InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Plaatselijke verordening 2013 - APV's en Boetebedragen

Plaatselijke verordening 2013 - APV's en Boetebedragen

Plaatselijke verordening 2013 - APV's en Boetebedragen Plaatselijke verordeningen en eventuele boete of sancties die gemeenten op kunnen leggen. Een aantal zaken die het maatschappelijk verkeer regelen kunnen door de gemeente in een plaatselijk verordening worden vastgelegd. Denk hierbij onder andere aan het veroorzaken van overlast, organiseren van straatfeesten, openbaar gebruik van alcohol, oneigenlijk gebruik van een winkelwagentje, laten slingeren van afval, los laten lopen van honden. Alhoewel de handhaving van de regels niet binnen iedere gemeente een even grote prioriteit zullen hebben, kunnen de boetebedragen bij overtreding van deze regels voor eenieder aardig oplopen, zoals onderstaand overzicht laat zien.

Plaatselijke verordening - APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening -kortweg APV genoemd- staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Niet alle wetten en regels worden landelijk -in Den Haag- vastgesteld. Naast de landelijke regels die overal in Nederland gelden, kunnen er in de APV's ook nog de nodige zaken op gemeentelijk niveau geregeld worden door de gemeenteraad, college van B en W of de burgemeester.
Veel algemene zaken die voor de leefbaarheid in de gemeente van belang zijn kunnen dan worden geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening.
De VNG, de branchevereniging voor gemeenten, geeft een soort model / advies-APV uit, maar uiteindelijk kan iedere APV verschillen. Elke gemeente heeft een eigen APV. Deze kunt u meestal vinden op de website's van de bewuste gemeenten. De regels in de APV's gelden voor iedereen die woont, werkt of zich bevindt binnen de gemeente.

Staande houden

Bij onderstaand vermelde overtredingen moet u -zo er een overtreding geconstateerd is en een boete wordt uitgeschreven- staande gehouden worden. De bevoegde ambtenaar moet hierbij uw NAW-gegevens opnemen.
NAW staat voor: Naam, Adres, Woonplaats. De NAW gegevens worden in de meeste gevallen aangevuld met nadere informatie over de locatie, tijdstip, aard van de overtreding en dergelijke.
Voordat voor één van de onderstaande feiten proces-verbaal wordt opgemaakt, dient de bevoegde ambtenaar zich ervan te overtuigen dat het feit strafbaar is gesteld in de ter plaatse geldende verordening (APV) van de bewuste gemeente.

De weg

Bij een overtreding op de weg moet u aan meer denken dan de straat of rijbaan alleen. Een weg loopt van "tuin tot tuin" of van 'sloot tot sloot"
Hiertoe behoren dus ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden en parkeerplaatsen en parkeerterreinen.
Als over de weg gesproken wordt, wordt de weg bedoeld als omschreven in de Wegenverkeerswet.

Begrip weg:

De Wegenwet geeft geen definitie van begrip weg. De definitie uit de Wegenverkeerswet 1994 luidt:
"alle voor het openbaar verkeer opstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten’.


OvertredingSanctie in €
Zonder vergunning burgemeester
op of aan de weg een evenement, feest of wedstrijd geven of houden 90
een georganiseerde dropping houden of daaraan deelnemen op een ander terrein dan een daarvoor bestemd sportterrein 90
zonder vergunning op of aan de weg als dienstverlener optreden of zijn diensten als zodanig aanbieden 180
als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids voor publiek optreden op of aan door de burgemeester aangewezen (gedeelte van een) weg, waar dit niet is toegestaan 180
zonder vergunning of anders dan de daarin gestelde voorwaarden de weg of weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming (bijv. terrasverbod, reclameborden) 220

Baldadigheid / overlast op de weg

bekrassen of bekladden of zaken hierop plakken of aanbrengen 130
op of aan door het College aangewezen wegen of gedeelten daarvan gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden, aanbevelen of bekendmaken 130
de weg of op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk ander onderkomen als slaapplaats gebruiken 130
vervoeren/bij zich hebben van enig aanplakbiljet/-doek, kleur/ verfstof of verfgereedschap, tijdens vast gesteld tijdvak 130
zich nabij een persoon, gebouw, woonwagen of woonschip ophouden, om deze of een zich daarin bevindende persoon te bespieden, al dan niet met een verrekijker 130
(zich) op een beeld, monument, voertuig, overkapping, verkeersmeubilair, constructie en dergelijke klimmen of bevinden 90
overlast of hinder veroorzaken voor weggebruikers of bewoners van nabij gelegen woningen 130
(zich) op een beeld, monument, voertuig, overkapping, verkeersmeubilair, constructie en dergelijke klimmen of bevinden 90
op de weg skaten of skateboarden 90
een motorvoertuig, bromfiets of fiets op of aan de weg laten staan, anders dan deugdelijk afgesloten of onder behoorlijk toezicht 45
zich met een (brom)fiets bevinden op een markt, kermis of uitvoering en dergelijke 45
zich met een winkelwagentje op meer dan de toegestane afstand bevinden van het ter beschikking stellende bedrijf 90

Baldadigheid / overlast op of aan onroerend goed.
Zich zonder redelijk doel:

in een portiek of poort ophouden, op of tegen een raamkozijn of drempel van een gebouw zitten of liggen 90
in een gemeenschappelijke ruimte van een flat-, appartementsgebouw of publiek toegankelijk gebouw bevinden 90
op de weg vervoeren, bij zich dragen of anderszins voorhanden hebben van kerstbomen, autobanden en andere voorwerpen of stoffen, met het kennelijk doel deze op de weg te verbranden 90
hinderlijk ophouden in of op een publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal, openbaar vervoer, fietsenstalling en dergelijke of deze ruimten verontreinigen 130
op de weg vervoeren, bij zich dragen of anderszins voorhanden hebben van kerstbomen, autobanden en andere voorwerpen of stoffen, met het kennelijk doel deze op de weg te verbranden 90
bovenbedoelde ruimten voor een daarvoor niet bestemd doel gebruiken 90
op of aan de weg een fiets, snorfiets of bromfiets plaatsen of laten staan tegen een raam, raamkozijn, deur, gevel van een gebouw of in een portiek, waardoor de doorgang wordt versperd, dan wel in strijd met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of portiek 35

Overlast van een hond

deze laten verblijven of laten lopen terwijl deze niet is aangelijnd, op een weg binnen de bebouwde kom (betreft niet door het College aangewezen plaats waar hond was toegestaan) 90
op een weg zonder dat de hond is voorzien van een halsband of identificatiemerk (tatoeage), die de eigenaar of houder van de hond duidelijk doet kennen 90
op een weg zonder een deugdelijk middel dat is bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen bij zich te dragen en/of dit middel niet op eerste vordering tonen aan de met het toezicht belaste ambtenaar 90
als eigenaar of houder van een hond er niet voor zorgen dat deze hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op een weggedeelte (mede) bestemd voor voetgangers (betreft niet door College aangewezen plaats waar hond is toegestaan) 130
op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide 130
op een publiek toegankelijke en als zodanig ingerichte speelweide, speelplaats, zandbak en op andere aangewezen plaatsen 130
niet voorkomen dat onder zijn hoede staande dieren voor de omgeving hinderlijk zijn 130
op of aan de weg of op een terrein van een ander, terwijl na schriftelijke aanzegging van het College deze hond niet kort is aangelijnd 220
op of aan de weg of op een terrein van een ander, terwijl na schriftelijke aanzegging van het College deze hond niet kort is aangelijnd en gemuilkorfd 220

De weg niet reinigen na verontreiniging bij laden, lossen, vervoer of andere werkzaamheden

na beëindigen werkzaamheden (iedere dag) 130
terstond bij gevaar voor de verkeersveiligheid of voor beschadiging van het wegdek 220
natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen 130

Parkeerexcessen

een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander dergelijk voertuig op een aangewezen weg waar dit niet is toegestaan, langer dan de vastgestelde termijn te plaatsen of hebben 90
een defect voertuig op een weg, langer dan de vastgestelde termijn parkeren 90
een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op een weg parkeren met als doel handelsreclame te maken 180
op of aan een weg(gedeelte), die/dat door de burgemeester of College is aangewezen, waar het niet is toegestaan om een geparkeerd voertuig te koop aanbieden of verhandelen 180

Recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied

door het parkeren of aanwezig hebben van een voertuig of vaartuig 90
anders dan tot doel van dagrecreatie 130
door zich als eigenaar/houder van een hond zich met die hond in verboden periode bevinden buiten aangewezen gebied 90
een voertuig parkeren of voorwerp plaatsen of laten staan op een weggedeelte waarvan door het bevoegd gezag is bekend gemaakt dat dit niet is toegestaan op de in die bekendmaking genoemde dagen en tijden (markt, evenement, kermis en dergelijke) 90
door met geluid voortbrengende apparatuur overlast veroorzaken 130
door te graven of spitten of doen graven of spitten op buiten het strand, de zandhelling, speelkuilen of zandbakken gelegen gedeelten 130
door anders dan in afvalbakken achterlaten van afval, vuilnis, resten van levensmiddelen, papier, blikken, flessen of verpakkingsmateriaal 130
door een afvalmand, -bak of soortgelijk voorwerp op andere wijze gebruiken dan tot het deponeren van klein afval 130
met of voor een vaartuig een ligplaats innemen, hebben of beschikbaar stellen op een gedeelte van een openbaar water waar dit niet is toegestaan 90
zich zonder redelijk doel aan, op, of in een vaartuig in openbaar water vasthouden, klimmen, begeven of bevinden 90
als bader of zwemmer in openbaar water zich zodanig gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden 130

Overlast - Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aanbieden, terwijl men geen gebruiker van het perceel is 90
de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden aan anderen dan de aangewezen inzameldienst of inzamelaar 90
huishoudelijke afvalstoffen anders aanbieden dan via het aangewezen of verstrekte inzamelmiddel 90
andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddel aanbieden, dan waarvoor het is bestemd 90
huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijze aanbieden zoals aangewezen plaatsen en tijdstippen 90
afvalstoffen via het voor dat perceel toegewezen inzamelmiddel aanbieden, terwijl men niet de gebruiker van dat perceel is 90
via een inzamelvoorziening voor een groep percelen of op wijkniveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening bestemd is 90
huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via een inzamelvoorziening voor groep percelen of op wijkniveau aanbieden 90
via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor het brengdepot bestemd is 90
huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via brengdepot op lokaal of regionaal niveau aanbieden 90
categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel moeten worden aangeboden, niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden 90
huishoudelijke afvalstoffen op andere dan de vastgestelde dagen en tijden ter inzameling aanbieden 90
andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst aanbieden 90
de door het College aangewezen categorieën van afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden 90
afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden 130
andere afvalstoffen dan straatafval achterlaten in daartoe van gemeentewege geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen 130
afvalstoffen, stoffen of voorwerpen laden, lossen, vervoeren of andere werkzaamheden verrichten, zodanig dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed geldt niet indien verontreiniging bij gevaar voor veiligheid verkeer direct wordt gereinigd; in andere gevallen elke dag na einde werkzaamheden 130
straatafval achterlaten in de openbare ruimte zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen afval zoals: blikjes, peuken uit geleegde asbak, papierafval en overige geringe hoeveelheden 130
als particulier een afvalstof, stof of voorwerp buiten een daarvoor bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer op of in de bodem houden, achterlaten of anderszins plaatsen op een zodanige wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het
milieu
360
Opslaan van afvalstoffen buiten een inrichtingafvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer opslaan of opgeslagen hebben afvalstof: onder meer autowrakken, verwaarloosde aanhangwagens, caravans 220
een voertuigwrak plaatsen of aanwezig hebben op de weg niet gebruiken als de Wet Milieubeheer van toepassing is 360
zich als eigenaar/kentekenhouder ontdoen van een autowrak anders dan door afgifte aan een inrichting 330

Geluidshinder

veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende/ de omgeving als particulier gepleegd 130

Verboden plaatsen

zich bevinden buiten wegen of paden of in beplantingen 45
schade toebrengen aan beplantingen 130

Roken / vuur stoken

roken op verboden tijden / plaatsen (uitzondering tabak) 130
in de open lucht vuur aanleggen, stoken of hebben (geldt niet voor kaarsen, fakkels, vuurkorven e.d. zolang dit geen gevaar oplevert voor de omgeving) 260

Lees verder

© 2013 - 2017 Jvd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoe kom ik onder mijn parkeerboete uit?In de praktijk blijken veel mensen onder de betaling van een parkeerboete uit te komen. Onterechte, maar ook terechte bo…
Wat is een GAS-boete bij Belgische gemeenten?Wat is de GAS-boete of Gemeentelijke Administratieve Sanctie? Deze boete of sanctie is een maatregel die gemeenten reeds…
Bestraffende sancties in het bestuursrechtBestraffende sancties in het bestuursrechtNaast de normale herstellende sancties, kunnen bestuursorgaan zich ook begeven op het gebied van het strafrecht door een…
Boete voor niet sneeuwvrij maken van stoepnieuws uitgelichtBoete voor niet sneeuwvrij maken van stoepHet sneeuwvrij maken van de stoep voor je huis is in Nederland niet wettelijk verplicht. Gemeenten doen wel een beroep o…
Bestuursrecht: het leerstuk van handhavingBestuursrecht: het leerstuk van handhavingHet bestuursrecht kent zijn eigen handhavingsmiddelen. In tegenstelling tot het strafrecht ligt de klemtoon bij het best…
Bronnen en referenties
  • Openbaar Ministerie

Reageer op het artikel "Plaatselijke verordening 2013 - APV's en Boetebedragen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Jvd
Laatste update: 04-07-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Bekeuringen en Boetes
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!