InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Werkgroepen Voorstel Bezuinigingen - 35 Miljard

Werkgroepen Voorstel Bezuinigingen - 35 Miljard

Werkgroepen Voorstel Bezuinigingen - 35 Miljard De 20 werkgroepen hebben hun advies gegeven om de komende jaren besparingen / bezuinigingen ten bedrage van 35 miljard door te voeren. Door de val van het kabinet moet het voor de politieke partijen mogelijk zijn, de uitkomsten van de rapporten in hun verkiezingsstrijd voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010 mee te nemen. Lees onderstaand om welke bezuinigingsvoorstellen -van de 20 ambtelijke werkgroepen- het in grote lijnen gaat.

Werkgroepen buigen zich over bezuinigingen

In september 2009 -vóór de val van het kabinet van 20 februari 2010- zijn er een aantal werkgroepen samengesteld die een advies uit moesten brengen over de mogelijkheden tot een aanzienlijke bezuiniging van 35 miljard in de komende jaren (twee kabinetsperioden). Er was de werkgroepen verzocht vóór 1 mei 2010 hun advies uit te brengen. De vervroegde verkiezingen voedde deze noodzaak. De politieke partijen hebben dan de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de voorstellen / uitkomsten van de rapporten die de twintig werkgroepen opgesteld hebben en hun visie of 'plan van aanpak' nader toe te lichten in de op te stellen verkiezingsprogramma's voor de komende vervroegde verkiezingen op 9 juni 2010. Partijen zullen ongetwijfeld hun standpunten bepalen en toelichten, wat de kiezer een uitgelezen mogelijkheid geeft zijn of haar keus te helpen motiveren.

Ga voor de hoofdstandpunten van de politieke partijen én de actualiteit tot de verkiezingen op 9 juni 2010 naar het artikel: Vervroegde Verkiezingen 9 Juni 2010 - Kabinetsformatie

Overzicht en voorstellen van de 20 verschillende ambtelijke werkgroepen

Onderwerp - OpdrachtThema - Korte omschrijvingUitgaven 2010
01 Energie en klimaat Heroverweging uitgaven van duurzame energie en fiscale voordelen, zowel nationaal als internationaal.

Voorstel bezuiniging 380 miljoen:
 • afschaffen subsidies op groene energie
 • extra belasting op 'grijse' stroom
 • afschaffing belastingvrije rode diesel (landbouwvoertuigen)

1.8 miljard
02 Leefomgeving en natuur Heroverweging verbetering van de leefomgeving en de natuur, zowel stedelijk als landelijk.(luchtkwaliteit, geluidshinder, bodem en water, fysieke veiligheid)

Voorstel bezuiniging 387 miljoen:

 • efficiënter beleid bodembeschermingswet
 • verantwoording inname en verwerking van verpakkingsafval bij bedrijven
 • invoeren van een vleestaks

1.9 miljard
03 Mobiliteit en water Heroverweging aanbesteding, aanleg, beheer, gebruik en bediening van wegen en wateren

Voorstel bezuiniging 1.7 miljard:
 • invoering kilometerheffing is twijfelachtig
 • heffing voor vrachtauto's
 • tolheffing grote steden
 • minder aanleg van wegen en spoor

8.6 miljard
04 Wonen Heroverweging van regels, subsidies en belastingen op en rondom wonen

Voorstel bezuiniging 2.5 miljard:
 • verandering hypotheekrenteaftrek
 • maatregelen om doorstroming bij (goedkope) huurwoningen te bevorderen
 • aanpassing van de huursubsidie / huurtoeslag

12.7 miljard
05 Kindregelingen Heroverweging van geheel aan financiële tegemoetkomingen voor ouders met kinderen

Voorstel bezuiniging 1.8 miljard:
 • afschaffing of aanpassing kindregelingen zoals: kinderbijslag, ouderschapsverlof, tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen en kindgebonden budget

9.2 miljard
06 Onderwijs Besparingen in het onderwijs door productiviteitsverbeteringen

Voorstel bezuiniging 4.1 miljard:
 • vermindering opleidingen op MBO nivo
 • vermindering aantal vakken en profielen VWO
 • hogere eigen bijdrage
 • budget voor zorgleerlingen naar nivo van 2003
 • aanpassing doelen voor verbeterd taal- en rekenonderwijs

20.4 miljard
07 Hoger onderwijs Heroverweging van collectief gefinancierde instrumenten in het hoger onderwijs, met behoud van de kwaliteit van het onderwijs en de financiële toegankelijkheid voor de studenten

Voorstel bezuiniging 1 miljard:
 • vervanging studiebeurs voor lening bij de overheid
 • bij behoud van de basisbeurs; stijging van collegegelden
 • ov-studentenkaart alleen voor vervoer woning - studie
 • korting op budget hogescholen en universiteiten

5.8 miljard
08 Innovatie, onderzoek Heroverweging van uitgaven die vernieuwing en verbetering van bedrijven en organisaties bevorderen (met uitzondering van fundamenteel onderzoek)

Voorstel bezuiniging 375 miljoen:
 • aanpassing regelingen voor grote bedrijven
 • aanpassing ondersteuning innovatieregelingen MKB

1.7 miljard
09 Arbeidsmarkt Heroverweging van inkomensondersteunende maatregelen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Heroverweging (delen) AWBZ en speciaal onderwijs

Voorstel bezuiniging 4 miljard:
 • verlagingen van uitkeringen en minimumloon
 • uitkeringen op bijstandsnivo
 • beperking recht op WAO tot max. 5 jaar als de beperking is opgelopen buiten het werk om
 • ontkoppelen van de uitkeringen aan de lonen

19.5 miljard
10 Werkloosheid Heroverweging van de WW en het (re) integratiebeleid

Voorstel bezuiniging 1.4 miljard:
 • verkorting werkloosheidsuitkering tot één of zelfs een half jaar
 • versoepeling ontslagstelsel

7.0 miljard
11 Curatieve zorg Heroverweging van gemeeschappelijke kosten van de geneeskundige zorg. (technische vooruitgang, kwalitatief betere zorg en stijgende welvaart)

Voorstel bezuiniging 6.3 miljard:
 • eigen bijdrage naar 775 euro per jaar
 • eigen bijdrage raadplegen huisarts 5 euro per keer
 • eigen bijdrage ziekenhuis 5 euro per ligdag
 • afschaffing vergoeding van een aantal medicijnen
 • verlaging van de leeftijd voor tandheelkundige hulp
 • marktwerking ziekenhuizen en zorgverzekeraars

33.0 miljard
12 Langdurige zorg Heroverweging van de uitgaven in het kader van de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten)

Voorstel bezuiniging 4.2 miljard:
 • geen vergoeding voor persoonlijk zorg, korter durend dan een half jaar
 • zorg verstandelijk gehandicapten bij een IQ lager dan 70
 • verblijf in verzorgingshuis alleen voor 'zware' gevallen
 • beperking verblijf in psychiatrisch ziekenhuis

20.8 miljard
13 Internationele samenwerking Heroverweging van de kosten verbonden aan internationale solidariteit. (ontwikkelingssamenwerking, vredesoperaties, klimaatuitgaven. postennetwerk, bijdrage aan internationale organisaties)

Voorstel bezuiniging 1.1 miljard:
 • concentratie van ontwikkelingshulp op minder landen
 • terugbrengen van aantal diplomatieke posten en ambassades
 • korten op vredesmissies

5.5 miljard
14 Asiel, immigratie en integratie Heroverweging middelen voor imigratie, naturalisatie, asielzoekers, terugkeer en vertrek, vreemdelingenbewaring

Voorstel bezuiniging 300 miljoen:
 • instroombeperking voor asielzoekers
 • verkorten van de procedures
 • versobering van de inburgering
 • vermindering betrokken instanties

1,5 miljard
15 Veiligheid en terrorisme Heroverweging van het beleid gericht op de veiligheid en het bestrijden van criminaliteit en terrorisme

Voorstel bezuiniging 2 miljard:
 • privatisering van de brandweer
 • invoering nationale politie
 • kostendoorberekening aan een starter van een rechtsprocedure
 • verdubbeling van boetes
 • inzetting herkenningssysteem nummerplaten t.b.v. belasting

10.3 miljard
16 Belasting, premieheffing Vereenvoudiging en kostenbesparing van de belasting- en premieheffingen

Voorstel bezuiniging 405 miljoen:
 • 5000 minder arbeidsplaatsen / ambtenaren
 • vergaande automatisereng invullen belastingformulieren particulieren
 • verruiming periode aangifte omzetbelasting bedrijven

2.8 miljard
17 Toeslagen Heroverweging van de uitvoeringskosten, verbonden aan de toeslagen voor wonen, huur en kind

Voorstel bezuiniging 79 miljoen:
 • vereenvoudiging betaling toeslagen (zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget)
 • één globale regeling voor mensen met de laagste inkomens

0.2 miljard
18 Openbaar bestuur Heroverweging van kosten en personeel bij rijk, gemeente en provincie

Voorstel bezuiniging 1.8 miljard:
 • afschaffen waterschappen en provincies
 • terugbrengen 430 gemeenten tot 25 á 30 regiogemeenten

geen opgaaf
19 Bedrijfsvoering overheid Heroverweging van de kosten verbonden aan het ondersteunend apparaat van de overheid (inclusief defensie en zelfstandige bestuursorganen - ZBO's)

Voorstel bezuiniging 1 miljard:
 • terugbrengen, samenvoegen of opheffen aantal uitvoerings- en toezichtorganisaties van het Rijk
 • terugbrengen van de uitvoeringskosten

geen opgaaf
20 DefensieHeroverweging van de kosten verbonden aan het ondersteunend apparaat van de overheid (inclusief defensie en zelfstandige bestuursorganen - ZBO's)

Voorstel bezuiniging 1.5 miljard:
 • verschuiving van landmacht naar marine en luchtmacht
 • herinvoering van de dienstplicht
 • afdanken marineschepen, vliegtuigen en tanks

geen opgaaf
© 2010 - 2017 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Paars-plus kabinetDe kranten staan er vol van: de paars-plus formatie van het kabinet. De verkiezingen van 2010 hadden een verrassende uit…
Politieke Beloftes vóór de VerkiezingenPolitieke Beloftes vóór de VerkiezingenPolitieke beloftes van vóór de verkiezingen. De VVD (Mark Rutte) bekijkt de mogelijkheden om een coalitie te vormen met…
Verkiezingen 2012Op 12 september 2012 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Inmiddels hebben de deelnemende partijen hun kandidatenl…
Financiën in de politiek: linkse benaderingFinanciën in de politiek: linkse benaderingIn de politiek spelen financiën een belangrijke rol. Politici beslissen immers voor een groot deel waar onze inkomsten n…
Rechtse politieke partijenRechtse politieke partijenWat willen rechtse politieke partijen? Welke "rechtse" partijen kent Nederland en wat is het verschil tussen links en re…
Bronnen en referenties
 • Minaz.nl, div. Media

Reageer op het artikel "Werkgroepen Voorstel Bezuinigingen - 35 Miljard"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Jvd
Laatste update: 16-05-2010
Gepubliceerd: 08-03-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!