mijn kijk op

Geert Wilders een racist? (Vrijheid van meningsuiting islam)

Geert Wilders een racist? (Vrijheid van meningsuiting islam) Geert Wilders een racist? (Vrijheid van meningsuiting islam). Door verscheidene organisaties, politici en opiniemakers, alsook op diverse internetfora wordt Wilders regelmatig uitgemaakt voor racist. Zo werd Geert Wilders tijdens de manifestatie van Nederland Bekent Kleur in maart 2008 neergezet als racist. Ook Harry de Winter van Een Ander Joods Geluid en GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi schuwen het niet Wilders voor racist uit te maken. Maar is deze beschuldiging eigenlijk wel juist?

Wilders is een racist

In mei 2008 heeft PvdA-Kamerlid Marianne Besselink haar collega-parlementariër Geert Wilders een racist genoemd. Eerder al had Harry de Winter van de organisatie Een Ander Joods Geluid in een paginabrede advertentie Wilders voor racist uitgemaakt. Eerste Kamerlid Ed van Thijn (PvdA) zei een jaar daarvoor dat Wilders "een van de meest virulente vormen van racisme" creëert. Voormalig Tweede Kamerlid Mohamed Rabbae (GroenLinks) sprak over een "islamracist". GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi zei op zijn weblog dat Wilders een racist is. Peyman ]afari van de linkse Internationale Socialisten noemde Wilders tijdens een debat in maart 2007 op de Universiteit van Amsterdam net als veel andere sprekers een racist: “De islamofobie die Wilders uitdraagt, is het racisme van deze tijd.”

Een cordon sanitaire tegen Geert Wilders

Op zaterdag 22 maart 2008 hebben een paar duizend mensen meegedaan aan de manifestatie van Nederland Bekent Kleur (NBK). Het protest richtte zich tegen de “intolerante en discriminerende standpunten” van de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders en racisme in het algemeen. Wilders werd tijdens de manifestatie neergezet als een racist van het ergste soort. Voormalig politica Hedy d'Ancona was één van de sprekers en zette Wilders neer als een man “van wie er meer in de geschiedenis waren en die iedereen beklemt en voor wie iedereen bang is”. Ze pleite voor een parlementair cordon - een zogeheten cordon sanitaire - tegen Wilders, zoals in het Europees parlement destijds met Le Pen. Dat zou laakbaar zijn: ideeën bestrijdt je niet door je opponent te isoleren, maar met kracht van argumenten.

Een verruimde definitie van racisme

Nederland Bekent Kleur houdt op hun website "alle racistische uitspraken" van Geert Wilders bij. Volgens hen is “racisme een ideologie waarbij uitgegaan wordt van de superioriteit van de ene etnische groep ten opzichte van andere groepen”. Dit kan volgens hen “zowel op basis van biologische verschillen als het tegenover elkaar plaatsen van culturen”. Dit is dus een ferme verbreding van het begrip racisme: “Racisten vinden dat je culturen niet met elkaar moet mengen en dat er alles gedaan moet worden om de eigen cultuur te beschermen”, aldus de opstellers van de website. Als voorbeeld geven ze het citaat van Wilders die in De Spits zou hebben gezegd: “De Nederlandse cultuur is duizend keer beter dan de islam.” Welja, een racist is volgens NBK niet alleen iemand die de superioriteit van het ene ras boven het andere verkondigt, maar ook iemand die geen cultuurrelativist is en zijn eigen cultuur superieur acht aan een andere cultuur.

Superieur

Natuurlijk is het onzinnig te beweren dat de Westerse of de Nederlandse cultuur in zijn algemeenheid superieur is. Iedere cultuur heeft minpunten, denk in onze cultuur aan de verseksualisering van de samenleving en de doorgeschoten individualisering. Daarentegen is onze politieke cultuur wel superieur en dan in het bijzonder onze belangrijkste instituties: rechtstaat en democratie. Mensenrechten, gelijke rechten en individuele vrijheden worden beter gegarandeerd in de democratische rechtstaat, dan in andere politieke arrangementen zoals we ze aantreffen elders in de wereld. Culturen zijn dus niet per definitie gelijkwaardig en dat is geen racistisch oordeel, maar een legitiem waardeoordeel. Bij racisme gaat het over een (voor)oordeel over onveranderbare kenmerken die vastliggen vanaf de geboorte (zoals ‘ras’ en huidskleur), bij cultuur gaat het om ‘alles wat door de samenleving wordt voortgebracht’ en het is een democratisch recht – vrijheid van meningsuiting, vastgelegd in art. 7 van de Grondwet – om de ideologische, religieuze of politieke opvattingen en uitingen van een bepaalde samenleving of groep te kritiseren en de opvattingen van je eigen cultuur superieur te achten.

Atikel 7 van de Nederlandse Grondwet
Lid 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Lid 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.
Lid 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
Lid 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Billenkoek

In Nederland krijg je bij diefstal een geldboete, een werkstraf of een gevangenisstraf. In de koran (5:38) staat dat de hand van een dief afgehouwen moet worden. In het klassieke handboek van de Islamitische wet Reliance of the traveller van Ahmad ibn Naqib al-Misri, staat dat bij diefstal (van geld of goed van een bepaalde minimale waarde) de rechterhand van de dief moet worden geamputeerd (o14.0). Als hij een tweede keer steelt, dan moet zijn linkervoet worden geamputeerd. Bij een derde keer, zijn linkerhand en bij de vierde keer zijn rechtervoet. Wat te doen bij de notoire recidivist, vraagt u zich wellicht af. Welnu, als hij voor de vijfde keer steelt (met zijn mond denk ik zo), dan moet hij gedisciplineerd worden (o14.2). Als er geen ledematen meer over zijn om af te hakken, gaat men over op billenkoek. Deze ernstige verminking van het menselijk lichaam is barbaars en verwerpelijk. De onaantastbaarheid van het lichaam is verankerd in art. 11 van de Grondwet. Het is onzinnig om te ontkennen dat de wijze waarop wij dieven bestraffen superieur is aan de mensonwaardige voorschriften van de islam. En zo kan ik nog vele voorbeelden geven. Het NBK heeft echter het cultuurrelativisme als norm verheven en een ieder die buiten het cultuurrelativistische potje pist, is kennelijk in hun ogen een racist. Maar hun verruimde definitie van racisme is bedrieglijk en onjuist.

Artikel 11 van de Nederlandse Grondwet
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Discriminatie

Volgens het NBK is er ook sprake van discriminatie bij Wilders. Wilders zegt bijvoorbeeld: “Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen. In het leger best joodse en christelijke geestelijk verzorgers, maar geen islamitische. Enzovoorts. Ik ben ook tegen de oprichting van islamitische ziekenhuizen”. Ook pleit hij er voor om geen nieuwe moskeeën meer te bouwen. Hij maakt onderscheid naar religie en met deze discriminerende opvattingen handelt hij precies hetzelfde als het geloof dat hij bestrijdt. Zo mogen niet-moslims volgens de sjaria geen nieuwe kerken bouwen en mogen zij niet hoorbaar voor de buitenwereld hun diensten houden, zij mogen hun kerkklokken niet luiden en geen kruizen tonen.

Ook wil Wilders de koran verbieden omdat het “een fascistisch boek is dat oproept tot geweld”. Hij wil in feite de democratische rechtstaat afschaffen.

 • “De democratische rechtstaat garandeert twee wezenlijke zaken: een gelijk recht voor allen en de vrijheid de meest uiteenlopende religieuze, levensbeschouwelijke, sociale en politieke opvattingen aan te hangen, te praktiseren en uit te dragen”.(1)

Wilders wil gelijk recht voor allen, behalve voor moslims die geen eigen scholen en nieuwe moskees mogen bouwen en hij wil het praktiseren van de islam tegengaan. De partij van Wilders is een partij van de onvrijheid.

De democratische rechtstaat in de prullenmand

Het is evenwel ieders goed recht om een geloof of ideologie te kritiseren. Ronny Naftaniel, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), zegt terecht in het Nederlands Dagblad van 15 maart 2008 :

 • “Het is een vrije keuze om religieus te zijn en het kritiseren van iemands keuze is een fundamenteel recht in onze democratie. Je moet kunnen zeggen dat het jodendom een achterlijk geloof is en dat de Koran een fascistisch boek is.”

Het willen beknotten van de vrijheid van de aanhangers van de islam om hun geloof uit te oefenen, is echter verwerpelijk en druist in tegen de waarden van onze democratische rechtstaat. Je moet de democratische rechtstaat niet behoeden voor een mogelijk gevaar door te morrelen aan de principes van individuele gelijkheid en vrijheid die eraan ten grondslag liggen. Wilders wil deze waarden voor een bepaalde groep afschaffen om ze in zijn beleving te kunnen behouden voor de rest. Maar zo werkt het niet. Door uitzonderingen te maken verwijst hij de democratische rechtstaat naar de prullenmand.

Beëlzebub

Wilders is geen racist, maar een onbehouwen anti-islam activist die een vermeend gevaar wil bestrijden door een ander kwaad in te voeren, te weten de afbraak van de rechtstaat door de burgerlijke rechten van moslims in te perken. Rookworst zonder ‘r’ is ook worst, maar een rechtstaat zonder gelijkheid en vrijheid voor ieder individu, is allesbehalve een rechtstaat. Ook al zou Wilders volkomen gelijk hebben in zijn analyse van de koran en de islam, het is nochtans af te raden de duivel met Beëlzebub uit te drijven.

Schisma

Column - 17 april 2008

Afgelopen vrijdag zond het actualiteitenprogramma Netwerk een item uit over de internetfilm ‘Schism’, het antwoord van de Saoedische-Arabische blogger Raed AlSaeed op de film Fitna van Wilders. Schism laat bijbelteksten zien en koppelt deze aan beelden van – zo te zien – Amerkiaanse soldaten die in Irak een aantal Irakezen aftuigen en fragmenten uit de documentaire ‘Jesus Camp’ van de ultrachristelijk-fundamentalistische Becky Fisher die kinderen klaarstoomt voor het (spirituele) leger van God. Ze kreeg veel kritiek, ook van christelijke zijde. “As a bible-believing Christian, this documentary made me want to puke (2),” was één van de reacties die het algemene gevoelen aardig weergeeft. Wat je er ook van mag vinden, deze kinderen worden niet met een sleutel om de nek die ze toegang verschaft tot het paradijs de echte oorlog ingestuurd, zoals Ayatollah Khomeini deed met Iraanse kinderen in zijn jihad tegen Irak.

Raed AlSaeed wilde laten zien hoe simpel het is om een film als Fitna te maken. “Hij [Wilders] deed drie maanden over zijn film, ik deed 24 uur over mijn film. Hij maakte iets extreems, ik wilde laten zien dat je in de bijbel ook zulke passages kan vinden.” Hij sluit de film af met de tekst: “Is is easy to take parts of any Holy book that are out of content and make it sound like the most inhuman book ever written. This is what Geert Wilders did to gather more supporters to his hateful ideology.” Hij geeft dus toe dat de bijbelteksten uit hun context zijn gehaald. Hoe kan het ook anders, ik heb nog geen Amerikaanse soldaat het mishandelen van (krijgs)gevangenen horen verdedigen met een beroep op de bijbel. Dat hij bijbelteksten uit z’n verband heeft gerukt, wil nog niet zeggen dat dit ook het geval is bij de film van Wilders. Laten we wel wezen, moslimextremisten komen er zelf voor uit dat ze zich laten inspireren door de koran. Ze gebruiken het heilige boek als inspiratiebron, niet als excuus.

Het filmische antwoord is niet alleen inhoudelijk, maar ook moreel zeer zwak. De rechtsfilosoof Afsian Ellian gaf commentaar op de film van Raed AlSaeed. Afshan Elian zei het lovenswaardig te vinden dat er niet wordt gedreigd met aanslagen. “Beeld moet je met beeld beantwoorden en woord moet je moet woord beantwoorden.” Maar hij vond het laf dat de blogger een product had gemaakt die zelfs in het streng islamitische Saoedi-Arabië, waar het zelfs verboden is om op Valentijnsdag rode rozen aan je geliefde te geven (3), politiek correct is. Afshan Elian lijkt een punt te hebben. De blogger loopt in het geheel geen gevaar met deze film. Hij had beter zijn hand in de Saoedi-Arabische boezem kunnen steken als ‘ie een beetje lef in zijn donder had gehad. Het is moreel zwak om commentaar te leveren op een film die kritisch is op het geloof dat je aanhangt, terwijl in je eigen land allerlei ferme misstanden aan de orde van de dag zijn die vanuit datzelfde geloof voortkomen.

Een willekeurige greep uit de berichtgeving over Saoedi-Arabië:

 • De Engelse krant The Guardian berichtte op 25 maart 2008 dat vooraanstaande Britse moslims Saoedi-Arabië hebben beschuldigd dat zij extremistische interpretaties van de Koran exporteren naar Engeland.(4)

 • Het bouwen van kerken is niet toegestaan in het land dat de bakermat is van de islam, terwijl er circa 800.000 katholieken wonen. Dit zijn met name Filippijnse gastarbeiders. De paus roept de moslims op tot wederkerigheid. Hij wil dezelfde religieuze vrijheid voor christelijke minderheden in de islamitische wereld als de moslims in het Westen genieten. De grootste moskee in Europa is gefinancieerd door Saoedische fondsen en staat nota bene op steenworp afstand van het Vaticaan.(5)

 • Er is geen godsdienstvrijheid in Saoedi-Arabie. Officieel hangt het land de fundamentalistische wahabbistische variant van de islam aan en zijn niet-islamitische symbolen en religies verboden, ook al tolereert de overheid min of meer het praktiseren van een ander geloof in het privé-domein, dus achter de voordeur met de gordijnen dicht. Maar de religieuze politie valt dikwijls christenen lastig die thuis samenkomen voor gebed en bijbellezing. Ook worden er geregeld christenen opgepakt op beschuldiging van geloofsverkondiging of anderszins.(6) Moslims die zich bekeren tot het christendom zijn hun leven al helemaal niet zeker. Saoedi-Arabië heeft officieel de doodstraf voor afvalligen in het wetboek staan.

Genoeg stof voor een kritische film lijkt mij. Ik zou kunnen vragen aan Raed AlSaeed of hij de handschoen durft op te pakken. Dat doe ik echter niet, aangezien juist dat immoreel zou zijn. Luitster en huiver. Volgens een recent berichtje van Amnesty International is de Saoedisch-Arabische Fouad Ahmad al-Farhan sinds december 2007 vastgezet zonder enige vorm van proces of aanklacht. Het bericht meld dat het gevaar groot is dat hij er mishandeld en gefolterd wordt. Zijn arrestatie hangt vermoedelijk samen met zijn weblog, waarin hij kritiek uitte op het gevangen zetten van andersdenkenden.(7) Kijk, vanuit m’n luie stoel in het land der ongekende vrijheden, zou het wel erg gemakkelijk zijn om te oordelen over het gebrek aan moed van Raed AlSaeed. Ik houd het dus maar bij de opmerking dat de film de plank volledig misslaat en dat dat komt omdat de maker z’n kop in het woestijnzand heeft gestoken.

Noten
 1. Jan W. van Deth en Jan C.P.M. Vis, Regeren in Nederland, het politieke en bestuurlijke bestel in vergelijkend perspectief, 2000, pag. 176-177.
 2. http://www.rense.com/general76/jcamp.htm
 3. http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2008/detail_objectID665613_FJaar2008.html
 4. http://www.guardian.co.uk/world/2008/mar/25/islam.religion?gusrc=rss&feed=networkfront
 5. http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1723715,00.html?xid=feed-cnn-topics
 6. http://www.asianews.it/view.php?l=en&art=2134
 7. http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3781

Lees verder

© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Haatzaaien, een moeizaam begripTijdens het proces tegen Geert Wilders is het begrip haatzaaien weer boven komen drijven. De nationale en internationale…
PVV: Partij voor de VrijheidDe PVV is misschien wel de meest bekende politieke partij binnen Nederland. En ook buiten Nederland heeft deze partij al…
Anti-islamstickerIn november 2013 lanceerde Geert Wilders een sticker, die hij zelf de Vlag van Waarheid en Bevrijding noemt. In de volks…
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…

Antisemitische stereotypen / Holocaust-ontkenning (islam)mijn kijk opAntisemitische stereotypen / Holocaust-ontkenning (islam)Antisemitische stereotypen / Holocaust-ontkenning (islam) - In een redactioneel artikel van van The Palestine Times met…
Het illegale spelletje Balletje-Balletje is pure oplichterijMensen vinden het leuk om een gokje te wagen. Op zich niks mis mee, zolang het geen verslaving is. Wil je een gokje wage…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Wouter Engler, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • Ahmad ibn Naqib al-Misri, Reliance of the traveller, a classic manual of Islamic sacred law,1994.
 • http://www.depers.nl/binnenland/183229/Antisemitisme-ligt-hier-gevoelig.html
 • http://www.nederlandbekentkleur.nl/
 • http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Hof+Amsterdam+beveelt+de+strafvervolging+van+het+Tweede+ Kamerlid+Geert+Wilders.htm
 • http://samentegenracisme.blogspot.com/2007/03/wilders-is-vele-malen-erger-dan-janmaat.html
 • http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm
 • http://www.wijkalliantie.nl/publicaties/intercultureel/derden/artikel/cliteur-interview
 • Jan W. van Deth en Jan C.P.M. Vis, Regeren in Nederland, het politieke en bestuurlijke bestel in vergelijkend perspectief, 2000.
 • Nederlands Dagblad van 15 maart 2008.
 • Paul Cliteur, tegen de decadentie, de democratische rechtstaat in verval, 2004.

Reageer op het artikel "Geert Wilders een racist? (Vrijheid van meningsuiting islam)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Isa, 18-05-2015 09:33 #5
Waar je ook vandaan komt en wie je ook bent en welk geloof of overtuiging je ook aanhangt, je dient je aan te passen aan het land waar je gaat wonen of waar je opgroeit. Elk land heeft zijn eigen regels, cultuur en wetten. Maar Nederland is die een beetje kwijt. Er is eigenlijk helemaal niks meer waar Nederland voor staat. Het geloof in God is in Nederland zo goed als weg, wat in velen landen en culturen de basis is voor kracht, wijsheid en leiding. Dat is hier in Nederland niet meer te zien… of ver te zoeken!

Maar blijkbaar is Nederland daar niet zo sterk in en laat de teugeltjes altijd lekker vieren; "Leve de vrijheid!'. Maar brengt de vrijheid waar Nederland voor staat wel echte vrijheid? Ik vraag het mij af.

Max, 16-09-2012 08:36 #4
De islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon.De islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme.Iedereen heeft het recht de godsdiensten te bekritiseren, te haten, te minachten, en ze leugenachtig, reactionair, belachelijk, onnozel of gevaarlijk te vinden.De islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te vermoorden, en uitsluitend lofzangen toe te staan. Dat maakt duidelijk hoe bang de islam is voor het vrije woord. Wilders is niet het probleem, maar ISLAM.

Onbekend, 04-01-2011 13:41 #3
Ik weet het niet hoor, maar zoiezo Wilders blijft een racist jullie komen met jullie achterlijke hoofdoekverbod wij gaan toch ook niet over jullie Lelijke klompen praten maar die hoofdoekverbod komt zoiezo niet. Jullie Hollanders praten gewoon en weet niet wat jullie zeggen.

Tartuffel (infoteur), 27-01-2009 10:01 #2
Bedankt voor je reactie.

Rakker126 (infoteur), 23-01-2009 15:40 #1
Goed betoog! Duidelijk en efficiënt!

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 18-09-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Geert Wilders (PVV)
Bronnen en referenties: 11
Reacties: 5
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!