mijn kijk op

De intolerante houding van remonstrant Tom Mikkers en PvdA

De intolerante houding van remonstrant Tom Mikkers en PvdA Uit het SCP-onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit uit december 2014, blijkt dat een ruime meerderheid van de reformatorische christenen homoseksualiteit "(bijna) altijd verkeerd" vindt. Het SCP kwam tot de conclusie dat initiatieven om de acceptatie van homoseksualiteit in orthodox-christelijke kring te vergroten "niet overbodig" zijn. Het onderzoek gaat totaal niet in op de vraag of orthodoxe christenen mensen afwijzen die zich identificeren als homo, óf de homoseksuele praktijk. Ik vermoed zelf dat het vooral om het laatste gaat: de homoseksuele praxis. En waarom zou er voor dat standpunt geen ruimte in Nederland mogen zijn en moet iedereen zijn geloofsovertuiging aan de kant schuiven als deze niet strookt met wat de libertijnse meerderheid in Nederland vindt? Keklik Yücel van de PvdA en Tom Mikkers, de secretaris van de Remonstrantse Broederschap, vinden dit een doorn in hun oog en ze hebben wel een idee hoe ze deze andersdenkenden kunnen pressen zich te conformeren.

Vermaledijde orthodox-religieuze gemeenschappen

Eind 2014 kwam het rapport 'De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland' uit van dr. Willem Huijnk van het Sociaal en Cultureel Planbureau.[1] Deze studie is uitgevoerd op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De teneur van het rapport is dat het vooruit gaat met de acceptatie van homoseksualiteit in onze samenleving, maar niet hard genoeg. Vooral die halsstarrige en vermaledijde orthodox-religieuze gemeenschappen willen maar niet met het overheidsdenken meebuigen en zich aanpassen aan de tijdsgeest. In die kringen is er geen sprake van een significante verbetering.

Naar aanleiding van het SCP-rapport bracht Tweede Kamerlid Keklik Yücel van de PvdA naar voren dat zogeheten 'mensenrechtenambassadeurs' met conservatief religieuze kringen in gesprek moeten gaan om ervoor te zorgen dat zij homoseksualiteit zullen accepteren. Het doel van deze ambassadeurs is beïnvloeding van denken en doen. Tom Mikkers, de secretaris van de Remonstrantse Broederschap, een vrijzinnig landelijk kerkgenootschap, wil nog een stap verdergaan en is van mening dat kerken die homo’s discrimineren de ANBI-status moeten verliezen. Kerken die geen ruim baan geven aan homo's, verdienen volgens hem geen belastingvoordeel. Het is meebuigen of barsten. "Mijn idee is dat de overheid kerken best mag aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid," aldus Mikkers, die in het Nederlands Dagblad opmerkt dat het niet opschiet met de acceptatie van homoseksualiteit binnen orthodox-protestantse kerken.[2]

'Mes op de borst'

Volgens scriba Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland begeeft de remonstrantse voorman zich met zijn pleidooi op een hellend vlak. Dit zet hij uiteen in een opiniebijdrage in het Nederlands Dagblad.[3] De scriba merkt op dat het terecht is wanneer Mikkers zich keert tegen het discrimineren van homoseksuelen: "Dit ligt in lijn met de verklaring die vanuit de Raad van Kerken is uitgegaan, waarin kerken zich keren tegen geweld, in welke vorm dan ook, tegen de homoseksuele medegelovige."[4] Plaisier benadrukt echter dat met de huidige voorstel van Mikkers de inrichtingsvrijheid van de kerk ter discussie wordt gesteld, terwijl dat een belangrijke vrijheid is die nu gegarandeerd is in het Burgerlijk Wetboek. Kerken mogen voor een groot deel zelf in vrijheid bepalen hoe ze hun kerkelijk leven inrichten, is zijn overtuiging.

De PKN-scriba slaat de spijker op zijn kop als hij schrijft dat Mikkers meent dat de kerk dezelfde beginselen als de maatschappij dient te onderschrijven: "Wie dat niet doet komt op een zwarte lijst. Het staat de kerken dus niet meer vrij om over homoseksualiteit een afwijkende mening te hebben dan die gangbaar is in de samenleving, op straffe van verlies van de ANBI-status. (...) Mikkers, die nog niet zo lang geleden een pleidooi voor tolerantie heeft gevoerd, wil de kerken het mes op de borst laten zetten met de opdracht: gij zult tekenen. Tussen kerk en samenleving op dit punt geen licht. Dan natuurlijk ook niet als het gaat om de vraag of ambten voor vrouwen zijn opengesteld. En wat te denken van de verdere kerkelijke leer? Moet die niet in zijn volle breedte op inclusiviteit worden gescreend, en moet ook dan de ANBI-status niet vervallen zodra er een tegenstelling met de gangbare opvatting in de samenleving opduikt?"[5]

De onverdraagzame houding van Tom Mikkers

De remonstrantse voorman wil op onverdraagzame wijze de wil van de seculiere/vrijzinnige meerderheid opleggen aan een orthodoxe minderheid, omdat hij het niet eens is met bepaalde religieuze opvattingen aangaande (homo)seksualiteit. De libertijnse meerderheid ten onzent heeft de neiging haar standpunten te zien als funderend voor de samenleving, anders gezegd: waar niemand redelijkerwijze van af kan wijken. Deze opvattingen worden vaak gedefinieerd als 'kernwaarden van de rechtsstaat', waar ook orthodoxen zich vanzelfsprekend aan moeten houden en anders gaat de knoet erover. Dit kun je gerust 'de dictatuur van de meerderheid' noemen.

De Remonstranten zijn op 11 november 2014 van start gegaan met een landelijke mediacampagne om vrienden te werven. Een van de posters heeft de tekst: "Mijn God dwingt me tot niets". De ironie wil dat Tom Mikkers daar een voorbeeld aan kan nemen of zijn het slechts posters voor de bühne? Of geldt deze slogan soms alleen van 'boven naar beneden' en niet voor mensen onderling? Of bedoelt Mikkers te zeggen: "Mijn God dwingt je tot niets, daar hebben we de overheid voor"? / Bron: Affiche RemonstrantenDe Remonstranten zijn op 11 november 2014 van start gegaan met een landelijke mediacampagne om vrienden te werven. Een van de posters heeft de tekst: "Mijn God dwingt me tot niets". De ironie wil dat Tom Mikkers daar een voorbeeld aan kan nemen of zijn het slechts posters voor de bühne? Of geldt deze slogan soms alleen van 'boven naar beneden' en niet voor mensen onderling? Of bedoelt Mikkers te zeggen: "Mijn God dwingt je tot niets, daar hebben we de overheid voor"? / Bron: Affiche Remonstranten
Mikkers heeft geen flauw idee wat ware tolerantie inhoudt en wat het betekent om een democratische rechtsstaat te zijn. Het wezen van de democratische rechtsstaat is dat ze ruimte biedt aan minderheden en mogelijkheden creëert tot co-existentie en participatie van minderheden. Dit betekent insluiting in plaats van uitsluiting van minderheden die er opvattingen op nahouden die tegen het zere been zijn van de meerderheid. Dát is ware tolerantie! Maar dat begrijpt men allang niet meer. Het zijn tolerantieweigeraars die eerst gewetensbezwaarde ambtenaren hebben weggewerkt middels een aparte wet en nu heeft één hunner het idee geopperd om de ANBI-status van kerken af te nemen als deze hun Bijbelse principes niet willen inleveren door zich te conformeren aan de tijdsgeest. Het zijn tolerantieweigeraars als Mikkers die de democratie tot op het bot verzieken. Je hebt kennelijk vrijheid van meningsuiting en godsdienst, zolang je maar niet te ver afwijkt van het meerderheidsstandpunt. Want dan zwaait er wat en gaan we je de duimschroeven aandraaien door je ANBI-status af te pakken, of we sturen de gedachtepolitie op je af en die noemen we eufemistisch 'mensenrechtenambassadeurs' zodat het lijkt alsof wij de good guys zijn.

Nederland stond bekend om haar tolerantie, maar de laatste jaren zakt deze als een plumpudding in elkaar. Tolerantie is wat anders dan ruimdenkendheid en het libertijnse credo 'leef je eigen leven'. Tolerantie betekent dat je ruimte schept voor minderheden die er andere en soms diametraal tegengestelde opvattingen op na houden dan de seculier-liberale meerderheidscultuur, óók als dit pijn doet. Wat is dat voor waanzin dat er gestreefd wordt naar volledige aanvaarding van de in de samenleving dominerende standpunten (wat betreft homoseksualiteit) bij orthodox-religieuze gemeenschappen? Als je dat nastreeft kom je onvermijdelijk uit bij de praktijken in de voormalige Sovjet-Unie waar de kerk zo veel mogelijk onder controle gebracht werd van de staat en christenen die hun geloof wilden belijden in niet-geregistreerde kerken, werden vervolgd.

Intolerantie rukt op

In augustus 2010 schreef ik een artikel waarin ik verwoordde dat de seculiere meerderheid zich steeds meer irriteert aan hun 'onverlichte medemens', die zich —hoe achterlijk— laat leiden door heilige boeken die vele eeuwen geleden werden geschreven.[6] Hun geduld raakt op, ze claimen steeds vaker het publieke domein en verlangen dat minderheden zich conformeren aan hun mores. Dat geldt ook voor vrijzinnig christenen die zich volledig hebben aangepast aan de tijdsgeest en de kleur van hun omgeving hebben aangenomen. Ik deed de volgende voorspelling:

"En ze zullen waarschijnlijk niet respectvol halt houden voor de deur van kerken en confessionele scholen. Ik geloof daar niets van. In het kader van de gelijkheidsideologie die steeds vuriger door een groeiende groep gelijkheidsfundi's wordt beleden, zullen ook vrijheden van christenen sneuvelen. Actueel is de vraag of een christelijk-orthodoxe school een openlijk homoseksuele sollicitant mag weigeren of een docente met een lesbische relatie mag ontslaan, waarbij het grondwettelijke recht van christelijke scholen op een eigen benoemingsbeleid in het geding is. Maar ook de kansel in de kerk zal men uiteindelijk willen bestormen. Het verstoren van een mis in de Bossche Sint-Jan op 28 februari 2010 van enkele tientallen tot honderd homoactivisten, zal daarbij verbleken. In Nederland komt het gevaar niet primair vanuit de islam, maar vanuit de hoek van seculier-liberale gelijkheidsideologen en hun groeiende groep adepten."

En het stopt ook niet met het proefballonnetje van de remonstrantse voorman die in naam van vrijheid de vrijheid van anderen wil beknotten, of de gedachtespinsels van PvdA-Kamerlid Yücel over het instellen van een indoctrinatieclubje die kerken komt vertellen welke boodschap ze moeten uitdragen. Alleen de christelijke partijen en de PVV lieten hun ongenoegen blijken over het PvdA-voorstel. Van verontwaardiging was bij andere partijen niets te merken. Dat zegt genoeg. De geesten zijn rijp voor een meer onverdraagzame koers. De boodschap van de kerk moet wat betreft homoseksualiteit en andere gevoelige onderwerpen gelijk worden aan die van de wereld, goedschiks of kwaadschiks.

"Niets is minder democratisch dan de massa die wil regeren over het geweten van minderheden."
Thomas Jefferson (Amerikaanse staatsman en filosoof)

Noten:
 1. Willem Huijnk. De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau. Den Haag, november 2014.
 2. www.nd.nl/artikelen/2014/december/08/-ontneem-kerk-die-discrimineert-anbi-status
 3. www.nd.nl/artikelen/2014/december/11/zet-anbi-status-niet-op-de-helling
 4. In feite is het denken in termen van 'seksuele oriëntatie' (homo/hetero) kunstmatig. Maar dat terzijde. Zie bijvoorbeeld: www.firstthings.com/article/2014/03/against-heterosexuality
 5. www.nd.nl/artikelen/2014/december/11/zet-anbi-status-niet-op-de-helling
 6. http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/59491-voorgangers-voor-coalitie-vvd-cda-met-pvv-van-geert-wilders.html/

Lees verder

© 2014 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kabinet Rutte II: alle bewindslieden op een rijBegin november 2012 presenteert het kabinet Rutte II zich aan het volk. De nieuwe ploeg van VVD- en PvdA-huize kent voor…
Huilbaby's: organische oorzakenHuilbaby's: organische oorzakenAlle baby's huilen, maar ongeveer 20% van de baby's huilt extreem veel en aanhoudend. Dit worden vaak huilbaby's genoemd…
Wim Kok, een korte biografieWim Kok was van 1994 tot en met 2002 Minister-President van Nederland. Hij was de leider van twee 'paarse' kabinetten en…
PvdA: Het verkiezingsprogramma voor 2017-2021PvdA: Het verkiezingsprogramma voor 2017-2021De Partij van de Arbeid (PvdA) is opgericht in 1946 en is een fusie van de Sociaal-Democratische Arbeidspartij, de Vrijz…

Goede voornemens: tips & hoe houd je ze vol?Goede voornemens: tips & hoe houd je ze vol?Als het jaar bijna is afgelopen, komt de tijd om goede voornemens te maken. Iedereen heeft wel iets wat hij of zij wil v…
Voorkom identiteitsfraude met de KopieID appVoorkom identiteitsfraude met de KopieID appSteeds meer mensen worden het slachtoffer van identiteitsfraude. Dit komt omdat mensen te goed van vertrouwen zijn en ni…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: MarkoLovric, Pixabay
 • http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/59491-voorgangers-voor-coalitie-vvd-cda-met-pvv-van-geert-wilders.html
 • www.firstthings.com/article/2014/03/against-heterosexuality
 • www.nd.nl/artikelen/2014/december/08/-ontneem-kerk-die-discrimineert-anbi-status
 • www.nd.nl/artikelen/2014/december/11/zet-anbi-status-niet-op-de-helling
 • www.refdag.nl/nieuws/politiek/pvda_religieuzen_hebben_les_in_mensenrechten_nodig_1_876151
 • www.refdag.nl/opinie/commentaar/commentaar_scp_onderzoek_homoseksualiteit_doet_refo_s_geen_recht_1_874956
 • Willem Huijnk. De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau. Den Haag, november 2014.
 • www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Commentaar-bij-de-tijd-kerken-en-de-anbi-status.aspx
 • Afbeelding bron 1: Affiche Remonstranten

Reageer op het artikel "De intolerante houding van remonstrant Tom Mikkers en PvdA"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: Januari 2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Godsdienstvrijheid
Bronnen en referenties: 10
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!