvloeit uit iemands homoseksualiteit. Kritiek op of afwijzing van een bepaalde leefwijze is ieders recht. De één mag het huwelijk afwijzen als samenlevingsvorm, de ander mag de homoseksuele praxis afkeuren. Het waarachtig accepteren van een persoon en tegelijk zijn leefwijze afkeuren, kan heel goed samengaan. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van Jezus en de overspelige vrouw.

Hypocriet

Het recht op godsdienstvrijheid en de vrijheid van onderwijs komt door de stellingname van de minister op de helling te staan. Een leerkracht met een praktiserende homoseksuele leefwijze of een heteroseksuele man die ongehuwd samenwoont met zijn vriendin, en die zich in hun visie en levensovertuiging oprecht verbonden weten aan de grondslag van een orthodox-christelijke school, zouden volgens de minister niet geweerd mogen worden van deze school om het enkele feit van homoseksueel zijn of ongehuwd samenwonen. Dat terwijl deze levenswijze volgens de school en de ouders niet in overeenstemming is met de bijbelvisie en christelijke levensovertuiging waarin de leerkracht de kinderen moet onderrichten en voorleven. Vooral dat laatste is van eminent belang: doen wat je uitdraagt en uitdragen wat je doet. Leer en leven moeten met elkaar in overeenstemming zijn, anders ben je hypocriet en ongeloofwaardig. Het belang van de leerkracht die een dubbelzinnig leven wil leiden, zou niet mogen prevaleren boven het belang van de ouders en hun kinderen. De school is immers van de ouders.

"De praktiserende homoleraar die aanblijft op een school die de Bijbelvisie uitdraagt dat seksualiteit alleen in een duurzame relatie van één man en één vrouw hoort, onderwijst in huichelen." Johan Quist van de christelijke homobelangenorganisatie RefoAnders.(**)

Naastenliefde

In de brief bemoeit de minister zich ook inhoudelijk met de interpretatie van de grondslagen van een orthodox-christelijke school. Hij vraagt zich af "of het aangaan van een homoseksuele relatie a priori betekent dat de betreffende docent of leerling de reformatorische grondslagen afwijst". Het moet volgens hem niet" teveel het karakter [krijgen] van een serie leef- en gedragsregels, terwijl het gaat om het onderschrijven van religieuze uitgangspunten, die veel meer omvatten dan de houding ten opzichte van (homo)seksualiteit". Vervolgens haalt hij er de christelijke naatsenliefde bij. Laat ik helder zijn: de discussie omtrent de grondslag van een school behoort tot de interne afwegingen en discussie die een school zelfstandig, zonder bemoeienis van buitenaf en al helemaal gevrijwaard van overheidsbemoeienis, neemt. De minister dient zich hier niet inhoudelijk mee te bemoeien.

Anti-grondwettelijke gedrag

In een half jaar tijd heeft de minister van OVW drie artikelen uit de Nederlandse Grondwet aan zijn laars gelapt, zonder dat het deining en reuring veroorzaakte bij de grotere politieke partijen ter linker en ter rechter zijde van het politieke spectrum. ook op internetfora was dit geen issue, althans het anti-grondwettelijke gedrag van de minister niet; natuurlijk worden die vermaledijde orthodoxe christenen met hun antieke opvattingen wel door het slijk gehaald. Voor zover ik kan overzien kolkte en stoomde het ook niet in de krantancommentaren, uitgezonderd in kranten van christelijk-orthodox Nederland. De meeste mensen willen niet opkomen voor de grondwettelijke rechten van een ander, indien deze een mening of overtuiging aanhangt die hem niet welgevallig is. Dat is ronduit laf en beschamend. Er wordt door minister Plasterk getornd aan de Grondwet en hij kan van de meerderheid van de Nederlandse bevolking gewoon zijn gang gaan.

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden

Artikel 1

 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 6

 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Artikel 23

 1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
 2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
 3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
 4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
 5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
 6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
 7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
 8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

Noten:
(*) http://www.minocw.nl/documenten/93544_acceptatie_homoseksualiteit.pdf
(**) http://www.refdag.nl/artikel/1411628/Leraar+Emst+neemt+afstand+van+COC.html

Lees verder

© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
IDAHO International Day Against Homofobia & TransfobiaIDAHO International Day Against Homofobia & TransfobiaIDAHO is de afkorting van International Day Against Homofobia & Transfobia. De dag tegen de homofobie is op 17 mei. Over…
Jongeren en hun seksuele geaardheidJongeren en hun seksuele geaardheidDe seksuele geaardheid (of seksuele gerichtheid) is de aard van een persoon met betrekking tot liefde, verliefdheid en s…
Homo-, hetero- en biseksualiteitIn tegenstelling tot vele dieren, vallen de meeste mensen op de wereld op mensen van het andere geslacht, maar er zijn o…
Uit de kast gekomen: weetjes en feiten over homoseksualiteitUit de kast gekomen: weetjes en feiten over homoseksualiteitJe bent homo, lesbisch of biseksueel. Voor de een is het op zijn of haar dertiende levensjaar al duidelijk, voor de ande…

Het Groninger kustgebied: water, kwelders en wierdenAls we de cultuur beschrijven komt de mens in beeld. Langs de kust is dat de mens die zijn bestaansmogelijkheden dankt a…
Vrijheid van meningsuiting en de liberaal Mark Rutte (VVD)mijn kijk opVrijheid van meningsuiting en de liberaal Mark Rutte (VVD)Partijleider van de VVD, Mark Rutte, breekt een lans voor Geert Wilders van de PVV. Naar aanleiding van de uitspraak van…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Roel Wijnants, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=viewartikel&artikel_id=2734
 • http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=viewartikel&artikel_id=2739
 • http://www.depers.nl/binnenland/263254/Plasterk-steunt-homo-genezers.html
 • http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/seksualiteit/30016-homoseksualiteit-is-niet-aangeboren.html
 • http://www.minocw.nl/documenten/45916.pdf
 • http://www.minocw.nl/documenten/93544_acceptatie_homoseksualiteit.pdf
 • http://www.nd.nl/artikelen/2009/januari/22/onze-weg-gaat-niet-in-beroep
 • http://www.nd.nl/artikelen/2008/januari/30/-wel-homo-zijn-maar-het-niet-doen-knelt-
 • http://www.radar.nl/read/7/de_integriteit_van_het_orthodox-christel
 • http://www.refdag.nl/artikel/1385309/SGP+komt+op+voor+Onze+Weg.html
 • http://www.refdag.nl/artikel/1359992/Plasterk+perkt+vrijheid+van+godsdienst+in.html
 • http://www.refdag.nl/artikel/1411628/Leraar+Emst+neemt+afstand+van+COC.html

Reageer op het artikel "Homoseksualiteit, Ronald Plasterk (PvdA) en de grondwet"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 30-04-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Homoseksualiteit
Bronnen en referenties: 13
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!