InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Geert Wilders, islam, rechtstaat en Abdul-Jabbar van de Ven
mijn kijk op

Geert Wilders, islam, rechtstaat en Abdul-Jabbar van de Ven

Geert Wilders, islam, rechtstaat en Abdul-Jabbar van de Ven Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde woensdag 21 januari 2009 dat het openbaar ministerie (OM) alsnog tot vervolging van de parlementariër Geert Wilders moet overgaan. Het hof vond de vergelijking die Wilders maakte tussen fascisme en islam en tussen ”Mein Kampf” van Hitler en de Koran "Buitengewoon kwetsend en zonder meer beledigend”. Justitie had in juni nog bekend gemaakt dat de uitspraken van Wilders over de islam niet strafbaar waren; ze moeten nu wel tot vervolging overgaan.

Geert Wilders, islam, rechtstaat en Abdul-Jabbar van de Ven


Opengeslagen Arabische koran / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Opengeslagen Arabische koran / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Wilders begrijpt niets van islam en Koran

Geert Wilders laat zich dikwijls in forse bewoordingen uit over de islam en de koran en op 27 maart 2008 bracht hij de anti-islamfilm Fitna uit. Door verschillende personen en organisaties is destijds aangifte gedaan van discriminatie en aanzetten tot haat.

Naar aanleiding van de film Fitna van Wilders, schreef imam Abdul-Jabbar van de Ven op 1 april 2008 een opiniërend stuk in de Volkskrant onder de titel: 'Wilders begrijpt niets van islam en Koran'.[1] Voordat ik hier op in ga, gaan we eerst even het geheugen opfrissen. Want wie is ook alweer Abdul-Jabbar van de Ven? Welnu, hij is rooms-katholiek opgevoed, maar bekeerde zich op veertienjarige leeftijd tot de islam. Vanaf eind jaren '90 preekt hij als godsdienstleraar in islamitische gebedshuizen en hij spreekt met name jongeren aan. Door een deel van de moslimjongeren wordt hij gezien als rolmodel. Hij kwam in 2004 in opspraak toen hij in een televisieprogramma zei dat hij wenste dat Wilders dood zou gaan, maar dan wel aan een natuurlijke dood en niet door de handen van een moslim. Hij had eerder in een interview over de dood van Theo van Gogh gezegd:

"Ik heb geen moment gerouwd om zijn dood. Ergens was ik wel blij, want Van Gogh deed niets anders dan moslims tot diep in hun ziel beledigen. Hij had wat mij betreft ook onder een trein mogen komen of aan kanker mogen doodgaan."

Fitna: knip en plakwerk

In het genoemde stuk schreef Van de Ven over Fitna:

"Het fenomeen dat we nu weer zien in Fitna, waarin een leek enkele (halve) verzen uit de Koran citeert en daar verregaande conclusies uit trekt, zou men kunnen vergelijken met iemand die wat teksten uit een medische encyclopedie leest, en vervolgens in de waan leeft een hartchirurg te kunnen zijn."

Hij slaat de plank echter mis. Het is niet Wilders die verregaande conclusies trekt na het lezen van wat teksten, maar het zijn de relifanaten zélf die zich presenteren als ‘hartchirurg’ en die zich ter rechtvaardiging van hun terroristische operaties beroepen op heilige teksten uit de koran. Het enige wat Wilders heeft gedaan is – weliswaar op weinig originele wijze, met wat knip- en plakwerk – beeld en tekst bij elkaar gebracht.

Nu kun je daartegenin brengen dat het bij terroristen gaat om lieden die de islam gijzelen en misbruiken voor hun politieke doeleinden. "They've hijacked a great religion," zei de voormalige president van de Verenigde Staten van Amerika George Bush vol overtuiging over de 9/11 terroristen. Maar als dat zo is, waarom valt dan niet de gehele islamitische wereld over deze lieden die het woord van Allah corrumperen heen? Toestaan van wat God verboden heeft is in de islam regelrechte geloofsafval. Je zou dan verwachten dat de terroristen die in New York, Madrid en Londen dood en verderf zaaiden, maar ook de (zelfmoord)doodseskaders van Hamas met een stroom fatwa’s door islamgeestelijken uit alle windhoeken van de wereld naar de donkerste krochten van de hel worden verwezen waar zij zullen braden in een vuur, waarbij telkens wanneer hun huid gebakken is, dit wordt verwisseld met een andere huid, opdat zij de bestraffing zullen smaken (vrij naar soera 4:56).

Ik heb nog nooit een menigte hevig geëmotioneerde godvruchtige gelovigen door de straten zien lopen, waarbij – om maar wat te noemen – een pop die Osama bin Laden moet voorstellen wordt verbrand of Ismail Haniya, de roerganger van Hamas, wordt afgebeeld op een poster naast de afbeelding van Hitler met een gelijkteken ertussen. Ik moet toegeven, er zijn lichtpuntjes. In 2006 heeft Mansur Escudero, de secretaris van de Islamitische Commissie van Spanje, het vertegenwoordigende overlegorgaan van de moslims met de regering, in een fatwa Osama bin Laden en zijn kliek scherp veroordeeld. Dit zijn echter nog steeds uitzonderingen temidden van een zwijgende gematigde meerderheid en een meer luidruchtige extremistische minderheid.

Geïnspireerd door het geloof

Extremisten beroepen zich op de koran en andere heilige islamitische teksten om hun gedrag te legitimeren. Wat velen in het Westen echter doen is deze hardcore gelovigen, die beweren dat zij hun leven in dienst stellen van een hogere macht en daarvoor bereid zijn te sterven, allerlei niet religieuze beweegredenen toedichten (armoede, frustratie, gebrek aan toekomstperspectief, het bestaan van Israël, Westers imperialisme, enz.). Seculiere Westerlingen kunnen zich maar moeilijk voorstellen dat iemand zijn leven wil opofferen voor de eer en glorie van God en dat hij gelooft dat voor hem een beloning in het hiernamaals wacht. Geloof, maar zeker zo’n verstrekkende geloofsdaad, wordt als irrationeel bestempeld. Er wordt al snel gedacht dat er een ander motief aan de handelswijze van de extremist ten grondslag moet liggen, zogenaamde 'root causes' die religie geheel weglaten. De door de gelovige naar voren gebrachte motieven worden geloochend, maar dat is unfair [2] en bovenal onwetenschappelijk.[3]

De 'strijders' van Hamas / Bron: Thephotostrand, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)De 'strijders' van Hamas / Bron: Thephotostrand, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
Het is geenszins verwonderlijk dat er bij moslims die de koran aandachtig bestuderen, het geloof kán doen postvatten dat er tegen niet-moslims gestreden moet worden. We zien het bij Osama bin Laden [4], bij de aanhangers van Hamas [5], alsook bij Mohammd B. die met de koran in de hand de rechtszaal binnenliep [6], en vele anderen. De populaire (en geruststellende) redenering dat een reliterrorist het geloof misbruikt voor politieke doeleinden, is een bewering van het tegendeel: een reliterrorist formuleert immers zijn (politieke) doelen vanuit zijn geloof, dat wil zeggen vanuit zijn interpretatie van de koran. Is dat zo vreemd? In de koran staan bijvoorbeeld de volgende gewelddadige teksten over de omgang met niet-moslims:

"Ulieden is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin." (2:216)

"Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden." (4:89)

"Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek [christenen en Joden], die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn." (9:29)

"En bestrijdt de afgodendienaren allen tezamen, zoals zij u bestrijden en weet, dat Allah met de rechtvaardigen is." (9:36)

Ongelovigen afslachten

Van der Ven schreef over het aanhalen van koranteksten in Fitna:

"De vraag die we ons nu zouden moeten stellen is: hebben de moslims het dan allemaal zo verkeerd begrepen? Al die imams en al die vrome moslims in West-Europa; waarom slachten ze niet en masse ongelovigen af? Zijn wij dan allemaal zulke ongehoorzame gelovigen? Het antwoord hierop is dat wij de context van deze verzen kennen, zoals ook de islamitische schriftgeleerden deze verzen in hun context plaatsten. Bij elke regel zijn uitzonderingen te noemen, en mitsen en maren, afhankelijk van tijd, plaats en omstandigheden. Dat weet elke moslim met wat kennis van zijn geloof."

En masse ongelovigen afslachten? Van der ven moet donders goed weten dat een jihadist een fatwa nodig heeft van een imam of moefti om een moord te mogen plegen. In 1981 werd de Epyptische president Sadat – die in 1979 vrede met Israël had gesloten – vermoord. De moordenaars beschikten over een fatwa van Sheikh dr Omar Abd ar-Rahman, die later in Amerika levenslang zou worden opgeborgen vanwege zijn aandeel in de aanslagen in New York in 1993.[7] De jihadisten zijn godzijdank in de minderheid. De meeste moslims zijn nominale- of cultuurgelovigen die gewoon zoals de meeste mensen in rust en vrede willen leven, en velen zullen als hen dat zo uitkomt het niet zo nauw nemen met de regels. Onder hen zijn vele twijfelaars te vinden die zich afvragen of de islam nog wel voldoet aan de moderne tijd en of ze de voorschriften in de koran met betrekking tot ongelovigen nog wel letterlijk moeten nemen. Deze mensen hoor je alleen niet zo vaak, omdat op geloofsafval de doodstraf staat. Dat weet elke moslim met wat kennis van zijn geloof.

De democratie langs democratische weg om zeep helpen

Van de 'mitsen en maren' waar Van der Ven het over heeft, word ik niet gerustgesteld. Bij elke regel zijn uitzonderingen, maar de regel zélf, om de ganse wereld te onderwerpen aan de islam door onder andere de gewapende strijd, blijft kennelijk onaantastbaar. Geheel volgens het jihad-concept wordt door islamgeestelijken de wereld verdeeld in de dar al-Islam (‘het huis van de islam’) en de dar al-harb (‘het huis van de oorlog’, d.w.z. de niet-islamitische landen), welk gebied voorbestemd is om onder islamitische heerschappij te worden gebracht.

Naast de gewapende strijd, is er ook een andere manier om de dar al-Islam te zuiveren of uit te breiden, te weten langs democratische weg. Van der Ven vergelijkt in een interview het ingrijpen door het Algerijnse regime in het verkiezingsproces (vanwege de winst van de islamitische FIS partij) met een kinderachtig iemand die zegt:

"Geef mijn knikkers terug. Je hebt niet gewonnen." De interviewer vroeg vervolgens of het FIS niet van plan was de democratie af te schaffen. Van der ven schoot in de lach en repliceerde: "Wat is dan democratie? Hier in Nederland hebben politici het antwoord al gegeven. Als er een moslimpartij komt en de meerderheid zegt dat ze de sharia wil invoeren, gebeurt er hetzelfde als in Algerije." Is dat niet omdat in onze definitie van democratie de bescherming van de minderheid voorop staat, aldus de interviewer. Van de Ven: "Dan valt voor mij het concept van democratie weg." Dan is uw concept dat de meerderheid beslist, vroeg de interviewer. "Ja," zei Van de Ven zonder omhaal van woorden.[8]

In 2001 zei Van der Ven tegen het dagblad Trouw:

"Voor ons was Afghanistan het ideaal. Iemand die de sharia, de staatsinrichting volgens de islamitische wetten, afschaft, is een ongelovige. De Taliban stelden de sharia juist in. Ik denk daarom dat niet één moslim gelooft dat Amerika geen oorlog voert tegen de islam. Islam is niet vijf keer per dag bidden en verder zoals iedereen zijn. Islam is de staat inrichten volgens de sharia."[9]

De beginselen van de democratische rechtstaat

In een democratie moeten minderheden / individuen beschermd worden tegen de macht van de staat. Daarvoor hebben we de Grondwet waarin de burgerlijke rechten en vrijheden zijn vastgelegd. De principes van de rechtsstaat maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de notie democratie zoals wij dat in het Westen kennen.

"De democratische rechtstaat garandeert twee wezenlijke zaken: een gelijk recht voor allen en de vrijheid de meest uiteenlopende religieuze, levensbeschouwelijke, sociale en politieke opvattingen aan te hangen, te praktiseren en uit te dragen."[10]

Zonder deze waarden ontaardt een democratie al gauw in 'de dictatuur van de meerderheid', die oplegt hoe ieder individu zijn of haar leven moet inrichten. De sharia invoeren als een meerderheid dat wil, betekent het einde van de rechtstaat, maar ook het einde van de democratie. Met de invoering van de sharia worden de principes 'gelijk recht voor allen' en 'vrijheid van geweten' om zeep geholpen. Voorgoed. Een weg terug is er dan echt niet meer bij. Want iemand die de sharia afschaft of wil afschaffen gaat tegen de wil van God in. Je niet onderwerpen aan de wil van God blijft niet onbestraft. Dat weet elke moslim met wat kennis van zijn geloof.

Eerlijk is eerlijk: Wilders heeft het ook niet zo op met de rechtstaat:

"Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen. In het leger best joodse en christelijke geestelijk verzorgers, maar geen islamitische. Enzovoorts. Ik ben ook tegen de oprichting van islamitische ziekenhuizen."[11]

Wat dat betreft zijn Abdul-Jabbar van de Ven en Geert Wilders twee zijden van dezelfde anti-rechtstatelijke medaille. Van de Ven koestert het ideaal van een islamitische staat waar de sharia uitmaakt hoe de samenleving wordt ingericht, dus ook hoe er wordt omgegaan met (religieuze) minderheden en dat belooft weinig goeds voor hun burgerlijke vrijheden. Wilders daarentegen wil de burgerlijke vrijheden en rechten van moslims inperken en hen tot tweederangs burgers degraderen. Wilders denkt de westerse verworvenheden te kunnen verdedigen door deze in te perken voor een bepaalde groep, doch daarmee legt hij een bom onder de rechtstaat.

Nu maar hopen dat er nooit een meerderheid te porren is voor een islamitische - of een Wilderiaanse staat. Het is dan gedaan met de vrijheid. Hier is een schone taak weggelegd voor ouders en leerkrachten om hun kinderen ongeacht geloof of afkomst, de beginselen van de democratische rechtstaat bij te brengen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen en het niet vaak genoeg herhalen. Het gaat om liberty and justice for all: vrijheid en gerechtigheid voor iedereen. Jawel, voor iedereen. Niemand uitgezonderd!

Pledge of Allegiance
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

Noten:
 1. http://www.volkskrant.nl/binnenland/article522021.ece
 2. “Wie zegt zich door de schrift te hebben laten inspireren, heeft net als een misdadiger recht op het voordeel van de twijfel.” In: Hans Jansen, God heeft gezegd ~ terreur, tolerantie en de onvoltooide modernisering van de islam, Uitgeverij Augustus, 2003, pag. 44.
 3. Men leze: Rodney Stark, Roger Finke, Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion, University of California Press, 2000. Het boek gaat uit van de ‘rational choice theory’. Mensen maken rationele geloofskeuzes in de zin dat zij een kosten-batenanalyse maken; wat kost het mij en wat levert het mij op als ik handel naar bepaalde religieuze overtuigingen en participeer in een religieuze groepering.
 4. Of lees dit artikel van David Bukay, die is verbonden aan de Universiteit van Haifa, over de religieuze drijfveren van zelfmoordenaars. Hij concludeert dat het fenomeen van ‘suïcide bombings’ geenszins onderscheiden kan worden van religie. http://www.meforum.org/article/1003
 5. Men leze zijn oorlogsverklaring: http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa_1996.html
 6. Uit het handvest van Hamas: “There is no solution for the Palestinian question except through Jihad. Initiatives, proposals and international conferences are all a waste of time and vain endeavors …”; “… the Islamic Resistance Movement aspires to the realisation of Allah's promise, no matter how long that should take. The Prophet, Allah bless him and grant him salvation, has said: ‘The Day of Judgement will not come about until Moslems fight the Jews, when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Moslems, O Abdulla, there is a Jew behind me, come and kill him. …’.”
 7. http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=522130/sc=16c82f
 8. http://www.arabistjansen.nl/Bouyeri.doc
 9. http://www.zemzem.org/site/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=20
 10. http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article7125.ece/Jonge+fundamenten
 11. Jan W. van Deth en Jan C.P.M. Vis, Regeren in Nederland, het politieke en bestuurlijke bestel in vergelijkend perspectief, 2000, pag. 176-177.
 12. http://www.depers.nl/binnenland/183229/Antisemitisme-ligt-hier-gevoelig.html

Lees verder

© 2009 - 2019 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Als het O.M. vrijspraak vraagtNormaal gesproken klaagt het Openbaar Ministerie of O.M. een verdachte aan en vraagt dan om een straf in haar requisitoi…
PVV: Partij voor de VrijheidDe PVV is misschien wel de meest bekende politieke partij binnen Nederland. En ook buiten Nederland heeft deze partij al…
Spijtbetuiging voor het minarettenverbod in Zwitserlandnieuws uitgelichtSpijtbetuiging voor het minarettenverbod in ZwitserlandIedereen kent de situatie wel over het minarettenverbod in Zwitserland. Deze campagne is destijds gestart door de politi…
Cruijff en Wilders en het populisme rond verkiezingenCruijff en Wilders en het populisme rond verkiezingenVolgens het meest gebruikte woordenboek Van Dale is populisme: “de neiging zich te richten naar de massa van de bevolkin…
Dubbele nationaliteitDe dubbele nationaliteit is in Nederland een veelbesproken onderwerp. Onder een deel van de bevolking leeft al een tijdj…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Wouter Engler, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • http://www.volkskrant.nl/binnenland/article522021.ece
 • Hans Jansen, God heeft gezegd ~ terreur, tolerantie en de onvoltooide modernisering van de islam, Uitgeverij Augustus, 2003.
 • Rodney Stark, Roger Finke, Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion, University of California Press, 2000.
 • http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa_1996.html
 • http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=522130/sc=16c82f
 • http://www.arabistjansen.nl/Bouyeri.doc
 • http://www.zemzem.org/site/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=20
 • http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article7125.ece/Jonge+fundamenten
 • Jan W. van Deth en Jan C.P.M. Vis, Regeren in Nederland, het politieke en bestuurlijke bestel in vergelijkend perspectief, 2000.
 • http://www.depers.nl/binnenland/183229/Antisemitisme-ligt-hier-gevoelig.html
 • Afbeelding bron 1: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 2: Thephotostrand, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)

Reageer op het artikel "Geert Wilders, islam, rechtstaat en Abdul-Jabbar van de Ven"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 23-06-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Geert Wilders (PVV)
Bronnen en referenties: 13
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!